Văn bản khác 499/KH-UBND

Kế hoạch 499/KH-UBND năm 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 499/KH-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 499/KH-UBND

Kon Tum, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được nêu tại Quyết định số 121/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

2. Phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục giữa địa phương và trung ương; giữa các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; giữa các cơ quan quản lý nhà nước và thương nhân trong việc triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YU

Đđạt được mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh, cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ cơ bản dưới đây:

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về Hiệp định CPTPP và thị trường của các nước tham gia Hiệp định CPTPP

1.1. Tổ chức phổ biến về Hiệp định CPTPP tới các cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

1.2. Cập nhật trên trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương về tất cả các FTA mà Việt Nam đang tham gia (trong đó có Hiệp định CPTPP), các thông tin, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của các đối tác FTA (FTA Portal).

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và khi có bổ sung.

1.3. Thực hiện các chương trình phát thanh và truyền hình tuyên truyền về Hiệp định CPTPP

- Cơ quan thực hiện: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

1.4. Tập huấn cho các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương trong một số lĩnh vực như đầu tư, dịch vụ, hải quan, sở hữu trí tuệ, phòng vệ thương mại, lao động ... về các cam kết cụ thể có liên quan trong Hiệp định CPTPP

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, ban ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của ngành triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình thực thi Hiệp định.

1.5. Tập huấn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ về các quy định và cam kết của Hiệp định CPTPP theo từng chuyên ngành, lĩnh vực cụ thể

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế

Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

3. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực

3.1. Triển khai các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ để tận dụng cơ hội và lợi ích từ các FTAs (nếu có)

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình thực thi Hiệp định.

3.2. Tăng cường triển khai thực hiện các chương trình phát triển thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu có tiềm năng và lợi thế của Việt Nam vào các nước CPTPP

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3.3. Triển khai thực hiện các chính sách, giải pháp khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.

4. Chủ trương và chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của người lao động tại sở doanh nghiệp

Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ quan quản lý nhà nước về lao động; hỗ trợ thúc đẩy các hoạt động đối thoại, thương lượng tại doanh nghiệp, các thiết chế hòa giải, trọng tài lao động

- Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình thực thi Hiệp định.

5. Chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Triển khai các chính sách hỗ trợ về tài chính, dạy nghề để chuyển đổi nghề nghiệp; cung cấp các dịch vụ tư vấn việc làm ... để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp không đứng vững được trong quá trình cạnh tranh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan trin khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trong quá trình thực thi Hiệp định.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí theo khả năng của ngân sách để thực hiện theo quy định.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch; định kỳ trước ngày 20 tháng 11 hằng năm, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương.

3. Sở Công Thương chủ trì, theo dõi, đôn đốc các Sở, ban ngành, địa phương và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch, các Sở, ban ngành, địa phương chủ động báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) để xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh;
- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách (HTKT);
- Lưu: VT, HTKT7.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tháp

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 499/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu499/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2019
Ngày hiệu lực08/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 499/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 499/KH-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 499/KH-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu499/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Hữu Tháp
        Ngày ban hành08/03/2019
        Ngày hiệu lực08/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 499/KH-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 499/KH-UBND 2019 thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện Kon Tum

           • 08/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực