Văn bản khác 51/KH-UBND

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2013 về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 51/KH-UBND rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài Cà Mau 2013


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/KH-UBND

Cà Mau, ngày 22 tháng 11 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC RÀ SOÁT, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHỨC TẠP, TỒN ĐỌNG, KÉO DÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng và Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 09/10/2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012. Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Tập trung, kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài để hạn chế đến mức tối đa các tình huống phức tạp phát sinh, góp phần bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

- Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp, các ngành; phấn đấu hàng năm giải quyết dứt điểm trên 90% các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

- Trong quá trình triển khai có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Thanh tra Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ để trao đổi, tháo gỡ vướng mắc và thống nhất biện pháp giải quyết. Đồng thời tăng cường phối hợp các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh nhằm tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình giải quyết.

II. Nội dung kế hoạch:

- Tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn của địa phương để thống nhất phương án giải quyết.

- Tổ chức đối thoại với công dân cùng có sự tham gia của các tổ chức liên quan để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp của công dân gắn với giáo dục, thuyết phục, giải thích, hướng dẫn pháp luật làm cho công dân hiểu rõ và chấp hành phương án đã được thống nhất giữa các cơ quan, tổ chức.

- Tùy theo từng trường hợp cụ thể để thực hiện quy trình, thủ tục phù hợp, cụ thể:

+ Đối với các vụ việc nào đã được giải quyết đúng pháp luật, bảo đảm có lý, có tình thì trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Thông báo chấm dt vụ việc đó và thông báo công khai.

+ Đối với các vụ việc đã được giải quyết đúng pháp luật nhưng do điều kiện, hoàn cảnh gia đình công dân đặc biệt khó khăn thì vận dụng chính sách xã hội và điều kiện cụ thể của địa phương để xem xét, quyết định để hỗ trợ nhằm bảo đảm công dân ổn định cuộc sống, chấm dứt khiếu nại.

+ Đi với các vụ việc đã giải quyết chưa đúng pháp luật, có sai sót, thì xem xét, quyết định giải quyết lại vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

+ Đối với các vụ việc gặp vướng mắc trong áp dụng pháp luật, trong đánh giá, sử dụng chứng cứ, trong xác định phương án giải quyết thì có văn bản xin ý kiến hoặc đề nghị các Bộ, ngành chức năng phối hợp. Đối với vụ việc liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc có tính chất phức tạp thì phối hợp với Thanh tra Chính phủ để thống nhất có văn bản xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Có biện pháp xử lý nghiêm đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, gây mất an ninh, trật tự công cộng.

- Tiếp tục chủ động, có kế hoạch cụ thể phân công nhiệm vụ tiếp tục rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo thẩm quyền quản lý. Riêng Thanh tra tỉnh tiếp tục có kế hoạch kiểm tra, rà soát và tổ chức thực hiện các vụ việc theo Kế hoạch 1130 đã có biên bản thống nhất với Thanh tra Chính phủ; tiếp tục kiểm tra và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vụ việc do Tổ công tác số 1162/QĐ-UBND ngày 13/8/2012 đã rà soát, thường xuyên sơ kết, báo cáo kịp thời đến UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

- Các cơ quan: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của từng ngành cho Cơ quan tiếp dân tỉnh và Thanh tra tỉnh để tổng hợp, theo dõi và chủ động có kế hoạch phi hợp trong giải quyết khiếu nại, tcáo trên địa bàn tỉnh.

- Các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố Cà Mau kịp thời xác minh, xử lý theo thẩm quyền các vụ việc khiếu nại đã có ý kiến chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh chuyển giải quyết theo thẩm quyền nhưng các đơn vị chưa xử lý, xem xét; các đơn khiếu nại, tố cáo qua các Đoàn, Tổ thanh tra, kiểm tra.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Thanh tra tỉnh:

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện các vụ việc còn lại đã được kiểm tra, rà soát theo Kế hoạch 1130 và triển khai rà soát đối với các vụ việc tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ. Xem lại các vụ việc UBND tỉnh đã xin ý kiến của Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành Trung ương, nhưng chưa có ý kiến trả lời để kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, nhắc nh.

- Phối hợp với Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau, Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh kịp thời triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về giải quyết các vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo rà soát của Tổ công tác số 1162/QĐ-UBND.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra trách nhiệm thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau trong đợt tự rà soát lần này. Nếu các đơn vị gặp khó khăn, vướng mc trong quá trình rà soát thì Thanh tra tỉnh cử cán bộ hoặc thành lập Tổ, Đoàn xác minh hỗ trợ kịp thời.

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng, ban hành kế hoạch phối hợp của Cơ quan tiếp dân tỉnh với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kim sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo khi công dân khiếu kiện đông người, bức xúc, có thxảy ra mất an ninh trật tự xã hội.

- Tổ trưởng Tổ công tác theo Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 02/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường phối hợp tiếp công dân, xử lý các đoàn khiếu kiện đông người trong thời gian din ra các kỳ họp Quốc hội khóa XIII và các sự kiện chính trị quan trọng khác của đất nước và của tỉnh.

2. Các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố:

- Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau căn cứ nội dung Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Thông báo số 370/TB-VPCP ngày 09/10/2013 của Văn phòng Chính phủ, thành lập Tổ, Đoàn tự kiểm tra, rà soát những đơn thư tồn đọng, bức xúc, kéo dài, những đơn thư được các cơ quan Trung ương, cấp tỉnh chuyển về từ trước đến nay chưa xác minh, làm rõ (ngoài các vụ việc của Kế hoạch 1130 và các vụ việc Tổ 1162 đã rà soát).

- Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng: Thanh tra, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án, Cơ quan tiếp dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh về việc cưỡng chế thi hành các Quyết định hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Quá trình tự kiểm tra, rà soát theo kế hoạch này, nếu có vướng mắc, khó khăn xin ý kiến Thanh tra tỉnh để có sự phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, rà soát, bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng tinh thần chỉ đạo của Kế hoạch này.

- Thực hiện tốt Công văn số 5289/UBND-NC ngày 16/10/2013 về việc phối hợp, cung cấp thông tin công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Công văn số 4954/UBND-NC ngày 27/9/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thống kê các vụ việc thực hiện chính sách xã hội trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh.

- Đề cương và biểu mẫu báo cáo các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài được rà soát áp dụng theo hướng dẫn tại Quyết định số 2189/QĐ-TTCP ngày 04/9/2012 của Thanh tra Chính phủ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- TT T
nh ủy, HĐND tỉnh;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh; Cục THA t
nh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, Mi28/
11.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu51/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2013
Ngày hiệu lực22/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 51/KH-UBND rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài Cà Mau 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 51/KH-UBND rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài Cà Mau 2013
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu51/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành22/11/2013
        Ngày hiệu lực22/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 51/KH-UBND rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài Cà Mau 2013

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 51/KH-UBND rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp tồn đọng kéo dài Cà Mau 2013

           • 22/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực