Văn bản khác 53/KH-UBND

Kế hoạch 53/KH-UBND thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 53/KH-UBND thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Hà Nội 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP, LƯU TRỮ TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hp thông tin thị trường lao động; UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 trên địa bàn Thành phố, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu của Cung lao động (sau đây gọi tắt là thông tin Cung lao động).

- Thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình đđào tạo; nhu cầu tuyn dụng lao đng, làm cơ sở xác đnh hướng đào tạo và btrí hợp lý ngun nhân lực (sau đây gọi tắt là thông tin Cầu lao động).

2. Yêu cầu

- Thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép và cập nhật thông tin vào sổ ghi chép thông tin phần cung và phần Cầu lao động (Sau đây gọi là sổ ghi chép). Vic ghi chép thông tin cung, Cầu lao động đảm bảo khách quan, trung thực, đúng sự tht không điền thông tin sai lệch hoặc không đảm bảo độ chính xác vào Sổ ghi chép.

- Thông tin thu thập được xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời số người bước vào - ra khỏi tuổi lao động, số người trong tuổi lao động và biến động về lao động, tình trạng việc làm, tht nghiệp trong các hộ gia đình, cũng như sự biến động tăng giảm lao động theo trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong các doanh nghiệp, tổ chức.

- ng dụng công nghệ thông tin trong xử lý số liệu.

II. CÔNG TÁC GHI CHÉP, CẬP NHẬT THÔNG TIN BIẾN ĐỘNG VỀ CUNG, CẦU LAO ĐỘNG, THU THẬP THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

1. Thu thập, ghi chép cập nhật thông tin về Cung lao động

a) Đối tượng thu thập thông tin về Cung lao động là người lao động

b) Nội dung thu thập

- Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc.

- Trình độ giáo dục phổ thông.

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

- Đang tham gia hoạt động kinh tế:

+ Đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế.

+ Đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian tht nghiệp.

- Không hoạt động kinh tế theo lý do.

c) Thời điểm, thời gian thu thập

- Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01/7 hàng năm.

- Thời gian thu thập thông tin từ 01/7 đến 30/7.

d) Phương thức thực hiện

- UBND cấp xã tổ chức thực hiện nội dung sau:

+ Thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong shộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thôn, tổ dân phố và tương đương vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động.

+ Nhận và bàn giao sổ Cung lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cung lao động theo kế hoạch của Sở Lao động Thương binh và xã hội.

- UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc thu thập thông tin ban đu, cập nhật thông tin biến động của người lao động.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND Thành phố:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin Cung lao động trên địa bàn Thành phố.

+ Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thu thập thông tin của người lao đng.

+ Tchức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người lao động vào hệ thng Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương.

+ Chuyển tải dữ liệu Cung lao động của thành phố Hà Nội vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ ngày 01/9 đến ngày 30/9 hằng năm.

2. Thu thập, ghi chép và cập nhật thông tin biến động về phần Cầu lao động

a) Đối tượng thu thập thông tin về Cầu lao động là người sử dụng lao động

b) Nội dung thu thập

- Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số doanh nghiệp của người sử dụng lao động.

- Ngành, nghề kinh doanh chính.

- Tiền lương.

- Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kthuật.

- Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

c) Thời điểm, thời gian thu thập

- Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01/7 hàng năm.

- Thời gian thu thập thông tin từ 01/7 đến 30/7.

d) Phương thức thực hiện

- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (điều tra các doanh nghiệp thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc); Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội (điều tra các doanh nghiệp thuộc các Khu Công nghip và Chế xuất Hà Nội); UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện nội dung việc sau:

+ Ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa bàn quản lý vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cầu lao động.

+ Nhận và bàn giao sổ Cầu lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cầu lao động theo đúng kế hoạch.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND Thành phố:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hp thông tin Cầu lao động trên địa bàn Thành phố năm 2017.

+ Hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức thu thập thông tin của người sử dụng lao động.

+ Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức nhập tin và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người sử dụng lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của Thành phố.

+ Chuyển tải dữ liệu Cầu lao động của thành phố Hà Nội vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ ngày 01/9 đến ngày 30/9 hằng năm.

3. Thu thập thông tin về người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

a) Đi tượng thu thập thông tin về người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

b) Nội dung thu thập

- Thông tin cá nhân gồm họ và tên, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính, hộ chiếu.

- Giấy phép lao động.

- Công việc đang làm, gồm các thông tin về vị trí việc làm, mức lương trung bình.

c) Thời gian thu thập, phương thức thực hiện: Thời gian thu thập, phương thức thực hiện, biểu mẫu đthu thập thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Thu thập thông tin về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

a) Đi tượng thu thập thông tin là người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hp đồng theo quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

b) Nội dung thu thập

- Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quê quán, hộ chiếu.

- Việc làm tại nước ngoài gồm các thông tin về thời hạn hợp đồng, thời gian xuất cảnh, ngành nghề, địa chỉ làm việc.

- Thi gian về nước, nguyên nhân.

c) Thời gian thu thập, phương thức thực hiện: Thời gian thu thập, phương thức thực hiện, biểu mẫu thu thập thực hiện theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn.

III. LỰC LƯỢNG ĐIỀU TRA

1. Điều tra viên

- Vphần Cung lao động: Điều tra viên bao gồm đội ngũ cán bộ phụ trách công tác văn hóa - xã hội, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

- V phn Cầu lao động: Điều tra viên là người có chuyên môn và kinh nghiệm tham gia các cuộc điều tra, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác và có khả năng vận động qun chúng, được huấn luyện về nghiệp vụ điều tra. Lực lượng điều tra viên gồm: Cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và lực lượng có liên quan (các đơn vị chủ động lựa chọn lực lượng điều tra viên đáp ứng được yêu cầu của công việc).

2. Giám sát viên

- Lực lượng giám sát viên là cán bộ Phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội; là người có nghiệp vụ, kinh nghiệm tham gia giám sát, có trách nhiệm đối với chất lượng điều tra của các điều tra viên thuộc địa bàn được phân công giao trách nhiệm giám sát.

- Giám sát quá trình ghi phiếu tại các địa bàn được phân công phụ trách, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra tại địa bàn.

3. Lực lượng nhập tin vào phần mềm

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội chủ động chọn lực lượng nhập tin nhằm đảm bảo cht lượng, độ chính xác nhập tin trên phiếu và tiến độ theo kế hoạch.

IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CẬP NHẬT THÔNG TIN BIẾN ĐỘNG (CUNG LAO ĐỘNG, CẦU LAO ĐỘNG)

- Tháng 5 năm 2017: Lập dự toán phân bổ kinh phí, xây dựng Kế hoạch thu thập, lưu trữ tng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017; chuẩn bị các tài liệu nghiệp vụ, sổ ghi chép phục vụ điều tra tại địa bàn.

- Tháng 6 năm 2017: Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố năm 2017. UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra viên, chọn cử lực lượng điều tra viên triển khai thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017. Ký kết hợp đồng công việc giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã.

- Tháng 7 năm 2017: UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội triển khai thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn quản lý. Tổng hợp biểu cập nhật thông tin thay đổi phần Cung - Cầu lao động, kiểm tra, rà soát và bàn giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức cập nhật thông tin của các hộ gia đình, các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý và tổng hợp phiếu cập nhật thông tin theo đúng tiến độ của kế hoạch đra, phối hợp chặt chẽ Sở Lao động Thương binh và Xã hội bàn giao phiếu, nhập tin và các thông tin liên quan.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội theo dõi, đôn đốc tiến độ điều tra, tiến độ bàn giao phiếu và các công việc liên quan ghi chép, cập nhật Cung - Cầu lao động.

- Tháng 8 năm 2017: Nhận bàn giao, tổ chức nhập tin và tổng hợp thông tin biến động Cung - Cầu lao động trên địa bàn Thành phố, nhập tin theo hình thức cuốn chiếu.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện nhận bàn giao kết quả thu thập, cập nhật biến động thông tin từ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội triển khai công tác nhập tin Cung - Cầu lao động vào phn mm đúng tiến độ, làm thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo hợp đồng.

- Tháng 9 năm 2017: Chuyển tải dữ liệu Cung lao động của Thành phố vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghiệm thu biểu tổng hợp biến động (phần Cung lao động) phiếu cập nhật, điều tra doanh nghiệp (phần Cầu lao động), căn cứ chất lượng điều tra, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức phúc tra nếu cần thiết.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch, kinh phí thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ ghi chép thông tin thị trường lao động cho đội ngũ cán bộ nguồn của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; In ấn phiếu kết quả Cầu lao động năm 2016 và phát cho đơn vị thực hiện ghi chép biến động năm 2017.

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan về nghiệp vụ ghi chép và tổng hợp báo cáo biến động cung, cầu lao động năm 2017 trên địa bàn Thành phố đảm bảo đúng tiến độ.

- Kiểm tra, giám sát việc cập nhật Sổ ghi chép, tổ chức theo dõi quá trình cập nhật, xử lý thông tin tại các quận, huyện, thị xã, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cu của cơ quan có thm quyn.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội theo dõi tiến độ, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn trong quá trình triển khai công tác tập huấn, ghi chép biến động; tiếp nhận, kiểm tra rà soát Biểu cập nhật thông tin thay đổi của UBND các quận, huyện, thị xã; nhập tin vào phần mềm, tổng hợp và chuyển dữ liệu trên địa bàn Thành phố theo quy định của Cục Việc làm - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

- Hướng dẫn các điều tra viên thực hiện nhiệm vụ theo quy định, quản lý sổ Cầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát và đôn đốc điều tra viên về việc triển khai cập nhật thông tin biến động của doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và số lượng điều tra đảm bảo theo yêu cầu, tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ liên quan tham mưu, chủ động xây dựng Kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2017 thuộc khu vực quản lý.

3. UBND các quận, huyện, thị xã

- Hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định được phân công.

- Quản lý sổ Cầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Có trách nhiệm tổng hợp biu biến động phần Cung lao động của các xã, phường, thị trấn và bàn giao đúng tiến độ về Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

4. UBND các phường, xã, thị trấn

- Quản lý sổ Cung lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội lập dự toán, phân bổ kinh phí cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã và ký hợp đồng công việc đtổ chức thu thập và xử lý thông tin biến động Cung - cầu lao đng năm 2017 từ nguồn ngân sách Thành phố cấp (Kinh phí thực hiện đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 của thành phố Hà Nội).

- Kinh phí nhập tin và công việc liên quan của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện theo dự toán được giao năm 2017.

Ngoài kinh phí hỗ trợ ở trên, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã bố trí bổ sung kinh phí địa phương để triển khai có hiệu quả công tác thu thập, xử lý thông tin Cung - Cầu năm 2017.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ LĐTB&XH;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố:
Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Ton;
- Các Sở, Ban, ngành liên quan;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc;
- Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội;
- VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, T.V.Dũng,
KGVX TKBT, KT, TH;
- Lưu: VT, KGVX(Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu53/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2017
Ngày hiệu lực07/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 53/KH-UBND thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Hà Nội 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 53/KH-UBND thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Hà Nội 2017
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu53/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành07/03/2017
        Ngày hiệu lực07/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 53/KH-UBND thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Hà Nội 2017

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 53/KH-UBND thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Hà Nội 2017

           • 07/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực