Văn bản khác 503/KH-UBND

Kế hoạch 503/KH-UBND năm 2019 triển khai thi hành Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 503/KH-UBND 2019 thi hành Nghị định hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 503/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 29 tháng 8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2019/NĐ-CP NGÀY 24/6/2019 CỦA CHÍNH PHỦ V HTRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt là Nghị định số 55/2019/NĐ-CP) với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện có hiệu quả và toàn diện các nhiệm vụ đã được xác định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và các công việc khác trên cơ sở đặc điểm tình hình của địa phương nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng chống rủi ro pháp lý của doanh nghiệp.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. Các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP gắn với việc tổ chức thi hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp tại địa phương và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phổ biến, quán triệt Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

- Nội dung thực hiện:

+ Tổ chức 01 hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 55/2019/NĐ-CP cho đại biểu là lãnh đạo và báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tổ chức đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Hình thức thực hiện: Lồng ghép vào hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mi do Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức.

+ Biên soạn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật theo hình thức phù hợp, cấp phát tài liệu gii thiệu Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và các văn bản QPPL có liên quan cho các đối tượng là cán bộ pháp chế các Sở, ngành; người quản lý doanh nghiệp, cán bộ làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp.

+ Đăng tải Đề cương giới thiệu Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và cập nhật thường xuyên các văn bản QPPL liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Trang thông tin của Sở Tư pháp, tại chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”.

- Tổ chức thực hiện:

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; tổ chức đại diện của doanh nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9, 10/2019 hoàn thành việc tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. Năm 2020 và các năm tiếp theo thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến theo Kế hoạch.

2. Xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2019.

3. Củng cố, kiện toàn bộ phận đầu mối thực hiện các hoạt động htrợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp tổng hợp danh sách chung bộ phận đầu mối thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020.

4. Duy trì chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn. Nghiên cứu xây dựng Trang thông tin điện tử về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh

- Duy trì chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp Bắc Kạn. Đăng tải văn bản QPPL theo ngành, lĩnh vực trên Trang thông tin điện tử của các Sở, ngành nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tự truy cập và tìm hiểu.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp và các Sở, ngành cấp tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

- Nghiên cứu xây dựng Trang thông tin điện tử về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan.

5. Xây dựng và phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và các tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2020.

6. Cập nhật, khai thác và sử dụng sở dữ liệu pháp luật

6.1. Cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về VBQPPL

- Nội dung: Cập nhật kịp thời các văn bản QPPL của HĐND-UBND tỉnh lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, có kết nối với Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn (trừ văn bản thuộc danh mục bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật).

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phi hợp: Các sở, ngành cấp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6.2. Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý

- Đơn vị chủ trì: Các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

7. Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trpháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã và các tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trên cơ sở đề nghị của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh.

8. Tổng kết việc thi hành Nghị định số 55/2019/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hp: Các sở, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

1.1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hp với các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này;

- Làm đầu mối trong tham mưu, triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

1.2. Trách nhiệm của các Sở, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

- Triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch này và các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và các nội dung khác trên cơ sở đề nghị của đơn vị chủ trì.

1.3. Trách nhiệm của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh hp tác xã (Tổ chức đại diện doanh nghiệp):

- Phối hp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung công việc tại Kế hoạch này;

- Đề xuất và chủ trì thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo nội dung quy định tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP trên cơ sở huy động nguồn lực và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành viên;

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch

Từ nguồn ngân sách nhà nước giao trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị, địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản giấy:
- Bộ Tư pháp;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ;
- Liên minh các Hợp tác xã;

Gửi bản điện tử:
- TT Tỉnh
y;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành cấp t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP;
- Lưu: VT, Minh
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 503/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu503/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2019
Ngày hiệu lực29/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 503/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 503/KH-UBND 2019 thi hành Nghị định hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 503/KH-UBND 2019 thi hành Nghị định hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu503/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành29/08/2019
        Ngày hiệu lực29/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 503/KH-UBND 2019 thi hành Nghị định hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 503/KH-UBND 2019 thi hành Nghị định hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ vừa tỉnh Bắc Kạn

            • 29/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực