Văn bản khác 5386/KH-UBND

Kế hoạch 5386/KH-UBND năm 2015 về triển khai Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5386/KH-UBND triển khai Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản thi hành Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5386/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC VĂN BẢN THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về Bảo vệ môi trường cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ Bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, góp phần phát triển kinh tế xã hội Thành phố theo hướng bền vững.

- Tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thống nhất, đồng bộ theo đúng quy định của pháp luật và có hiệu quả trên toàn địa bàn Thành phố.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các Sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc triển khai thi hành Luật; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

- Thực hiện tốt công tác rà soát kết hợp xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân dân (UBND) Thành phố để triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường

a) Tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tổ chức tập huấn tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường    và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cho lãnh đạo chủ chốt các cơ quan, tổ chức, đơn vị từ Thành phố đến các cấp cơ sở; cán bộ công chức, viên chức thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; cán bộ phụ trách môi trường xã - phường - thị trấn; hội viên các đoàn thể; báo cáo viên pháp luật; các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ; hộ gia đình và người dân trên toàn địa bàn Thành phố. Cụ thể như sau:

- Cấp Thành phố:

+ Thành phần: Lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức đoàn thể cấp Thành phố; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, phòng Tài nguyên và Môi trường các quận - huyện; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường - xã; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, đại diện một số doanh nghiệp; cán bộ, công chức làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

+ Nội dung: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường đã ban hành.

+ Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Phối hợp: Sở Tư pháp.

+ Thời gian: Năm 2015.

- Cấp quận - huyện:

+ Thành phần: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận - huyện, các phòng, ban; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp quận - huyện; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ phụ trách môi trường xã, phường, thị trấn; đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách môi trường các doanh nghiệp trên địa bàn quận - huyện.

+ Nội dung: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường đã ban hành.

+ Chủ trì: Ủy ban nhân dân quận - huyện

+ Thời gian: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

- Cấp xã - phường - thị trấn:

+ Thành phần: các ban, ngành, đoàn thể ở xã, phường, thị trấn; trưởng các khu dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

+ Nội dung: Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường đã ban hành.

+ Chủ trì: Ủy ban nhân dân xã - phường - thị trấn.

+ Thời gian: năm 2015 và các năm tiếp theo.

b) Tổ chức giới thiệu, phổ biến Luật bằng các hình thức khác

+ Nội dung: Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng: Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố, các báo, cổng thông tin điện tử...

+ Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Phối hợp: Sở Thông tin và truyền thông.

+ Thời gian: năm 2015 và các năm tiếp theo.

2. Công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường

Nội dung:

+ Rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành; xác định các văn bản hết hiệu lực hoặc không phù hợp với nội dung Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường phù hợp với quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian: năm 2015 và các năm tiếp theo.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện Luật Bảo vệ môi trường

- Nội dung: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân; xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực môi trường.

- Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp: Sở Công Thương, Sở Y tế và các cơ quan chức năng có liên quan.

- Thời gian: năm 2015 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan triển khai Luật Bảo vệ môi trường với các nội dung cụ thể như sau:

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường trên toàn địa bàn Thành phố.

- Tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên toàn địa bàn Thành phố.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường của Thành phố đã ban hành, đề xuất điều chỉnh, ban hành văn bản mới phù hợp với Luật Bảo vệ môi trường.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn, xử lý theo thẩm quyền và đề xuất các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường.

2. Sở Tư pháp

Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật về Bảo vệ môi trường; tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường rộng rãi đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên toàn địa bàn Thành phố.

3. Sở Thông tin và Truyền Thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông của Thành phố dành chuyên trang, chuyên mục và thời lượng phù hợp để phổ biến Luật Bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin đại chúng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

4. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tuyên truyền phổ biến Luật Bảo vệ môi trường rộng rãi đến các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên toàn địa bàn Thành phố.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ủy ban nhân dân quận-huyện triển khai, hướng dẫn, kiểm tra công tác thực hiện pháp Luật Bảo vệ môi trường đối với các cơ sở trong các cụm công nghiệp.

5. Sở Tài chính

- Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố việc phân bổ chi ngân sách sự nghiệp Bảo vệ môi trường cho các cơ quan thực hiện.

- Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp môi trường cho các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện và phường - xã - thị trấn.

6. Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao thuộc thẩm quyền quản lý.

- Đôn đốc thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý về môi trường, các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt đối với các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

7. Các Sở, ban, ngành có liên quan

- Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng đơn vị tổ chức phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đối tượng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và các đối tượng mà đơn vị quản lý.

- Tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

8. Ủy ban nhân dân quận - huyện

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các nghị định hướng dẫn trên địa bàn; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường đến toàn thể nhân dân.

9. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tuyên truyền phổ biến sâu rộng Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành luật và thực hiện có hiệu quả quyền giám sát việc thực hiện pháp luật về Bảo vệ môi trường trên toàn địa bàn Thành phố.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận - huyện; kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, địa phương; kinh phí vận động, tài trợ hợp pháp khác

Trên đây là Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Thành phố, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở-ban, ngành TP;
- UBND quận - huyện;
- UB MTTQ/TP và đoàn thể;
- VPUB: CVP, các PVP;
- Các Phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, (ĐTMT/LHT) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5386/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5386/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/2015
Ngày hiệu lực09/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5386/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5386/KH-UBND triển khai Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản thi hành Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5386/KH-UBND triển khai Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản thi hành Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5386/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành09/09/2015
        Ngày hiệu lực09/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 5386/KH-UBND triển khai Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản thi hành Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5386/KH-UBND triển khai Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản thi hành Hồ Chí Minh

             • 09/09/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/09/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực