Văn bản khác 502/KH-UBND

Kế hoạch 502/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án “Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020”

Nội dung toàn văn Kế hoạch 502/KH-UBND 2015 Giải quyết việc làm cho người lao động Nghệ An giai đoạn 2015 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 502/KH-UBND

Nghệ An, ngày 19 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

Thực hiện Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2015 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án). UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án Giải quyết việc làm cho người lao động nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động các địa phương trong tỉnh vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục sự lãng phí nguồn nhân lực lao động, tạo nguồn thu nhập, làm giàu cho người lao động, cho gia đình, cho phát triển cộng đồng - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp và tăng cường an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Đề ra các nội dung, tiến độ thời gian và phân công trách nhiệm cụ thể đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị đề thực hiện nhiệm vụ giải quyết việc làm cho người lao động tỉnh Nghệ An đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội các cấp phải xác định giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch và các biện pháp cụ thể để giải quyết việc làm cho người lao động hàng năm và cả giai đoạn của Đề án từ nay đến năm 2020.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nhiều việc làm mới và thu nhập ổn định cho người lao động trên địa bàn toàn tỉnh theo mục tiêu của Đề án đề ra.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn.

II. NỘl DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Đề án ở tỉnh

a) Thành phần:

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy;

- Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;

- Hiệu trưởng các Trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh;

- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An.

- Thành phần các huyện, thành phố, thị xã:

+ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các huyện, thành, thị;

+ Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị.

b) Nội dung Hội nghị:

- Quán triệt các nội dung Đề án;

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án, phân công trách nhiệm đối với các Sở, ban, ngành; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm dịch vụ việc làm và các huyện, thành phố, thị xã trong việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

c) Thời gian Hội nghị: Tiến hành trong tháng 7 năm 2015.

Giao Sở Lao động - TB&XH chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp Văn phòng UBND tỉnh, các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Đề án.

2. Tổ chức Hội nghị triển khai Đồ án tại các huyện, thành phố, thị xã

Trên cơ sở các nội dung Hội nghị triển khai Đề án của UBND tỉnh, giao UBND các huyện, thành, thị tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung, triển khai Đề án và kế hoạch cụ thể của các huyện, thành, thị đến các cơ quan ban, ngành cấp huyện, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

a) Thành phần:

- Đại diện Thường trực huyện ủy, thành ủy, thị ủy;

- Đại diện Thường trực UĐND huyện, thành, thị;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, thành, thị;

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban MTTQ, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh huyện, thành, thị; Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, Văn phòng Huyện ủy;

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành ở huyện có liên quan;

- Hiệu trưởng các trường dạy nghề, giám đốc các trung tâm, cơ sở dạy nghề đóng trên địa bàn;

- Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn;

- Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, thành, thị.

b) Nội dung Hội nghị:

- Quán triệt các nội dung cơ bản Đề án;

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án của huyện, thành, thị, phân công trách nhiệm đối với các phòng, ban, ngành; các trường dạy nghề, giám đốc các trung tâm, cơ sở dạy nghề và các xã, phường, thị trấn trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn từng huyện, thành phố, thị xã.

c) Thời gian Hội nghị: Tiến hành trong tháng 8, tháng 9 năm 2015.

3. Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án các cấp

Cấp tỉnh, huyện thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 trên cơ sở thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động các cấp.

- Sở Lao động - TB & XH tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh:

Thành phần Ban chỉ đạo cấp tỉnh gồm: Trưởng ban là Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Phó Trưởng ban thường trực là Đồng chí Giám đốc Lao động - Thương binh và Xã hội; Phó ban là Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Thành viên là Lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh: Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Văn phòng UBND tỉnh, Sở công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam, Tỉnh đoàn, .v.v...

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND các huyện, thành, thị thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo cấp huyện:

Thành phần Ban chỉ đạo cấp huyện gồm: Trưởng ban là một đồng chí Lãnh đạo UBND cấp huyện; Phó ban là Trưởng các phòng: Lao động - TB & XH, Nội vụ, Kế hoạch - Tài chính. Thành viên là Lãnh đạo các cơ quan ở cấp huyện: Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Phòng Công thương, Phòng Nông nghiệp, Hội Nông dân, Huyện đoàn, Ngân hàng Chính sách xã hội,.v.v...

- Thời gian hoàn thành: tháng 8 năm 2015.

4. Thành lập các Đoàn, các tổ công tác cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức khảo sát nhu cầu sử dụng lao động của các Doanh nghiệp trong tỉnh và ngoại tỉnh để xây dựng kế hoạch đào tạo, tư vấn, cung ứng và giới thiệu việc làm cho người lao động

a) Thành lập Đoàn công tác, các thành phần gồm:

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND (mời tham gia);

- Lãnh đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Đại diện một số ban, ngành chức năng liên quan;

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị;

- Đại diện một số cơ sở dạy nghề, Trung tâm dịch vụ việc làm;

- Các cơ quan truyền thông: Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình.

b) Địa bàn khảo sát làm việc:

Các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoạt động sản xuất kinh doanh; khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các tỉnh phía Bắc, phía Nam.

c) Thời gian triển khai: Từ nay đến cuối năm 2015 và kế hoạch hàng năm giai đoạn 2016 - 2020.

5. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giải quyết việc làm cho người lao động trong tỉnh và ngoài tỉnh.

- Tổ chức các chương trình ký kết, phối hợp liên kết đào tạo với giải quyết việc làm cho người lao động giữa UBND tỉnh; các sở, ngành chức năng của tỉnh Nghệ An với UBND tỉnh; các sở, ngành của các tỉnh, thành phố khác.

- Ký kết các chương trình thỏa thuận hợp tác, các hợp đồng đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp, các tổng công ty, tập đoàn kinh tế.

- Ký kết các hợp đồng liên kết cung ứng lao động giữa các Trung tâm, đơn vị dịch vụ việc làm của tỉnh Nghệ An với Trung tâm, đơn vị dịch vụ việc làm của các tỉnh, thành phố bạn để đưa lao động Nghệ An đi làm việc ngoại tỉnh.

- Tổ chức thường xuyên hàng tháng các phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm dịch vụ việc làm và phát triển thêm sàn giao dịch việc làm vệ tinh ở các cụm, khu vực tại các huyện, thành, thị để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; kết nối thông tin cung - cầu giữa người lao động với cơ quan, doanh nghiệp sử dụng lao động trong và ngoài tỉnh.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, huyện, thành, thị; Đài Phát thanh xã, phường, thị trấn; các cơ quan Báo chí, trang web,...

6. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động

- Xây dựng kế hoạch kết nối giữa UBND các cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động; có uy tín, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin các chính sách của Nhà nước về xuất khẩu lao động; giới thiệu cho người lao động có nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Khai thác, mở rộng thị trường; lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực và đơn hàng phù hợp về các địa phương để tư vấn, tuyển chọn và tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, công khai các khoản tiền lương, thu nhập, chi phí trước khi đi, thị trường làm việc cho người lao động biết, lựa chọn

- Tạo điều kiện tốt nhất, giải quyết thủ tục liên quan kịp thời để các đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp về các địa phương tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Chú trọng công tác đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, có hiệu quả cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

- Phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thành phố, thị xã và cơ sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa và xử lý đối với tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm, lừa đảo trong lĩnh vực dịch vụ việc m và xuất khẩu lao động.

7. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án

a) Tổ chức Hội nghị thực hiện Đề án

- Sở Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành, thị tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án toàn tỉnh. Trên cơ sở đánh giá sơ kết tình hình thực hiện Đề án và thực tế các địa phương, Sở Lao động - TB&XH tham mưu UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện giai đoạn tiếp theo (nếu cần).

- Phòng Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tham mưu UBND các huyện, thành, thị tổ chức đánh giá sơ kết 01 năm triển khai Đề án trên địa bàn.

- Thời gian tổ chức sơ kết dự kiến vào tháng 12/2016.

b) Tổ chức đánh giá sau 03 năm thực hiện Đề án:

- Sở Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và huyện, thành, thị tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá giữa kỳ thực hiện Đề án giai đoạn 2015 - 2020

- Phòng Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn tham mưu UBND các huyện, thành, thị tổ chức đánh giá sau 03 năm triển khai Đề án trên địa bàn.

- Thời gian tổ chức: Quý III năm 2018.

c) Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Sở Lao động - TH&XH chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành, thị tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án. Đồng thời, tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

- Phòng Lao động - TB&XH chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan; UBND các xã, phường, thị trấn tham mưu UBND các huyện, thành, thị tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn.

- Thời gian tổng kết: Quý IV năm 2020.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí thực hiện Đề án

Thực hiện cơ chế, chính sách huy động vốn thực hiện Đề án theo quy định Mục V, Phần II của Đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 08/6/2015.

2. Kinh phí quản lý, chỉ đạo thực hiện Đề án

a) Đối với cấp tỉnh:

- Kinh phí quản lý, chỉ đạo thực hiện Đề án hàng năm được bố trí từ ngân sách tỉnh.

- Sở Lao động - TB&XH lập dự toán kinh phí tổ chức Hội nghị triển khai Đề án, Hội nghị sơ kết hàng năm; kinh phí kiểm tra, đánh giá thực hiện Đề án hàng năm đưa vào dự toán chi thường xuyên, gửi Sở Tài chính tổng hợp. tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

b) Đối với cấp huyện:

UBND các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch dự toán phân bổ ngân sách địa phương phục vụ Hội nghị triển khai Đề án, Hội nghị sơ, tổng kết hàng năm; kinh phí kiểm tra, đánh giá thực hiện Đề án hàng năm để hoạt động.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm cấp tỉnh

Ban chỉ đạo giải quyết việc làm cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm 1, mục I, phần III, Đề án giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Giải quyết việc làm và Xuất khẩu lao động cấp tỉnh.

- Trực tiếp tham mưu, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động đi làm việc ở trong tỉnh, ngoại tỉnh và xuất khẩu lao động.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành, thị theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này. Đình kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

3. Sở Nội vụ

Trực tiếp tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ giải quyết việc làm cho người lao động trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, sắp xếp tăng cường biên chế, nâng cao năng lực đối với các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện chức năng tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

4. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công trong Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt và Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thành, thị thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, đảm bảo yêu cầu, mục tiêu Đề án đề ra.

5. Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An

Thực hiện chức năng hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động trên địa bàn tỉnh. Là cơ quan đầu mối thực hiện chức năng kết nối thông tin giữa người lao động và người sử dụng để giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Tăng cường độ, số lượng phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm và các huyện, thành, thị

6. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo nghề hàng năm theo kế hoạch đề ra. Đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Tăng cường gắn kết với Các doanh nghiệp, các tổng công ty, tập đoàn kinh tế để tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên sau đào tạo.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công trong Đề án, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan triển khai xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể từng năm, cả giai đoạn để thực hiện Đề án tại địa phương. Kịp thời tham mưu, để xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động phù hợp với địa phương mình./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP (VX) UBND tỉnh:
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các Trường CĐ nghề, TC nghề;
- TT Dịch vụ việc làm Nghệ An;
- UBND các huyện, thành, thị:
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An Cổng thông tin điện tử
- CV: VX, TM, NN, TH;
- Lưu: VT./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 502/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu502/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2015
Ngày hiệu lực19/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 502/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 502/KH-UBND 2015 Giải quyết việc làm cho người lao động Nghệ An giai đoạn 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 502/KH-UBND 2015 Giải quyết việc làm cho người lao động Nghệ An giai đoạn 2015 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu502/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Xuân Đại
        Ngày ban hành19/08/2015
        Ngày hiệu lực19/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 502/KH-UBND 2015 Giải quyết việc làm cho người lao động Nghệ An giai đoạn 2015 2020

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 502/KH-UBND 2015 Giải quyết việc làm cho người lao động Nghệ An giai đoạn 2015 2020

              • 19/08/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/08/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực