Văn bản khác 5162/KH-UBND

Kế hoạch 5162/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5162/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5162/KH-UBND

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTG NGÀY 22/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ, NGĂN CHẶN CÓ HIỆU QUẢ TÌNH TRẠNG NHŨNG NHIỄU, GÂY PHIỀN HÀ CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC.

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phin hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. y ban nhân dân tỉnh Bình Dương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò của toàn xã hội trong đấu tranh phòng, chng tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đy phát trin kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, từng bước đy lùi tham nhũng trên địa bàn tỉnh;

- Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, li sng, thành thạo vchuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện thường xuyên, đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và các nhiệm vụ khác có liên quan;

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điu hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, chng lãng phí; nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tchức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định;

- Kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý hoặc xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp hoặc có biu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

- Có kế hoạch cụ thể nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, liêm chính, trách nhiệm, có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đổi mới nghệ cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục pháp luật vphòng, chống tham nhũng, lãng phí, duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật vphòng, chống tham nhũng, chống lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài nhm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chp hành pháp luật v phòng, chng tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các tchức cung cấp dịch vụ công, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; chú trọng việc giám sát thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghnghiệp và những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm: kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương tăng cường các biện pháp tuyên truyn sâu rộng vchính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sng, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, thực hành liêm chính, không tiếp tay với tiêu cực, tham nhũng, kiên quyết không đưa, không môi giới hối lộ; tuân thủ các quy tc, văn hóa ứng xử văn minh; tích cực, chủ động tham gia phát hiện các biu hiện, các hành vi tham nhũng, lãng phí, thông tin kịp thời, chính xác, trung thực cho các cơ quan chức năng; tôn vinh những điển hình tốt; việc thông tin cn đảm bảo đúng bản chất, sự thật, không suy diễn, chủ quan, đưa thông tin một chiu, sai lệch.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế theo thẩm quyn hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các cơ chế, chính sách, quy chế, quy định thuộc phạm vi quản lý nhà nước; nhận diện các tình hung xung đột lợi ích, nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kim tra, giám sát; khc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp; rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ các thủ tục không cn thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý thực hiện công khai, minh bạch; trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật về công khai, minh bạch thì phải xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

- Nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với các cơ quan có thm quyền biện pháp xử lý đối với những bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có); công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử (nếu có) và trụ sở làm việc của cơ quan, tchức.

- Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Đẩy mạnh triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung cho các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử; tăng cường slượng dịch vụ được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4 theo Danh mục đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 08/7/2018, nhm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

4. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ và công tác kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm phát hiện, xử lý kịp thi các hành vi vi phạm

- Tiếp tục chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tiếp tục rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị trực thuộc để tránh tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đối với doanh nghiệp.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, theo dõi, đôn đc và kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý, nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng; Thanh tra các cấp tiến hành thanh tra, kiểm tra theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trọng tâm là thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đkịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực;

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết yêu cầu được bảo vệ của người tố cáo và có chế tài xử lý; có hình thức khen thưởng, động viên, khích lệ đối với những đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện, chấp hành tốt; kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm và công khai danh tính cán bộ vi phạm trên cổng thông tin điện tử; cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, tham nhũng, đưa ra khỏi bộ máy của Đảng và Nhà nước; không xử lý hành chính mà phải xử lý hình sự nghiêm minh đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà với người dân, doanh nghiệp đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kế hoạch này và tình hình thực tế tại đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Định kỳ quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện (lồng ghép trong báo cáo phòng, chống tham nhũng định kỳ) gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).

2. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật v phòng, chng tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tăng cường các biện pháp tuyên truyền sâu rộng về chính sách, pháp luật; hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống, làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tổ chức tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời thông tin công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm và tôn vinh những điển hình tt.

4. Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; chủ trì phi hp với các cơ quan có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoạt động thực thi công vụ để kịp thời phát hiện, xử lý ngay hành vi nhũng nhiu, gây phin hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

5. Thanh tra tỉnh chủ trì phối hp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị để khắc phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo đi với doanh nghiệp gây phiền hà, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra theo đúng Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; tham mưu thực hiện tt công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị nhằm phòng ngừa, phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường hoạt động giám sát trong thực thi công vụ và của các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức nhà nước góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phin hà cho người dân, doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan, chính quyền các cp trong quá trình thực hiện.

7. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- TT Tnh ủy, HĐND tnh;
- UBMTTQVN t
nh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Ban Nội chính T
nh ủy;
- CT, các PCT.UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- LĐVP, Phước, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5162/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5162/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5162/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5162/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5162/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5162/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành10/10/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 5162/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5162/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu tỉnh Bình Dương

           • 10/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực