Văn bản khác 51/KH-UBND

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2015 thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 51/KH-UBND kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ sắt Cà Mau 2014 2020 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/KH-UBND

Cà Mau, ngày 16 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 994/QĐ-TTG NGÀY 19/6/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LẬP LẠI TRẬT TỰ HÀNH LANG AN TOÀN ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT GIAI ĐOẠN 2014 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020, Quyết định số 3067/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ (sau đây viết tắt là HLATĐB) giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Mục đích:

Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Yêu cầu:

Các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này phải xây dựng chương trình triển khai cụ thể, báo cáo kịp thời kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp khắc phục để triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo kịp thời, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu tiến độ.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Kết hp nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến để người dân tự giác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, cơ quan quản lý nhà nước các cấp thực hiện đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; chú trọng tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến sử dụng, quản lý và bảo vệ công trình giao thông, tác dụng của HLATĐB trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông và bảo vệ sự bền vững của công trình giao thông.

3.2. Xây dựng lộ trình thực hiện, phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện kế hoạch đạt kết quả cao, cụ thể như sau:

- Rà soát, phân loại và thống kê các công trình vi phạm nằm trong HLATĐB, các đường nhánh đấu nối trái phép;

- Thực hiện cưỡng chế, giải tỏa các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong HLATĐB; xóa bỏ đường đấu nối trái phép vào đường bộ; hoàn thiện và bảo vệ mốc chỉ gii HLATĐB; quản lý, bảo vệ phần HLATĐB đã được giải tỏa, bảo vệ mốc lộ giới;

- Thống nhất quy hoạch hệ thống đường gom trong khu kinh tế, khu thương mại, khu dân cư nối vào hệ thống đường quốc lộ phù hợp với quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ HLLATĐB để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với yêu cầu về quản lý, lập lại trật tự HLATĐB;

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch bồi thường, hỗ trợ hàng năm để xem xét, gửi về Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí kinh phí thực hiện; tăng cường công tác xã hội hóa xây dựng đường gom nhằm đảm bảo an toàn giao thông và nâng cao năng lực khai thác của các tuyến đường.

II. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 994/QĐ-TTG NGÀY 19/6/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Giao S Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau:

1.1. Triển khai, quán triệt các nội dung của Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020, Quyết định số 3067/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

1.2. Kiện toàn Tổ công tác liên ngành để triển khai thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, phân loại, thống kê các công trình nằm trong phần đất bảo trì, bảo vệ đường bộ và HLATĐB trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh;

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch giải tỏa đối với các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh;

- Tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng trong HLATĐB các quy định pháp luật trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ HLATĐB và kế hoạch giải tỏa trong HLATĐB;

- Rà soát lại diện tích đất trong phạm vi HLATĐB đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân và xây dựng phương án thu hồi diện tích đất đã cấp;

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cà Mau, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau đy mạnh tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý và bảo vệ HLATĐB trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tiến độ, nội dung thực hiện:

a) Giai đoạn 2015 - 2016:

- Rà soát các quy định pháp luật về quản lý, bo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với yêu cầu quản lý, lập lại trật tự HLATĐB;

- Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, phân loại, thống kê các công trình nằm trong phần đất bảo trì, bảo vệ đường bộ và HLATĐB của hệ thống đường quốc lộ qua địa bàn tỉnh. Kết quả rà soát gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh để xây dựng kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, cụ thể:

+ Rà soát, thống kê và phân loại các loại đất, các công trình (nhà cửa, tường rào, cột điện, đường ống cấp thoát nước...) và cây cối trên phần đất bảo trì, bảo vệ đường bộ chưa được bồi thường;

+ Xác định các nút giao, các vị trí điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông có nguyên nhân do hạn chế tầm nhìn cần giải tỏa. Trên cơ sở đó, thống kê các loại đất, các công trình (nhà cửa, tường rào, cột điện, đường ống cấp thoát nước...) và cây cối nằm trong HLATĐB cần giải tỏa để đảm bảo an toàn giao thông;

+ Xác định các trường hợp đất , đất trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sản xuất, kinh doanh... đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước đây nhưng nằm trong HLATĐB, nếu xây dựng mới sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, để xây dựng phương án bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất.

- Lập Quy hoạch đấu nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 63, Quản Lộ - Phụng Hiệp, đường Hồ Chí Minh, đường Hành lang ven biển phía Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải trước ngày 30/9/2015.

b) Giai đoạn 2016 - 2017:

- Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các công việc giai đoạn 2015 -2016;

- Thu hồi phần đất bảo trì, bảo vệ đường bộ và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HLATĐB của các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, các khu vực nút giao, vị trí điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông;

- Triển khai cắm đầy đủ hai loại mốc: mốc giải phóng mặt bằng xác định giới hạn phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ; mốc lộ giới xác định giới hạn phần đất HLATĐB đối với các tuyến đường chưa được cắm mốc. Sau khi tiến hành bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất, thì cơ quan quản lý đường quốc lộ tiếp nhận để quản lý phần đất của đường bộ, phần đất HLATĐB sẽ bàn giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau quản lý, bảo vệ.

c) Giai đoạn 2018 - 2020:

- Thu hồi hết phần đất của đường bộ và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HLATĐB gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông; từng bước bồi thường hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với những hộ dân nm trong HLATĐB có nhu cu xây dựng mới nhà ở trên các tuyến đường quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh;

- Tiếp tục triển khai cắm đầy đủ hai loại mốc: mốc giải phóng mặt bằng xác định giới hạn phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ, mốc lộ giới xác định giới hạn phần đất HLATĐB đối với các tuyến đường chưa được cắm mốc. Sau khi tiến hành bồi thường hỗ trợ thu hồi đất, cơ quan quản lý đường quốc lộ tiếp nhận để quản lý phần đất của đường bộ, phần đất HLATĐB bàn giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau quản lý, bảo vệ;

- Tiếp tục triển khai hình thức xã hội hóa, khai thác quỹ đất để xây dựng đường gom theo quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng, khai thác tài sản hạ tầng đường bộ.

3. Kinh phí, nguồn vốn thực hiện

Kinh phí, nguồn vốn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt giai đoạn 2014 - 2020.

(Kèm theo danh mục nhiệm vụ).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị có liên quan:

a) Sở Giao thông vận tải:

- Chịu trách nhiệm triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Kế hoạch này;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau rà soát các quy định pháp luật về bảo vệ HLATĐB để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện thể chế quản lý trong lĩnh vực này;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp xử lý vi phạm trong việc quản lý, bảo vệ HLATĐB.

b) Sở Xây dựng:

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau rà soát, kiểm tra công tác lập và thực hiện quy hoạch xây dựng tại các khu công nghiệp, khu dân cư... dọc theo các tuyến đường quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan chức năng liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng đất trong hành lang an toàn đường bộ; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau rà soát, thống kê, phân loại và xử lý các tồn tại về sử dụng đất trong HLATĐB; phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra việc thực thi các quy định pháp luật về đất đai liên quan đến quản lý, sử dụng và bảo vệ HLATĐB đối với các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh.

d) Công an tỉnh:

Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố Cà Mau bố trí lực lượng tham gia Tổ công tác liên ngành ở địa phương trong việc cưỡng chế giải tỏa các công trình vi phạm HLATĐB đối với các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh.

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Đưa nội dung các quy định pháp luật về bảo vệ HLATĐB vào chương trình giảng dạy pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông;

Phối hợp chặt chẽ với Tỉnh đoàn, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải xây dựng các nội dung và biện pháp đẩy mạnh phong trào bảo vệ an toàn giao thông đường bộ.

e) Sở Thông tin và Truyền thông:

Phối hợp chặt chẽ với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về quản lý và bảo vệ HLATĐB trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư đối với việc thực hiện Kế hoạch này; tập trung tuyên truyền, phổ biến vai trò, tác dụng của HLATĐB cho các cấp chính quyền cơ sở và các tổ chức, cá nhân ven các tuyến đường quốc lộ biết, thực hiện.

g) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau:

- Phi hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý đường bộ, các sở, ngành và đơn vị chức năng liên quan rà soát, phân loại và thống kê các công trình trong HLATĐB;

- Thành lập Tổ công tác liên ngành (thành phần tương ứng Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh) thực hiện kế hoạch giải tỏa trên địa bàn; thông báo, tuyên truyền kế hoạch thực hiện giải tỏa đến các tổ chức, cá nhân có công trình vi phạm HLATĐB. Thực hiện đối với các công trình đã được bồi thường, giải tỏa nay tái lấn chiếm, chủ công trình phải tự tháo dỡ và không bồi thường, hỗ trợ;

- Tuyên truyền, thông báo đến các tổ chức, cá nhân có công trình xây dựng trong HLATĐB về các quy định pháp luật trong việc quản lý, sử dụng và bảo vệ HLATĐB, lập kế hoạch giải tỏa HLATĐB;

- Tổ chức thực hiện cưỡng chế giải tỏa các công trình đã được bồi thường, công trình tái lấn chiếm mà không tự tháo dỡ và các công trình xây dựng trái phép trong HLATĐB. Thành lập Tổ cưỡng chế gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố (làm Tổ trưởng); Trưởng Công an huyện, thành phố; đại diện cơ quan trực tiếp quản lý đường bộ; Thanh tra chuyên ngành;

- Có hình thức xử lý nghiêm, triệt để đúng theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất HLATĐB.

2. Chế độ báo cáo:

- Trước ngày 15 tháng 5 hàng năm, Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo kế hoạch bồi thường, hỗ trợ của năm sau về Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

- Trước ngày 15 tháng 01 hàng năm, Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện của năm trước về Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, báo cáo Bộ Giao thông vận tải theo yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo thông vận tải (b/c);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Quản lý Đường bộ IV;
- Thường trực T
nh ủy (b/c);
- Thường trực
HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: GTVT, XD, TN&MT, GD&ĐT,
TT&TT, TC, KH&ĐT, CA tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- B
áo Cà Mau, Đài PT-TH Cà Mau;
- Cổng TT-ĐT tỉnh;
- Trung tâm CB-TH;
- CVP, PVP UBND tỉnh (Th);
- Phòng Xây dựng (Ng);
- Lưu: VT. Tr 27/9.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ

(Kèm theo Kế hoạch số: 51/KH-UBND ngày 16/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Ghi chú

I

Giai đoạn 2015 - 2016

 

 

 

 

01

Tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ và các quy định về quản lý, bảo vệ kết cu hạ tng giao thông đường bộ

Năm 2015 - 2016

Sở Giao thông vận tải

Ban An toàn giao thông tỉnh; các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố Cà Mau

 

02

Hoàn thành việc lập Quy hoạch đấu nối Quốc lộ 1, Quốc lộ 63, Quản Lộ - Phụng Hiệp, đường Hồ Chí Minh, đường Hành lang ven biển phía Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 thỏa thuận với Bộ Giao thông vận tải

Trước ngày 30/9/2015

Sở Giao thông vận tải

UBND cấp huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan

 

03

Thống kê, phân loại các công trình nằm trên phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và hành lang an toàn đường bộ các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau

Năm 2015 - 2016

Cơ quan quản lý đường quốc lộ

Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện

Theo kế hoạch triển khai của Bộ Giao thông vận tải

II

Giai đoạn 2016 - 2017

 

 

 

 

*

Năm 2016 - 2017

 

 

 

 

04

Trin khai công tác thu hồi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ (chưa thu hồi) đối với tuyến Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh, đường Hành lang ven biển phía Nam đi qua địa bàn tỉnh Cà Mau

Năm 2016 - 2017

Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh

Cơ quan quản lý đường quốc lộ

 

05

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HLATĐB gây ảnh hưởng đến ATGT của các điểm đen trên quốc lộ

Năm 2016 - 2017

Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh

Cơ quan quản lý đường quốc lộ

 

*

Đến hết năm 2017

 

 

 

 

06

Triển khai công tác thu hồi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ (chưa thu hồi) đối với tuyến Quốc lộ 63, Quản Lộ - Phụng Hiệp

Năm 2017

Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh

Cơ quan quản lý đường quốc lộ

 

07

Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong HLATĐB tại các khu vực nút giao, vị trí các điểm đen (nếu phát sinh) trên quốc lộ

Năm 2017

Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh

Cơ quan quản lý đường quốc lộ

 

08

Triển khai cắm mốc GPMB xác định giới hạn phần đất của đường bộ, mốc lộ giới xác định phần đất HLATĐB quốc lộ

Năm 2017

Cơ quan quản lý đường quốc lộ

UBND cấp huyện, cấp xã

Theo kế hoạch triển khai của Bộ Giao thông vận tải

*

Giai đoạn 2018 - 2020

 

 

 

 

09

Triển khai công tác thu hồi phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ và bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền trên đất đối với phần đất nằm trong hành lang an toàn đường bộ gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông trên đối với các tuyến, đoạn tuyến quốc lộ còn lại

Năm 2018 - 2020

Tổ công tác liên ngành cấp tỉnh

Cơ quan quản lý đường quốc lộ

 

10

Tiếp tục cm mốc GPMB xác định giới hạn phần đất của đường bộ, mốc lộ giới xác định phần đất HLAT đường quốc lộ còn lại

Năm 2018 - 2020

Cơ quan quản lý đường quốc lộ

UBND cấp huyện, cấp xã

Theo kế hoạch triển khai của Bộ Giao thông vận tải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu51/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2015
Ngày hiệu lực16/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 51/KH-UBND kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ sắt Cà Mau 2014 2020 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 51/KH-UBND kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ sắt Cà Mau 2014 2020 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu51/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành16/09/2015
        Ngày hiệu lực16/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 51/KH-UBND kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ sắt Cà Mau 2014 2020 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 51/KH-UBND kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ sắt Cà Mau 2014 2020 2015

           • 16/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực