Kế hoạch 509/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 509/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW tăng cường lãnh đạo Hội Luật gia Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 509/KH-UBND

Nghệ An, ngày 11 tháng 7 năm 2023

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 01/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Căn cứ Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới (sau đây gọi là Chỉ thị số 14-CT/TW) và Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 4/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 14-CT/TW, nhằm phát huy hơn nữa vai trò các cấp hội, hội viên Hội Luật gia trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

a) Cụ thể hoá các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 14-CT/TW theo hướng thiết thực, hiệu quả và khả thi.

b) Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

c) Bảo đảm đầy đủ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch và sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tập trung tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò của Hội Luật gia

a) Tổ chức các hội nghị để tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, trước hết là hội viên Hội Luật gia các cấp về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia - tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã (UBND cấp huyện).

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023.

b) Tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò của hội viên Hội Luật gia trong tình hình mới.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia các cấp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành có liên quan; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Tổ chức các lớp bồi dưỡng, các cuộc họp để giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Luật gia về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong đó tăng cường hình thức trực tuyến; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát hội viên và tổ chức hoạt động của các cấp hội để chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với âm mưu, ý đồ, hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động chống đối, lợi dụng quá trình xây dựng pháp luật để tác động, chuyển hóa chính trị phá hoại nội bộ.

- Cơ quan chủ trì: Hội Luật gia tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Hội Luật gia cấp huyện, Chi hội Luật gia trực thuộc

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tham gia ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Hội Luật gia

a) Tham gia ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về xây dựng pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, UBND cấp huyện

- Thời gian thực hiện: Năm 2023, 2024.

b) Tham gia ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về công tác tiếp dân

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, UBND cấp huyện

- Thời gian thực hiện: Năm 2023, 2024.

c) Tham gia ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp ngoài tòa án

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh

- Thời gian thực hiện: Năm 2023, 2024.

d) Tham gia ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về công tác cải cách tư pháp

- Cơ quan chủ trì: Tòa án nhân dân tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh

- Thời gian thực hiện: Năm 2023, 2024.

đ) Tham gia ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về công tác cải cách hành chính

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh, UBND cấp huyện

- Thời gian thực hiện: Năm 2023, 2024.

3. Thu hút, phát huy vai trò của Hội Luật gia các cấp tham gia vào hoạt động quản lý nhà nước của các Sở, ngành, địa phương

a) Tăng cường sự tham gia của Hội Luật gia tỉnh trong các hoạt động góp ý, tư vấn, phản biện chính sách, pháp luật trong xây dựng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Bảo đảm sự tham gia của Hội Luật gia các cấp trong việc góp ý xây dựng các chương trình, Đề án về cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính; tham gia kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các Sở, ngành, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia các cấp

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Mời Hội Luật gia các cấp tham gia hoạt động tiếp dân, hòa giải ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia các cấp; các đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

d) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý chuyên sâu cho đội ngũ tư vấn viên pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

đ) Tăng cường công tác thẩm định, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia các cấp

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

e) Rà soát đảm bảo có đại diện Hội Luật gia tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; huy động thành viên của Hội Luật gia làm báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, người được mời tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và tham gia xây dựng, triển khai các Đề án, chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, UBND cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia các cấp

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

g) Huy động đại diện Hội luật gia cấp huyện tham gia thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phối hợp với Hội Luật gia cấp huyện trong tập huấn, bồi dưỡng cho hòa giải viên hoặc tham gia hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

h) Phát huy vai trò của Hội Luật gia tham gia tư vấn công tác đặc xá, tái hoà nhập cộng đồng đối với các phạm nhân theo quy định của pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia tỉnh

- Thời gian thực hiện: thường xuyên

i) Hướng dẫn chuyển đổi số trong công tác Hội thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của các cấp Hội Luật gia.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

- Cơ quan phối hợp: Hội Luật gia các cấp

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình kết quả thực hiện Kế hoạch

a) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này bằng hình thức phù hợp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên

b) Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này để chỉ đạo kịp thời và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

- Thời gian thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện bổ sung các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này vào Kế hoạch công tác hàng năm hoặc Kế hoạch công tác riêng trong đó xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện, sản phẩm đầu ra và các điều kiện bảo đảm.

b) Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo và đề xuất các giải pháp bảo đảm triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch.

c) Hội Luật gia tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết của Hội Luật gia trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này; báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện gửi Sở Tư pháp khi có yêu cầu để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Kinh phí thực hiện

Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện sử dụng kinh phí chi hoạt động thường xuyên hằng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- BCSĐ Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- CVP, PCVP TH UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH (H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 509/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu509/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 509/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 509/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW tăng cường lãnh đạo Hội Luật gia Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 509/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW tăng cường lãnh đạo Hội Luật gia Nghệ An
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu509/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýLê Hồng Vinh
        Ngày ban hành11/07/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 509/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW tăng cường lãnh đạo Hội Luật gia Nghệ An

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 509/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW tăng cường lãnh đạo Hội Luật gia Nghệ An

              • 11/07/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực