Văn bản khác 530/KH-UBND

Kế hoạch 530/KH-UBND về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Nội dung toàn văn Kế hoạch 530/KH-UBND 2019 Tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng tỉnh Đắk Nông


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 530/KH-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 VÀ NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Thực hiện Công văn s1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 về phê duyệt Đề án “Tuyên truyn, ph biến, giáo dục pháp luật v phòng, chng tham nhũng giai đoạn 2019-2021”;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông với các nội dung sau:

I. QUAN ĐIỂM

1. Cụ thể hóa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật về phòng, chng tham nhũng và giáo dục đạo đức, lối sống liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân phù hp với điều kiện của tỉnh Đắk Nông.

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; khuyến khích tạo điều kiện huy động mọi nguồn lực xã hội; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

3. Đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng kết hp tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về Phòng, chống tham nhũng với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; chú trọng các hiện tượng, vấn đề liên quan đến tham nhũng và phòng, chống tham nhũng mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cn định hướng dư luận.

4. Đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

5. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về cơ sở; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện.

6. Bảo đảm tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về phòng, chống tham nhũng nói riêng.

II. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu qu; góp phn tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Mc tiêu cthể

a) Năm 2019 và năm 2020, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

b) Năm 2019 và năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức.

c) Đến hết năm 2019 có 90%, đến hết năm 2020 có 95% lãnh đạo doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, đơn vị nghiên cứu, được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

d) Đến hết năm 2019 có 85%, đến hết năm 2020 có 90% người lao động tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

đ) Đến hết năm 2019 có 75%, đến hết năm 2020 có 85% người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

e) Đến hết năm 2019 có 60% đến 70%, đến hết năm 2020 có 70% đến 75% người dân nông thôn, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, tiểu thương, lao động tự do được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

g) Hình thành trên phạm vi toàn tỉnh văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

3. Phạm vi và đối tượng

Kế hoạch thực hiện Đề án được triển khai ở tất cả các Sở, Ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghnghiệp các cấp, các doanh nghiệp nhà nước, UBND các cấp... từ năm 2019 đến hết năm 2020 cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và người dân trên các địa bàn dân cư. Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gồm:

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là quy định mới về: Hành vi tham nhũng; phòng chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

6. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

IV. NHIỆM VỤ CHUNG

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước, trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ sau trong năm 2019 và năm 2020:

1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; giáo viên, giảng viên là những người tình nguyện giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt này.

2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo.

3. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; tuyên truyền, thông tin lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

4. Tổ chức các hoạt động biểu dương, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

5. Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

6. In ấn, cấp phát tài liệu, tờ rơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

7. Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

8. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng trong các hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động cụ thể: Ci cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; kiểm tra; thanh tra; giám sát; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính; điều tra; truy tố; xét xử; thi hành án.

9. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

10. Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống tham nhũng của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành pháp luật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực.

11. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác trong cơ quan, đơn vị, trên địa bàn dân cư và trên mạng xã hội.

12. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với hình thức khác phù hợp.

13. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thực hiện tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - ngày 9 tháng 12 hàng năm.

V. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Thanh tra tỉnh chủ trì:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu tổ chức 01 hội nghị do UBND tỉnh chủ trì thực hiện quán triệt, hướng dẫn tập huấn thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định hướng dẫn thi hành theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 ban hành theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

b) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện Cư Jút.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/12/2019.

c) Đăng tải đầy đủ các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên Trang thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh theo hướng cập nhật các văn bản, chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền cơ bản; đng thời, đăng tải thông tin về sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng về phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là những sự kiện trên địa bàn tỉnh; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng.

d) Thực hiện in ấn, cấp phát các tài liệu, tờ rơi (do Thanh tra Chính phủ biên soạn, phát hành) chuyển tải kiến thức phổ thông về pháp luật phòng, chống tham nhũng phục vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân trên địa bàn tỉnh.

đ) Hướng dẫn Thanh tra các Sở, Ban, ngành, Thanh tra huyện, thị xã tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng.

Các nhiệm vụ c, d, đ thực hiện thường xuyên trong năm 2019 và năm 2020.

2. Sở Tư pháp chủ trì:

a) Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức một số hội thảo, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật; phòng, chống tham nhũng trong xây dựng chính sách, pháp luật.

c) Đưa nội dung, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - 09 tháng 11 hăng năm.

Các nhiệm vụ a, b, c thực hiện thường xuyên trong năm 2019 và năm 2020.

d) Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trên địa bàn tỉnh về pháp luật phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Chính trị tỉnh:

a) Tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 và năm 2020.

c) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh.

d) Tổ chức một số hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính; liêm chính trong thi cử và học thuật.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2019 và năm 2020.

4. Sở Nội vụ chủ trì:

a) Tham mưu UBND tỉnh thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi tỉnh tổ chức.

b) Tổ chức tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ; minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên trong năm 2019 và năm 2020.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì:

a) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa có nội dung, chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên địa bàn tỉnh (triển lãm, trưng bày; thi sáng tác văn học; liên hoan nghệ thuật; thông tin tuyên truyền lưu động...).

Thời gian thực hiện: Trong năm 2019 và năm 2020.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo, đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, các cơ quan báo chí, truyền thông về trách nhiệm phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội; báo chí cách mạng với phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong phòng, chống tham nhũng.

b) Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông.

c) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trên địa bàn tỉnh.

d) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình địa phương; báo chí; cổng/trang thông tin điện tử; bảng tin công cộng và các trang mạng xã hội.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên trong năm 2019 và năm 2020.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì:

a) Hướng dẫn doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và phòng, chống tham nhũng.

b. Hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về phòng, chng tham nhũng cho lãnh đạo và người lao động các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên trong năm 2019 và năm 2020.

8. Sở Tài chính chủ trì:

a) Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm cho các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện Đán “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.

b) Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí để thực hiện Kế hoạch này.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên trong năm 2019 và năm 2020.

9. Các Sở, Ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý dưới các hình thức.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 và năm 2020.

10. Các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, người lao động tại doanh nghiệp dưới các hình thức.

Thời gian thực hiện: Năm 2019 và năm 2020.

11. UBND các huyện, thị xã:

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền cấp huyện quản lý và lực lượng tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, thị xã dưới các hình thức.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho người dân ở vùng dân tộc đồng bào thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

d) Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, tổ chức một số hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

đ) Chỉ đạo Đài Truyền thanh huyện, thị xã xây dựng các chương trình, chuyên mục, tin bài có nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên trong năm 2019 và năm 2020.

e) UBND tỉnh chọn huyện Cư Jút là đơn vị thực hiện điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện.

Căn cứ các nhiệm vụ của UBND cấp huyện theo Kế hoạch này, UBND huyện Cư Jút xây dựng Kế hoạch thực hiện điểm Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020” trên địa bàn huyện.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 31/12/2019.

12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Đắk Nông:

a) Củng cố, phát triển nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

b) Xây dựng mi hoặc lồng ghép nội dung phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính vào các chương trình phát thanh, truyền hình.

c) Quảng bá trên các kênh phát thanh, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

d) Cập nhật, đưa tin các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; các mô hình, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính...

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên trong năm 2019 và năm 2020.

13. Đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh:

a) Hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống tham nhũng của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

b) Tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho luật gia, luật sư.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên trong năm 2019 và năm 2020.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp cấp tỉnh chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc:

a) Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

b) Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác tranh, ảnh cổ động về đề tài phòng, chống tham nhũng; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về phòng, chống tham nhũng; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống tham nhũng; hùng biện, thuyết trình về đề tài phòng, chống tham nhũng.

c) Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng; gặp mặt biểu dương người tốt, việc tốt trong phòng, chống tham nhũng.

d) Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân.

Các nhiệm vụ trên thực hiện thường xuyên trong năm 2019 và năm 2020.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, các Sở, Ban, ngành, UBND huyện, thị xã lập dự toán kinh phí thực hiện tổng hợp chung trong dự toán của cơ quan, đơn vị trình cấp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giao trong dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; chủ động ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 và năm 2020 (trước ngày 25/10/2019). Kế hoạch thực hiện Đán ban hành cần được lượng hóa mục tiêu tỷ lệ (%) đạt được theo mục tiêu cụ thể của Đề án.

b) Chủ động cân đối, bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

c) Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, thanh tra, sơ kết, đánh giá, khen thưng việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Thanh tra tỉnh để tổng hp (trước ngày 15/11 hàng năm).

2. Thanh tra tỉnh chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra; tham mưu UBND tỉnh thực hiện sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ theo quy định.

3. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm đảm bảo ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính trong việc thực hiện Kế hoạch.

5. Đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch.

6. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong tổ chức mình.

7. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý.

8. Thanh tra các Sở, Ban, ngành, Thanh tra các huyện, thị xã là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này của các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (thay báo cáo);
- BCĐ TW về PCTN (thay báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ (thay báo cáo)
- TT. Tỉnh ủy (thay báo cáo);
- TT. HĐND t
nh (thay báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Ban Đảng và các đơn vị thuộc T
nh ủy;
-
UBMTTQ Việt Nam tnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Các Tổ chức Chính trị - xã hội;
- TT. các Huyện ủy, Thị ủy;
- UBND các huyện, thị xã;
- Các doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND t
nh;
- Đoàn Luật sư t
nh Đắk Nông;
- Hội Luật gia t
nh Đắk Nông;
- Cổng thông tin điện tử Đắk Nông;
- C
VP, các PCVP UBND tnh
- Lưu: VT, KTTH, HCQT, NCKSTT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 530/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu530/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 530/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 530/KH-UBND 2019 Tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng tỉnh Đắk Nông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 530/KH-UBND 2019 Tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng tỉnh Đắk Nông
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu530/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Nông
        Người kýNguyễn Bốn
        Ngày ban hành15/10/2019
        Ngày hiệu lực15/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 530/KH-UBND 2019 Tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng tỉnh Đắk Nông

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 530/KH-UBND 2019 Tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng tỉnh Đắk Nông

           • 15/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực