Văn bản khác 52/KH-UBND

Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2017 thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 52/KH-UBND 2017 thi hành Luật đấu giá tài sản Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 04 tháng 05 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Quyết định số 410/QĐ-BTP ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành luật đấu giá tài sản.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần phổ biến, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành quy định của Luật;

- Tăng cường sự phối hợp chặt giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc quản lý Nhà nước về hoạt động bán đấu giá tại địa phương;

- Đảm bảo các quy định của Luật đu giá tài sản, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản liên quan khác được thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời, nhằm đáp ứng nhu cầu về bán đấu giá tài sản của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản;

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả, chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện để đảm bảo tiến độ và chất lượng, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật đấu giá tài sản

- Tổ chức quán triệt những nội dung cơ bản của Luật, việc thi hành Luật cho các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

- Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật đấu giá tài sản thông qua các chuyên mục, chương trình, tập hun, biên soạn, phát hành tài liệu.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đu giá tài sản; xây dựng báo cáo rà soát, đề xuất việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đ đảm bảo p hợp với quy định của Luật

- Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

- Xây dựng báo cáo kết quả rà soát, đề xuất việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan;

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

3. Thực hiện các hoạt động quản lý Nhà nước về bán đấu giá tài sản

3.1. Hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá và chỉ đạo các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá tài sản thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện bán đu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, các tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

3.2. Hưng dẫn, theo dõi, kiểm tra về chế độ tài chính trong việc bán đu giá tài sản là tài sản Nhà nước; việc thu, nộp và quản lý, sử dụng phí đấu giá.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp các tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

3.3. Rà soát, theo dõi, hướng dẫn doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

- Cơ quan chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

3.4. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm về tổ chức và hoạt động đấu giá tại địa phương theo thẩm quyền.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

- Cơ quan phối hợp: Các tổ chức có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật đấu giá tài sản đến cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý và Nhân dân tại địa phương biết, thực hiện;

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đề ra.

2. Các Tổ chức đu giá tài sn

Trong phạm vi quyền và nghĩa vụ của mình triển khai thực hiện nghiêm túc Luật đấu giá tài sản và Kế hoạch này.

3. Sở Tư pháp

Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đấu giá tài sản tại địa phương. Chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ; tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

4. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thườn
g trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Tổ chức bán đấu giá tài sản;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 50b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chương

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu52/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2017
Ngày hiệu lực04/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 52/KH-UBND 2017 thi hành Luật đấu giá tài sản Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 52/KH-UBND 2017 thi hành Luật đấu giá tài sản Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu52/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Chương
        Ngày ban hành04/05/2017
        Ngày hiệu lực04/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 52/KH-UBND 2017 thi hành Luật đấu giá tài sản Hòa Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 52/KH-UBND 2017 thi hành Luật đấu giá tài sản Hòa Bình

             • 04/05/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/05/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực