Kế hoạch 53/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 53/KH-UBND 2023 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023

Trên cơ sở Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025”; Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp nhỏ và vừa sau đây viết tắt là DNNVV) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Triển khai có hiệu quả hoạt động hỗ trợ pháp lý cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh; tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, giúp DNNVV kinh doanh có hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo sự chuyển biến về nhận thức pháp lý, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DNNVV.

b) Xác định rõ nhiệm vụ của các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV. Đồng thời, đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh.

c) Góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023.

2. Yêu cầu

a) Công tác hỗ trợ pháp lý cho DNNVV được thực hiện đúng nguyên tắc, nội dung, hình thức theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. Kết hợp thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DNNVV với thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV được thực hiện đảm bảo tính thiết thực, có trọng tâm, phù hợp với Đồ án “Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022 - 2025” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 và đáp ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp; không phân biệt loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu và lĩnh vực hoạt động; đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lặp.

c) Xác định cụ thể các nội dung hỗ trợ pháp lý cho DNNVV; thời gian thực hiện và tiến độ hoàn thành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Cung cấp thông tin pháp luật cho DNNVV

a) Tập hợp, cập nhật và xây dựng cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật

- Sở Tư pháp cập nhật đầy đủ, kịp thời tất cả các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Văn phòng UBND tỉnh cập nhật đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành lên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh (trừ văn bản mật).

- Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật đầy đủ, kịp thời các văn bản quản lý, điều hành, văn bản trả lời, hướng dẫn liên quan đến hoạt động của DNNVV lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

b) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý.

- Tạo lập Mục “Hỗ trợ DNNVV” trong chuyên mục Doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý II năm 2023.

- Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc cập nhật thường xuyên và đăng tải tại Mục “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa” trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh các thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Điều 14 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các thông tin về vụ việc, vướng mắc pháp lý theo quy định của Điều 6 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP .

+ Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh.

+ Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh; các sở, ban ngành.

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

- Thực hiện kết nối với Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh để công khai đầy đủ, kịp thời các văn bản trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho DNNVV trong áp dụng chung về pháp luật do các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện và được phép công khai.

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

c) Cung cấp thông tin pháp luật trong nước, thông tin pháp luật nước ngoài, pháp luật quốc tế, cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến DNNVV (nếu có) theo đề nghị của doanh nghiệp

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của doanh nghiệp.

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DNNVV trên địa bàn tỉnh

a) Biên soạn, phát hành các tài liệu, cẩm nang pháp luật cấp pháp cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh theo ngành, lĩnh vực do cơ quan, đơn vị quản lý

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

b) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm xúc tiến đầu tư), Sở Tư pháp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm.

3. Tư vấn pháp luật cho DNNVV trên địa bàn tỉnh

a) Kịp thời tham vấn, hướng dẫn, trả lời hoặc tham mưu UBND tỉnh trả lời các vướng mắc pháp lý cho DNNVV trong áp dụng chung về pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương do mình quản lý theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của doanh nghiệp.

b) Tiếp tục triển khai mô hình đối thoại doanh nghiệp thông qua tổ chức các buổi gặp gỡ đối thoại giữa chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp; thông qua gặp mặt định kỳ của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023

c) Hoạt động tư vấn pháp luật, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho DNNVV và các hoạt động tư vấn pháp luật khác tiếp tục được thực hiện dưới nhiều hình thức như: bằng văn bản, thông qua thư điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật

- Đơn vị thực hiện: Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đoàn Luật sư tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của doanh nghiệp.

d) Hướng dẫn DNNVV tiếp cận mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ thông qua danh sách tư vấn viên pháp luật được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định của Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Các sở, ban ngành tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu của doanh nghiệp.

4. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh năm 2023 và xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh năm 2024

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2023.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Các sở, ban ngành, địa phương sử dụng dự toán đã được giao năm 2023 tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a) Làm đầu mối tham mưu, chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố giúp UBND tỉnh triển khai, đôn đốc, kiểm tra và đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

b) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cho Bộ Tư pháp và UBND tỉnh để theo dõi và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện.

2. Văn phòng UBND tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này.

b) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp trước ngày 01/11 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

b) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp trước ngày 01/11 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch này.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp để tiếp nhận thông tin và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

c) Chỉ đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV theo quy định.

d) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp trước ngày 01/11 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

5. Các sở, ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh cập nhật, chia sẻ dữ liệu về bản án, quyết định của Tòa án trên trang thông tin điện tử theo quy định; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến việc hỗ trợ pháp lý cho DNNVV trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của các sở, ban ngành tỉnh.

6. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV theo Kế hoạch này.

b) Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của DNNVV; huy động các nguồn lực để hỗ trợ cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh.

c) Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tư pháp trước ngày 01/11 để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp luật dân sự kinh tế-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, HCQT, TTPVHCC, CBTH;
- Lưu: VT, NCbdv138.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tuấn

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu53/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 53/KH-UBND 2023 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 53/KH-UBND 2023 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Ngãi
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu53/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýTrần Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành08/03/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 53/KH-UBND 2023 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Ngãi

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 53/KH-UBND 2023 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng Ngãi

              • 08/03/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực