Văn bản khác 53/KH-UBND

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình do tỉnh Bạc Liêu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 06 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; UBND tỉnh xây dự kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Phát huy tối đa tính hiệu quả, hiệu lực của việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức, từng gia đình và mỗi cá nhân đối với việc tổ chức , triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, từ đó góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

II. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

1. Bảo đảm tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; tạo sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác này.

2. Hoạt động phối hợp liên ngành dựa trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình và trên cơ sở phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức.

3. Đặc biệt, quan tâm đến mối quan hệ gắn kết giữa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình với pháp luật có liên quan như: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống mua bán người...

4. Công tác phối hợp phải dựa trên nguyên tắc đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm bằng kết quả thực tiễn; tăng cường việc thu nhập dữ liệu có chất lượng cao nhằm hỗ trợ việc chia sẻ thông tin chính xác để xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động.

5. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền.

6. Phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

III. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Nội dung chung:

1.1. Phòng ngừa bạo lực gia đình:

- Thông tin, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

1.2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình:

- Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình;

- Tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

1.3. Thống kê, báo cáo số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình:

1.4. Thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình:

2. Nội dung phối hợp do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch chủ trì, thực hiện:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình bao gồm: Tuyên truyền, phòng ngừa, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình, tư vấn, góp ý, phê bình, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình trong cộng đồng.

- Xây dựng và trình kế hoạch ngân sách từ nguồn chi thường xuyên; cân đối, bố trí, huy động, vận động các nguồn lực hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, Ban, Ngành, Đoàn thể.

- Tham gia, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đảm bảo thành lập, triển khai hoạt động mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở các xã, phường, thị trấn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

3. Các nội dung do các Sở, Ban, Ngành và cơ quan chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch thực hiện:

3.1. Sở Tư pháp:

Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạt động hòa giải ở cơ sở; nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác hòa giải, tư vấn pháp luật để đáp ứng nhiệm vụ của pháp luật về hòa giải mâu thuẫn và hòa giải tranh chấp giữa các thành viên gia đình, góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình.

3.2. Công an tỉnh:

- Chủ động triển khai các mặt công tác nắm tình hình kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm phạm pháp pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp xử lý từ hòa giải, góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, các biện pháp cấm tiếp xúc, xử lý vi phạm hành chính và hình sự đúng người, đúng hành vi vi phạm và đúng pháp luật.

3.3. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh:

- Tăng cường thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; phối hợp, tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện nhiệm vụ báo cáo thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

3.4. Tòa án nhân dân tỉnh:

Thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình.

- Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ thẩm phán các cấp để thực hiện việc giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình truy tố, xét xử.

3.5. Sở Y tế:

Thực hiện theo Thông tư số 24/2017/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Bộ Y tế quy định quy trình tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

3.6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chỉ đạo việc lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào các chương trình xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Hướng dẫn việc thực hiện mô hình kết nối dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực trên cơ sở giới phù hợp với địa bàn tỉnh”.

3.7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Lồng ghép nội dung về phòng, chống bạo lực gia đình vào các hoạt động ngoại khóa phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

3.8. Sở Thông tin và Truyền thông:

Hướng dẫn các cơ quan thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác các chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, những mô hình, tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, phản ảnh phê phán những vụ việc bạo lực gia đình xảy ra.

3.9. Sở Tài chính:

- Tham mưu trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình cho các cơ quan, đơn vị cấp tnh theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Hướng dẫn và kiểm tra các cơ quan, đơn vị, ngành chức năng trong việc sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình.

3.10. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ:

- Hướng dẫn kiến thức, kỹ năng hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình cho các địa chỉ tin cậy ở cơ sở.

- Tổ chức đào tạo nâng cao kiến thức luật hôn nhân gia đình cho các cộng tác viên, thành viên “Góc tư vấn” của tỉnh.

3.11. Đề nghị Hội Nông dân:

Tổ chức các lớp tập huấn về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên, nông dân theo tinh thần Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ.

3.12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên Đoàn lao động tỉnh và các tổ chức xã hội và các cơ quan Báo, Đài trên địa bàn tỉnh:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản dưới luật trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, khuyến khích, động viên hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước triển khai các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương.

- Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thực hiện tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh, truyền hình, báo hình, báo viết trên địa bàn tỉnh.

IV. PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động về phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đưa kết quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình là một trong các tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua của các tập thể và cá nhân.

- Phối hợp thông qua các hình thức: Tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn, chiến dịch truyền thông; liên kết mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; lồng ghép các nội dung, hình thức tuyên truyền... về phòng, chống bạo lực gia đình.

V. KINH PHÍ

1. Cấp tỉnh:

Căn cứ nhiệm vụ được giao, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và cơ quan, đơn vị có liên quan lập dự toán chi ngân sách hàng năm gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

2. Cấp huyện:

Lập dự toán chi phí phục vụ công tác phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình của địa phương và sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp huyện để chi theo quy định của Luật Ngân sách.

VI. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

1. Cấp tỉnh:

Căn cứ vào báo cáo của cấp huyện và các Sở, Ban, Ngành liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về bộ chỉ số theo dõi đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 4022/QĐ-BVHTTDL ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Cấp huyện:

Căn cứ báo cáo của cấp xã, UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về bộ chỉ số theo dõi đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 theo Quyết định số 4022/QĐ-BVHTTDL ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thông tư 23/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định thu thập, xử lý thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (6 tháng vào ngày 05 của tháng 7, cả năm vào ngày 25 của tháng 11).

Đề nghị các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo tại kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Tổ chức CT-XH;
- Tòa án, Viện Kiểm sát tỉnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành liên quan;
- Báo Bạc Liêu, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (T.B);
- Giám đốc TT CB-TH;
- Lưu: VT(Q-15).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Phương Nam

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu53/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2018
Ngày hiệu lực01/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Bạc Liêu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu53/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýVương Phương Nam
        Ngày ban hành01/06/2018
        Ngày hiệu lực01/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Bạc Liêu

           • 01/06/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực