Văn bản khác 511/KH-UBND

Kế hoạch 511/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Kế hoạch 511/KH-UBND 2015 Phát huy giá trị tốt đẹp và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/KH-UBND

Nghệ An, ngày 24 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÁT HUY GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC, BỀN VỮNG” ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

Thực hiện Quyết định số: 279/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020; Quyết định 1092/QĐ-BVHTTDL ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch Tổ chức thực hiện đề án, chương trình thuộc chiến lược phát triển gia đình Việt Nam năm 2020, tầm nhìn 2030, ban hành kèm theo kế hoạch phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung:

- Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình (giữa vợ và chồng; giữa cha mẹ và con cái; giữa người cao tuổi và con cháu) và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020.

2. Mục tiêu cụ thể:

Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình (giữa vợ và chồng; giữa cha mẹ và con cái; giữa người cao tuổi và con cháu) và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

a) Mục tiêu 1: Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ giữa vợ và chồng.

- Phấn đấu đến năm 2020 các cuộc hôn nhân đăng ký kết hôn theo đúng quy định pháp luật; có 95% (khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có 70% trở lên) nam, nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về hôn nhân - gia đình, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Hàng năm, trung bình giảm từ 10-15% hộ gia đình có bạo lực giữa vợ và chồng (khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 10%) người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định.

b) Mục tiêu 2: Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

- Đến năm 2020 có 80% cha hoặc mẹ có trẻ em dưới 6 tuổi được cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng về nuôi dạy, chăm sóc con cái; phấn đấu có 95% (khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có 70% trở lên) hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, nuôi dạy trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần. Hàng năm, trung bình giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có bạo lực với trẻ em.

c) Mục tiêu 3: Phát huy giá trị tốt đẹp mối quan hệ giữa người cao tuổi và con cháu trưởng thành.

- Đến năm 2020 có 80% hộ gia đình có người cao tuổi được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi; phấn đấu có khoảng 95% (khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có 70% trở lên) hộ gia đình thực hiện việc chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi. Hàng năm, trung bình giảm từ 10 - 15% hộ gia đình có hành vi bạo lực với người cao tuổi.

d) Mục tiêu 4: Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

- Đến năm 2020 có 83 - 85% (khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có 70% trở lên) hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; Phấn đấu có 95% hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật và phúc lợi xã hội.

- 100% các huyện, thị xã, thành phố triển khai thí điểm mô hình liên quan tới xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững;

- Xây dựng và điều hành chuyên trang thông tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử tỉnh về tư vấn hôn nhân và gia đình, cung cấp thông tin, kiến thức và kỹ năng cho các thành viên gia đình về xây dựng gia đình hạnh phúc.

II. TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN

1. Dự án 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

a) Nội dung:

- Triển khai xây dựng hệ thống chỉ báo đánh giá các giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ gia đình và cơ chế thu thập, xử lý và sử dụng thông tin (hoạt động này lồng ghép với việc triển khai nội dung của Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020).

- Điều tra theo định kỳ về gia đình và các giá trị tốt đẹp trong gia đình.

- Thực hiện các nghiên cứu về gia đình và biến đổi giá trị các mối quan hệ trong gia đình làm cơ sở để xây dựng và hoạch định chính sách về gia đình.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cơ quan phối hợp: Cục Thống kê và các Sở, ngành, địa phương có liên quan.

2. Dự án 2: Truyền thông về các giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình.

a) Nội dung:

- Biên soạn, xây dựng và phổ biến các sản phẩm, các tài liệu truyền thông, truyền thông mẫu về kiến thức, kỹ năng sống và giáo dục đời sống gia đình.

- Tổ chức các loại hình truyền thông đa dạng và phong phú nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm hỗ trợ các thành viên gia đình xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

- Phổ biến thông tin, kiến thức và các kết quả nghiên cứu phục vụ cho xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến gia đình và phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

b) Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

c) Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh và các Sở, ngành có liên quan.

3. Dự án 3: Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

a) Nội dung:

- Triển khai nhân rộng tài liệu tập huấn về giáo dục trước hôn nhân, giáo dục đời sống gia đình và tư vấn về hôn nhân gia đình.

- Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên các cấp, cán bộ làm công tác gia đình về kiến thức, kỹ năng phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, cung cấp nội dung hoạt động giáo dục đời sống gia đình.

- Tổ chức các khóa tập huấn về giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình, sức khỏe sinh sản cho người chưa thành niên, nam nữ thanh niên trước khi kết hôn, đặc biệt quan tâm tới đối tượng người chưa thành niên và nam nữ thanh niên trong các khu công nghiệp.

- Xây dựng Góc tư vấn về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân nhằm cung cấp nội dung giáo dục đời sống gia đình, hôn nhân và gia đình; xây dựng trang thông tin điện tử (website) về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân.

- Triển khai mô hình điểm xây dựng gia đình hạnh phúc và phát triển bền vững, đặc biệt chú trọng việc đưa nội dung giáo dục kỹ năng làm cha, mẹ, phát triển kinh tế gia đình và bảo tồn các giá trị văn hóa gia đình vào nội dung hoạt động của mô hình.

b) Cơ quan thực hiện: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các Sở, ngành có liên quan.

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh truyền thông vận động nâng cao nhận thức của xã hội và các thành viên gia đình về tầm quan trọng của gia đình, giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

a) Tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí và vai trò của gia đình trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước; về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến gia đình.

b) Đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; chú trọng vào đối tượng nam giới.

c) Nêu gương người tốt, việc tốt xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực gia đình; phê phán những biểu hiện hành động không đúng trong việc xây dựng gia đình Việt Nam, những hủ tục ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình; cảnh báo các nguy cơ và hậu quả tiêu cực về mất cân bằng giới tính khi sinh đối với gia đình và xã hội.

d) Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa độc hại tác động vào gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, cung cấp kiến thức cho các thành viên gia đình về chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến gia đình; Xây dựng các sản phẩm văn hóa lành mạnh, tôn vinh và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình, các điển hình tiên tiến trong lĩnh vực gia đình nhằm phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

2. Tăng cường công tác quản lý, lãnh đạo và năng lực của đội ngũ cán bộ thực hiện.

a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác gia đình.

b) Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý, tổ chức thực hiện công tác gia đình. Ưu tiên bồi dưỡng, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác gia đình các cấp và mạng lưới cộng tác viên cơ sở.

c) Nâng cao năng lực của cán bộ, cơ quan có liên quan trong lồng ghép, phối hợp thực hiện các mục tiêu của Đề án với mục tiêu của các Đề án khác trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

3. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình.

a) Cung cấp cho các thành viên gia đình, đặc biệt là gia đình trẻ về kỹ năng sống (kỹ năng làm cha, mẹ, chất lượng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình và với cộng đồng, xây dựng gia đình là một môi trường an toàn cho trẻ em), nội dung giáo dục đời sống gia đình.

b) Nghiên cứu lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đời sống gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấp học.

4. Xã hội hóa các hoạt động phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

a) Đề cao tính chủ động và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ xây dựng, phát triển gia đình, lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành, đoàn thể và địa phương.

b) Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng dân cư, các tổ chức, dòng họ, cá nhân, đặc biệt là nam giới vào việc hỗ trợ hoặc tạo điều kiện, cơ hội cho các thành viên gia đình nâng cao nhận thức và thực hiện các hoạt động liên quan.

c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ nguồn lực nhằm phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương lập dự toán chi ngân sách hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Ngân sách vận động: Thông qua nguồn tài trợ, viện trợ các dự án, chương trình hợp tác với các tổ chức chính trị - xã hội; cá nhân và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Chủ trì thực hiện:

Dự án 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình;

Dự án 2: Truyền thông về các giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình;

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch; Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch vào năm 2020 để biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện đề án.

2. Sở Nội vụ.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Sở, Ban, Ngành liên quan xây dựng các văn bản hướng dẫn kiện toàn tổ chức và triển khai tập huấn đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về công tác gia đình cho cán bộ làm công tác gia đình các cấp;

- Tham mưu, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện đề án.

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Chủ trì thực hiện Dự án 3: Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan bố trí cán bộ, hội viên Hội phụ nữ tham gia tích cực vào công tác phòng, chống bạo lực gia đình; thường xuyên bồi dưỡng và nâng cao kiến thức về hôn nhân gia đình, sức khỏe sinh sản và giá trị hạnh phúc gia đình cho các cán bộ, hội viên.

4. Sở Tài chính.

Trên cơ sở dự toán của các sở, ban, ngành, hàng năm cân đối, đề xuất UBND tỉnh bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; ban hành văn bản hướng dẫn về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện kế hoạch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng cơ chế quản lý tài chính trong thực hiện kế hoạch.

5. Sở Y tế.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc khám chữa bệnh, chăm sóc y tế, tuyên truyền giáo dục độ tuổi kết hôn, tư vấn sức khỏe sinh sản, nuôi dạy trẻ em; củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở để cung cấp tại chỗ các dịch vụ y tế, nâng cao sức khỏe cho mọi người dân.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Người cao tuổi; Thực hiện có hiệu quả các chương trình xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ việc làm; đào tạo nghề cho các đối tượng phù hợp với từng vùng kinh tế. Đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết các chính sách, chế độ hỗ trợ gia đình chính sách xã hội, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình dân tộc thiểu số để phấn đấu tự vươn lên ổn định cuộc sống.

7. Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến gia đình; dành thời lượng, chuyên mục, chuyên trang hợp lý phản ánh về những giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành xây dựng trang thông tin điện tử (website) về giáo dục giới tính, đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân cho mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện các hoạt động đào tạo chuyên môn nghiệp vụ công tác gia đình thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo hướng dẫn, tuyên truyền giáo dục pháp luật liên quan đến gia đình; tổ chức các lớp học nâng cao trình độ văn hóa, lồng ghép kiến thức về kĩ năng sống, hôn nhân và gia đình, sức khỏe sinh sản vào chương trình giáo dục, đào tạo phù hợp với các cấp học, bậc học.

9. Sở Tư pháp.

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; cấp phát các tờ gấp pháp luật liên quan đến vấn đề bạo lực gia đình để nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tham gia thực hiện Kế hoạch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến gia đình, tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về gia đình và phổ biến các kĩ năng sống cho từng hội viên ở cộng đồng.

11. Đề nghị Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án bằng việc xây dựng góc tư vấn về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn tiền hôn nhân trên trang thông tin điện tử (Website) của Tỉnh đoàn với nội dung phù hợp, phong phú; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và nhân rộng mô hình gia đình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình.

12. Các Ban, Ngành liên quan.

Cục Thống kê Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, Hội người cao tuổi tỉnh và các ban, ngành liên quan phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện hiệu quả Đề án.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

- Căn cứ kế hoạch của tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án “phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đến năm 2020 của địa phương; đưa các mục tiêu, nội dung của kế hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; bố trí kinh phí và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương triển khai thực hiện.

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương. Hàng năm gửi báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch về UBND tỉnh thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (trước ngày 15 tháng 11) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, tổng hợp việc thực hiện của các cấp, các ngành, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL;
- TT
Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- U
BMTTQ tỉnh;
-
CVP, PVP VX UBND tỉnh;
-
Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
Các thành viên BCĐ công tác GĐ tỉnh;
-
UBND huyện, thị xã, thành phố;
-
Lưu: VT. VX(Th).

TM. Y BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Thị Lệ Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 511/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu511/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/08/2015
Ngày hiệu lực24/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 511/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 511/KH-UBND 2015 Phát huy giá trị tốt đẹp và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 511/KH-UBND 2015 Phát huy giá trị tốt đẹp và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc Nghệ An
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu511/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Thị Lệ Thanh
        Ngày ban hành24/08/2015
        Ngày hiệu lực24/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 511/KH-UBND 2015 Phát huy giá trị tốt đẹp và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 511/KH-UBND 2015 Phát huy giá trị tốt đẹp và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc Nghệ An

           • 24/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực