Văn bản khác 53/KH-UBND

Kế hoạch 53/KH-UBND về tập huấn công tác xã hội trong trường học và kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội do thành phố Hà Nội ban hành năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 53/KH-UBND 2020 kỹ năng nghề công tác xã hội cán bộ nhân viên công tác xã hội Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ KỸ NĂNG NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020; Quyết định số 8560/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đ án phát trin nghề công tác xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tập huấn công tác xã hội trong trường học và kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội của thành phố Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích.

Tập huấn công tác xã hội trong trường học cho giáo viên, tập huấn kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên đang làm công tác xã hội trên địa bàn Thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng và đảm bảo về chất lượng, góp phần thực hiện tốt hệ thống chính sách an sinh xã hội.

2. Yêu cầu.

- Tổ chức mở lớp, quản lý lớp học theo đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức 04 lớp tập huấn công tác xã hội trong trường học cho giáo viên tại một số trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố.

- Tập huấn một số kỹ năng nghề công tác xã hội cơ bản, thiết thực phục vụ cho công việc, phù hp theo từng loại hình đào tạo của cán bộ, nhân viên, đang làm công tác xã hội.

- Giảng viên tham gia giảng dạy các lp tập huấn đảm bảo tiêu chuẩn quy định, có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung giảng dạy.

- Học viên tham dự các lp học thực hiện đúng nội quy, quy chế học tập.

II. NỘI DUNG

1. Đơn vị ch trì: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Các đơn vị phối hp: Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã.

3. Chương trình

a) Chương trình “Công tác xã hội trong trường học”

- Nội dung: Công tác xã hội trong trường học; kỹ năng tham vấn học đường.

- Đối tượng: Đại diện Ban giám hiệu, giáo viên đang giảng dạy, làm việc tại các trường học thuộc 03 khối Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tại 02 huyện.

- Số lượng, thời gian, địa điểm tổ chức:

+ Số lượng người dự kiến tập huấn: 330 người.

+ Số lp: 04 lp

+ Thời gian: 02 ngày/lp.

+ Địa điểm: Tại 02 huyện (Do Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn).

b) Chương trình “Tập huấn kỹ năng Công tác xã hội”

- Nội dung:

+ Công tác xã hội trong phòng chống bạo lực gia đình.

+ Công tác tham vấn, tư vấn.

- Đối tượng:

Cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội tại các huyện, thị xã; các xã, thị trấn.

- Số lượng, thời gian, địa điểm tổ chức:

+ Số lượng người được tập huấn: 724 người.

+ Số lớp: 07 lp.

+ Thời gian tổ chức: 02 ngày/lớp.

- Địa điểm: Căn cứ tình hình thực tế học viên đăng ký tham dự các lớp học, Ban tổ chức sẽ bố trí địa điểm phù hp trên địa bàn Thành phố.

III. KINH PHÍ T CHỨC ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

Kinh phí tổ chức lớp tập huấn công tác xã hội trong trường học, các lớp tập huấn kỹ năng nghề công tác xã hội dành cho cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội của thành phố Hà Nội đã được bố trí trong dự toán giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội năm 2020.

Các mức chi, nội dung chi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và thực hiện kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020; Thông tư số 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2020; Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo; Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Ra quyết định mở lp tập huấn công tác xã hội trong trường học, các lp tập huấn kỹ năng nghề công tác xã hội. Xây dựng kế hoạch chi tiết của từng lớp học, triệu tập học viên.

- Cử cán bộ trực tiếp tham gia công tác quản lý, kiểm tra, triển khai Kế hoạch đào tạo công tác xã hội.

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát hoạt động của lớp học theo đúng quy định; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và các đơn vị liên quan.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hp Sở Lao động Thương binh và Xã hội lựa chọn địa bàn, trường tổ chức các lớp tập huấn và chọn cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn.

- Triệu tập học viên, quản lý học viên và tạo điều kiện về thời gian để cán bộ, giáo viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn theo quy định.

3. S Tài chính.

Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.

4. UBND các huyện, thị xã.

Phối hp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội triệu tập học viên theo thời gian quy định, quản lý học viên thuộc địa bàn trong thời gian học tập.

Tạo điều kiện về quỹ thời gian để cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kỹ năng công tác xã hội theo quy định.

5. Học viên.

- Cán bộ, giáo viên được cử dự tập huấn, lớp bồi dưỡng kiến thức công tác xã hội có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo cán bộ công chức của Nhà nước và của Thành phố.

- Trường hợp học viên tự ý bỏ học phải đền bù kinh phí theo quy định tại Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 của Chính phủ về, đào tạo, bồi dưỡng công chức.

UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã nghiêm túc triển khai, thực hiện Kế hoạch Tập huấn công tác xã hội trong trường học và tập huấn kỹ năng nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên làm công tác xã hội trên địa bàn Thành phố năm 2020.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động TB&XH; (để báo cáo)
- Chủ tịch UBND Thành phố (để báo cáo)
- Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý;
- Các Sở: GD&ĐT; TC; LĐTBXH;
- UBND các huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP Đ.H.Giang phòng KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(Ngc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu53/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2020
Ngày hiệu lực06/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(08/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 53/KH-UBND 2020 kỹ năng nghề công tác xã hội cán bộ nhân viên công tác xã hội Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 53/KH-UBND 2020 kỹ năng nghề công tác xã hội cán bộ nhân viên công tác xã hội Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu53/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành06/03/2020
        Ngày hiệu lực06/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (08/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 53/KH-UBND 2020 kỹ năng nghề công tác xã hội cán bộ nhân viên công tác xã hội Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 53/KH-UBND 2020 kỹ năng nghề công tác xã hội cán bộ nhân viên công tác xã hội Hà Nội

              • 06/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 06/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực