Văn bản khác 5014/KH-UBND

Kế hoạch 5014/KH-UBND năm 2015 sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5014/KH-UBND sắp xếp chỉnh trang cáp viễn thông treo Quảng Ngãi 2015 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
QUẢNG NGÃI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5014/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

SẮP XẾP, CHỈNH TRANG CÁP VIỄN THÔNG TREO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2015 - 2017

Căn cứ Quyết định s 63/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của y ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh;

Xét nội dung Tờ trình số 703/TTr-STTTT ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2017;

y ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2017 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo việc treo các loại cáp viễn thông đúng các quy định của ngành viễn thông, quy định an toàn của ngành điện, đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn cho người dân, an toàn trong quản lý vận hành lưới điện và an toàn thông tin liên lạc.

- Góp phần giảm thiểu tình trạng mất thông tin liên lạc trong các tình huống xảy ra thiên tai.

2. Yêu cầu

- Trong quá trình thi công sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo, các đơn vị phải đảm bảo hạn chế tối đa việc gián đoạn thông tin liên lạc và không gây ra sự cố lưới điện đang vận hành.

- Đơn vị sở hữu cột điện và các đơn vị sở hữu hạ tầng mạng cáp viễn thông phối hợp quản lý chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sắp xếp, chỉnh trang và phát triển mới hệ thống cáp treo trên cột điện.

- Việc thi công sắp xếp, chỉnh trang và phát triển mới hệ thống cáp treo trên cột điện phải đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật đã được quy định của ngành điện, viễn thông và các quy định khác có liên quan.

- Thực hiện đúng địa điểm và thời gian theo kế hoạch tháo dỡ, cắt cáp đã được các đơn vị thống nhất.

- Đảm bảo an toàn lao động, trật tự giao thông trong suốt quá trình thi công chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông.

II- QUY TRÌNH SẮP XẾP, CHỈNH TRANG HỆ THỐNG CÁP THÔNG TIN TREO TRÊN CỘT ĐIỆN LỰC

1. Lựa chọn tuyến đường (khu vực), lập phương án, dự toán sắp xếp, chỉnh trang cáp treo trên cột điện

- Các tuyến đường chỉnh trang, sắp xếp cáp theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

Trên cơ sở các tuyến đường được xác định, Chủ sở hữu cột treo cáp chủ trì (đơn vị chủ trì) phối hợp với các đơn vị có sử dụng cáp treo lập phương án thi công cụ thể từng giai đoạn.

Sau khi hoàn tất việc lập phương án triển khai thi công, đơn vị chủ trì gửi phương án và văn bản thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp các cơ quan chức năng có liên quan xem xét và có văn bản thống nhất phương án thực hiện trong thời gian 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo.

2. Thi công sắp xếp, chỉnh trang cáp thông tin treo trên cột điện

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị chủ trì thông báo bằng văn bản cho các đơn vị có cáp treo thời gian khởi công chính thức.

Thông báo cho y ban nhân dân phường, thị trấn nơi thi công công trình trước khi khởi công xây dựng ít nhất 07 (bảy) ngày.

Các đơn vị có sử dụng cáp treo phối hợp với Chủ đầu tư thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cho chủ thuê bao biết về thời gian sắp xếp, chỉnh trang cáp trên các tuyến đường.

Các đơn vị có cáp treo bố trí nguồn lực cần thiết để thực hiện phần công việc đã thống nhất trong phương án sắp xếp, chỉnh trang.

Trong quá trình thi công, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị chủ trì trao đổi với các đơn vị có cáp treo tìm biện pháp giải quyết ngay tại hiện trường hoặc tổ chức họp đột xuất tại đơn vị để đề xuất, thống nhất giải pháp xử lý.

Nếu xảy ra trường hợp sự cố mất thông tin liên lạc do các bên thực hiện không đúng thỏa thuận theo phương án đã được thống nhất thì phải tạm thời ngừng thi công, đồng thời nhanh chóng khắc phục sự cố thông tin. Đơn vị chủ trì lập biên bản hiện trường xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan tại thời điểm xảy ra sự cố và báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, giải quyết.

3. Tháo dỡ, cắt cáp treo không xác định chủ sở hữu hoặc treo không đúng quy định

Trong quá trình thi công chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo trên cột treo cáp, khi phát hiện cáp không xác định được đơn vị sở hữu, cáp treo lơ lửng trên cột, đơn vị thi công thống kê số lượng cáp, báo cáo đơn vị sở hữu cột treo cáp tiến hành lập biên bản hiện trường, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông và đề xuất phương án xử lý.

Đơn vị thi công có trách nhiệm tổ chức thu dọn, bảo vệ không để xảy ra mất cắp cáp sau khi thực hiện tháo dỡ, cắt cáp; phối hợp với các đơn vị có cáp treo lập biên bản ghi nhận khối lượng đã tháo dỡ, thu giữ và bảo quản; tổ chức xử lý, thanh lý cáp thu hồi không xác định chủ sở hữu theo đúng quy định sau khi công trình chỉnh trang làm gọn hoàn thành.

4. Xác nhận hoàn tất công trình

Theo từng giai đoạn, khi công trình chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông hoàn tất, đơn vị chủ trì lập biên bản xác nhận đáp ứng các yêu cầu của quy trình chỉnh trang, điều kiện kỹ thuật (tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật) và báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông.

III- KINH PHÍ THỰC HIỆN CHỈNH TRANG

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Khoản 4 Điều 25 Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2014 của y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

Chủ sở hữu cột treo cáp chủ trì (đơn vị chủ trì) phối hợp với các đơn vị có sử dụng cáp treo để thỏa thuận kinh phí thực hiện chỉnh trang, sắp xếp cáp theo Kế hoạch này.

IV- PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Thông báo, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị chủ sở hữu cột treo cáp, đơn vị sở hữu cáp treo và các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện kế hoạch này.

Kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi trên địa bàn tỉnh.

Đầu mối tổ chức thống nhất phương án chỉnh trang, sắp xếp cáp viễn thông.

2. Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xem xét, thẩm tra phương án chỉnh trang, sắp xếp cáp viễn thông của các đơn vị chủ trì.

- Hướng dẫn các đơn vị tham gia chỉnh trang, sắp xếp cáp tuân thủ các quy định hiện hành theo chức năng quản lý ngành.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia chỉnh trang, sắp xếp cáp như an toàn lưới điện, an toàn giao thông đường bộ, an toàn xây dựng.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý các đơn vị vi phạm về treo cáp không đúng quy định hiện hành của Nhà nước, gây mất an toàn và mỹ quan trên các tuyến đường sau khi thực hiện chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương của tỉnh về kế hoạch chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo trên cột điện.

- Chỉ đạo các đơn vị phòng liên quan để phối hợp với các đơn vị quản lý cột, đơn vị sử dụng cột giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện chỉnh trang cáp tại đơn vị mình quản lý, hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chỉnh trang cáp như hành lang an toàn đường bộ, phát quang cây xanh.

4. Công ty Điện lực Quảng Ngãi và các đơn vị chủ sở hữu cột treo cáp

- Chủ trì thực hiện việc sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017 trên cột treo cáp thuộc chủ sở hữu.

- Lập kế hoạch phân kỳ thực hiện chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo trên cột treo cáp giai đoạn 2015-2017

- Chủ động tổ chức trao đổi, thỏa thuận với các đơn vị sở hữu hạ tầng mạng cáp viễn thông treo trên cột treo cáp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thực hiện công tác chỉnh trang, làm gọn và phát triển mới mạng cáp treo trên cột treo cáp, hỗ trợ các đơn vị có liên quan khi có sự cố xảy ra trong quá trình thi công chỉnh trang, làm gọn mạng cáp treo trên cột điện lực.

- Thường xuyên báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tiến độ thi công chỉnh trang, làm gọn mạng cáp treo trên cột treo cáp, đề xuất phối hợp xử lý khi phát hiện vi phạm trong việc thực hiện các quy định của kế hoạch này.

5. Đơn vị sở hữu cáp viễn thông

a) Phối hợp với đơn vị chủ trì (Chủ sở hữu) cột treo cáp khảo sát, lập kế hoạch và phương án thực hiện chỉnh trang, làm gọn mạng cáp treo trên cột điện lực, tự thực hiện chỉnh trang, làm gọn mạng cáp treo trên cột viễn thông do đơn vị mình quản lý.

b) Bố trí nhân lực phương tiện, công cụ và kinh phí cho việc sắp xếp, chỉnh trang cáp viễn thông.

c) Chịu trách nhiệm tháo dỡ, thu hồi các tuyến cáp của đơn vị không còn sử dụng đang treo trên cột điện lực, cột viễn thông.

d) Tự chịu trách nhiệm trường hợp gián đoạn, mất thông tin liên lạc do hồ sơ quản lý của đơn vị không đầy đủ hoặc do lỗi đơn vị tự gây ra.

e) Đơn vị có cáp treo gây mất thông tin liên lạc (cắt nhầm cáp, cung cấp hồ sơ không đúng, treo thẻ nhận biết không đúng,...) của đơn vị khác phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả và chịu trách nhiệm theo quy định.

g) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm trong quá trình lắp đặt, khai thác và phát triển mới mạng cáp treo trên cột điện lực, cột viễn thông gây ra sự cố lưới điện, tai nạn lao động, tai nạn giao thông.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai, theo dõi thực hiện Kế hoạch này.

Các sở, ban ngành liên quan, các đơn vị sở hữu hạ tầng mạng cáp viễn thông, đơn vị sở hữu cột điện lực, cột viễn thông và các đơn vị liên quan khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm tổ chức triển khai theo đúng nội dung của Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, các tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải;
- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- y ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Các doanh nghiệp kinh doanh viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (VX), CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, VHXH.qn935

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHỈNH TRANG, SẮP XẾP CÁP VIỄN THÔNG
(Kèm theo Kế hoạch số: 5014/KH-UBND ngày 28 tháng 09 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Khu vực

Tuyến đường thực hiện chỉnh trang cáp

Quý/năm thực hiện

1.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Hùng Vương (từ Quang Trung đến ngã Năm Thu lộ)

4/2015

2.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Lê Trung Đình (từ Quang Trung đến cổng cửa Tây)

4/2015

3.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Lê Lợi

4/2015

4.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Phan Bội Châu

4/2015

5.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Phạm Văn Đồng

4/2015

6.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Quang Trung (từ cầu Trà Khúc đến chợ Gò Quán)

1/2016

7.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Phan Đình Phùng (từ Lê Lợi đến Quang Trung)

1/2016

8.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Phan Chu Trinh (từ Hùng Vương đến Trần Hưng Đạo)

1/2016

9.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Chu Văn An (từ Hùng Vương đến ngã Năm mới)

1/2016

10.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Nguyễn Nghiêm (từ Nguyễn Du đến ngã Năm cũ)

1/2016

11.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Trn Hưng Đạo (từ ngã Ba Bồ Đề đến Quang Trung)

2/2016

12.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Hai Bà Trưng - Bà Triệu (từ nhà máy đường Quảng Ngãi đến ngã Tư Bà Triệu - Lê Trung Đình)

2/2016

13.

Thành phố Quảng Ngãi

Tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu - Trương Định (từ Nguyễn Trãi đến Hai Bà Trưng)

2/2016

14.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Nguyn Thụy (từ ngã năm Thu Lộ đến Ngã tư Ông bố)

2/2016

15.

Thành phQuảng Ngãi

Tuyến đường Nguyn Chánh (từ ngã năm Thu Lộ đến Ga Quảng Ngãi)

3/2016

16.

Thành phố Quảng Ngãi

Tuyến đường Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Chí Thanh (từ ngã Tư Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Trãi đến Cty Đường Quảng Ngãi)

3/2016

17.

Thành phố Quảng Ngãi

Tuyến đường Nguyễn Năng Lự (từ Trần Kiên đến Trương Quang Giao)

3/2016

18.

Thành phố Quảng Ngãi

Tuyến đường Nguyễn Trãi (từ ngã năm mới đến Trường Cao đng nghề)

3/2016

19.

Thành phố Quảng Ngãi

Tuyến đường Nguyn Công Phương (từ ngã Năm cũ đến ngã Năm mới)

4/2016

20.

Thành phố Quảng Ngãi

Tuyến đường Trn Quang Diệu - Bùi Thị Xuân (từ Nguyễn Công Phương đến Nguyễn Đình Chiểu)

4/2016

21.

Thành phố Quảng Ngãi

Tuyến đường Lê Thánh Tôn (từ Đinh Thiên Hoàng đến Quang Trung)

4/2016

22.

Thành phố Quảng Ngãi

Tuyến đường Trương Quang Trọng (từ Quang Trung đến Bà Triệu)

4/2016

23.

Thành phố Quảng Ngãi

Tuyến đường Nguyn Bá Loan (từ Trương Quang Trọng đến Lê Trung Đình)

2/2017

24.

Thành phố Quảng Ngãi

Tuyến đường Nguyên Du (từ Lê Trung Đình đến Lê Thánh Tôn)

2/2017

25.

Thành phố Quảng Ngãi

Tuyến đường Nguyễn Tự Tân (từ Phan Đình Phùng đến Trương Định)

2/2017

26.

Phường Trương Quang Trọng

Tuyến đường QL 1A (từ đu cu Bc Trà Khúc đến Công ty Thiên Thanh)

2/2017

27.

Phường Trương Quang Trọng

Tuyến đường tỉnh lộ 623 (từ đầu ngã tư bùng binh đến Bệnh viện Sơn Tịnh)

2/2017

28.

Thị trấn Đức Phổ

Các tuyến đường chính tại thị trn Đức Phổ (dọc đường QL 1A, dọc đường trước Điện lực Đức Phổ, khu đông dân cư, ...)

3/2017

29.

Thị trấn La Hà

Các tuyến đường chính tại thị trn La Hà (dọc đường QL 1A, khu đông dân cư,...)

3/2017

30.

Thị trấn Sông Vệ

Các tuyến đường chính tại thị trn Sông Vệ (dọc đường QL 1A, khu đông dân cư,...)

3/2017

31.

Thị trấn Châu Ổ

Các tuyến đường chính tại thị trn Châu (dọc đường QL 1A, khu đông dân cư...)

3/2017

32.

Thị trấn Mộ Đức

Các tuyến đường chính tại thị trấn Mộ Đức (dọc đường QL 1A, khu đông dân cư...)

3/2017

33.

Thị trấn Trà Xuân, Trà Bồng

Các tuyến đường chính tại thị trn Trà Xuân (dọc đường tỉnh lộ, khu đông dân cư...)

4/2017

34.

Thị trấn Trà Phong, Tây Trà

Các tuyến đường chính tại thị trấn Trà Phong (dọc đường tỉnh lộ, khu đông dân cư...)

4/2017

35.

Thị trấn Di Lăng, Sơn Hà

Các tuyến đường chính tại thị trn Di Lăng (dọc đường tỉnh lộ, khu đông dân cư...)

4/2017

36.

Thị trấn Sơn Dung, Sơn Tây

Các tuyến đường chính tại thị trấn Sơn Dung (dọc đường tỉnh lộ, khu đông dân cư...)

4/2017

37.

Thị trấn Ba Tơ, Ba Tơ

Các tuyến đường chính tại thị trấn Sơn Dung (dọc đường tỉnh lộ, khu đông dân cư...)

4/2017

38.

Thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành

Các tuyến đường chính tại thị trấn Chợ Chùa (dọc đường tỉnh lộ, khu đông dân cư...)

4/2017

39.

Xã Long Hiệp, TT huyện Minh Long

Các tuyến đường chính tại xã Long Hiệp (dọc đường tỉnh lộ, khu đông dân cư...)

4/2017

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5014/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5014/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2015
Ngày hiệu lực28/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5014/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5014/KH-UBND sắp xếp chỉnh trang cáp viễn thông treo Quảng Ngãi 2015 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5014/KH-UBND sắp xếp chỉnh trang cáp viễn thông treo Quảng Ngãi 2015 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5014/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành28/09/2015
        Ngày hiệu lực28/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 5014/KH-UBND sắp xếp chỉnh trang cáp viễn thông treo Quảng Ngãi 2015 2017

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5014/KH-UBND sắp xếp chỉnh trang cáp viễn thông treo Quảng Ngãi 2015 2017

            • 28/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực