Văn bản khác 53/KH-UBND

Kế hoạch 53/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 53/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng dân sự Phú Yên 2016


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/KH-UBND

Phú Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ, BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Thực hiện Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự và Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, qua đó sớm đưa các quy định của Bộ Luật vào cuộc sống khi có hiệu lực pháp luật.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự phải bám sát Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ; gắn việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự với việc triển khai các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành; hoàn thành công việc đúng thời hạn, có chất lượng. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên và tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự theo Kế hoạch này.

- Th­ường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự

1.1. Tổ chức hội nghị triển khai, giới thiệu những nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự cho Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Lãnh đạo UBND và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ phụ trách công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016 (Sau khi bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự).

1.2. Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự trên báo chí, các phương tiện truyền thông và các hình thức khác:

- Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn có kế hoạch tuyên truyền sâu rộng Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự .

- Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên, Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự.

- Sở Tư pháp tổ chức biên soạn tờ gấp, tờ rơi có nội dung tuyên truyền về Bộ luật Dân sự cấp phát miễn phí cho nhân dân.

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

1.3. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự cho cán bộ, nhân dân với nội dung và hình thức phù hợp với đối tượng tuyên truyền:

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

1.4. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, phổ biến, tuyên truyền các nội dung của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự cho hội viên, đoàn viên của tổ chức mình:

Thời gian thực hiện: Năm 2016.

2. Tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự

2.1. Tham gia các Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự theo Kế hoạch tổ chức Hội nghị của Bộ Tư pháp:

2.2. Các sở, ban, ngành và cơ quan, tổ chức khác tùy tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tập huấn chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng cụ thể:

3. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và các cơ quan khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Khi có yêu cầu

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các nội dung được quy định tại Mục II Kế hoạch này, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện.

Tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức các hoạt động, hình thức tuyên truyền, hướng dẫn các ngành, địa phương tuyên truyền về Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông trên địa bàn tổ chức phổ biến, giới thiệu về Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự.

3. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện truyền thông trên địa bàn tăng cường thời lượng giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tích cực phối hợp tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự; tham gia giám sát việc triển khai và phối hợp kiểm tra, sơ kết, tổng kết về thực hiện Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự.

5. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Tập huấn chuyên sâu cho các Thẩm phán, Kiểm sát viên và cán bộ, công chức của ngành về nội dung của Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương mình. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và báo cáo việc triển khai thi hành Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự tại địa phương.

7. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơn vị và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

8. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/11/2016 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lư­u: VT, NCĐp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu53/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2016
Ngày hiệu lực12/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 53/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 53/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng dân sự Phú Yên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 53/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng dân sự Phú Yên 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu53/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýHoàng Văn Trà
        Ngày ban hành12/04/2016
        Ngày hiệu lực12/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 53/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng dân sự Phú Yên 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 53/KH-UBND triển khai thi hành Bộ luật Dân sự Bộ luật Tố tụng dân sự Phú Yên 2016

           • 12/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực