Văn bản khác 529/KH-UBND

Kế hoạch 529/KH-UBND năm 2017 triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 529/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 529/KH-UBND

An Giang, ngày 18 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC CƠ QUAN ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 09/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh với những nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự bảo đảm thống nhất, hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ phải chủ động, tích cực triển khai thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị liên quan, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự, cán bộ làm công tác nghiên cứu pháp luật trong các ngành liên quan và cho nhân dân.

b) Biên soạn, in ấn, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho lực lượng trực tiếp làm công tác điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh.

c) Phân công:

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh:

Chủ trì triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác điều tra hình sự, cán bộ làm công tác nghiên cứu pháp luật trong lực lượng công an; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng và cán bộ cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thuộc các cơ quan, ngành có liên quan.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh:

Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ có quyền hạn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh theo quy định của Luật.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong ngành mình.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các hội viên và tầng lớp nhân dân.

- Sở Tư pháp tổ chức 01 hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật mới cho báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên thuộc hệ thống Công đoàn có nội dung về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015.

Thời gian thực hiện: Quý I - 2018.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong ngành mình.

d) Thời gian thực hiện: Trong năm 2017 và năm 2018.

2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức cơ quan điều tra hình sự

- Nội dung: Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tổ chức cơ quan điều tra hình sự, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự gửi Công an tỉnh tổng hợp.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh và các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 11/2017.

3. Kiện toàn hệ thống Cơ quan điều tra các cấp

- Công an tỉnh tổ chức kiện toàn hệ thống Cơ quan điều tra các cấp bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn quy định trong Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kiện toàn các đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của ngành, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh hoàn thành các nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công; xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự thuộc phạm vi quản lý của địa phương, báo cáo tình hình triển khai thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh).

2. Công an tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- Bộ Công an;
- TT.Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành và đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;
- Phòng: NC, TH.
- Lưu: HCTC, CAT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 529/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu529/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2017
Ngày hiệu lực18/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 529/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 529/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 529/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu529/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành18/09/2017
        Ngày hiệu lực18/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 529/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 529/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự An Giang

           • 18/09/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/09/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực