Văn bản khác 535/KH-TANDTC

Kế hoạch 535/KH-TANDTC năm 2019 về kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 535/KH-TANDTC 2019 kiểm tra công tác chuyên môn các Tòa án nhân dân cấp cao


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 535/KH-TANDTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO

Thực hiện chương trình công tác năm 2019; căn cứ Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân (được ban hành kèm theo Quyết định số 436a/2017/QĐ-TANDTC ngày 01/3/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao), Tòa án nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác chuyên môn năm 2019 của các Tòa án nhân dân cấp cao, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua công tác kiểm tra để nắm tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao, về các kết quả đạt được và những hạn chế, thiếu sót để rút kinh nghiệm chung.

2. Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao, từ đó đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đề ra các giải pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị này.

3. Việc kiểm tra phải đảm bảo đúng nội dung và phải tiến hành một cách khách quan, toàn diện, hiệu quả, tránh hình thức.

4. Kết thúc đợt kiểm tra, các đoàn kiểm tra phải tổ chức rút kinh nghiệm với các đối tượng kiểm tra, phải chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm; đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét xử lý đối với những trường hợp có sai lầm nghiêm trọng, nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao trong thời gian tới.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng và Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung kiểm tra

- Tiến độ, chất lượng công tác xét xử phúc thẩm của các Tòa án nhân dân cấp cao, trong đó lưu ý kiểm tra việc theo dõi để ra Lệnh tạm giam đối với các bị cáo;

- Tiến độ, chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;

- Chất lưng kháng nghị và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm;

- Việc gửi hồ sơ cho Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao để xem xét giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm khi có yêu cầu rút hồ sơ của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tình hình thực hiện các chủ trương Tòa án nhân dân tối cao đề ra như: Công khai bản án, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp,...

- Kết quả thực hiện các kiến nghị theo các kết luận của các Đoàn kiểm tra các năm 2016, 2017, 2018 và của Viện kiểm sát nhân dân.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA

1. Thời gian kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao dự kiến thực hiện từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 12 năm 2019 (Thời gian cụ thdo các đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra quyết định).

2. Địa đim kim tra: tại trụ sở các Tòa án nhân dân cấp cao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập 03 Đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao; cụ thể là:

1.1. Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hà Nội do Đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn. Các thành viên Đoàn kiểm tra gồm:

- Đồng chí Nguyễn Văn Thuân, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Chu Xuân Minh, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Trần Văn Cò, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Các đồng chí thư ký lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tham gia đoàn kiểm tra;

- Đại diện lãnh đạo và 01 Thẩm tra viên của mỗi Vụ Giám đốc Kiểm tra Tòa án nhân dân tối cao.

- Đại diện Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

1.2. Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nng do Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn. Các thành viên Đoàn kiểm tra gồm:

- Đồng chí Bùi Ngọc Hòa, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Đào Thị Xuân Lan, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Lê Văn Minh, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Các đồng chí thư ký lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tham gia đoàn kiểm tra;

- Đại diện lãnh đạo và 01 Thẩm tra viên của mỗi Vụ Giám đốc Kiểm tra Tòa án nhân dân tối cao;

- Đại diện Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

1.3. Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh do Đồng chí Nguyễn Văn Du, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm Trưởng đoàn. Các thành viên Đoàn kiểm tra gồm:

- Đồng chí Tống Anh Hào, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Lương Ngọc Trâm, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Đặng Xuân Đào, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Anh, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;

- Các đồng chí thư ký lãnh đạo, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tham gia đoàn kim tra;

- Đại diện lãnh đạo và 01 Thẩm tra viên của mỗi Vụ Giám đốc Kiểm tra Tòa án nhân dân tối cao;

- Đại diện Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao.

2. Các Vụ Giám đốc Kiểm tra, Ban Thanh tra có trách nhiệm cử cán bộ theo đúng thành phần tham gia Đoàn kiểm tra để thực hiện các nhiệm v theo s phân công của đồng chí Trưởng đoàn.

3. Căn cứ vào các nội dung kiểm tra được nêu trong Kế hoch này, các Tòa án nhân dân cấp cao có trách nhiệm xây dựng báo cáo về kết quả thực hiện công tác chuyên môn của đơn vị mình (theo đề cương được gửi kèm theo kế hoạch này) và gửi cho các Trưởng đoàn Đoàn kiểm tra trước 03 ngày trước khi tiến hành kiểm tra; chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra; đồng thời thực hiện các nội dung khác có liên quan theo yêu cầu của các Đoàn kiểm tra.

4. Các Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra theo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng và thời gian của Kế hoạch này. Kết thúc kiểm tra, các Đoàn kiểm tra có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra và hoàn thành trước ngày 25/12/2019 để báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và gửi tới Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao để chỉ đạo tổng hợp, xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra công tác chuyên môn năm 2019 của các Tòa án nhân dân. Báo cáo tổng hp kết quả kiểm tra công tác chuyên môn năm 2019 của các Tòa án nhân dân phải được hoàn thành trước ngày 30/12/2019 để chuẩn bị cho Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2020.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao. Các Đoàn kiểm tra và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, Kế hoạch này có thđược điu chỉnh, bsung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để chỉ đạo, thực hiện);
- Các đ/c Thẩm phán TANDTC (để thực hiện);
- Các vụ GĐKT TANDTC (để thực hiện);
- Các TAND cấp cao (để thực hiện);
- Lưu: VP TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ C
HÁNH ÁN
Hồng Quang

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO ĐOÀN KIỂM TRA VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO1
(Kèm theo Kế hoạch kiểm tra số 535/KH-TANDTC ngày 02/12/2019 của Tòa án nhân dân ti cao)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Nêu và đánh giá ngắn gọn về đặc điểm tình hình của đơn vị; những thuận lợi, khó khăn trong công tác.

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Về công tác xét xử phúc thm:

1.1. Về những vấn đề chung

- Tiến độ giải quyết các vụ án phúc thẩm thuộc thẩm quyền của các Tòa án nhân dân cấp cao;

- Việc tuân thủ đường lối xét xử đã được cấp giám đốc thẩm định hướng (đối với những vụ án mà cấp giám đốc thẩm hủy án để xét xử phúc thẩm lại);

- Việc thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát trong việc khắc phục các vi phạm trong hoạt động xét xử.

1.2. Về những vấn đề cụ thể:

* Đối với công tác xét xử các vụ án hình sự:

- Các trường hp Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 02 năm tù trở lên hoặc miễn hình phạt, xử dưới khung hình phạt, xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ;

- Các trường hp Tòa án cấp phúc thẩm sửa án sơ thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo;

- Các trường hợp mà Tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm;

- Các trường hợp mà quan điểm của Tòa án và Viện kiểm sát có sự khác biệt lớn.

- Các trường hợp bị cáo được đình chỉ, miễn chấp hành hình phạt theo quy định của Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự số 100/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13.

- Việc thực hiện các kiến nghị của Viện kim sát trong việc khắc phục các vi phạm trong hoạt động xét xử.

* Đối với công tác xét xử các vụ án dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính:

- Các trường hợp Tòa án cấp phúc thẩm hủy, sửa án sơ thẩm;

- Các trường hợp không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát;

- Việc tuân thủ thời hạn chuẩn bị xét xử, thời hạn gửi các bản án, quyết định cho Viện Kim sát, cơ quan Thi hành án dân sự, thời hạn gửi thông báo thụ lý cho Viện Kiểm sát, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nghiên cứu;

- Các trường hợp tuyên án không rõ, khó thi hành;

- Việc đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật, tính án phí.

2. Về công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm:

- Việc nhận, thụ lý và giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (đặc biệt là việc giải quyết các đơn có nội dung kêu oan, khiếu nại bức xúc kéo dài, các đơn khiếu nại của đương sự do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biu Quốc hội hoặc Đại biu Quốc hội chuyn đến);

- Việc xem xét, giải quyết kiến nghị giám đốc thẩm của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

- Việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của các Tòa án nhân dân cấp cao (trong đó đặc biệt lưu ý các trường hợp mà các Tòa chuyên trách của Tòa án tối cao trước đây đã trả lời không có căn cứ kháng nghị, nhưng nay các Tòa án cấp cao lại kháng nghị).

3. Về công tác xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm:

- Các vụ án do Viện kiểm sát kháng nghị;

- Các vụ án do Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị và chuyển Tòa án cấp cao xét xử theo thẩm quyền.

4. Tình hình thực hiện các chủ trương lớn của Tòa án nhân dân tối cao đề ra như: Công khai bản án, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm,....

5. Tình hình thực hiện việc chuyển hồ sơ cho Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo yêu cầu rút hồ để xem xét giải quyết vụ việc theo thủ tục giám đốc thm, tái thẩm.

6. Kết quả thực hiện các kiến nghị theo các kết luận của các Đoàn kim tra các năm 2016, 2017, 2018 và của Viện kiểm sát nhân dân

7. Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất về công tác chuyên môn.1 Số liệu báo cáo được tính từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 30/11/2019.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 535/KH-TANDTC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu535/KH-TANDTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2019
Ngày hiệu lực02/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 535/KH-TANDTC

Lược đồ Kế hoạch 535/KH-TANDTC 2019 kiểm tra công tác chuyên môn các Tòa án nhân dân cấp cao


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 535/KH-TANDTC 2019 kiểm tra công tác chuyên môn các Tòa án nhân dân cấp cao
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu535/KH-TANDTC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýLê Hồng Quang
        Ngày ban hành02/12/2019
        Ngày hiệu lực02/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 535/KH-TANDTC 2019 kiểm tra công tác chuyên môn các Tòa án nhân dân cấp cao

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 535/KH-TANDTC 2019 kiểm tra công tác chuyên môn các Tòa án nhân dân cấp cao

           • 02/12/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/12/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực