Văn bản khác 5207/KH-UBND

Kế hoạch 5207/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án Tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5207/KH-UBND 2019 vai trò nền công vụ trong việc đạt được tầm nhìn ASEAN Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5207/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025

Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đng ASEAN 2025;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao của địa phương tại Đán 1439 và thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả Tuyên bố ASEAN về vai trò nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025;

- Tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là đội ngũ trực tiếp tiếp dân, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công;

- Đẩy mạnh hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng các giá trị và tiêu chuẩn chung của nền công vụ các nước ASEAN;

- Thúc đẩy việc trao đổi kinh nghiệm và văn hóa đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý nhà nước, kỹ năng hành chính; tạo chuyển biến trong quá trình xây dựng và triển khai các chương trình cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công.

2. Yêu cầu

- Gắn kết các mục tiêu ASEAN của Đề án 1439 với các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách công vụ;

- Nghiên cứu, đề xuất triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đạt được mục tiêu đề ra của Kế hoạch;

- Tăng cường, đôn đốc kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

- Thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực đổi mới, cải cách nền công vụ của tỉnh.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc kiểm tra việc thực thi công vụ.

2. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra công vụ nhất là công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, tiếp nhận và giải quyết phản ánh kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp.

3. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị, địa phương về mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 đặc biệt về nền công vụ: các tiêu chuẩn, giá trị, các đổi mới, sáng tạo của nền công vụ, khuyến khích học hỏi kinh nghiệm; cách thức quản lý nền công vụ và thu hút sự tham gia của người dân.

4. Khuyến khích học hỏi, trao đổi và tiếp thu các nguyên tắc, kinh nghiệm quản trị hiệu quả của các nước ASEAN vào chương trình cải cách hành chính nói chung và cải cách công vụ nói riêng đặc biệt là việc hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm; triển khai hiệu quả việc xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý, giải quyết công việc, tăng cường minh bạch trách nhiệm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để đáp những yêu cầu, thách thức mới.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính, cải tiến phương pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý và quy trình nghiệp vụ;

ng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công; hoàn thiện và khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, cung cấp các tiện ích trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp cận thông tin;

- Đổi mới phương pháp đánh giá trách nhiệm thực thi công vụ, hiệu quả công việc, chất lượng đào tạo bồi dưỡng; đi mới phương pháp xác định chỉ số cải cách hành chính công vụ nhằm đánh giá chính xác, khách quan, khoa học kết quả thực hiện Đề án 1439 và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai công tác ci cách nền công vụ của tnh;

- Tăng cường minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức hành chính các cấp, đặc biệt là trong quá trình ra quyết định đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của tổ chức và người dân; minh bạch hóa quá trình soạn tho, trình, ban hành chính sách, pháp luật; quá trình chuẩn bị, trình, ban hành quyết định, văn bản hành chính;

- Xây dựng và thực hiện cơ chế bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân về hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các cấp; có chế tài đối với người vi phạm quyền tiếp cận thông tin của người dân;

- Xây dựng và thực hiện việc bảo đảm lợi ích của người dân trong triển khai các chính sách và quyết định hành chính trên các lĩnh vực;

- Xây dựng và bảo đảm có hiệu quả việc giám sát của người dân đối với hoạt động của cơ quan, tổ chức hành chính ở các cấp, đặc biệt là cấp chính quyền cơ sở. Triển khai lấy ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước làm căn cứ để đánh giá hiệu quả, trách nhiệm thực thi công vụ, nhất là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính và cải thiện chất lượng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện hiệu quả trách nhiệm giải trình trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại các cơ quan quản lý nhà nước. Hoàn thiện và thực hiện trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý;

- Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật.

5. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức:

- Lồng ghép các nội dung tập huấn nâng cao nhận thức, tầm nhìn; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng tiêu chuẩn chung của nền công vụ các nước ASEAN, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị, địa phương vào Kế hoạch tập huấn, đào tạo bồi dưỡng hàng năm của tnh;

- Thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức và các hình thức xử lý trách nhiệm nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm các quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi công vụ. Đồng thời quy định rõ các hình thức xử lý trách nhiệm tương xứng nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp;

- Thúc đẩy hợp tác, trao đổi và xây dựng cộng đồng chuyên gia trong từng lĩnh vực.

6. Tăng cường việc chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp giữa tỉnh với các Bộ, ngành Trung ương, giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

- Chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ triển khai hợp tác ASEAN giữa các bộ, ngành và tỉnh; chia sẻ thông tin, phối hợp giữa tỉnh với các ngành và địa phương trong quá trình thực hiện Đề án;

- Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước về hợp tác ASEAN dưới sự điều phối của UBND tỉnh.

7. Thúc đẩy vận động, thu hút nguồn lực.

- Đa dạng hóa việc vận động nguồn lực tcác tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế;

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực để thực hiện hoạt động của Đề án.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch hành động được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ trong Kế hoạch này, triển khai và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tuyên bố ASEAN giai đoạn 2019-2025 tại cơ quan, đơn vị; báo cáo lồng ghép kết quả thực hiện vào các báo cáo về kỷ luật kỷ cương hành chính 6 tháng và cuối năm.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai, theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tuyên bố ASEAN giai đoạn 2019 - 2025 tại cơ quan, đơn vị; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ đáp ứng các tiêu chuẩn và giá trị chung của nền công vụ của các nước ASEAN; theo dõi, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tuyên bố ASEAN giai đoạn 2019-2025 hàng năm, giai đoạn và tổng kết kế hoạch hành động thực hiện Đề án.

3. Sở Thông tin Truyền thông chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

5. Sở Tài chính phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trong việc cân đối, b trí và cấp kinh phí thực hiện kế hoạch hành động thực hiện Đề án Tuyên bố ASEAN giai đoạn 2019-2025.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TT. T
nh y; TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT. UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành;
- UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Đài PT-TH Đồng Nai;
- Báo Lao động, Báo Đồng Nai;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI TUYÊN BỐ ASEAN VỀ VAI TRÒ CỦA NỀN CÔNG VỤ LÀM CHẤT XÚC TÁC TRONG VIỆC ĐẠT ĐƯỢC TẦM NHÌN CỘNG ĐỒNG ASEAN 2025”
(Kèm theo Kế hoạch số 5207/KH-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Nhóm giải pháp

Hoạt động cụ thể

Đơn vchủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian

1

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Tchức chương trình tìm kiếm, phổ biến sáng kiến về quản lý hành chính, công vụ

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

Tổ chức chương trình; phát hành các n phẩm truyền thông, thông tin (cuộc thi, phóng sự, tin bài, ấn phẩm sách báo...) về tiêu chuẩn nn công vụ ASEAN cho đối tượng công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên

Sở Nội vụ

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn

2019 - 2025

2

Tiếp thu, áp dụng các mô hình quản trị công hiệu quả của ASEAN vào chương trình cải cách hành chính, công vụ của tỉnh

Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định, bảo đảm việc sửa đổi, bổ sung xây dựng văn bản quy phạm pháp lut tiếp thu các nguyên tắc quản trị hiệu quả của ASEAN như: lấy người dân làm trung tâm, xây dựng tổ chức hành chính các cấp minh bạch, trách nhiệm, hiệu quả, đảm bảo việc tiếp cận thông tin của người dân, doanh nghiệp

Sở Tư pháp

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

Đẩy mạnh sp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

Triển khai thực hiện hiệu quả cải cách tin lương

Sở Tài chính

Sở Nội vụ

2019 - 2025

Đổi mới, áp dụng hiệu quả các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra đánh giá năng lực cán bộ công chức

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

Triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

Triển khai toàn diện, hiệu quả gửi nhận văn bản điện tử, số hóa, lưu trữ tài liệu điện tử

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

Hoàn thiện và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

Đổi mới phương pháp đánh giá chỉ scải cách hành chính công vụ hàng năm theo hướng khoa học, thực chất hơn

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư

2019 - 2025

Hoàn thiện chất lượng Cổng thông tin điện tcủa tỉnh, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; công khai minh bạch các thông tin, chính sách, quá trình ban hành chính sách theo quy định;

Nghiên cứu triển khai các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân truy cập, khai thác thông tin trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

Nâng cấp Cổng Dịch vụ công của tỉnh, hoàn thiện thiết kế dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trên cơ sở ly người dân làm trung tâm, đảm bảo các quy trình thao tác tiện lợi cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC; triển khai các giải pháp khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích

Sở Thông tin và Truyền thông

Văn phòng UBND tỉnh

2019 - 2025

Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp;

Công khai, minh bạch thủ tục hành chính;

Tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng, minh bạch các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hành chính

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

Triển khai Chương trình khảo sát ý kiến người dân, doanh nghiệp, làm căn cứ đánh giá hiệu quả thực thi trách nhiệm công vụ, cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương và cá nhân các cán bộ, công chức, viên chức

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

3

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức

Thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

Tham gia các đoàn nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về quản trị công, thực thi công vụ tại một số nước ASEAN: Singapore, Thái Lan, Malaysia do Bộ, ngành tổ chức

Sở Nội vụ

Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính

2020 - 2025

Lồng ghép nội dung tập huấn nâng cao nhận thức, tầm nhìn; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hành chính, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ ngoại ngữ đối với cán bộ, công chức, viên chức vào kế hoạch đào tạo bồi dưỡng hàng năm của tỉnh; nghiên cứu áp dụng các phương pháp đào tạo, bồi dưỡng của các nước tiên tiến ASEAN;

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

Triển khai sát hạch định kỳ năng lực cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu áp dụng các phương pháp của các nước tiên tiến ASEAN

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

4

Tăng cường cơ chế chia sẻ thông tin, cơ chế phối hợp giữa các địa phương, giữa địa phương với các Bộ ngành trong lĩnh vực hợp tác ASEAN

Đẩy mạnh chia sẻ thông tin về tình hình và tiến độ triển khai hợp tác ASEAN giữa tỉnh Đồng Nai với các tỉnh thành phố, với các Bộ ngành về nội dung của Đề án

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

5

Thúc đẩy, vận động thu hút nguồn lực

Thực hiện các giải pháp khuyến khích sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện, cung cấp, giám sát chất lượng các dịch vụ công

Sở Nội vụ

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

Đa dạng hóa việc vận động nguồn lực từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban ngành, địa phương

2019 - 2025

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5207/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5207/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2019
Ngày hiệu lực10/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5207/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5207/KH-UBND 2019 vai trò nền công vụ trong việc đạt được tầm nhìn ASEAN Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5207/KH-UBND 2019 vai trò nền công vụ trong việc đạt được tầm nhìn ASEAN Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5207/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành10/05/2019
        Ngày hiệu lực10/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 5207/KH-UBND 2019 vai trò nền công vụ trong việc đạt được tầm nhìn ASEAN Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5207/KH-UBND 2019 vai trò nền công vụ trong việc đạt được tầm nhìn ASEAN Đồng Nai

           • 10/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực