Văn bản khác 52/KH-UBND

Kế hoạch 52/KH-UBND năm 2015 phân công nhiệm vụ các sở, ngành, địa phương đôn đốc, giám sát các tổ chức thực hiện khắc phục vi phạm về quản lý, sử dụng đất do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 52/KH-UBND khắc phục vi phạm quản lý sử dụng đất Thái Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/KH-UBND

Thái Bình, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC SỞ, NGÀNH ĐÔN ĐỐC, GIÁM SÁT CÁC TỔ CHỨC KHẮC PHỤC VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT

Căn cứ kết quả kiểm tra tình hình sử dụng đất, rà soát sản xuất kinh doanh của các Ban chỉ đạo, Tổ công tác được thành lập theo các Quyết định số 687/QĐ- UBND ngày 10/4/2015, số 694/QĐ-UBND ngày 13/4/2015, s 712/QĐ-UBND ngày 14/4/2015, số 737/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phân công nhiệm vụ các sở, ngành, địa phương đôn đốc, giám sát các tổ chức thực hiện khắc phục vi phạm về quản lý, sử dụng đất, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đôn đốc, giám sát, hướng dẫn các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã được kiểm tra có vi phạm về quản lý, sử dụng đất thực hiện khắc phục vi phạm; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng đất; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm minh các tổ chức, cơ quan có liên quan không thực hiện các biện pháp khắc phục triệt để vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu:

Giao rõ trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương có liên quan trong việc giám sát, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức khẩn trương khắc phục vi phạm; trường hợp các tổ chức không khắc phục hoặc khắc phục không triệt đvi phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng:

Các tổ chức được kiểm tra có vi phạm về quản lý, sử dụng đất do các Ban Chỉ đạo, Tổ công tác tại các Quyết định: số 687/QĐ-UBND ngày 10/4/2015, số 694/QĐ-UBND ngày 13/4/2015, số 712/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 và số 737/QĐ- UBND ngày 16/4/2015 thực hiện.

2. Thời gian thực hiện

Từ ngày ban hành Kế hoạch này đến khi các tổ chức thực hiện khắc phục triệt để vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo tỉnh:

Định kỳ hàng tháng, nghe báo cáo kết quả xử lý, khắc phục vi phạm của các tổ chức; chỉ đạo giải quyết vướng mắc các vụ việc có tính chất phức tạp.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Làm đầu mối thông báo các kết luận kiểm tra, đôn đốc các tổ chức khắc phục vi phạm về quản lý, sử dụng đất; tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh việc xử lý vi phạm, kết quả khắc phục vi phạm của các tổ chức; gửi danh sách các tổ chức vi phạm không thực hiện khắc phục các vi phạm theo yêu cầu của Ban chỉ đạo, không chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực vi phạm đến các cơ quan thông tin truyền thông để công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi đất của các tổ chức theo quy định của pháp luật (Phụ lục I).

- Chủ trì cùng các đơn vị có liên quan xây dựng phương án cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nếu đến ngày 15/9/2015 không chấp hành quyết định xử phạt.

- Chủ trì đôn đốc, giám sát các tổ chức không sử dụng đất từ 12 tháng, sử dụng đất chậm tiến độ 24 tháng trở lên hoàn thiện thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất theo danh sách tại Phụ lục I và các vi phạm khác về sử dụng đất theo quy định; đến ngày 15/9/2015 các tổ chức vi phạm không chấp hành, chủ trì cùng các đơn vị có liên quan lập thủ tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Hoàn thiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đôn đốc 06 tổ chức vi phạm chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư; trường hợp đến ngày 15/9/2015, các tổ chức không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì đôn đốc, giám sát 11 tổ chức ngoài Khu công nghiệp không sử dụng đất dưới 12 tháng, sử dụng đất chậm tiến độ dưới 24 tháng trên địa bàn toàn tỉnh (Phụ lục II); hướng dẫn, giám sát các tổ chức được tỉnh chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất (thay đổi dự án đầu tư) và đôn đốc Công ty cổ phần 658 thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2700/UBND-NNTNMT ngày 07/8/2015.

- Tổng hợp tình hình xử lý vi phạm trong lĩnh vực đầu tư, đề xuất biện pháp xử lý tiếp theo đối với các tổ chức vi phạm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/9/2015 và định kỳ trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Xây dựng:

- Hoàn thiện thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đôn đốc 07 tổ chức vi phạm chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; trường hợp đến 15/9/2015 tổ chức không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì đôn đốc, hướng dẫn 13 tổ chức ngoài khu công nghiệp vi phạm trong lĩnh vực xây dựng lập lại bản vẽ tổng mặt bằng theo hiện trạng các công trình đã xây dựng gửi Sở Xây dựng xác nhận sự phù hợp quy hoạch của các công trình đó; đến hết ngày 15/9/2015, các tổ chức vi phạm không thực hiện theo yêu cầu hoặc các công trình đã xây dựng không phù hợp quy hoạch, thông báo cho các tổ chức vi phạm tự thu dỡ công trình hoặc chủ trì cùng các đơn vị có liên quan tổ chức cưỡng chế thu dỡ theo quy định (Phụ lục III);

- Tổng hợp tình hình xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đề xuất biện pháp xử lý tiếp theo đối với các tổ chức vi phạm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/9/2015 và định ktrước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Sở Tài chính:

Phối hợp cùng các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xử lý vi phạm của các tổ chức trong việc thu hồi đất, xử lý giá trị tài sản đã đầu tư gắn liền với đất thu hồi (nếu có), cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nghĩa vụ tài chính về đất và nộp nghĩa vụ tài chính đối với thời gian gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

6. Cục Thuế tỉnh:

- Đôn đốc 20 tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất và tính tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định của Luật Quản lý thuế; trường hợp không thực hiện lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, chuyển hồ sơ xử vi phạm về Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (Phụ lục IV).

- Chủ trì xử lý vi phạm hành chính đối với các tổ chức kê khai không trung thực để làm giảm số thuế, nghĩa vụ tài chính về đất phải nộp theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng chủ động làm việc với Công ty Kinh doanh xe máy Quý Đãn 27-7 Đông Hưng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Chi để giải thích chính sách, quy định về đơn giá thuê đất theo quy định.

- Tổng hợp tình hình xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế, đề xuất biện pháp xử lý tiếp theo đối với các tổ chức vi phạm và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/9/2015 và định kỳ trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo y ban nhân dân tỉnh.

7. Thanh tra tỉnh:

Xây dựng kế hoạch và thực hiện thanh tra theo thẩm quyền đối với 09 tổ chức (Doanh nghiệp Minh Việt, Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Châu Sơn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sao Đỏ, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tâm Phúc Lợi, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Hàn, Doanh nghiệp tư nhân Kinh doanh bất động sản Gia Linh, Công ty Cổ phần Thương binh Đông Hưng, Công ty Sản xuất- Xuất nhập khẩu Hồng Đức, Xí nghiệp Cơ khí Đồng Lợi).

8. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

- Chủ trì đôn đốc, giám sát, hướng dẫn 13 tổ chức khắc phục vi phạm vi phạm trong lĩnh vực đầu tư; trường hợp vi phạm về xây dựng không đúng thiết kế cơ sở hoặc bản vẽ tổng mặt bằng đã được thẩm định thì lập lại bản vẽ tổng mặt bằng hiện trạng các công trình đã xây dựng gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh xác nhận sự phù hợp quy hoạch của các công trình đó; đến hết ngày 15/9/2015, các tổ chức vi phạm không thực hiện theo yêu cầu hoặc các công trình đã xây dựng không phù hợp quy hoạch thì thông báo cho các tổ chức vi phạm tự thu dỡ công trình hoặc chủ trì cùng các đơn vị có liên quan tổ chức cưỡng chế thu dỡ theo quy định (Phụ lục V).

- Tổng hợp tình hình xử lý vi phạm trong các Khu công nghiệp, đề xuất biện pháp xử lý tiếp theo đối với các tổ chức vi phạm và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 05/9/2015 và định kỳ trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Sở Tư pháp:

Phối hợp thẩm định, tham gia ý kiến các văn bản trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế đối với các tổ chức vi phạm khi có đề nghị.

10. Ủy ban nhân dân huyện, Thành phố:

- Chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan thực hiện cưỡng chế thu dỡ các công trình xây dựng lấn chiếm đất quy hoạch giao thông, thủy lợi, hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi của 04 tổ chức trên địa bàn (Phụ lục VI).

- Chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm của các cơ sở sản xuất được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao, cho thuê đất;

- Tổng hợp tình hình xử lý vi phạm và thực hiện khắc phục vi phạm và gửi kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9/2015 và định kỳ trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

10. Các Cơ quan thông tin, truyền thông (Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình):

- Sở Thông tin và truyền thông khẩn trương lập, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch hạ tng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025 làm cơ sở để các đơn vị viễn thông di chuyển trạm phát sóng không đúng quy định.

- Thực hiện công bố danh sách các tổ chức vi phạm, kết quả khắc phục vi phạm của các tổ chức trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, sóng phát thanh truyền hình và đăng tải trên Báo Thái Bình.

11. Các Sở, ngành có liên quan:

Các Sở, ngành có các đơn vị trực thuộc còn có vi phạm về sử dụng đất nhưng chưa thực hiện khắc phục triệt để các yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh: Yêu cầu các đơn vị nhanh chóng khắc phục các vi phạm và gửi báo cáo việc khắc phục vi phạm về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/9/2015 và định kỳ trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Giám đốc sở, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác được thành lập theo các Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 10/4/2015, số 694/QĐ-UBND ngày 13/4/2015, số 712/QĐ-UBND ngày 14/4/2015, số 737/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các tổ chức sử dụng đất đã kiểm tra có vi phạm về sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Ban Chỉ đạo tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện; thành phố;
- Lưu: VT, TH
, NNTNMT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VI PHẠM DO SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CHỦ TRÌ GIÁM SÁT THEO YÊU CẦU TẠI KẾT LUẬN KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh)

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Ghi chú

1

Doanh nghiệp tư nhân Thành Minh

Cụm công nghiệp Cửa Lân

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

2

Doanh nghiệp tư nhân Trung Thịnh

Cụm công nghiệp Cửa Lân

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

3

Doanh nghiệp tư nhân Thắng Lợi

Cụm công nghiệp Cửa Lân

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

4

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thép đặc biệt Shengli

Khu công nghiệp Cầu Nghìn

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

5

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Chi

Cụm công nghiệp Đông La

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

6

Công ty Kinh doanh xe máy Quý Đãn 27/7 Đông Hưng

Cụm công nghiệp Đông La

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

7

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Thái Bình

Cụm công nghiệp Phong Phú

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

8

Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Dacutex

Cụm công nghiệp Phong Phú

Thu hồi đất sau ngày 31/3/2016 nếu không khắc phục

9

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Neo- Neon Việt Nam

Khu công nghiệp Gia Lễ

Thu hồi đất sau khi Công ty có văn bản trả đất

10

Công ty Cổ phần giao thông I Thái Bình

Phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

Thu hồi đất

11

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ Thái Bình

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Thu hồi đất

12

Công ty Cổ phần Giống tằm Thái Bình

Xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư

Thu hồi đất

13

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Bình

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Thu hồi đất

14

Doanh nghiệp Đức Hậu

Xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy

Thu hồi đất

15

Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình

Thị trấn Diêm Đin, huyện Thái Thụy

Thu hồi đất

16

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Thái Bình

Phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình

Thu hồi đất sau ngày 15/9/2015 nếu không khắc phục

17

Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Nam Thái Bình

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Thu hồi đất sau ngày 15/9/2015 nếu không khắc phục

18

Công ty Cổ phần giống chăn nuôi Thái Bình

Xã An Bồi, huyện Kiến Xương

Thu hồi đất sau ngày 15/9/2015 nếu không khắc phục

19

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 27-7

Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh

Thu hồi đất sau ngày 15/9/2015 nếu không khắc phục

20

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Thu hồi đất sau ngày 15/9/2015 nếu không khắc phục

21

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thái Việt

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Thu hồi đất sau ngày 15/9/2015 nếu không khắc phục

22

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hoa Mai

Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Ph

Thu hồi đất sau ngày 15/9/2015 nếu không khắc phục

23

Công ty Cổ phần Cơ khí và Vận tải hành khách Đông Hưng

Xã Đông Hp, huyện Đông Hưng

Thu hồi đất sau ngày 15/9/2015 nếu không khắc phục

24

Công ty Cổ phần thương mại Hải Bình

Xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình

Thu hồi đất sau ngày 15/9/2015 nếu không khắc phục

25

Hợp tác xã Cơ khí Kiến Xương

Thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương

Thu hồi đất sau ngày 15/9/2015 nếu không khắc phục

26

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng chất đốt

Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng

Thu hồi đất sau ngày 15/9/2015 nếu không khắc phục

27

Công ty Cổ phần Xây dựng và thương mại Lê Quý Đán

Xã Vũ Chính, Thành phố Thái Bình

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

28

Công ty Cổ phần Thương mại Hải Bình

Phường Hoàng Diệu, Thành phố Thái Bình

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

29

Công ty Cổ phần Cung ứng và chuyển giao công nghệ xây dựng

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

30

Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Thái Bình

Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

31

Công ty Cổ phần Thiên Phát

Xã Hồng An, huyện Hưng Hà

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

32

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Triều

Xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

33

Công ty Cổ phần Nhật Việt Thái Bình

Xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ

Đôn đốc làm thủ tục gia hạn tiến độ sử dụng đất

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VI PHẠM DO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CHỦ TRÌ GIÁM SÁT THEO YÊU CẦU TẠI KẾT LUẬN KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh)

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Ghi chú

1

Công ty Cổ phần xe đạp Xe máy Thái Bình

Cụm công nghiệp Phong Phú

Giám sát chậm tiến độ

2

Công ty Cổ phần 658

Cụm công nghiệp Phong Phú

Giám sát chậm tiến độ

3

Doanh nghiệp Đồ gỗ Quang Lân

Cụm công nghiệp Hưng Nhân

Đôn đốc thực hiện QĐXPVPHC

4

Công ty Cổ phần Thành Đạt

Cụm công nghiệp Đông La

Đôn đốc thực hiện QĐXPVPHC

5

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Ngọc Tùng

Cụm công nghiệp Cửa Lân

Đôn đốc thực hiện QĐXPVPHC

6

Doanh nghiệp tư nhân Việt Hoàng

Cụm công nghiệp Cửa Lân

Giám sát chậm tiến độ

7

Công ty Cổ phần Sản xuất và kinh doanh Sông Diêm

Cụm công nghiệp Đông Phong

Giám sát chậm tiến độ

8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt Tân Phương

Cụm công nghiệp Hưng Nhân

Giám sát chậm tiến độ

9

Công ty Cổ phần Cung ứng và Chuyển giao công nghệ xây dựng

Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình

Đôn đốc thực hiện QĐXPVPHC

10

Công ty Cổ phần Thiên Phát

Xã Hồng An, huyện Hưng Hà

Đôn đốc thực hiện QĐXPVPHC

11

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Thành Đạt

Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà

Giám sát chậm tiến độ

12

Doanh nghiệp tư nhân cơ khí công nghiệp tàu thủy Nguyễn Văn Tuấn

Xã Minh Tân, huyện Kiến Xương

Giám sát chậm tiến độ

13

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Triều

Xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải

Đôn đốc thực hiện QĐXPVPHC

14

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh và Vận tải Tiên Phong

Xã Đông Các, huyện Đông Hưng

Giám sát chậm tiến độ

15

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ Minh Đức

An Ninh, huyện Tiền hải

Giám sát chậm tiến độ

16

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia

Xã Nam Phú, huyện Tiền Hi

Giám sát chậm tiến độ

17

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình

Phường Đề Thám, thành phố Thái Bình

Giám sát chậm tiến độ

18

Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng thương mại Hồng Mạnh

Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải

Giám sát chậm tiến độ

 

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VI PHẠM DO SỞ XÂY DỰNG CHỦ TRÌ GIÁM SÁT THEO YÊU CẦU TẠI KẾT LUẬN KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh)

STT

Tên tổ chức

Đa chỉ

Ghi chú

1

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Sông Diêm

Cụm công nghiệp Đông Phong

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

2

Công ty Kinh doanh xe máy Quý Đãn 27/7

Cụm công nghiệp Đông La

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

3

Doanh nghiệp tư nhân Thắng Lợi

Cụm công nghiệp Cửa Lân

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

4

Doanh nghiệp tư nhân Việt Hoàng

Cụm công nghiệp Cửa Lân

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

5

Công ty Cổ phần Thiên Phát

Xã Hồng An, huyện Hưng Hà

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

6

Công ty Cơ khí nông nghiệp Việt Đức

Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Phương

Xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Triều

Xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải

Hoàn thiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

9

Công ty lưới điện cao thế miền Bắc - Chi nhánh lưới điện cao thế Thái Bình

Phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình

Đôn đốc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

10

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển kỹ thuật xây dựng Trường Sa

Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

11

Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghiệp Hải Hùng

Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

Đôn đốc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

12

Công ty Cổ phần Vạn Năng

Xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

13

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Hồng Quân

Xã Tây An, huyện Tiền Hải

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

14

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hoa Mai

Xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

15

Công ty Cổ phần Nông thủy sản Đạt Doan

Xã Thái Thượng huyện Thái Thụy

Đôn đốc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

16

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ du lịch An Phát

Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải

Hoàn thiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

17

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Minh Châu

Xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải

Hoàn thiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

18

Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Thái Bình - Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Tiền Hải

Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

19

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 27/7 Sơn Hải

Xã Phú Châu, huyện Đông Hưng

Đôn đốc lập lại bản vẽ tổng mặt bằng

20

Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hồng Mạnh

Xã Tây Giang, huyện Tiền Hải

Hoàn thiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 

PHỤ LỤC IV

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VI PHẠM DO CỤC THUẾ TỈNH CHỦ TRÌ GIÁM SÁT NỘP NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh)

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ

1

Công ty Kinh doanh xe máy Quý Đãn 27/7 Đông Hưng

Cụm công nghiệp Đông La

2

Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu DACUTEX

Cụm công nghiệp Phong Phú

3

Doanh nghiệp tư nhân Thng Lợi

Cụm công nghiệp Cửa Lân

4

Doanh nghiệp tư nhân Việt Hoàng

Cụm công nghiệp Cửa Lân

5

Công ty Cổ phần Xây lp I Thái Bình

Phường Lê Hng Phong, thành phố Thái Bình

6

Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Thái Bình

Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình

7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Thành Đạt

Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà

8

Công ty Cổ phần Thiên Phát

Xã Hng An, huyện Hưng Hà

9

Công ty Cơ khí nông nghiệp Việt Đức

Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà

10

Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí công nghiệp tàu thủy Nguyn Văn Tun

Xã Minh Tân, huyện Kiến Xương

11

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Long Triều

Xã Vũ Lăng, huyện Tin Hải

12

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển kỹ thuật xây dựng Trường Sa

Xã Minh Quang, huyện Vũ Thư

13

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Kiên Cường

Xã Thụy Hng, huyện Thái Thụy

14

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Mỹ

Xã Nam Hưng, huyện Tin Hải

15

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 27/7 Sơn Hải

Xã Phú Châu, huyện Đông Hưng

16

Công ty Cổ phần xây dựng vật liệu chất đốt Thái Bình

Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng

17

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Gia

Xã Nam Phú, huyện Tiền Hải

18

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xuất nhập khẩu tỉnh Thái Bình

Phường Đ Thám, thành phố Thái Bình

19

Công ty Cổ phần giống tằm Thái Bình

Tất cả điểm kiểm tra

20

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Hồng Quân

Xã Tây An, huyện Tin Hải

 

PHỤ LỤC V

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VI PHẠM DO BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CHỦ TRÌ GIÁM SÁT THỰC HIỆN THEO YÊU CẦU TẠI KẾT LUẬN KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh)

STT

Tên tchức

Địa chỉ

1

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Molatec

Khu công nghiệp Phúc Khánh

2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Yang Sin Việt Nam

Khu công nghiệp Phúc Khánh

3

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp chính xác Âu Lực

Khu công nghiệp Phúc Khánh

4

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hsin Yue Hsing

Khu công nghiệp Phúc Khánh

5

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Summit

Khu công nghiệp Phúc Khánh

6

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế công cụ Đnh Lực

Khu công nghiệp Phúc Khánh

7

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công thương nghiệp Taihua

Khu công nghiệp Phúc Khánh

8

Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghiệp ngũ kim Tai Lian

Khu công nghiệp Phúc Khánh

9

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Hạnh

Khu công nghiệp Gia Lễ

10

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư chế biến xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Thái Bình

Khu công nghiệp Cầu Nghìn

11

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Cường

Khu công nghiệp Tiền Hải

12

Công ty Cổ phần sản xuất và kinh doanh tổng hợp Xuân Sinh

Khu công nghiệp Tiền Hải

13

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phú Hoàng Phát

Khu công nghiệp Tiền Hải

 

PHỤ LỤC VI

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC VI PHẠM DO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ CHỦ TRÌ GIÁM SÁT THEO YÊU CẦU TẠI KẾT LUẬN KIỂM TRA
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh)

STT

Tên tổ chức

Đa chỉ

Đơn vchủ trì

1

Doanh nghiệp tư nhân Việt Hoàng

Cụm công nghiệp Cửa Lân

Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải

2

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Phương

Xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ

Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ

3

Công ty Trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Bình Lan

Xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ

Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ

4

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Hồng Quân

Xã Tây An, huyện Tiền Hải

Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu52/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/08/2015
Ngày hiệu lực27/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 52/KH-UBND khắc phục vi phạm quản lý sử dụng đất Thái Bình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 52/KH-UBND khắc phục vi phạm quản lý sử dụng đất Thái Bình 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu52/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành27/08/2015
        Ngày hiệu lực27/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 52/KH-UBND khắc phục vi phạm quản lý sử dụng đất Thái Bình 2015

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 52/KH-UBND khắc phục vi phạm quản lý sử dụng đất Thái Bình 2015

             • 27/08/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/08/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực