Văn bản khác 51/KH-UBND

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2015-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 51/KH-UBND hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Thái Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/KH-UBND

Thái Bình, ngày 18 tháng 08 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”

Thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 12/01/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đng bộ tỉnh lần thứ XIX; Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để đạt mục tiêu của Đề án đã đề ra; phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có:

- 90% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”;

- 70% trở lên thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phvăn hóa”;

- 70% trở lên xã đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”;

- 70% trở lên phường, thị trấn đạt danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”;

- 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

- 100% xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, sân thể thao đạt yêu cầu theo quy định;

- 80% trở lên thôn, tổ dân phố (Cụm tổ dân phố) có nhà văn hóa và sân thể thao đạt yêu cầu theo quy định;

- 90% trở lên hộ gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

- Thu hút 80% trở lên số người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đọc sách báo.

2. Yêu cầu

- Bám sát các mục tiêu của Đề án, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp được nêu tại Đề án;

- Các hoạt động của Kế hoạch phải đảm bảo tính khả thi, phát huy tối đa nguồn lực của Nhà nước và nguồn lực xã hội hóa phù hợp với tình hình thực tiễn tại các cơ quan, địa phương và đơn vị;

- Đcao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng thời bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc trin khai Kế hoạch.

II. NỘI DUNG K HOẠCH (Có Phụ lục chi tiết kèm theo)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

2. Hằng năm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch được bố trí vào ngân sách hàng năm của các sở, ban, ngành, đoàn thvà của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

4. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp nguồn lực tham gia thực hiện Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ đề ra; hằng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh y;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Lĩnh

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2015 - 2020”
(Kèm theo Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Năm

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

2016

1

Tổ chức Hội nghị triển khai các nội dung của Đ án

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

2

Tổ chức biên soạn, in tài liệu tuyên truyn về đời sng văn hóa cơ sở phát cho các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân ph, khu phố

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

3

Hướng dn quản lý, tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

2017

4

Tập hun, bi dưỡng nghiệp vụ về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đời sống văn hóa” cho cán bcấp huyn, xã

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I

5

Tập hun nghiệp vụ nhà văn hóa, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ cho các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý l

6

Tham mưu ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 325/2003/QĐ-UBND ngày 14/8/2003 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn, làng, t dân ph

Sở Tư pháp

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II

7

Tổ chức hội nghị bàn về các giải pháp thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

8

Tổ chức Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định s 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về thực hiện nếp sng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

2018

9

Tập hun, bồi dưỡng nghiệp vụ về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, khu phố, trưởng Ban Công tác Mặt trận khu dân cư

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I

10

Tổ chức hội thi tuyên truyền lưu động về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tnh

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

11

Tổ chức liên hoan các câu lạc bộ Chèo truyn thng toàn tỉnh

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

12

Tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đ án

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

2019

13

Xây dựng bộ "Quy tắc ng xử ở khu dân cư” (Theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch)

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II

14

Tổ chức hội nghị về nâng cao chất lượng “gia đình văn hóa”, “thôn, tổ dân phố, khu phố văn hóa”

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Qúy II

15

Tổ chức nghiên cứu, điều tra xã hội học về đời sống văn hóa cơ sở

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

2020

16

Thi sáng tác tiểu phẩm sân khu về đề tài xây dựng đời sng văn hóa

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II

17

Tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

 

 

 

 

 

 

 

II. CÁC NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN (Từ năm 2016 - năm 2020)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

T chc phát động thi đua về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 1

2

Tổ chức hội nghị tuyên dương Gia đình văn hóa tiêu biu

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch, các huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 6

3

Tổ chức các hoạt động nhân Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" 18/11 ở khu dân cư

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 11

4

Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" cấp huyện, xã

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch; các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 6 và tháng 12

5

Tổ chức khen thưởng các danh hiệu văn hóa, biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa”

Sở, ban, ngành, đoàn th; y ban nhân dân huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 12

6

Tổ chức sơ kết, tổng kết Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch; các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 6 và tháng 12

7

Tổ chức các hội nghị truyn thông về xây dựng nếp sng văn hóa tại các xã, phường, thtrấn trong tỉnh

Sở Văn hóa Ththao và Du lịch

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

8

Mở chuyên mục “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” trên Đài Phát thanh Truyền hình tnh.

Đài Phát thanh và Truyn hình tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I

9

Mở chuyên mục “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” trên Cng thông tin điện tử tỉnh

Sở Thông tin và Truyn thông

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I

10

Mở chuyên mục “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” trên Báo Thái Bình

Báo Thái Bình

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý I

11

Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng xã, phường lành mnh không có tệ nạn xã hội; thực hiện chế độ, chính sách người có công với cách mạng

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II

12

Xây dựng các mô hình khu dân cư phát triển bn vững

Ủy ban Mặt trận Tquốc

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II

13

Xây dựng mô hình “Gia đình học tập” , “Dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” gn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Hội Khuyến học tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

14

Tổ chức liên hoan văn nghệ giữa các thôn, tổ dân phố, khu phvăn hóa; giữa các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn huyện, thành phố

UBND huyện thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III

15

Xây dựng mô hình “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đi sống văn hóa”

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

16

Tổ chức tuyên truyền; đu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy tại các xã, phường, thị trấn

Công an tỉnh

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tháng 6

17

Tổ chức tập huấn, hội nghị bàn về các giải pháp xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý II

18

In băng rôn tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát cho xã, phường, thị trấn

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý IV

* Ghi chú

Ngoài những nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” theo chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu51/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/08/2016
Ngày hiệu lực18/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 51/KH-UBND hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Thái Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 51/KH-UBND hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Thái Bình 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu51/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Thị Lĩnh
        Ngày ban hành18/08/2016
        Ngày hiệu lực18/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 51/KH-UBND hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Thái Bình 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 51/KH-UBND hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Thái Bình 2016

           • 18/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực