Văn bản khác 52/KH-UBND

Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 52/KH-UBND 2017 triển khai Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Thực hiện Quyết định số 1356/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n và công cụ hỗ trợ; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây gọi tắt là Luật) để đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế tại địa phương.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức các hoạt động triển khai thi hành Luật trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải nâng cao trách nhiệm, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ và đảm bảo chất lượng; đồng thời trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện cũng như giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phải có lộ trình thực hiện cụ thể đbảo đảm từ ngày 01 tháng 7 năm 2018, Luật được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật

Ngay sau khi Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương, Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:

2.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ được giao trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

2.2. Biên soạn, in, cấp phát tài liệu và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đến các lực lượng trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Bộ đội Biên phòng; cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công an xã và dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh.

2.3. Biên soạn tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phù hợp với đối tượng được tập huấn.

2.4. Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ Công an, Công an xã trong toàn tỉnh và cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nquân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý của Công an tỉnh;

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng trên địa bàn tỉnh;

- Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, biên soạn, in, cấp phát tài liệu phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh;

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cơ quan, tổ chức và nhân dân;

- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và văn bản quy định chi tiết thi hành trong đơn vị, địa phương mình.

2.5. Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát văn bản pháp luật

- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu n, công cụ hỗ trợ trong phạm vi đơn vị, địa phương mình và báo cáo kết quả về Công an tỉnh đtổng hp báo cáo Bộ Công an báo cáo, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đbảo đảm phù hợp với Luật;

- Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2017.

4. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác cơ sở dữ liệu về vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ;

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý;

- Sở Công Thương kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường cán bộ làm công tác quản lý vật liệu ncông nghiệp, tiền chất thuốc nthuộc phạm vi quản lý;

- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực thực hiện hiệu quả công tác quản lý vũ khí, vật liệu nvà công cụ hỗ trợ.

5. Kinh phí triển khai thi hành Luật

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nội dung, nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật.

- Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ triển khai thi hành Luật theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; tổng hợp và bố trí cấp kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

- Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2017, các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2017 để triển khai thực hiện.

III. T CHỨC THC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này và xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Luật trong phạm vi quản lý. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Giao Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh việc thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo QN, Đài PTTH tỉnh, TT Ttin;
- V
0, V2, NC, TM3;
- Lưu: VT, NC.

80b-KH 40

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu52/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2017
Ngày hiệu lực19/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 52/KH-UBND 2017 triển khai Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 52/KH-UBND 2017 triển khai Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu52/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýLê Quang Tùng
        Ngày ban hành19/10/2017
        Ngày hiệu lực19/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 52/KH-UBND 2017 triển khai Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 52/KH-UBND 2017 triển khai Luật Quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ Quảng Ninh

           • 19/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực