Văn bản khác 54/KH-UBND

Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2015 thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 54/KH-UBND tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất Thái Bình 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/KH-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYN V S HÓA TRUYN DN, PHÁT SÓNG TRUYN HÌNH MT ĐT TRÊN ĐA BÀN TNH THÁI BÌNH

Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 21/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đán số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quyết định số 891/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2013 phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất và Quyết định số 1260/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2013 về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất giai đoạn 2013-2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

y ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU, MỤC TIÊU

1. Mc đích

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền có hiệu quả chính sách của Nhà nước về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các ngành, các cấp trong hoạt động chuyển đổi công nghệ số, tạo sự quan tâm của các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và sự tham gia của người dân.

- Tăng thời lượng thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các vấn đề liên quan đến phát thanh, truyền hình nói chung và truyền hình số mặt đất nói riêng.

2. Yêu cầu

- Thông tin kịp thời, chính xác, sinh động, thuyết phục về mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện và tình hình triển khai số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đt trên phạm vi cả nước nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng.

- Phát huy ưu thế của các loại hình, thể loại báo chí để đạt chất lượng, hiệu quả cao trong công tác thông tin, tuyên truyền.

3. Mc tiêu

- Đến hết năm 2015, hầu hết lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan báo chí; cán bộ phụ trách thông tin cơ sở; lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, nhập khẩu, sản xuất, phân phối thiết bị truyền hình hiểu biết đầy đủ về sự cần thiết, mục tiêu và nội dung của Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 và các thông tin liên quan đến việc số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

- Theo lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đã được phê duyệt, đến hết năm 2015, hầu hết cán bộ thông tin cơ sở; phóng viên báo chí thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; nhân viên bán thiết bị truyền hình tại các cửa hàng điện máy trên địa bàn tỉnh được tập huấn và nắm rõ về lợi ích, nội dung, yêu cầu và kiến thức cơ bản của việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền theo lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đã được phê duyệt để người dân được phổ biến và nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

II. ĐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC

1. Đối tượng

Đối tượng thông tin, tuyên truyền bao gồm:

- Lãnh đạo và cán bộ của các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; lãnh đạo các cơ quan báo chí; cán bộ phụ trách thông tin cơ sở; lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, nhập khẩu, sản xuất, phân phối thiết bị truyền hình.

- Cán bộ thông tin cơ sở và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

- Phóng viên, biên tập viên báo chí, phát thanh, truyền hình trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Nhân viên bán thiết bị truyền hình tại các cửa hàng điện máy trên địa bàn tỉnh.

- Người dân và các hộ gia đình.

2. Nguyên tắc

Hoạt động thông tin, tuyên truyền được thực hiện theo các nguyên tc

- Nội dung thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và định hướng thống nhất từ tỉnh, huyện, xã, phù hợp với mục đích tuyên truyền, vai trò, vị trí của từng đối tượng.

- Hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, linh hoạt trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí của từng địa phương. Kết hợp các phương thức truyền thông hiện đại với các hình thức thông tin truyền thống.

- Bo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, chồng chéo. Kết hợp các nguồn lực của nhà nước và xã hội, ngân sách của trung ương, địa phương, đặc biệt là sự tham gia của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời để điều chỉnh hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hp với thực tiễn.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

- Nêu bật lợi ích của người dân, của doanh nghiệp và của Nhà nước khi thực hiện thành công chuyển đổi công nghệ truyền hình tương tự sang công nghệ truyền hình số.

- Phổ biến thông tin cần thiết về thời gian, thời điểm chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự trên từng địa bàn, hướng dẫn người dân phương thức thu, xem truyền hình số và các phương thức khác như truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh.

- Phổ biến rộng rãi các chính sách và chương trình hỗ trợ của Nhà nước cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai lộ trình chuyển đổi số hóa tại từng địa phương, địa bàn.

- Thông tin, tuyên truyền có hiệu quả các sự kiện quan trọng liên quan đến hoạt động số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

IV. KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngấy 03/10/2014 giữa Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất.

Các đơn vị sử dụng nguồn ngân sách do Nhà nước phân bổ nhằm thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chủ động tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ từ các Bộ, ngành Trung ương, các nguồn xã hội hóa, đóng góp của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và các nguồn thu hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đnghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng và chỉ đạo tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tuyên truyền trong các bản tin nội bộ và hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, hướng dẫn phóng viên các cơ quan báo chí, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và hệ thống Đài truyền thanh cấp xã thực hiện việc thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh.

- Biên tập, xuất bản ấn phẩm tuyên truyền (tài liệu, tờ rời, tờ gấp); tổ chức hội nghị, hội thảo phbiến về “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất”; phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định quản lý chất lượng truyền hình số mặt đất; lộ trình tích hp tính năng thu truyền hình số mặt đất.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bn về số hóa truyền hình chuyn đổi từ truyền hình tương tự mặt đất sang truyền hình số mặt đất.

- Mở chuyên mục tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tổ chức hội nghị đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tnh theo quy định.

3. S Tài chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách cho hoạt động thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất theo Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 03/10/2014 giữa Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất và các quy định hiện hành.

- Thẩm định, tổng hợp dự toán kinh phí thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất của các cơ quan, đơn vị và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình

- Căn cứ chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thống về việc tổ chức thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, chủ động xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp tổ chức triển khai công tác thông tin, tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử của Đài.

- Sản xuất các nội dung tuyên truyền số hóa trên sóng phát thanh, truyền hình phù hp với đặc điểm của tỉnh Thái Bình. Các nội dung tuyên truyền trên sóng phát thanh dùng chung cho cả hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Bố trí thời lượng, khung giờ phát sóng ngay sau khi các chương trình thời sự trong ngày để phát sóng các thông điệp, tin, bài, hình ảnh tuyên truyền số hóa truyền hình (bao gồm cả các video clip, audio clip do Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất, biên tập và cung cấp). Tần suất phát sóng không ít hơn 01 ngày/tuần. Ưu tiên bố trí thời lượng phát sóng vào các ngày Thứ Bảy và Chủ nhật.

- Mở chuyên mục về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất với thời lượng thích hợp để phát sóng các phóng sự, đoạn quảng cáo, thông điệp, tin tức về số hóa truyền hình.

5. Báo Thái Bình

- Phối hợp với các đơn vị liên quan mở thêm chuyên trang, chuyên mục phù hợp để tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên ấn phẩm báo in và trang thông tin điện tử của Báo.

- Sp xếp tin bài ở vị trí ưu tiên, tăng slượng và cht lượng tin bài về số hóa truyền hình.

6. Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tạp chí Văn nghệ Thái Bình, Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

- Tạp chí Văn nghệ Thái Bình; Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch: đưa các tin, bài phản ánh về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên các scủa Tạp chí.

- Đề nghị Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Căn cứ chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và nội dung Kế hoạch này, chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình và các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của tỉnh Thái Bình trên các báo, đài Trung ương.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước về thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn, đảm bảo:

+ Thực hiện tiếp âm, phát sóng đy đủ các chương trình của đài cấp trên; thông báo kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; chủ động xây dựng chương trình tuyên truyền về số hóa truyền hình trên địa bàn.

+ Bố trí thời lượng phát các audio clip về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất vào thời điểm có đông người nghe trong ngày. Tần suất phát sóng không ít hơn 1 ngày/tuần. Ưu tiên bố trí thời lượng phát sóng vào các ngày Thứ Bảy và Chủ nhật.

+ Tăng cường thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình trên hệ thống truyền thanh cấp xã đến từng thôn, khu dân cư và từng hộ gia đình trên địa bàn.

+ Triển khai các đợt tuyên truyền lưu động đến các địa bàn người dân khó tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng.

+ Tổ chức quảng cáo ngoài trời tại các điểm công cộng (Bến xe, chợ...) và trên các phương tiện giao thông công cộng (Xe buýt, xe taxi…).

+ Tổ chức phát tờ rời, tờ gấp tuyên truyền tại những địa điểm phù hợp, đối tượng phù hợp, như: hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình chính sách, nơi tập trung đông người...

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền trong nhân dân để hưởng ứng và thực hiện lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất.

- Thực hiện tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện, thành phố.

8. Các S, Ban, Ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý.

- Tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất trên bản tin, Cổng/Trang thông tin điện tử (nếu có).

9. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

- Tổ chức đưa nội dung thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất đến người dân, hộ gia đình, khách hàng, thuê bao... bằng các phương thức khác nhau phù hợp với đặc thù lĩnh vực kinh doanh, năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng mạng lưới của doanh nghiệp.

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, sản xuất, nhập khẩu, phân phối thiết bị truyền hình.

VI. HỆ THNG THÔNG TIN HỖ TRỢ

Cơ quan báo chí, các đơn vị có liên quan truy cập hoặc tạo đường liên kết đến Trang thông tin điện tử chính thức về hoạt động số hóa truyền hình tại Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông theo các địa chỉ: www.sohoatruyenhinh.gov.vn và www.sohoatruyenhinh.vn để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng, truyền hình mặt đất theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan báo chí gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình (có số liệu thống kê cụ thể về thời lượng phát sóng/số lượng tin, bài...) hàng tháng của đơn vị mình về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hoàng Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 54/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu54/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2015
Ngày hiệu lực01/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 54/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 54/KH-UBND tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất Thái Bình 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 54/KH-UBND tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất Thái Bình 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu54/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hoàng Giang
        Ngày ban hành01/09/2015
        Ngày hiệu lực01/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 54/KH-UBND tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất Thái Bình 2015

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 54/KH-UBND tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất Thái Bình 2015

           • 01/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực