Văn bản khác 4975/KH-UBND

Kế hoạch 4975/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Nội dung toàn văn Kế hoạch 4975/KH-UBND 2018 quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4975/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG NGÀY 07/8/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

Thực hiện Công văn số 6115/BNN-TCTL ngày 10/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Phát huy vai trò chủ động của các địa phương, đơn vị được giao quản lý các hồ chứa nước nhằm nâng cao năng lực quản lý đảm bảo an toàn đập các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018.

3. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa trên địa bàn tỉnh.

II. Nội dung Kế hoạch:

1. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định.

2. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.

3. Củng cố, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành công trình an toàn, đạt hiệu quả tốt nhất.

4. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập đối với các Chủ đập.

5. Tổ chức kiểm tra hiện trạng các hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa lũ hằng năm nhằm phát hiện sớm những nguy cơ mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh xảy ra sự cố.

6. Tổ chức hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định;

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình đang thi công xây dựng đảm bảo vượt lũ, chống lũ an toàn. Chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình đang thi công;

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát, đánh giá thực trạng các hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra hiện trạng các hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa lũ hằng năm, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

- Tham mưu, xử lý việc tích nước các hồ chứa đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi và phù hợp với tình hình thời tiết và quy trình vận hành điều tiết được duyệt;

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh việc sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa thủy lợi có biểu hiện xuống cấp, không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ hàng năm.

2. Sở Công Thương:

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện; kiên quyết xử lý đối với các trường hợp không thực hiện đúng quy định;

- Chỉ đạo các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định;

- Kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình đang thi công xây dựng đảm bảo đúng vượt lũ, chống lũ an toàn. Chỉ đạo các Chủ đầu tư xây dựng phương án và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn các công trình đang thi công;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các đập, hồ chứa nước thủy điện trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cân đối nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa đập, hồ chứa nước xung yếu, cấp bách trên địa bàn tỉnh và thực hiện nhiệm vụ quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí sự nghiệp hàng năm thực hiện quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh; kinh phí cứu hộ và xử lý khắc phục sự cố đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

5. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh:

- Tăng cường nhân lực quản lý có đủ năng lực chuyên môn để quản lý, vận hành các hồ chứa và phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình, xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu;

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn công trình, vận hành thử thiết bị cơ khí cửa van xả lũ, cống lấy nước; sửa chữa các hạng mục công trình xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố trước mùa mưa, lũ;

- Thực hiện vận hành điều tiết công trình xả lũ theo đúng quy trình vận hành điều tiết đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý an toàn đập như: Đăng ký an toàn đập; kiểm định an toàn đập; rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành điều tiết các hồ chứa trình cấp thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện phương án bảo vệ đập đã được phê duyệt; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống;

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết để có phương án điều tiết nước hợp lý, bảo đảm an toàn công trình, đồng thời tích đủ nước để phục vụ sản xuất;

- Thực hiện công tác sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa có biểu hiện xuống cấp để đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa lũ năm 2018 và các năm tiếp theo;

- Thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, số liệu vận hành lên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Tổng Cục Thủy lợi, tại địa chỉ website: www.thuyloivietnam.vn.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết mưa, lũ, mực nước hồ chứa để thông báo đến các xã, phường chủ động phòng tránh khi có tình huống xấu xảy ra;

- Rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm vùng hạ du các hồ chứa khi xảy ra sự cố, chủ động di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; chủ động xây dựng phương án và sẵn sàng thực hiện sơ tán dân khi cần thiết;

- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện vật tư, trang thiết bị sẵn sàng để ứng cứu kịp thời khi có sự cố về hồ đập xảy ra;

- Tổ chức hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

7. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện.

8. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6 và ngày 15/12 hàng năm), các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị tại Mục III;
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT. QMT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 4975/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu4975/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2018
Ngày hiệu lực19/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 4975/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 4975/KH-UBND 2018 quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 4975/KH-UBND 2018 quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu4975/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýTrần Quốc Nam
        Ngày ban hành19/11/2018
        Ngày hiệu lực19/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 4975/KH-UBND 2018 quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Ninh Thuận

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 4975/KH-UBND 2018 quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Ninh Thuận

             • 19/11/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/11/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực