Văn bản khác 51/KH-UBND

Kế hoạch 51/KH-UBND thực hiện Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 51/KH-UBND thực hiện Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 51/KH-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2008

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2008/QĐ-UBND NGÀY 09/1/2008 CỦA UBND THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG RONG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày 9/1/2008, UBND Thành phố đã có Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Để triển khai thực hiện Quyết định trên, UBND Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Triển khai thực hiện Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước nhằm đưa hoạt động bán hàng rong thực hiện theo quy định của pháp luật góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách và các quy định của Chính phủ, Thành phố về quản lý hoạt động bán hàng rong; thông báo công khai các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong tới người kinh doanh, cán bộ quản lý và toàn thể nhân dân biết, thực hiện.

2. Xác lập các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong trên địa bàn các quận, huyện.

- Giai đoạn I triển khai tại một số khu vực, tuyến đường sau:

+ Khu vực xung quanh trụ sở làm việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, bao gồm: Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Cơ quan Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; khu vực xung quanh trụ sở làm việc của các cơ quan Thành phố, bao gồm: Thành ủy, UBND Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, các sở, ban ngành, quận ủy, huyện ủy, UBND quận, huyện, Viện Kiểm sát nhân dân quận, huyện, Tòa án nhân dân quận, huyện; khu vực xung quanh các cơ quan ngoại giao; khu vực doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam; khu vực trường học, bệnh viện.

+ Khu vực một số di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng (có phụ lục chi tiết kèm theo).

+ 62 tuyến phố không được bán hàng rong (có phụ lục chi tiết kèm theo).

3. Tổ chức cắm biển báo khu vực, tuyến đường không được phép bán rong để người kinh doanh và nhân dân biết thực hiện, đảm bảo chấp hành đúng quy định của Thành phố.

4. Thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp thành phố đến cấp quận, huyện, xã, phường kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán hàng rong; nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Bố trí lực lượng quản lý hoạt động bán hàng rong, đảm bảo việc quản lý được duy trì có hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ:

a. Sở Thương mại:

- Phối hợp với Sở Văn hóa Thông tin, UBND các quận, huyện tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh; Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/1/2008 và Kế hoạch triển khai của UBND Thành phố.

- Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra các Sở, Ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp các kiến nghị của các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận, huyện, báo cáo UBND Thành phố.

b. Sở Giao thông Công chính:

- Chủ trì và phối hợp với các Công an Thành phố, Sở Thương mại, Văn hóa Thông tin, UBND các quận, huyện trình UBND Thành phố phê duyệt các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong.

- Cắm các biển báo khu vực, tuyến đường có tên không được phép bán hàng rong để người kinh doanh và nhân dân biết, thực hiện.

- Trình UBND Thành phố Quyết định thành lập đội kiểm tra liên ngành Thành phố (Thanh tra giao thông công chính chủ trì, các thành viên gồm: Cảnh sát trật tự - Công an Thành phố, Quản lý thị trường - Sở Thương mại, Thanh tra Văn hóa - Sở Văn hóa Thông tin, Thanh tra Y tế - Sở Y tế).

c. Công an Thành phố:

Chỉ đạo các lực lượng công an kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

d. Sở Văn hóa - Thông tin:

- Chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Nghị định 39/2007/NĐ-CP Quyết định 02/2008/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai quản lý hoạt động bán hàng rong, các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong đến người kinh doanh và người dân biết, thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, UBND các quận, huyện xác định các khu vực di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng không được phép bán hàng rong trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Tham gia đoàn kiểm tra Liên ngành Thành phố thực hiện việc kiểm tra hoạt động bán rong, hướng dẫn kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa - thông tin.

đ. Sở Y tế:

- Chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng và Phòng Y tế các quận, huyện hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và các quy định của ngành đối với hoạt động bán hàng rong, xử lý kịp thời các vi phạm về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tham gia đoàn kiểm tra Liên ngành Thành phố thực hiện việc kiểm tra công tác VSATTP tại các khu vực, tuyến đường được phép bán hàng rong.

e. Sở Tài chính:

Chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện trình UBND Thành phố bổ sung kinh phí để triển khai thực hiện và duy trì quản lý hoạt động bán hàng rong theo phân cấp ngân sách.

f. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với UBND các quận, huyện thực hiện việc tập trung người lang thang xin ăn kể cả người lợi dụng bán hàng rong để xin ăn.

- Chỉ đạo việc tiếp nhận, tổ chức nuôi dưỡng giáo dục và chuyển trả người lang thang xin ăn về gia đình, địa phương theo quy định.

g. UBND các quận, huyện:

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn đến người kinh doanh hàng rong và nhân dân biết rõ các quy định của Chính phủ, của UBND Thành phố về quản lý bán hàng rong trên địa bàn để thực hiện.

- Xác định các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong báo cáo UBND Thành phố quyết định và thông báo công khai các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong sau khi UBND Thành phố phê duyệt để người kinh doanh và nhân dân biết, thực hiện.

- Cắm biển báo khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong theo phân cấp quản lý.

- Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn bố trí lực lượng để quản lý người bán hàng rong trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, phường, thị trấn trong thực hiện quản lý hoạt động bán hàng rong, phối hợp với các ngành chức năng Thành phố kiểm tra, kiểm soát hoạt động bán hàng rong, nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo kết quả quản lý hoạt động bán hàng rong, gửi Sở Thương mại để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.  

h. UBND các phường, xã, thị trấn:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, các quy định pháp luật và Kế hoạch của UBND thành phố về quản lý hoạt động bán hàng rong tới người bán hàng rong và nhân dân để mọi người biết, thực hiện.

- Thông báo công khai các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong trên các phương tiện phát thanh của địa phương.

- Bố trí lực lượng quản lý hoạt động bán hàng rong, đảm bảo quản lý tốt hoạt động bán hàng rong trên địa bàn.

- Tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng Thành phố, quận, huyện để kiểm tra việc bán hàng rong trên địa bàn; xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả quản lý hoạt động bán hàng rong theo hướng dẫn của UBND quận, huyện.

i. Đề nghị Mặt trận tổ quốc Thành phố, Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền, vận động người bán hàng rong thực hiện các quy định của pháp luật.

2. Triển khai thực hiện:

a. Các nội dung đã triển khai:

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 39/2007/NĐ-CP; Quyết định 02/2008/QĐ-UBND về quản lý hoạt động bán hàng rong (Sở Thương mại, Văn hóa Thông tin, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, thực hiện).

- Từ ngày 10/3/2008 đến 15/4/2008: Thông báo công khai dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 02/2008/QĐ-UBND về quản lý hoạt động bán hàng rong thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các báo, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn để các tổ chức đoàn thể, nhân dân tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch.

- Từ ngày 16/4/2008 đến ngày 21/4/2008: Sở Thương mại tổng hợp các ý kiến đóng góp trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt Kế hoạch.

b. Kế hoạch thực hiện thời gian tới:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 39/2007/NĐ-CP; Quyết định 02/2008/QĐ-UBND về quản lý hoạt động bán hàng rong và Kế hoạch triển khai của UBND thành phố (Sở Thương mại, Văn hóa Thông tin, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn thực hiện).

- Từ ngày 20/5/2008 đến ngày 25/5/2008: Sở Giao thông Công chính chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành trình UBND Thành phố phê duyệt các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong.

- Từ ngày 25/5/2008 đến ngày 30/6/2008: Thông báo công khai các khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong (Sở Văn hóa - Thông tin và UBND các quận, huyện thực hiện).

- Từ ngày 25/5/2008 đến ngày 31/5/2008: Cắm các biển báo khu vực, tuyến đường có tên không được phép bán hàng rong (Sở Giao thông Công chính); UBND các quận, huyện cắm biển báo khu vực, tuyến đường không được phép bán hàng rong theo phân cấp quản lý.

- Từ ngày 01/6/2008 đến ngày 30/6/2008: Các lực lượng chức năng Thành phố, quận, huyện, xã, phường thị trấn đồng loạt ra quân kiểm tra hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố, nhắc nhở và hướng dẫn hoạt động bán hàng rong.

- Từ ngày 01/7/2008, các lực lượng chức năng Thành phố, quận, huyện, xã, phường, thị trấn kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Sau một năm thực hiện, Sở Thương mại chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Công chính, Công an Thành phố, các Sở, Ngành liên quan và UBND các quận, huyện, kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Kế hoạch này; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai nhân rộng ra các khu vực, tuyến phố khác.

Để việc triển khai thực hiện kế hoạch đạt kết quả, đề nghị các Sở, Ngành, Thành phố, UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn căn cứ các quy định tại Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/1/2008 của UBND Thành phố quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong để triển khai thực hiện.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- T/trực TU, TT HĐND (để báo cáo);
- Đ/c CT UBND TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP (để biết);
- CPVP, Phòng TM-DL-CN, TH, PC;
- Các Sở, ban, ngành TP (để thực hiện);
- UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn (để thực hiện);
- UBMTTQ, HLHPN, Đoàn TNCSHCM (để phối hợp);
- Các cơ quan báo, đài TP (để đưa tin); 
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC MỘT SỐ DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA ĐÃ ĐƯỢC XẾP HẠNG KHÔNG ĐƯỢC BÁN HÀNG RONG
(kèm theo Kế hoạch số: 51/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 về triển khai Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/1/2008)

TT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

I

Quận Ba Đình

1

Chùa Bát Tháp

Phố Đội Cấn

 

2

Đình Vạn Phúc

Phố Đội Cấn

 

3

Đền Liễu Giai

Phố Đội Cấn

 

4

Đền Quán Thánh

Phố Quán Thánh

 

5

Lăng Bác, Bảo tàng HCM

Phố Ngọc Hà

 

II

Quận Hoàn Kiếm

6

Chùa Huyền Thiên

Phố Hàng Khoai

 

7

Ô Quan Chưởng

Phố Hàng Chiếu

 

8

Đền Bạch Mã

Phố Hàng Buồm

 

9

Chùa Lý Quốc Sư

Phố Lý Quốc Sư

 

10

Chùa Bà Đá

Phố Nhà Thờ

 

11

Nhà thờ lớn

Phố Nhà Chung, Lý Quốc Sư

 

12

Bảo tàng Cách mạng

Phố Tông Đản

 

13

Nhà 87 Mã Mây

Phố Mã Mây

 

14

Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - 48 Hàng Ngang

Phố Hàng Ngang

 

15

Bảo tàng lịch sử

Phố Trần Khánh Dư

 

16

Di tích Hỏa Lò

Phố Hỏa Lò

 

III

Quận Đống Đa

 

 

17

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Phố Văn Miếu

Phố Quốc Tử Giám

 

18

Chùa Láng

Phố Chùa Làng

 

19

Chùa Phổ Giác

Phố Ngô Sỹ Liên

 

IV

Quận Hai Bà Trưng

 

 

20

Chùa Vua

Phố Thịnh Yên

 

21

Chùa Vân Hồ

Phố Lê Đại Hành

 

22

Chùa Quang Hoa

Phố Trần Bình Trọng

 

23

Đền Đồng Nhân

Phố Đồng Nhân

 

V

Quận Cầu Giấy

24

Chùa Hà

Phố Chùa Hà

 

25

Chùa Dâu

Phố Hoàng Quốc Việt

 

26

Đình Mai Dịch

Phố Mai Dịch

 

27

Bảo tàng Dân tộc học

Phố Nguyễn Văn Huyên

 

VI

Quận Hoàng Mai

28

Chùa Tương Mai

Phố Trương Định

 

29

Chùa Sét

Phố Trương Định

 

30

Đình, Chùa Tứ Kỳ

Đường Giải Phóng

 

VII

Quận Long Biên

31

Chùa Bồ Đề

 

 

32

Đền Ghềnh

 

 

33

Đình Lệ Mật

 

 

VIII

Quận Tây Hồ

34

Phủ Tây Hồ

Phố Đặng Thai Mai

 

35

Chùa Thiên Niên

Đường Lạc Long Quân

 

36

Chùa Tứ Liên

Đường Yên Phụ

 

37

Chùa Kim Liên

Phố Nghi Tàm

 

38

Đình An Thái

Phố Thụy Khuê

 

39

Đình Đông Xã

Phố Thụy Khuê

 

40

Đền Vệ Quốc

Phố Thụy Khuê

 

41

Đền Đồng Cổ

Phố Thụy Khuê

 

42

Đền Thăng Long

Phố Thụy Khuê

 

43

Đền Voi Phục

Phố Thụy Khuê

 

IX

Quận Thanh Xuân

44

Đình Khương Đình

Phố Khương Đình

 

45

Chùa Bồ Đề

Phố Quan Nhân

 

46

Đình Quan Nhân

Phố Quan Nhân

 

47

Đình Cự Chính

Phố Quan Nhân

 

X

Huyện Từ Liêm

48

Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Đường Phạm Hùng

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC 62 TUYẾN PHỐ KHÔNG ĐƯỢC BÁN HÀNG RONG
(kèm theo Kế hoạch số: 51/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2008 về triển khai Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ngày 09/1/2008)

TT

TÊN DI TÍCH

GHI CHÚ

I

QUẬN HOÀN KIẾM: 16 TUYẾN PHỐ

 

1

Đinh Tiên Hoàng

 

2

Lê Lai

 

3

Lê Thạch

 

4

Lê Thái Tổ

 

5

Bà Triệu

Thực hiện cả tuyến phố trên địa bàn Quận Hoàn Kiếm và Quận Hai Bà Trưng

6

Tràng Tiền

 

7

Hàng Khay

 

8

Tràng Thi

 

9

Hàng Lược

 

10

Chả Cá

 

11

Hàng Cân

 

12

Lương Văn Can

 

13

Hàng Bông

 

14

Hàng Gai

 

15

Hàng Bài

 

16

Nhà Chung

 

II

QUẬN BA ĐÌNH: 26 TUYẾN PHỐ

 

17

Kim Mã

 

18

Nguyễn Thái Học

 

19

Chu Văn An

 

20

Độc Lập

 

21

Hùng Vương

 

22

Phan Đình Phùng

 

23

Nguyễn Tri Phương

 

24

Điện Biên Phủ

 

25

Lê Hồng Phong

 

26

Trần Phú

 

27

Chùa Một Cột

 

28

Ông Ích Khiêm

 

29

Bà Huyện Thanh Quan

 

30

Lê Trực

 

31

Sơn Tây

 

32

Thanh Niên

 

33

Hoàng Diệu

 

34

Hoàng Văn Thụ

 

35

Bắc Sơn

 

36

Mai Xuân Thưởng

 

37

Nguyễn Chí Thanh

 

38

Vạn Phúc

 

39

Liễu Giai

 

40

Văn Cao

 

41

Phan Huy Ích

 

42

Vạn Bảo

 

III

QUẬN ĐỐNG ĐA: 12 TUYẾN PHỐ

 

43

Cát Linh

 

44

Tôn Đức Thắng

 

45

Nguyễn Lương Bằng

 

46

Tây Sơn

 

47

Trường Chinh

 

48

Tôn Thất Tùng

 

49

Phạm Ngọc Thạch

 

50

Đào Duy Anh

 

51

Chùa Bộc

 

52

Thái Hà

 

53

Khâm Thiên

 

54

Đê La Thành

 

IV

QUẬN HAI BÀ TRƯNG: 3 TUYẾN PHỐ

 

55

Bạch Mai

 

56

Phố Huế

Thực hiện cả tuyến phố trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng và Quận Hoàn Kiếm

57

Trương Định

 

V

QUẬN CẦU GIẤY: 3 TUYẾN PHỐ

 

58

Xuân Thủy

 

59

Cầu Giấy

 

60

Trần Duy Hưng

 

VI

QUẬN THANH XUÂN: 2 TUYẾN PHỐ

 

61

Nguyễn Huy Tưởng

 

62

Khương Trung

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu51/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2008
Ngày hiệu lực16/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 51/KH-UBND thực hiện Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 51/KH-UBND thực hiện Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu51/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýPhí Thái Bình
        Ngày ban hành16/05/2008
        Ngày hiệu lực16/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 51/KH-UBND thực hiện Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 51/KH-UBND thực hiện Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố Hà Nội

           • 16/05/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực