Văn bản khác 53/KH-UBND

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Tuyên Quang 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 24 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; phát huy những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại; kiềm chế sự gia tăng, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội. Cụ thể:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% số xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp.

2. Số vụ phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng hơn 5% so với năm trước; không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; không quá 1 năm từ khi xảy ra, 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy được xử lý triệt để; không để phát sinh việc trồng, tái trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.

3. Phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm hơn 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuẩn đưa ra khỏi diện và giảm hơn 1% số xã, phường, thị trấn có ma túy so với năm trước; đến năm 2020 có hơn 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2015; mỗi huyện, thành phố xây dựng được 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn/năm.

4. Hàng năm, 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; 90% cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức, trên tất cả các phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp từng địa bàn, từng loại đối tượng, chú ý đến tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; hỗ trợ hoạt động và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả ở cơ sở; kết hợp, lồng ghép với tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội khác.

2. Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy, chú trọng đấu tranh ngăn chặn ma túy thâm nhập vào địa bàn tỉnh và triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy.

3. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để thất thoát tiền chất, các dược phẩm có chứa chất ma túy và chất hướng thần sử dụng sai mục đích; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý triệt để những hành vi liên quan đến trồng cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép ma túy, nhất là ma túy tổng hợp.

4. Tổ chức quản lý chặt chẽ người nghiện; thực hiện có hiệu quả việc rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy; tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức, biện pháp dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện ma túy; hỗ trợ, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện.

5. Tăng cường khả năng chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội phòng, chống ma túy; huy động đa dạng các nguồn lực hợp pháp tham gia phòng, chống ma túy.

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy

- Nâng cao năng lực nắm tình hình, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là các vụ án phức tạp, nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan phòng, chống ma túy theo hướng chuyên môn hóa, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, trong đó ưu tiên tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách và bộ phận làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ những ngành, nghề dễ bị tội phạm ma túy lợi dụng thực hiện hoạt động phạm tội, các hoạt động xuất, nhập khẩu, sử dụng tiền chất ma túy, thuốc hướng thần và thuốc có chứa chất ma túy.

- Đảm bảo các nguồn lực, có chính sách đãi ngộ thích đáng động viên, khuyến khích việc tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy của cá nhân, tổ chức kinh tế - xã hội và cả hệ thống chính trị. Định kỳ có kế hoạch tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, đánh giá tình hình tệ nạn ma túy để điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với từng thời điểm và từng địa bàn.

- Áp dụng hiệu quả các thành tựu khoa học tiên tiến và công nghệ hiện đại vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Ưu tiên lĩnh vực đấu tranh, giám định chất ma túy và thống kê về phòng, chống ma túy.

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy

- Xác định rõ vai trò, phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan chủ trì, phối hợp và thống nhất nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy giữa các cơ quan chức năng. Tiến hành nghiên cứu, cải tiến phương pháp, nội dung, hình thức, xây dựng các chương trình tuyên truyền theo hướng chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch gia tăng thời lượng và đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền phòng, chống ma túy giữa các sở, ban, ngành. Xây dựng các phóng sự, thông điệp và những thông tin phòng, chống ma túy cần thiết, thu hút được sự quan tâm của đại đa số người dân vào những thời điểm thích hợp. Đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trên mạng viễn thông, Internet, đồng thời có biện pháp hạn chế việc quảng bá, lôi kéo sử dụng bất hợp pháp các chất ma túy qua các mạng này.

- Kết hợp các hình thức tuyên truyền qua phương tiện truyền thông đại chúng với tuyên truyền trực tiếp, trong đó chú ý vai trò của tổ chức, cá nhân có uy tín, ảnh hưởng; các hoạt động văn nghệ, thể thao sinh động mang thông điệp phòng, chống ma túy. Xây dựng và triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng phòng, chống ma túy phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể, trọng tâm là học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, đoàn viên công đoàn và nhân dân ở các vùng có nguy cơ trồng cây có chứa chất ma túy.

- Hàng năm, có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; đội ngũ phóng viên, cán bộ giảng dạy tại các nhà trường được phân công trực tiếp thực hiện công tác này.

- Hỗ trợ tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống ma túy ở cơ sở, tập trung cho các xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy. Trong đó, chú trọng triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm làm tốt công tác phòng ngừa tệ nạn ma túy phát sinh; bồi dưỡng nâng cao khả năng nghiệp vụ cho lực lượng công an cấp xã và các tổ chức đoàn thể về phòng, chống ma túy; xây dựng và duy trì các mô hình có hiệu quả về phòng, chống ma túy.

3. Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh chống tội phạm về ma túy

- Tăng cường lực lượng, bố trí phù hợp, kết hợp bồi dưỡng nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách, đảm bảo đáp ứng những yêu cầu cấp thiết đề ra, phù hợp với tình hình thực tiễn và các chính sách pháp luật hiện hành. Bổ sung, sửa chữa, nâng cấp, trang cấp trang thiết bị cần thiết, hiện đại cho các lực lượng chuyên trách; đặc biệt là những trang thiết bị phục vụ cho cơ động chiến đấu, thông tin liên lạc, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và an toàn cho cán bộ chiến sỹ trực tiếp đấu tranh.

- Triển khai các hoạt động nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh, xử lý triệt để tội phạm về ma túy, như: Điều tra cơ bản, xây dựng kế hoạch đấu tranh sát với tình hình; ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn tỉnh; triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy; phối hợp các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử; phòng ngừa, kiểm soát nhằm phát hiện sớm và tổ chức triệt xóa cây có chất ma túy; truy bắt tội phạm, thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp trong quản lý, kiểm tra, giám sát để ngăn chặn hiệu quả việc thất thoát, thẩm lậu các tiền chất, hóa chất, dược liệu vào việc sản xuất ma túy tổng hợp; chủ động tổ chức các biện pháp ngăn chặn việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.

4. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện đến 2020 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào công tác điều trị và cai nghiện ma túy; công tác quản lý người sử dụng trái phép các chất ma túy, người đang điều trị, cai nghiện ma túy và đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở điều trị, cai nghiện bắt buộc của tỉnh. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả số người nghiện ma túy tham gia điều trị, cai nghiện tại địa phương, hạn chế đến mức thấp nhất số người nghiện bỏ điều trị; khuyến khích việc người nghiện ma túy lựa chọn hình thức tự nguyện cai nghiện ma túy; thí điểm và nhân rộng các mô hình cai nghiện, quản lý người nghiện kết hợp với dạy nghề, tạo việc làm theo hướng xã hội hóa.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp thực hiện công tác tư vấn, điều trị cai nghiện ma túy.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả chương trình điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại thành phố Tuyên Quang và các huyện: Sơn Dương, Yên Sơn và Chiêm Hóa; mở rộng điều trị Methadone cho phạm nhân trong trại giam. Thực hiện công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

5. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định và thỏa thuận song phương, đa phương về hợp tác phòng, chống ma túy mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Nâng cao khả năng hợp tác cho các lực lượng chuyên trách về phòng, chống ma túy, công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch này bố trí từ Chương trình mục tiêu “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016-2020 của Bộ Công an; Chương trình mục tiêu “Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội” của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác theo quy định.

V. TỔ THỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh)

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt vai trò, chức năng của Cơ quan Thường trực về phòng, chống ma túy; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy; chủ trì triển khai, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành và cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai, tổ chức thực hiện các dự án: “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”; “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp”; “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”; “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” tại địa phương, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan công tác dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Chỉ đạo tổ chức giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện. Tham mưu, đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh các chính sách đặc thù đối với cán bộ làm công tác cai nghiện và học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, chính sách khuyến khích cai nghiện tự nguyện.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hỗ trợ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy”, lồng ghép các nhiệm vụ của Dự án này vào Dự án “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình mục tiêu “Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Sở Y tế

- Tổ chức triển khai việc ứng dụng các thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

- Tăng cường mở các lớp đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện.

- Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone trên địa bàn toàn tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất từng bước mở thêm các cơ sở điều trị thay thế bằng thuốc Methadone tại các huyện, thành phố.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc và công tác điều trị nghiện ma túy.

- Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ các đề án, dự án liên quan đến Chương trình.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống ma túy theo nội dung Chương trình.

- Chỉ đạo phối hợp, lồng ghép đồng bộ công tác truyền thông phòng, chống ma túy với truyền thông về các chương trình kinh tế - xã hội khác trên địa bàn toàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” tại địa phương, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các phần việc thuộc phạm vi trách nhiệm nêu trong Chương trình; xây dựng kế hoạch thực hiện, phối hợp đồng bộ công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các chương trình kinh tế - xã hội khác do đơn vị thực hiện trên cùng địa bàn triển khai.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Đề án “Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa phương trọng điểm về ma túy” tại địa phương, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo công tác giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo chương trình giáo dục phòng, chống ma túy phù hợp với tất cả các cấp học, bậc học.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy” tại địa phương, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và các nhiệm vụ quốc phòng, các chương trình, kế hoạch khác về phòng, chống tội phạm; chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình về phòng, chống ma túy tại địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai tổ chức thực hiện Dự án “Tăng cường lực lượng; nâng cao năng lực; sửa chữa, trang bị, nâng cấp phương tiện chuyên dụng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy thuộc Bộ Quốc phòng” tại địa phương, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

8. Sở Công Thương

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị thuộc Công an tỉnh, Sở Y tế và các lực lượng chức năng khác có liên quan xây dựng các kế hoạch kiểm soát việc nhập khẩu, kinh doanh, mua bán, quản lý, sử dụng các loại tiền chất theo quy định hiện hành.

- Theo dõi, quản lý và kiểm soát chặt chẽ việc bảo quản, sử dụng các hóa chất là tiền chất tại địa phương.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính đề xuất phân bổ hằng năm cho công tác phòng, chống ma túy phù hợp với khả năng ngân sách và điều kiện, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy cụ thể của từng năm

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng huy động các nguồn lực phục vụ cho công tác phòng, chống ma túy.

10. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh trong việc phân bổ kinh phí theo nhiệm vụ và mục tiêu của Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020.

- Tổng hợp phương án phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình vào dự án ngân sách nhà nước hằng năm của tỉnh; tổng hợp, cấp phát kinh phí thực hiện Chương trình sau khi được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình; tham gia hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí Chương trình.

11. Liên đoàn Lao động tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai tổ chức thực hiện Dự án “Phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” tại địa phương, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác cảm hoá, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình, cộng đồng gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống ma túy tại cộng đồng theo nội dung của Chương trình.

13. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan nội chính của tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về ma túy đảm bảo kịp thời, nghiêm minh; từng bước nâng cao năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp. Thường xuyên lựa chọn, đưa những vụ án điểm về ma túy xét xử công khai, lưu động, tại nơi xảy ra vụ án, góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục, phòng ngừa chung.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành liên quan triển khai, tổ chức thực hiện các Dự án “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma túy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”.

14. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của địa phương, trong đó xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hằng năm và cả giai đoạn. Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn quản lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Thống nhất quản lý, huy động và lồng ghép các nguồn lực, tổ chức điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, dự án trên địa bàn. Bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy theo nội dung được phân công.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án liên quan lĩnh vực phòng, chống ma túy do địa phương quản lý theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và trong việc thực hiện các chỉ tiêu được giao trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

15. Chế độ báo cáo

Định kỳ báo cáo 06 tháng (trước ngày 20/6), một năm (trước ngày 20/12) và báo cáo đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh để tổng hợp).

Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý khẩn trương xây dựng Kế hoạch để tổ chức thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 tại đơn vị, địa phương; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh để tổng hợp) trước ngày 01/6/2018. Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh để tổng hợp) xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an; (báo cáo)
- TT Tỉnh ủy;
(báo cáo)
- TT HĐND tỉnh;
(báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, PCVP khối Văn xã;
- Phòng THCB, TH, KGVX (Tùng);
- Lưu: VT, KGVX (Bắc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu53/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2018
Ngày hiệu lực24/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Tuyên Quang 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Tuyên Quang 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu53/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Thế Giang
        Ngày ban hành24/05/2018
        Ngày hiệu lực24/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Tuyên Quang 2020

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 thực hiện Chương trình phòng chống ma túy Tuyên Quang 2020

             • 24/05/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/05/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực