Văn bản khác 53/KH-UBND

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2017 về triển khai thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 - 2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 53/KH-UBND 2017 thực hiện 705/QĐ-TTg phổ biến giáo dục pháp luật Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 25 tháng 07 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 705/QĐ-TTG NGÀY 25/5/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg , ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2017 - 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Tiếp tục quán triệt đầy đủ tinh thần, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Triển khai đồng bộ, nhất quán Chương trình PBGDPL của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Kế hoạch này, đẩy nhanh tiến độ và đổi mới các hình thức PBGDPL trên địa bàn tỉnh những năm tiếp theo.

Hoàn thiện nội dung, cơ chế phối hợp và phương pháp thực hiện, bảo đảm tham mưu cho cấp ủy và chính quyền lãnh đạo tốt công tác PBGDPL theo ngành, lĩnh vực và địa phương tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL ở các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Bám sát quan điểm, mục tiêu và giải pháp trong Chương trình PBGDPL của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định 705/QĐ-TTg), triển khai sâu rộng, đi mới các hình thức, biện pháp PBGDPL. Xây dựng Kế hoạch chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn hình thức, giải pháp thích hợp; tiếp tục kế thừa và phát huy các kết quả công tác PBGDPL trong những năm qua (trên cơ sở tổng kết các Đề án theo Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 16/11/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh); nhân rộng những mô hình hay, cách thức có hiệu quả, chọn lọc các giải pháp tốt nhất trong công tác PBGDPL trong giai đoạn tiếp theo.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, quyền hạn, phạm vi quản lý và nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ các nhiệm vụ PBGDPL theo nội dung Chương trình, Kế hoạch và theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; quan tâm, chú ý đến đồng bào dân tộc thiểu số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm chỉnh và đồng bộ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, có hiệu quả; kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện; đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

3. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, phù hợp, nhằm triển khai công tác này theo đúng định hướng của Đảng, Nhà nước, đảm bảo thực hiện triệt để, có hiệu quả quyền được thông tin về pháp luật của Nhân dân.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu các nhiệm vụ như:

a) Rà soát, phân công, thống nhất giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, cán bộ làm đầu mối tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

b) Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt; quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên từ nguồn tại chỗ và cán bộ là người dân tộc thiểu số; có chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý đối với những người tích cực tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng theo lĩnh vực, địa bàn, nhóm đối tượng; thực hiện quản lý, sử dụng, điều phi hiệu quả đội ngũ này;

c) Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và Ban Thư ký Hội đồng trong tư vn, xác định mục tiêu, hoạt động và điều phối nguồn lực; tăng cường trách nhiệm của thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực Hội đồng trong tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Phát huy vai trò nòng cốt của ngành Tư pháp, người làm công tác pháp chế, công chức tư pháp - hộ tịch trong tham mưu, điều phối, tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật;

d) Định kỳ hàng năm tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ; cung cấp tài liệu, khai thác triệt đ ưu thế của công nghệ thông tin đnâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ph biến, giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp với các tổ chức ở trong và ngoài nước thực hiện bồi dưỡng nguồn nhân lực thực hiện công tác này.

5. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin

a) Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách, pháp luật; quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về quốc phòng an ninh, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chng tham nhũng, lãng phí; phòng, chng tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vtài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; phòng, chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; về cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh; về hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế,... Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với nhng vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật;

b) Về hình thức: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở, họp báo, thông cáo báo chí, đối thoại chính sách pháp luật và trong hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục công dân, môn pháp luật;

c) ng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử,

d) Hướng mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới. Lồng ghép, phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở;

đ) Tổ chức khảo sát, chia sẻ, học tập kinh nghiệm thực tế trong thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Khuyến khích, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, các tổ chức hành nghề luật, luật sư, luật gia, người làm công tác pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện thực hiện chính sách, pháp luật của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tuân thủ và chấp hành pháp luật.

Ưu tiên triển khai các nguồn lực tại các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật và trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách của cơ quan, đơn vị tự cân đối và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có).

Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xây dựng dự toán thực hiện Kế hoạch và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục, pháp luật tỉnh có trách nhiệm quản lý, điều phối chung các hoạt động để thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch PBGDPL của Chính phủ và của tỉnh; kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác PBGDPL của các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tham mưu đề xuất kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh đchỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

2. Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch PBGDPL; hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, phạm vi quản lý xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Định kỳ sơ kết, tổng kết, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình, Kế hoạch; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ khi cần thiết; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả hoạt động của Chương trình, Kế hoạch PBGDPL.

3. Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch này, căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện của ngành, đơn vị, địa phương mình giai đoạn 2017 - 2021 và hàng năm phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm.

Đối với các sở, ban, ngành; Mặt trận tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh là cơ quan chủ trì các Đề án thì căn cứ nội dung, tiến độ và chế độ chi tiêu hiện hành lập dự toán kinh phí hàng năm gửi cơ quan tài chính tng hợp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đối với những nhiệm vụ không thuộc các Đề án, cần cân đi đđảm bảo kinh phí tổ chức triển khai theo nhiệm vụ, yêu cầu công tác PBGDPL năm 2017 và những năm tiếp theo.

4. Trên cơ sở các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về PBGDPL của các Bộ, Ngành, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thể Trung ương, các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh tiếp tục xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2021 và các nhiệm vụ cụ thể hàng năm, cụ thể như sau:

a) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với Sở tư pháp, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên gii, hải đảo giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021;

b) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn, Trường Chính trị Châu Văn Đặng xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đ án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021;

c) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Công thương xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021;

d) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phbiến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016" đến năm 2021;

đ) Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Đoàn Luật sư tỉnh xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021.

5. Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh xây dựng các Kế hoạch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (khi các Đề án, Kế hoạch đã được được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 705/QĐ-TTg được các Bộ, ngành Trung ương ban hành) theo tiến độ đề ra đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

6. Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bố trí ngân sách hàng năm cho các sở, ban, ngành; Mặt trận tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL, triển khai các Đề án thuộc Chương trình, Kế hoạch PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác PBGDPL theo Chương trình, Kế hoạch đã được ban hành.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia triển khai các nội dung của Chương trình, Kế hoạch và các Đề án của Chương trình, Kế hoạch trong tổ chức mình; chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện các Đề án chi tiết.

8. Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo trong toàn ngành tích cực phối hợp lồng ghép công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động điều tra, truy t, xét xử, thi hành án đnâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân; căn cứ vào điều kiện thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng, triển khai thực hiện các Kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung Chương trình, Kế hoạch chủ động thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả. Phòng Tư pháp là cơ quan chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo, điều phi các hoạt động và kinh phí thực hiện Chương trình, Kế hoạch, các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc những vn đề mới phát sinh, kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP các PCVP UBND tỉnh;
- Các cơ quan, đơn vị tại Mục V.
- Đài PTTH tnh, Báo Bạc Liêu;
- Cổng Thông tin điện tử tnh;
- Lưu: VT, NC(T-182).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu53/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2017
Ngày hiệu lực25/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 53/KH-UBND 2017 thực hiện 705/QĐ-TTg phổ biến giáo dục pháp luật Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 53/KH-UBND 2017 thực hiện 705/QĐ-TTg phổ biến giáo dục pháp luật Bạc Liêu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu53/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýPhan Như Nguyện
        Ngày ban hành25/07/2017
        Ngày hiệu lực25/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 53/KH-UBND 2017 thực hiện 705/QĐ-TTg phổ biến giáo dục pháp luật Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 53/KH-UBND 2017 thực hiện 705/QĐ-TTg phổ biến giáo dục pháp luật Bạc Liêu

           • 25/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực