Văn bản khác 5200/KH-UBND

Kế hoạch 5200/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5200/KH-UBND 2017 Đề án tuyên truyền chính sách pháp luật kinh tế quốc phòng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5200/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, chiến sĩ, công chức và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh (QPAN); tạo sự đồng thuận cao, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2. Yêu cầu

Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo QPAN.

Công tác tuyên truyền về kết hợp phát triển kinh tế gắn với đảm bảo QPAN là nhiệm vụ quan trọng và lâu dài của cả hệ thống chính trị, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, trong đó các cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò chủ đạo, các cơ quan thông tin, tuyên truyền là lực lượng chính tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh.

Chủ động và kịp thời đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Triển khai thực hiện kế hoạch gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa X và kết hợp với các chương trình, kế hoạch tuyên truyền khác có liên quan.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung

a. Tuyên truyền sự cần thiết phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với QPAN.

b. Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm QPAN gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị; Nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án của Chính phủ, của các bộ, ngành trung ương và địa phương về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm QPAN.

c. Tuyên truyền các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình bảo đảm QPAN gắn với phát triển kinh tế, các mô hình tổ chức phát triển kinh tế gắn với bảo đảm QPAN.

d. Tuyên truyền các khu kinh tế - quốc phòng; các mô hình tổ chức công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng: vừa phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, vừa phục vụ nhu cầu QPAN.

đ. Tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo của Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

e. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển kinh tế với bảo đảm QPAN, đẩy mạnh hợp tác QPAN với các nước phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Hình thức

a. Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với QPAN trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện, thành phố.

b. Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin tuyên truyền ở cơ sở:

- Tuyên truyền trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã;

- Qua hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện;

- Qua các buổi nói chuyện, thông tin thời sự, chính sách cho các đối tượng liên quan;

- Tuyên truyền trên Cổng/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức ở địa phương.

- Qua các hình thức của hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan.

c. Định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản tại địa phương về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với QPAN trên địa bàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch này; kiểm tra, đôn đốc, tổ chức sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông kết quả thực hiện.

Chỉ đạo xây dựng chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, ph biến nội dung thực hiện chính sách, pháp luật về kết hp kinh tế với QPAN phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã; trong đó, chú trọng tuyên truyền ở những vùng có đông đng bào dân tộc thiu s sinh sng.

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, văn bản pháp luật, nội dung và kết quả thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm QPAN của đất nước, của ngành và địa phương trên Cổng/trang TTĐT tỉnh và của các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình.

2. Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và những chính sách, văn bản pháp luật về kết hp kinh tế với QPAN cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham mưu xây dựng, ban hành, quản lý và kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật ở các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.

Chỉ đạo Phòng PX15 bám sát nội dung tuyên truyền của Đề án, tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách pháp luật về phát triển kinh tế gắn với bảo đảm ANQP trong lực lượng công an nhân dân (CAND) theo chỉ đạo của Bộ Công an; chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông định hướng, cung cấp thông tin cho báo chí trong và ngoài lực lượng CAND về kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, giới thiệu các mô hình tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương trong tỉnh.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan tham mưu Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức, phổ biến văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với QPAN trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho cán bộ, công chức các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh và các phòng, ban thuộc UBND cấp huyện; các đối tượng bồi dưỡng kiến thức QPAN theo quy định của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013.

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề hoặc kết hợp nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về kết hp phát triển kinh tế với bảo đảm QPAN trong các buổi thông tin thời sự, chính sách cho các đối tượng.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin về kết quả xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, các công trình nghiên cứu, giải pháp sáng tạo, các mô hình tổ chức công nghiệp quốc phòng.

4. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, liên quan và UBND cấp huyện chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh thông qua các hoạt động văn hóa ở cơ sở, như: hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng,...

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các hình thức: bảng tin, tranh cổ động, triển lãm lưu động,... về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước, của ngành và của địa phương.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lồng ghép tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với QPAN thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và du lịch; tập trung vào các đợt cao điểm tuyên truyền triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh.

Quy hoạch phát triển du lịch gắn với QPAN, bảo đảm hài hòa, phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; chú trọng nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sng văn hóa” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia “Xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tquốc,…

5. Sở Tư pháp

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Sở, ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với QPAN trong việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho đảng viên, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

6. Thanh tra tỉnh

Kết hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế gắn với QPAN đến cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân gắn với công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng,... theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Sở Tài chính

Bảo đảm kinh phí trong dự toán ngân sách hằng năm cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

8. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh

Tích cực tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị hiểu và thực hiện tốt chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với QPAN.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin về các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phát triển kinh tế, giải quyết tốt an sinh xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng sở, ngành, đơn vị.

Phát động CBCCVC và người lao động tham gia cuộc thi viết về đề tài “Thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh” khi có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chuyên môn.

9. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc

Chỉ đạo, tổ chức, đôn đốc thực hiện công tác tuyên truyền của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Trạm Truyền thanh cơ sở.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nội dung tuyên truyền về chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với QPAN trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hàng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các Sở, ngành, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển khai và dự toán kinh phí chuyển Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Định kỳ trước ngày 05/12 hằng năm, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng Chính phủ;
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh;
- Công an tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX2, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Đa

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KẾT HỢP KINH TẾ VỚI QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

(Kèm theo Kế hoạch số: 5200/KH-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Stt

Nội dung

Cơ quan chủ trì

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức các lớp bồi dưỡng hoặc lồng ghép nội dung cập nhật kiến thức và những chính sách, văn bản pháp luật mới về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong các lớp tập huấn, bồi dưỡng khác cho các đối tượng:

 

 

 

 

1.1

CBCCVC các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh

Bộ CHQS tỉnh

Công an tỉnh, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan

Hàng năm, từ 2017 đến 2020

1.2

CBCCVC các phòng, ban cấp huyện

UBND các huyện, thành phố

Ban CHQS huyện

Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan

2

Tuyên truyền, phổ biến qua hệ thống thông tin tuyên truyền ở cơ sở:

 

 

 

 

2.1

Tuyên truyền trên sóng Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã

UBND các huyện, thành phố

Đài Truyền thanh cấp huyện và cấp xã

Sở TTTT

Hàng tháng, từ 2017 đến 2020

2.2

Tuyên truyền qua hoạt động của đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện; qua các hình thức của hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan (bảng tin, tranh cổ động, triển lãm lưu động,...)

Sở VHTTDL

Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện

UBND các huyện, thành phố

Hàng quý, hoặc theo các đợt cao điểm

2.3

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề hoặc kết hp nội dung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm QPAN trong các buổi thông tin thời sự, chính sách cho các đối tượng

UBND tỉnh

Bộ CHQS tỉnh

Công an tỉnh; các Sở, ngành, địa phương

Hàng quý, các năm từ 2017 đến 2020

2.4

Tổ chức tuyên truyền trên Cổng TTĐT

Sở TTTT

Cổng TTĐT

các Sở, ngành, đơn vị có liên quan

Hàng tháng, từ 2017 đến 2020

2.5

Tổ chức tuyên truyền trên Trang TTĐT của các Sở, ngành, địa phương

STTTT

các Sở, ngành, địa phương

 

 

3

Định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, xuất bản tại địa phương về các vấn đề xung quanh việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn

UBND tỉnh

STTTT

Công an tỉnh; Bộ CHQS; Hội Nhà báo tỉnh; các đơn vị, địa phương

Hàng tháng, quý hoặc theo các đợt cao điểm

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5200/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5200/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/08/2017
Ngày hiệu lực10/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5200/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5200/KH-UBND 2017 Đề án tuyên truyền chính sách pháp luật kinh tế quốc phòng Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5200/KH-UBND 2017 Đề án tuyên truyền chính sách pháp luật kinh tế quốc phòng Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5200/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhan Văn Đa
        Ngày ban hành10/08/2017
        Ngày hiệu lực10/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 5200/KH-UBND 2017 Đề án tuyên truyền chính sách pháp luật kinh tế quốc phòng Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5200/KH-UBND 2017 Đề án tuyên truyền chính sách pháp luật kinh tế quốc phòng Lâm Đồng

           • 10/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực