Văn bản khác 540/KH-BCĐ389

Kế hoạch 540/KH-BCĐ389 năm 2020 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 540/KH-BCĐ389 2020 chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 540/KH-BCĐ389

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CAO ĐIỂM CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vn diễn biến phức tạp, tiềm n nhiều nguy cơ, thách thức đi với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của đất nước và đời sng của nhân dân. Bên cạnh đó, tình hình buôn lu, gian lận thương mại, hàng giả đang có chiều hướng phc tạp trở lại trên tất cả các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, nhất dịp Tết Nguyên đán.

Để chủ động kiểm soát nh hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thi các hành vi vi phạm. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Kế hoạch Cao điểm chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tăng cưng công tác chđạo, kiểm tra, đôn đốc ca Ban Chỉ đạo 389 quc gia, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tnh, thành phvề công tác chng buôn lậu, gian ln và hàng giả.

2. Các cơ quan chức năng chủ động nm vùng diễn biến tình hình, tăng cường kim tra, kiểm soát, bắt gi, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cm, hàng gitrong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đặc biệt trong thời gian chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần th XIII.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương:

- Thực hin nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tưng Chính ph, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia: xây dựng kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác chng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

- Xác định đối tượng, tuyến, địa bàn, hàng hóa trọng điểm: tăng cường kim soát tại các khu vực cửa khu đường bộ, đường st, đường bin, đường sông, đường hàng không và các đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gn biên giới, các chợ đu mi, các trung tâm thương mại... Phân công rõ trách nhiệm qun lý, kim soát địa bàn cho từng cơ quan chức năng thuộc địa phương và ca trung ương đóng tại địa bàn.

- Xây dựng phương án tổ chc lực lượng, phương tiện và duy trì kim soát biên giới cht chẽ; tăng cường kim soát tuyến đường bộ từ biên giới vào nội địa ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém cht lượng: tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhóm các mặt hàng cm, hàng hóa ảnh hưng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém cht lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán như: ma túy, vũ khí pháo nổ, ngoại tệ, xăng dầu, gia súc, gia cầm, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, hoa quả, hàng điện tử, mỹ phm, thi trang cao cp.... đặc biệt chú ý các mặt hàng liên quan đến phòng chng dịch Covid-19.

- Chủ động thành lập các đoàn liên ngành kim tra, giám sát, đôn đốc các lực lượng chức năng chỉ đạo, điều phối công tác phi hợp lực lượng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

2. Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an:

Chđạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương trin khai các phương án, kế hoạch, nghiệp vụ đu tranh triệt phá các đường dây, nhóm tội phạm, không để hoạt động phức tạp trên các địa bàn: tập trung đấu tranh với các đường dây, đi tượng buôn lậu trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 liên quan đến các mặt hàng trọng điểm như: cht cháy, cht nổ, an ninh an toàn mạng, pháo, thuc lá, rượu bia, bánh ko, xăng dầu, nhóm mặt hàng liên quan đến công tác phòng, chng dịch Covid-19. Đy mạnh công tác điu tra các vụ án vbuôn lậu, gian lận thương mại và hàng giphức tp, phi hợp chặt chvới Viện kim sát, Tòa án đy nhanh tiến độ điều tra, truy t xét xnghiêm minh các vụ án vbuôn lậu, nht là án đim nhm răn đe tội phạm: ng cường lực lượng xuống cơ s t chc phát động qun chúng nhân dân tham gia phong trào phòng, chng tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán.

3. Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng:

- Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục kim soát chặt ch tuyến biên giới đường bộ (trọng điểm là các đưng mòn, lối m), đưng bin. Kịp thi phát hiện, đấu tranh triệt phá các đim tập kết, tụ đim cha hàng nhập lậu trong khu vực biên gii; ngăn chặn kịp thời các hành vi xut cnh, nhập cnh, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới, không đhình thành các tụ điểm tập kết hàng ở khu vực biên giới; ch trì, phối hợp vi lực lượng Hi quan xây dựng kế hoạch tuần tra, chốt chặn tại các tuyến đường có kh năng mang vác, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên gii.

- Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cnh sát bin tăng cưng lực lượng tuần tra, kim tra, kiểm soát, nm tình hình về hoạt động buôn lậu, vn chuyn trái phép hàng hóa trên các vùng biển trọng điểm: Đông Bắc, miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nam; tập trung kim soát hàng tạm nhập - tái xuất, vn chuyn trái phép ma túy, xăng dầu, thuốc lá điếu, than, khoáng sn,...; chủ động phi hp với các lực lượng chức năng, chính quyn địa phương, kiểm soát tình hình buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa trên bin.

4. Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính:

- Chỉ đạo Tổng cục Hi quan chỉ đạo các đơn vnghiệp vụ và Hi quan các địa phương tăng cường kim tra, kim soát chặt chkhu vực ca khu đường bộ, cng bin, đường sông, cng hàng không dân dụng quốc tế, bưu điện quốc tế và các địa đim khác thuộc địa bàn kim soát Hi quan; tập trung lực lượng làm tốt công tác thông quan, gii phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tc tại các ca khu trong dịp Tết. Phi hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kim soát biên giới đường bộ và trên bin và thực hiện các kế hoạch chuyên đề đu tranh với mặt hàng trọng điểm, đặc biệt chú trọng ngăn chặn gian ln xuất xứ, chuyn ti hàng hóa bt hợp pháp và ln tránh biện pháp phòng vệ: pháo nổ, hàng tiêu dùng phục vụ Tết nhất là khẩu trang y tế và các thiết bị phục vụ chng dịch,...

- Chỉ đạo Tổng cục Thuế chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và cục Thuế các địa phương tăng cường các gii pháp về phát hin, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật v qun lý, sdụng hóa đơn đối với hoạt động kinh doanh hàng hóa ca cư dân biên giới, các hộ, cá nhân kinh doanh khu vực biên giới để ngăn chặn tình trạng sdụng hóa đơn đhợp thức hóa hàng nhập lậu; tăng cường thanh tra, kim tra chng thất thu thuế: kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, x lý các đối tượng buôn lậu, gian ln thương mi, hàng giliên quan đến công tác qun lý thuế.

5. Ban Chđạo 389 Bộ Công Thương:

- Chđạo S Công Thương các địa phương chđộng theo dõi, dự báo sm nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nht là các mặt hàng thiết yếu tại địa bàn quản lý để chủ động có phương án bo đm cân đối cung cầu, ổn định thị trường hàng hóa Tết: hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại thị trưng nội địa, triển khai dự trữ hàng hóa bình n thị trường.

- Chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trưng chđạo các đơn vị nghiệp vụ và cục Qun lý th trưng các đa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện x lý hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lu, hàng giả, hàng cm, hàng kém cht lượng, hàng hóa gian lận nguồn gc xuất x; hành vi xâm phạm quyn sở hu ttuệ; hành vi vi phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, các website, mạng xã hội, các ng dụng bán hàng trực tuyến... và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng. Đặc biệt lưu ý đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng kém cht lượng nh hưởng đến đời sng nhân dân: các mt hàng liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19.

6. Ban Chđạo 389 các Bộ: Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải:

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra chuyên ngành phi hợp kiểm tra, kiểm dịch các loại hoa quả, đồ uống, thực phm, gia súc, gia cm.... bo đảm cht lượng, an toàn thực phm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

- Tăng cường qun lý chất lượng, nguồn gốc dược phẩm, mỹ phẩm, thc phẩm chức năng, dược liu và vị thuốc ctruyền.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông và các đơn vị trong ngành Giao thông vận ti phi hợp chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng chc năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kim soát chặt chhoạt động vận tải hàng hóa trên các tuyến đường bộ, đường st, đường thủy và đường hàng không (trọng điểm là các khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe khách, bến xe hàng, bãi đỗ xe, ôtô chở khách từ các tnh biên giới về nội địa, tàu hỏa chạy tuyến đường sắt Bắc - Nam).

7. Ban Chỉ đạo 389: Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam:

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp chặt chvới các lc lượng chức năng kịp thời phn ánh tình hình và kết quả công tác đu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; các biu hiện tiêu cc, bt cập trong hoạt động của các cơ quan chức năng; làm tốt công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật; kịp thời biểu dương các đin hình tiên tiến, gương ngưi tốt, việc tốt; vận động nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Phi hợp chặt chvới Văn phòng Thường trực Ban Chđạo 389 quốc gia và các cơ quan liên quan kịp thời đưa tin công khai các vụ việc phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian ln thương mại, sản xut, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cm; chỉ đạo tăng cường chất lượng phóng sự, tin, bài vlĩnh vực này.

8. Ban Chđạo 389 các tnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng bo đảm cung cp đnguồn hàng hóa tiêu dùng đạt chất lượng cho nhân dân; tăng cường công tác xlý hành vi sản xuất, buôn bán hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gc xuất xứ, hàng giả, hàng vi phạm sở hu trí tuệ, hàng kém cht lượng và các hành vi vi phạm v niêm yết giá: đặc biệt lưu ý đi với các mặt hàng lương thực, thực phm, các mặt hàng tiêu dùng nhiu trong dịp Tết như thực phm, gia súc, gia cầm, rượu, bia, thuc lá, bánh kẹo, hoa qu, hàng điện tử, mỹ phẩm, thời trang cao cấp....

9. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kim tra, đôn đốc cơ quan Thường trực các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo nội dung Kế hoạch; tham mưu Trưng ban thành lập các đoàn kim tra liên ngành đ đôn đc, giám sát hoạt động ca các lực lượng tại địa phương.

- Chủ động thu thập thông tin về hoạt động buôn lậu, vận chuyn trái phép hàng hóa qua biên giới tại những địa bàn trọng đim và hoạt động của các lực lượng chức năng trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch để kịp thời phát hiện, tham mưu đề xuất Ban Chđạo 389 quốc gia chđạo xử lý nhng vn đvướng mắc phát sinh.

- Tổng hợp, báo cáo Ban Chđạo 389 quốc gia kết quả thực hiện Kế hoạch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian trin khai: Từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2021.

2. Ban Chđạo 389 các bộ, ngành, tnh, thành phtrực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch, tchức quán triệt, chđạo triển khai nghiêm túc, có hiệu qucác nội dung trong Kế hoạch của Ban Ch đo 389 quc gia: chủ động thành lập các đoàn kim tra theo chức năng, nhiệm vụ để đôn đốc, giám sát hoạt động ca các lực lượng ti địa phương.

3. Chế độ báo cáo:

- Ban Chđạo 389 các bộ, ngành, tnh, thành phtrực thuộc trung ương gửi Kế hoạch Cao điểm về Ban Chđạo 389 quc gia (qua Văn phòng Thường trực) trước ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Các vụ việc phát hiện, xử lý trong các ngày Tết (từ ngày 04 tháng 02 đến ngày 15 tháng 02 năm 2021) gửi theo chế độ báo cáo nhanh, qua hệ thng báo cáo trực tuyến.

- Báo cáo Tổng kết Kế hoạch Cao đim gi về Ban Chđạo 389 quốc gia trưc ngày 15 tháng 3 năm 2021 (thng kê kết quả phát hiện bắt giữ, xử lý vi phạm theo Phụ lục của báo cáo tháng đnh kỳ và thng kê cá nhân, tập thbị xlý vì có hoạt động bảo kê, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại)./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- BCĐ 389 các Bộ: Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Y tế, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Thanh tra Chính phủ;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Các cơ quan, đơn vị: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính): Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng); Cục Cảnh sát kinh tế, Cục An ninh kinh tế, Văn phòng (Bộ Công an); Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: V.1, NC, KGVX, KTTH, TH;
- Lưu: VT, BCĐ389(2b).

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trương Hòa Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 540/KH-BCĐ389

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu540/KH-BCĐ389
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2020
Ngày hiệu lực18/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 540/KH-BCĐ389

Lược đồ Kế hoạch 540/KH-BCĐ389 2020 chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 540/KH-BCĐ389 2020 chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu540/KH-BCĐ389
        Cơ quan ban hànhgian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu
        Người ký***, Trương Hòa Bình
        Ngày ban hành18/12/2020
        Ngày hiệu lực18/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 540/KH-BCĐ389 2020 chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 540/KH-BCĐ389 2020 chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

              • 18/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực