Văn bản khác 541/KH-UBND

Kế hoạch 541/KH-UBND năm 2019 về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2019-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 541/KH-UBND 2019 phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 541/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 18 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2019-2020

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Kế hoạch s165/KH-UBND ngày 22/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2019-2020 với các nội dung như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân thực hiện các quy định Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đẩy mạnh xây dựng môi trường không khói thuốc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn góp phần giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở một số nhóm đối tượng.

2. Mc tiêu cthể

Nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc tại các cơ quan nhà nước, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, địa điểm công cộng, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao.

Thực hiện đúng các quy định về các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố để chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá đạt hiệu quả.

- Thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng các quy chế khen thưởng, kỷ luật phù hp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, hội nghị tổng kết hoạt động để đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tác hại của hút thuốc lá, xây dựng môi trường không thuốc lá

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh các cấp, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử tỉnh và các sở, ngành về pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại của hành vi hút thuốc lá tới sức khỏe, kinh tế, xã hội.

- Thường xuyên tổ chức các chiến dịch truyền thông kêu gọi sự tham gia của cộng đồng bằng nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động, nói chuyện chuyên đề, mít tinh, hội nghị, hội thảo, hội thi, tọa đàm, truyền thông lồng ghép, pano, áp phích, các sự kiện văn hóa, thể thao,...

- Sản xuất, cấp phát tài liệu truyền thông tờ rơi, áp phích, pa nô, biển cấm hút thuốc lá cho các cơ quan, đơn vị.

3. Xây dựng, duy trì môi trường không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị, nhất là tại các trưng học và cơ sở y tế trên địa bàn

- Tiếp tục xây dựng, duy trì cơ quan, đơn vị không khói thuốc lá, trường học, bệnh viện không khói thuốc lá.

- Xây dựng “Môi trường không khói thuốc lá” tại các cơ quan hành chính, các đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, nhà hàng, khách sạn, nhà máy, cơ sở kinh doanh, các phương tiện giao thông.

- Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ký cam kết tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc, không hút thuốc lá tại các địa đim cấm theo quy định.

- Xây dựng thí điểm mô hình tư vấn cai nghiện thuốc lá tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

4. Tập huấn, nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức phụ trách hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp, nhân viên y tế, giáo viên.

- Tổ chức tập huấn cho lực lượng thanh tra, công an, thành viên đoàn kiểm tra liên ngành về Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

- Tổ chức tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá cho nhân viên y tế.

5. Tổ chức thanh, kiểm tra xử lý vi phạm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá trên đa bàn

- Tổ chức đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, các nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch, cá nhân kinh doanh thuốc lá...

- Thường xuyên tổ chức giám sát, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà hàng, cơ sở lưu trú du lịch... thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Đối với hoạt động tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá, tập huấn, sản xuất tài liệu truyền thông: Kinh phí hoạt động do Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế hỗ trợ.

2. Đối với hoạt động xây dựng môi trường không khói thuốc lá và tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động: Sử dụng từ nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Đối với hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát: Sử dụng một phần kinh phí hỗ trợ từ Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và kinh phí hoạt động được đối ứng từ nguồn kinh phí địa phương hỗ trợ.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá; phối hp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ...theo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, tác hại hành vi hút thuốc lá...

- Chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát thực hiện quy định cấm hút thuốc lá tại các đơn vị trực thuộc, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn, đến hết năm 2020 có 100% cơ sở y tế thực quy định nghiêm cấm hút thuốc trong khuôn viên.

- Tổ chức nghiên cứu, đánh giá tình hình sử dụng thuốc lá trên địa bàn tỉnh, để làm căn cứ xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động can thiệp.

- Cung cấp tài liệu truyền thông, pa nô, tờ rơi...về phòng, chống tác hại của thuốc lá, biển cấm hút thuốc lá cho các cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật ký kết hợp đồng trách nhiệm với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế); sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các địa phương, đơn vị bổ sung tiêu chí phòng, chống tác hại của thuốc lá vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đưa quy định hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong đám tang, đám cưới, lễ hội vào hương ước, quy ước của các thôn bản, tổ phố, khu dân cư.

- Chỉ đạo xây dựng mô hình không khói thuốc lá tại khách sạn, cơ sở lưu trú, điểm văn hóa, du lịch.

- Phối hp thực hiện công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với vi phạm về hút thuốc lá tại địa điểm đã có quy định cấm, vi phạm quy định về trưng bày, bán thuốc lá, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tài trợ... theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Truyền thông cho các tầng lp nhân dân về tác hại của hành vi hút thuốc lá, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá qua các loại hình văn hóa nghệ thuật, chiếu phim lưu động.

- Phối hp với cơ quan thường trực hằng năm tổ chức ít nhất 01 sự kiện thể thao không khói thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

3. S Giáo dục và Đào to:

- Lồng ghép nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giáo dục phù hp với các cấp học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản liên quan cho học sinh và cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục.

- Chỉ đạo xây dựng trường học không khói thuốc lá, thực hiện nghiêm các quy định của Luật phòng chng tác hại của thuốc lá; đến hết năm 2020 có 95% cơ sở giáo dục (trong đó 100% trường mẫu giáo và tiểu học) thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên trường học.

- Phi hợp với cơ quan thường trực tổ chức các hoạt động, sự kiện truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá trong giáo viên, học sinh.

4. SThông tin - Truyền thông:

Chỉ đạo cơ quan báo chí địa phương và hệ thống thông tin cơ sở:

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và tác hại của thuốc lá, đồng thời chỉ đạo ngăn chặn việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên xuất bản phẩm.

- Phối hp với Sở Y tế bố trí thời lượng phát sóng, đưa tin bài về Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của hành vi hút thuốc lá.

5. Sở Công Thương:

- Chỉ đạo công tác quản lý lưu thông thuốc lá, kiểm soát việc khuyến mại, tiếp thị, tài trợ của các doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá; chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chống các vi phạm về buôn bán, kinh doanh, in nhãn cảnh báo trên bao bì thuốc lá, địa điểm bán thuốc lá, cấp phép bán thuốc lá.

- Phối hợp tuyên truyền các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc.

6. Sở Tài chính:

- B trí kinh phí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi hàng năm của các sở, ngành, địa phương theo Luật Ngân sách hiện hành dành cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phối hợp quản lý, hướng dẫn tài chính triển khai các hoạt động, chương trình từ hỗ trợ của Quỹ Phòng, chng tác hại thuốc lá.

7. SGiao thông vận tải:

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, giám sát kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận tải hành khách, bến xe theo quy định của Luật. Đến năm 2020, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát 90% doanh nghiệp vận tải hành khách thực hiện quy định cấm hút thuốc trên các phương tiện vận chuyển hành khách.

8. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh:

- Tăng cường hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành công an, quân đội; ban hành quy định cán bộ công an, quân đội không hút thuốc khi làm nhiệm vụ.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá lĩnh vực phân công phụ trách.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp ngành, huyện, thành phố; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý. Đưa nội dung phòng, chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định không hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chủ động huy động nguồn lực, bố trí nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu ca công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách.

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá tại các địa điểm bị cấm; xây dựng môi trường không khói thuốc; tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai hoạt động đánh giá tình hình triển khai Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá tại tỉnh Bắc Kạn từ năm 2015 đến năm 2019.

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2019-2020, đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế - Cơ quan thường trực (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) để tổng hp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định./.

 


Nơi nhận:
Gửi bn giấy:
- Các đơn vị chưa có TDOffice;
- Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế (b/c);
G
ửi bản điện tử:
- Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh (p/h chỉ đạo);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh (phối hợp
t/h);
- Các sở, ban, ngành tỉnh (t/h);
- UBND các huyện, thành phố (t/h);
- Trung tâm KSBT - Sở Y t
ế (t/h);
- Lưu: VT, VXNV (V).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 541/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu541/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2019
Ngày hiệu lực18/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 541/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 541/KH-UBND 2019 phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 541/KH-UBND 2019 phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu541/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýPhạm Duy Hưng
        Ngày ban hành18/09/2019
        Ngày hiệu lực18/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 541/KH-UBND 2019 phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 541/KH-UBND 2019 phòng chống tác hại của thuốc lá tỉnh Bắc Kạn

            • 18/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực