Văn bản khác 54/KH-UBND

Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2016 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 54/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Tiền Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 22 tháng 03 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2016

Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010 - 2014 và Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các dự án của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2014.

y ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2016, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện đối với mọi doanh nghiệp, không phân biệt hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động.

- Nhằm phấn đấu đưa PCI của tỉnh vào nhóm được xếp hạng trên trung bình của nhóm khá và không có chỉ số thành phần đạt điểm 5. Tiếp tục duy trì và nâng cao điểm số của các chỉ số thành phần đã đạt năm 2015, không có chỉ số bị giảm.

- Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, tạo điều kiện để các doanh nghiệp được hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi của nhà nước và của tỉnh.

- Thiết lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG HỖ TRỢ:

1. Tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp

a) Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức các buổi hội nghị, tọa đàm, trao đi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tin Giang, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các sở, ngành liên quan:

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật như: Luật Bảo him xã hội, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Tiếp tục biên soạn tài liệu giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật của cấp Trung ương và của địa phương liên quan đến doanh nghiệp để tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với các sở, ngành có liên quan:

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát, cung cấp các thông tin liên quan đến doanh nghiệp làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thông tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư các chủ trương, chính sách của tỉnh về thu hút, khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh, về các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đặc biệt là một số chính sách xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, văn hóa, y tế, thể thao, môi trường, giám định tư pháp, chính sách khuyến khích ưu đãi doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Hướng dẫn, tư vấn pháp luật về các thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp khi cá nhân và tổ chức có yêu cầu.

c) Ban Quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm:

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát, cung cấp các thông tin liên quan đến doanh nghiệp làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp.

- Thông tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư các chủ trương, chính sách của tỉnh về thu hút, khuyến khích, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh, về các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn pháp luật về các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, lao động, doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp.

d) Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

- Cập nhật, giới thiệu thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật của trung ương, của địa phương ban hành liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mc của nhà đầu tư, doanh nghiệp liên quan đến cơ chế, chính sách, việc thực thi pháp luật trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

đ) Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện phát triển, duy trì, vận hành cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố, thị xã, nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời, toàn diện thông tin pháp lý có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

e) Các sở, ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp về Văn phòng UBND tỉnh để đăng công báo, thông tin trên Website của tỉnh.

g) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh có trách nhiệm:

- Hàng quý phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Liên minh hp tác xã tỉnh và các sở, ngành liên quan trực tiếp đến các doanh nghiệp để gặp gỡ, tìm hiu, nắm bắt hoạt động của các doanh nghiệp nhằm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, trực tiếp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất UBND tỉnh có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

- Tổng hợp các ý kiến, nguyện vọng của các doanh nghiệp để đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ và các vấn đề liên quan khác cho các doanh nghiệp (khi có yêu cầu) nhằm nâng cao năng lực tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp trong việc xây dựng và phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; kịp thời cung cấp các thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động trong việc tìm kiếm và phát triển thị trường, tránh các rủi ro trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến những văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động, văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp.

2. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp:

- Việc giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức như: bằng văn bản; thông qua mạng điện tử; giải đáp trực tiếp; thông qua điện thoại hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

- Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp là cơ quan đầu mối tiếp nhận các yêu cầu giải đáp pháp luật của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu, Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp có trách nhiệm chuyển yêu cầu giải đáp pháp luật đến cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành để giải đáp cho doanh nghiệp.

Nếu yêu cầu hỗ trợ pháp lý gửi trực tiếp đến các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, thì các cơ quan này có trách nhiệm tiếp nhận, giải đáp.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu và doanh nghiệp cung cấp đủ thông tin liên quan đến yêu cu giải đáp pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành phải giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp, đồng thời thông tin đến Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp. Đối với các trường hợp phức tạp hoặc nội dung liên quan đến nhiu ngành, lĩnh vực, thì thời hạn trả lời là 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu. Trường hợp không giải đáp pháp luật thì cơ quan được yêu cầu giải đáp phải nêu rõ lý do.

- Nếu doanh nghiệp có yêu cầu hoặc đề nghị Hội Luật gia tỉnh tư vấn pháp luật thì Hội Luật gia tỉnh giới thiệu luật sư, cử luật gia tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật, thực thi pháp luật:

- Doanh nghiệp có quyền kiến nghị, phản ánh với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, việc thực thi pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp.

- Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp về các thủ tục hành chính, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền trả lời, giải quyết và thông báo cho doanh nghiệp.

- Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có trách nhiệm tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật của Trung ương, của địa phương:

+ Nếu các kiến nghị thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương thì các sở, ngành có trách nhiệm trả lời, giải quyết các kiến nghị, phản ánh đó trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận kiến nghị, phản ánh. Nếu không thuộc thẩm quyền của sở, ngành và Hiệp hội doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã, Ban Quản lý các Khu công nghiệp thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận kiến nghị, phn ánh, có trách nhiệm chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm trả lời, giải quyết và thông báo cho doanh nghiệp biết.

+ Nếu các kiến nghị, phản ánh về thể chế, cơ chế, pháp luật thuộc thẩm quyền của Trung ương thì ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị theo định kỳ 6 tháng, năm gửi Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

- Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối tiếp nhận các kiến nghị của doanh nghiệp về xây dựng, hoàn thiện pháp luật, có trách nhiệm:

+ Tổng hợp các kiến nghị về xây dựng, hoàn thiện pháp luật để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp kịp thời có kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản pháp luật mới cho phù hợp.

+ Phối hợp với các sở, ngành tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương để kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung những quy định không phù hợp, những thủ tục hành chính rườm rà.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch: Đối với các nhiệm vụ được quy định trong Kế hoạch này do cơ quan nào chủ trì thực hiện thì cơ quan đó có trách nhiệm xây dựng dự trù kinh phí trình Sở Tài chính, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

3. Các sở, ngành tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và đề nghị Hội Luật gia tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ngành, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các ĐV tại Khoản 1, Mục II của KH;
- Hội Luật gia;
- Lưu:
VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nghĩa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu54/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2016
Ngày hiệu lực22/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 54/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Tiền Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 54/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Tiền Giang 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu54/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Nghĩa
        Ngày ban hành22/03/2016
        Ngày hiệu lực22/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 54/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Tiền Giang 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 54/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Tiền Giang 2016

           • 22/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực