Văn bản khác 515/KH-UBND

Kế hoạch 515/KH-UBND năm 2018 về chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 515/KH-UBND 2018 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/KH-UBND

An Giang, ngày 16 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

CHUYỂN ĐỔI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC SỞ, BAN NGÀNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ, ỦY BAN NHÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC SỞ, NGÀNH TỈNH AN GIANG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Triển khai thực hiện Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia;

- Chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng từ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

- Áp dụng phiên bản phù hợp Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hệ thống hóa quy trình xử lý công việc hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật; xây dựng nền hành chính thống nhất, trong sạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; hướng tới xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính và phục vụ.

2. Yêu cầu:

2.1. Đối tượng áp dụng:

Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt UBND cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt UBND cấp xã) và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh An Giang (123 đơn vị theo danh sách đính kèm).

2.2. Phạm vi áp dụng:

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh An Giang.

2.3. Tiêu chuẩn áp dụng:

Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

2.4. Thời gian:

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, 100% các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh An Giang hoàn thành chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Triển khai các thủ tục mời thầu tư vấn Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho 123 đơn vị (gồm: 78 đơn vị hành chính cấp xã, 34 các cơ quan cấp tỉnh và 11 đơn vị UBND cấp huyện). Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu thầu đơn vị tư vấn và thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định pháp luật.

3. Tổ chức đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo phụ trách ISO, thư ký chất lượng (QA), chuyên viên thực hiện ISO, chuyên viên phụ trách thủ tục hành chính của các Sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh An Giang.

4. Hướng dẫn chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 , bao gồm:

- Chuyển đổi, hiệu chỉnh hệ thống tài liệu, quy trình cũ phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ;

- Xây dựng các quy trình mới cho các thủ tục hành chính mới của các Sở, ban ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh An Giang được chuẩn hóa, ban hành theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh;

5. Đào tạo đánh giá nội bộ; tập huấn ban hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

6. Hướng dẫn đánh giá nội bộ và khắc phục các điểm không phù hợp.

7. Thực hiện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

8. Hướng dẫn việc duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng sau khi  ông bố.

9. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch.

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Tháng 01/2019

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan HCNN thuộc Sở, UBND cấp xã thực hiện chuyển đổi.

2

Triển khai các thủ tục mời thầu tư vấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 cho 123 đơn vị (gồm:78 đơn vị hành chính cấp xã, 32 các cơ quan cấp tỉnh và 11 đơn vị UBND cấp huyện.). Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu thầu đơn vị tư vấn, ký hợp đồng tư vấn.

Từ tháng 02/2019 đến tháng 6/2019

Sở Khoa học và Công nghệ

Các đơn vị tư vấn.

3

Tổ chức đào tạo, tập huấn về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã, thư ký ISO, cán bộ, chuyên viên thực hiện thực hiện ISO, cán bộ phụ trách thủ tục hành chính tỉnh An Giang

 

Sở Khoa học và công nghệ; đơn vị tư vấn

Các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

- UBND cấp xã: 78 đơn vị hành chính cấp xã.

Tháng 7 - 8/2019

- Các cơ quan cấp tỉnh: 32 Sở, ngành và 11 đơn vị UBND cấp huyện.

Tháng 3 - 4/2020

4

Hướng dẫn chuyển đổi các quy trình và hoàn thiện tài liệu theo HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015:

+ UBND cấp xã

+ Các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện

Th 9 - 10/2019 Tháng 5 - 7/2020

Đơn vị trúng thầu tư vấn

Các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

5

Đào tạo và hướng dẫn đánh giá nội bộ theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

+ UBND cấp xã

+ Cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện

Th 11 - 12/2019 Th 8 - 11/2020

Đơn vị trúng thầu tư vấn

Các cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định công tác quản lý đối với tư vấn, xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN và các chế độ chi tiêu tài chính. Cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

Nội dung công việc

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch (150 đại biểu): Thuê hội trường, in ấn tài liệu, nước uống, …

 

 

10.000.000

Thuê đơn vị tư vấn mời thầu, giám sát, nghiệm thu, ...

 

 

30.000000

Chi thuê tư vấn

- Năm 2019:

78 đơn vị

 

1.248.000.000

+ UBND cấp xã (kèm theo bảng tổng hợp dự toán)

78 đơn vị

16.000.000

1.248.000.000

-Năm 2020:

43 đơn vị

 

860.000.000

+ Cơ quan cấp tỉnh (32 đơn vị) và UBND cấp huyện (11 đơn vị).

43 đơn vị

20.000.000

860.000.000

Tổng cộng:

 

 

2.148.000.000

(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bốn mươi tám triệu đồng)

Trong đó:

- Năm 2019: 1.288.000.000 đồng.

- Năm 2020: 860.000.000 đồng.

- Nguồn sử dụng: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2019-2020.

- Hình thức lựa chọn đơn vị tư vấn: Tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2019 đến ngày 31/12/2020.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 .

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn, điều kiện hoạt động để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này.

2. Các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh An Giang:

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, đơn vị tư vấn triển khai những nội dung kế hoạch có liên quan.

- Cử lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch tại đơn vị; bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm làm thư ký ISO, đầu mối giúp việc cho lãnh đạo.

- Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình đảm bảo đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, yêu cầu cải cách hành chính hàng năm của tỉnh. Bố trí kinh phí ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện những nội dung theo quy định hiện hành.

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phổ biến Kế hoạch này đến Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền quản lý theo danh sách kèm theo Kế hoạch này để được biết và phối hợp thực hiện.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Chỉ đạo các bộ phận và đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Cung cấp danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của các cơ quan, đơn vị đã được chuẩn hóa, ban hành theo Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để đưa vào xây dựng quy trình thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. Sở Tài chính:

- Hàng năm, theo khả năng cân đối của ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ để thực hiện các nội dung của Kế hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

5. Sở Nội vụ:

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh.

- Gắn việc triển khai thực hiện kế hoạch này với thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, TH.
(Đính kèm Danh sách các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

DANH SÁCH

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI, ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
(Kèm theo Kế hoạch số 515/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Cơ quan đơn vị

Ghi chú

A

Các Sở, ban ngành tỉnh (21 đơn vị) thực hiện chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào năm 2020

01

Văn phòng UBND tỉnh

 

02

Sở Tài chính

 

03

Sở Xây dựng

 

04

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

05

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

06

Sở Tư pháp

 

07

Sở Khoa học và Công nghệ

 

08

Sở Y tế

 

09

Sở Giao thông Vận tải

 

10

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

11

Sở Nội vụ

 

12

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

13

Sở Thông tin và Truyền thông

 

14

Sở Công thương

 

15

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

16

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

17

Sở Ngoại vụ

 

18

Bảo hiểm Xã hội

 

19

Kho bạc Nhà nước

 

20

Thanh tra tỉnh

 

21

Ban Quản lý khu Kinh tế

 

B

Các Chi cục thuộc Sở (13 đơn vị) thực hiện chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào năm 2020

01

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

02

Chi cục Kiểm lâm

 

03

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật

 

04

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

05

Chi cục Thủy sản

 

06

Chi cục Thủy lợi

 

07

Chi cục Phát triển Nông thôn

 

08

Chi cục Quản lý thị trường

 

09

Chi cục Bảo vệ môi trường

 

10

Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

 

11

Chi cục Dân số - KHHGĐ

 

12

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

 

13

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản

 

C

UBND cấp huyện (11 đơn vị) thực hiện chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào năm 2020

01

Thành phố Long Xuyên

 

02

Thành phố Châu Đốc

 

03

Thị xã Tân Châu

 

04

Huyện Châu Thành

 

05

Huyện Châu Phú

 

06

Huyện Chợ Mới

 

04

Huyện Thoại Sơn

 

08

Huyện Phú Tân

 

09

Huyện An Phú

 

10

Huyện Tri Tôn

 

11

Huyện Tịnh Biên

 

D

UBND cấp xã (78 đơn vị) thực hiện chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào năm 2019

 

Thành phố Long Xuyên

 

01

Phường Mỹ Long

 

02

Phường Mỹ Bình

 

03

Phường Mỹ Phước

 

04

Phường Mỹ Quý

 

05

Phường Mỹ Xuyên

 

06

Phường Đông Xuyên

 

07

Phường Bình Khánh

 

08

Phường Bình Đức

 

09

Phường Mỹ Hòa

 

10

Phường Mỹ Thới

 

11

Phường Mỹ Thạnh

 

12

Xã Mỹ Khánh

 

13

Xã Mỹ Hòa Hưng

 

 

Thành phố Châu Đốc

 

14

Phường Châu Phú A

 

15

Phường Châu Phú B

 

16

Phường Núi Sam

 

17

Phường Vĩnh Mỹ

 

18

Phường Vĩnh Ngươn

 

19

Xã Vĩnh Châu

 

20

Xã Vĩnh Tế

 

 

Thị xã Tân Châu

 

21

Phường Long Châu

 

22

Phường Long Sơn

 

23

Phường Long Hưng

 

24

Phường Long Phú

 

25

Phường Long Thạnh

 

26

Xã Châu Phong

 

27

Xã Lê Chánh

 

28

Xã Long An

 

29

Xã Phú Lộc

 

30

Xã Phú Vĩnh

 

31

Xã Tân An

 

32

Xã Vĩnh Hòa

 

33

Xã Vĩnh Xương

 

34

Xã Tân Thạnh

 

 

Huyện Châu Thành

 

35

Thị trấn An Châu

 

36

Xã An Hòa

 

37

Xã Bình hòa

 

38

Xã Bình Thạnh

 

39

Xã Cần Đăng

 

40

Xã Hòa Bình Thạnh

 

41

Xã Tân Phú

 

42

Xã Vĩnh An

 

43

Xã Vĩnh Bình

 

44

Xã Vĩnh Hanh

 

45

Xã Vĩnh Lợi

 

46

Xã Vĩnh Nhuận

 

47

Xã Vĩnh Thành

 

 

Huyện Châu Phú

 

48

Thị trấn Cái Dầu

 

49

Xã Bình Chánh

 

50

Xã Bình Long

 

51

Xã Bình Mỹ

 

52

Xã Bình Phú

 

53

Xã Bình Thủy

 

54

Xã Đào Hữu Cảnh

 

55

Xã Khánh Hòa

 

56

Xã Mỹ Đức

 

57

Xã Mỹ Phú

 

58

Xã Ô Long Vĩ

 

59

Xã Thạnh Mỹ Tây

 

60

Xã Vĩnh Thạnh Trung

 

 

Huyện Chợ Mới

 

61

Thị trấn Chợ Mới

 

62

Thị trấn Mỹ Luông

 

63

Xã Hòa An

 

64

Xã Hòa Bình

 

65

Xã An Thạnh Trung

 

 

Huyện Thoại Sơn

 

66

Thị trấn Núi Sập

 

67

Thị trấn Phú Hòa

 

68

Thị trấn Óc Eo

 

69

Xã Vĩnh Phú

 

70

Xã Vĩnh Trạch

 

 

Huyện An Phú

 

71

Thị trấn An Phú

 

72

Thị trấn Long Bình

 

 

Huyện Phú Tân

 

73

Thị trấn Chợ Vàm

 

74

Thị trấn Phú Mỹ

 

 

Huyện Tri Tôn

 

75

Thị trấn Tri Tôn

 

76

Thị trấn Ba Chúc

 

 

Huyện Tịnh Biên

 

77

Thị trấn Nhà Bàng

 

78

Thị trấn Chi Lăng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 515/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu515/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2018
Ngày hiệu lực16/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 515/KH-UBND 2018 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 515/KH-UBND 2018 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu515/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành16/08/2018
        Ngày hiệu lực16/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 515/KH-UBND 2018 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 515/KH-UBND 2018 áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia An Giang

           • 16/08/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực