Văn bản khác 51/KH-UBND

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2018 về ứng dụng chữ ký số và lộ trình sử dụng văn bản điện tử trong điều hành, xử lý công việc do tỉnh Trà Vinh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 51/KH-UBND 2018 ứng dụng chữ ký số trong điều hành xử lý công việc Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/KH-UBND

Trà Vinh, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ỨNG DỤNG CHỮ KÝ SỐ VÀ LỘ TRÌNH SỬ DỤNG VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG ĐIỀU HÀNH, XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tgiữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xây dựng kế hoạch ứng dụng chữ ký svà lộ trình sdụng văn bản điện tử tiến tới thay thế văn bản giấy trong điều hành, xử lý công việc trên địa bàn tỉnh, với nhng nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nâng cao độ tin cậy, mức độ an toàn khi sử dụng hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công đến tổ chức, doanh nghiệp;

- Đẩy mạnh việc trao đổi văn bản bằng hình thức điện tgia các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động áp dụng hình thức gửi, nhận văn bản điện tử với các cơ quan, đơn vị khác qua phần mm quản lý văn bn và điều hành; nghiêm túc áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trong nội bộ cơ quan, hạn chế tối đa việc nhân bản và luân chuyển tài liệu giấy;

- Các cơ quan, đơn vị tổ chức sử dụng có hiệu quả chứng thư số chuyên dùng phục vụ ký số văn bản điện tử và khai thác các ứng dụng liên quan đến nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Việc gửi, nhận văn bản điện tử phi tuân thủ quy định tại Điều 5 Luật Giao dịch điện tử và các quy định khác của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh, an toàn thông tin và văn thư, lưu tr.

II. NỘI DUNG:

(Chi tiết như Phụ lục đính kèm)

III. T CHC THC HIỆN:

1. Thtrưởng các sở, ban, ngành tnh, Chtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tại các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc, kịp thời có biện pháp chn chỉnh, nhc nh nhng đơn vị chưa thực hiện tt nội dung Kế hoạch này.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với S Thông tin và Truyền thông, SNội vụ khẩn trương trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bn điện t trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn quy trình trao đi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư; yêu cầu xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; đưa nội dung gửi, nhận văn bản điện có ch ký s vào tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính và nội dung bình xét thi đua, khen thưởng.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phi hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, SNội vụ và các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc, nhc nhở việc triển khai thực hiện và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc sử dụng chữ ký schuyên dùng, gửi, nhn văn bản điện tử liên thông; thường xuyên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh nhng cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tt nội dung Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng: HC, THNV;
- Lưu: VT
, CNXD.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Hoàng

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Kế hoạch số: 51/KH-UBND ngày 19/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hp

Thi gian thực hiện

I

Triển khai ứng dng ch ký s chuyên dùng phục vụ ng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

1

Lập thủ tục đề nghị cấp chứng thư số cho chủ tài khoản, ủy quyền chủ tài khoản, kế toán trưởng, ủy quyền kế toán trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách đsử dụng dịch vụ công trực tuyến do Kho bạc Nhà nước tỉnh cung cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách

Năm 2019 và thực hiện thường xuyên

2

Điều chỉnh, bổ sung tính năng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, phần mềm một cửa điện tử đáp ứng yêu cu áp dụng chữ ký số trên phn mềm; rà soát đề nghị cp chứng thư số cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức có liên quan theo quy trình, nghip v.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể các cấp

Năm 2019

3

Căn cứ vào yêu cu bảo mật hệ thng thông tin, yêu cu quản lý,...điu chỉnh, b sung tính năng phần mm của cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu ký số trực tiếp trên phn mềm; lập thủ tục đề nghị cấp chứng thư s cho cá nhân có liên quan theo quy trình nghip v

Các sở, ban, ngành tnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Tỉnh ủy

Thường xuyên

4

Triển khai sử dụng chứng thư số thiết bị (SSL) cho các hệ thống thông tin cung cấp dịch vụ qua mạng internet (Cng thông tin điện tử; hệ thng quản lý văn bản và điu hành; hệ thng một cửa điện tvà dịch công trực tuyến; thư điện tử công vụ;...)

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên

II

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, phần mềm ứng dụng phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử liên thông; quản lý, điều hành, xử lý công việc trong nội bộ

1

Rà soát trang bị thiết bị (máy vi tính, máy in, máy scan, photocopy,...) đảm bảo phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử gia các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước và quản lý, điều hành, xử lý công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương bng phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước các cấp

Sở Thông tin và Truyền thông

Thường xuyên hàng năm

2

Xây dựng, phát triển phn mềm quản lý văn bản và điều hành thng nht áp dụng trên toàn tỉnh; rà soát thiết lập mới, mở rộng phạm vi sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành đảm bảo phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử liên thông gia các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hoàn thành trong năm 2019

3

Rà soát đề nghị thiết lập bổ sung, xóa bỏ, thay đi thông tin tài khoản đăng nhập hệ thng quản lý văn bản và điều hành cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước phục vụ quản lý, điều hành, xử lý công việc nội bộ của các cơ quan, đơn vị bng phần mm quản lý văn bản và điều hành.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các cấp

Sở Thông tin và Truyền thông

Hoàn thành trong năm 2019 và thực hiện thường xuyên

III

Sử dụng chữ ký số và văn bản điện tử phục vụ hoạt động cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

1

Triển khai ký số văn bản điện tử và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử gia các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, cụ th:

- Tt cả các văn bản đi, sau khi được lãnh đạo ký, ban hành theo thẩm quyền phải ký số bản soạn thảo (hoặc bản scan) tương ứng gửi (phát hành) đến cơ quan nhận qua hệ thng quản lý văn bản và điều hành thay thế việc gửi văn bản giấy;

- Tất cả các văn bản đến thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương được gửi đến qua phn mm quản lý văn bản và điều hành (hoặc được gửi đến bằng văn bản giấy) phải được tiếp nhận, cập nhật vào phần mềm quản lý văn bản và điều hành và phải chuyển đến tổ chức, cá nhân xử lý theo quy trình xử lý nội bộ qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các cấp

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh

Bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2018 và thực hiện thường xuyên

2

Tổ chức quản lý, điều hành, xử lý công việc nội bộ cơ quan, địa phương qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành, cụ thể:

- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức có liên quan trong quy trình xử lý công việc nội bộ của các cơ quan, đơn vị phải thực hiện qun lý, điều hành, xử lý công việc qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành;

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu thực hiện quản lý, điều hành, xử lý công việc qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nh, kịp thời chn chnh tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý không thực hiện tt việc quản lý, điều hành, xử lý công việc qua phn mềm.

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các cấp

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nội vụ

Bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2018 và thực hiện thường xuyên

3

Tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu văn bản điện tvà phải bảo đm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình áp dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, Ban ngành tỉnh, UBND các cấp

 

4

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

S Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố

12/2018 và thực hiện thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu51/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2018
Ngày hiệu lực19/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 51/KH-UBND 2018 ứng dụng chữ ký số trong điều hành xử lý công việc Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 51/KH-UBND 2018 ứng dụng chữ ký số trong điều hành xử lý công việc Trà Vinh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu51/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýNguyễn Trung Hoàng
        Ngày ban hành19/10/2018
        Ngày hiệu lực19/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 51/KH-UBND 2018 ứng dụng chữ ký số trong điều hành xử lý công việc Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 51/KH-UBND 2018 ứng dụng chữ ký số trong điều hành xử lý công việc Trà Vinh

           • 19/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực