Văn bản khác 50/KH-UBND

Kế hoạch 50/KH-UBND năm 2017 xây dựng, thực hiện quy ước của xóm, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 50/KH-UBND 2017 xây dựng thực hiện quy ước xóm tổ dân phố khu dân cư Cao Bằng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/KH-UBND

Cao Bằng, ngày 12 tháng 01 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, THỰC HIỆN QUY ƯỚC CỦA XÓM, TỔ DÂN PHỐ, KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

Thực hiện Kế hoạch s 4048/KH-BTP ngày 15/11/2016 của Bộ Tư pháp, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện kịp thời và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 4048/KH-BTP ngày 15/11/2016 của Bộ Tư pháp về Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

b) Nâng cao chất lượng, hiệu quả và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định rõ các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đúng tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm.

b) Mỗi nhiệm vụ, hoạt động phải xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp, tiến độ hoàn thành và sản phẩm đầu ra.

c) Tăng cường sự phối hợp, bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức, lồng ghép với các hoạt động chuyên môn khác của cơ quan, tổ chức.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Đánh giá, kết, tổng kết việc xây dựng, thực hiện quy ước

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, y ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của trung ương.

- Sản phẩm: Báo cáo.

2. Rà soát các quy định của pháp luật hiện hành về quy ước và nội dung quy ước trên địa bàn; tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế nhng quy ước vi phạm pháp luật, trái với đạo đc, truyền thống và thuần phong mỹ tục, bảo đảm phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật mới được Quốc hội thông qua

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (Phòng Tư pháp tham mưu, triển khai thực hiện).

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quc huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

- Sản phẩm: Báo cáo (có thể lồng ghép trong Báo cáo công tác PBGDPL).

3. Đánh giá, hoàn thiện chính sách, văn bản chỉ đo, hướng dn xây dng, thực hiện quy ước

a) Đánh giá thực tiễn xây dựng, thực hiện quy ước; tham khảo các mô hình tự quản của cộng đồng dân cư đ đề xuất hoàn thiện chính sách xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

- Sản phẩm: Báo cáo kết quả đánh giá về tình hình xây dựng và thực hiện quy ước.

b) Tổ chức các hội nghị góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, thực hiện quy ước và Thông tư hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm: Công văn góp ý.

c) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản triển khai thực hiện các văn bản pháp luật của Trung ương đã được thông qua về xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi các văn bản pháp luật của Trung ương được ban hành.

- Sản phẩm: Quyết định ban hành Kế hoạch; Kế hoạch.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này; đưa việc xây dựng và thực hiện quy ước là một trong những nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác Tư pháp hàng năm.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ của ngành.

3. Đ nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng

a) Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

b) Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn công tác xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện công tác xây dựng, thực hiện quy ước của xóm, t dân ph, khu dân cư trên địa bàn đảm bảo nội dung, tiến độ đã quy định trong Kế hoạch.

b) Duy trì chế độ báo cáo công tác xây dựng, thực hiện quy ước hàng năm (lồng ghép trong Báo cáo công tác PBGDPL) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để theo dõi, đánh giá.

5. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch này của cơ quan, tổ chức nào chủ trì thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, tổ chức đó và được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Hữu Khang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu50/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2017
Ngày hiệu lực12/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 50/KH-UBND 2017 xây dựng thực hiện quy ước xóm tổ dân phố khu dân cư Cao Bằng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 50/KH-UBND 2017 xây dựng thực hiện quy ước xóm tổ dân phố khu dân cư Cao Bằng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu50/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
        Người kýTrịnh Hữu Khang
        Ngày ban hành12/01/2017
        Ngày hiệu lực12/01/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 50/KH-UBND 2017 xây dựng thực hiện quy ước xóm tổ dân phố khu dân cư Cao Bằng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 50/KH-UBND 2017 xây dựng thực hiện quy ước xóm tổ dân phố khu dân cư Cao Bằng

           • 12/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực