Văn bản khác 53/KH-UBND

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 thực hiện đổi mới nâng cao hoạt động giám định tư pháp Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (viết tắt là Đề án); để triển khai thực hiện Đề án được kịp thời, hiệu quả, thống nhất và đồng bộ, Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả Đề án, nhằm tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng và hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, phòng, chống tội phạm, tham nhũng; đồng thời tạo động lực mới thúc đy xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Xác định nhiệm vụ cụ thể mà các cơ quan, tchức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo quy định; nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm trong việc trin khai thực hiện Đề án.

- Kịp thời đôn đốc, hưng dẫn giải quyết hoặc kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mc trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Đán.

- Bảo đảm sử dụng ngân sách địa phương tiết kiệm, hiệu quả khi thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tc hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp; nâng cao chất lượng hoạt động ca người giám định tư pháp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tin phục vụ giám định

a) Rà soát, củng cố tổ chức giám định kỹ thuật hình sự (Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh) theo hướng tinh gọn, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

- Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 - 2019.

b) Chỉ định và tăng cường năng lực, trách nhiệm của đơn vị đầu mi ở các Sở, ngành tỉnh quản lý lĩnh vực giám định (trừ lĩnh vực pháp y và kỹ thuật hình sự đã có đơn vị đầu mối) chịu trách nhiệm tiếp nhận, báo báo người có thẩm quyền quyết định phân công tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện giám định theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, ngành tỉnh.

- Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

c) Tăng cường bồi dưng, tập huấn kiến thức pháp luật về giám định tư pháp; chuyên sâu về nghiệp vụ giám định theo lĩnh vực cho đội ngũ người giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Tư pháp: tập huấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giám định tư pháp.

+ Sở, ngành tỉnh quản lý về các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, văn hóa, tài nguyên và môi trường, đầu tư, thông tin và truyền thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, khoa học và công nghệ, nội vụ và các lĩnh vực khác: tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ giám định theo lĩnh vực.

- Cơ quan phối hợp: các Sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

d) Tham mưu UBND tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện giám định chuyên dụng cho Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh.

- Cơ quan chủ trì đề xuất:

+ Sở Y tế (đối với nội dung liên quan Trung tâm Pháp y);

+ Công an tỉnh (đối với nội dung liên quan Phòng Kỹ thuật hình sự).

- Cơ quan phối hợp tham mưu: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp

a) Đổi mới quy trình rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vviệc bảo đảm chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan có liên quan, theo quy định tại Khoản 1 Điu 43 Luật Giám định tư pháp; Điều 23, Điều 24 và Điều 28 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Củng c, kiện toàn và nâng cao cht lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đán tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2018.

c) Đxuất cơ quan có thẩm quyn thành lập Ttư vấn liên ngành về giám định tư pháp làm đu mối tng hợp. nghiên cứu tham mưu cho Ban Chđạo công tác phòng, chống tham nhũng tính các giải pháp tháo g khó khăn, vướng mc vgiám định tư pháp trong chỉ đạo, giải quyết án tham nhũng, khi xét thy cn thiết.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp hoặc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hp: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan.

d) Ban hành Quy chế phối hp liên ngành:

- Xây dựng Quy chế phối hp liên ngành giữa Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Sau khi có Quy chế phối hp liên ngành của Trung ương hướng dẫn.

- Xây dựng Quy chế phối hp liên ngành giữa cơ quan trưng cầu giám định với cơ quan, tổ chức được trưng cầu và thực hiện giám định.

+ Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

+ Cơ quan phối hp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi có Quy chế phối hp liên ngành của Trung ương hướng dẫn.

đ) Triển khai thực hiện Đán đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực giám định tài chính, ngân hàng, xây dựng và các lĩnh vực khác theo quy định của Luật Giám định tư pháp, sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán.

e) Tổ chức hp liên ngành để thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giám định tư pháp nhằm kịp thời hướng dẫn, giải quyết hoặc kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Thường trực Ban Chỉ đạo Đán).

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan quản lý lĩnh vực giám định và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

g) Tăng cường kiểm tra, thanh tra nh hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp tại các tổ chức giám định tư pháp công lập và việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị liên quan giám định tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và một số sở, ngành chức năng có liên quan.

- Cơ quan phối hp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, địa phương để trin khai, quán triệt và thực hiện, đm bo đúng tiến độ, cht lượng và hiệu quả.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đán tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

3. Hướng dẫn thực hiện, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết.

a) Giao Sở Tư pháp làm đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; ch trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành sơ kết sau 03 năm thực hiện, tổng kết sau 05 năm thực hiện để đánh giá, rút kinh nghiệm tiếp tục thực hiện các giải pháp nhm đạt được mục tiêu đ ra.

b) Đnghị các cơ quan tiến nh tố tụng; Tòa án nhân dân, Viện Kim sát nhân dân, Công an tỉnh ph biến, quán triệt và hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đán ngành mình.

4. Giao Sở Tài chính phối hp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh đề nghị ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng cho các tổ chức giám định tư pháp của tỉnh.

5. Giao Sở Tài chính phối hợp Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, phù hp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương và hướng dẫn thực hiện quyết toán theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hp báo cáo UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.Tnh ủy, TT.UBND tỉnh;
- Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp;
- C
c Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Ban Nội chính T
nh y;
- Các S
, ngành tỉnh;
- CQ Trung ương đóng trên địa bàn t
nh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Lưu: NC, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Trí

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu53/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2018
Ngày hiệu lực10/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 thực hiện đổi mới nâng cao hoạt động giám định tư pháp Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 thực hiện đổi mới nâng cao hoạt động giám định tư pháp Sóc Trăng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu53/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thành Trí
        Ngày ban hành10/05/2018
        Ngày hiệu lực10/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 thực hiện đổi mới nâng cao hoạt động giám định tư pháp Sóc Trăng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 53/KH-UBND 2018 thực hiện đổi mới nâng cao hoạt động giám định tư pháp Sóc Trăng

           • 10/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực