Văn bản khác 5440/KH-UBND

Kế hoạch 5440/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5440/KH-UBND 2019 Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5440/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH GIAI ĐOẠN 2018 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Quyết định số 1761/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Qua xem xét đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 677/SVHTTDL-DL ngày 25/3/2019 và ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 698/STTTT-CNTTVT ngày 23/4/2019; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Quán triệt Quyết định số 1761/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động du lịch đóng góp vào sự  phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đưa du lịch Đồng Nai trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng của tỉnh.

b) Nhà nước tạo cơ chế thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng đóng góp, chia sẻ, khai thác hệ thống công nghệ thông tin chung, cơ sở dữ liệu, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ phát triển du lịch.

2. Yêu cầu

a) Phối hợp đồng bộ kịp thời trong công tác triển khai ng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

b) Ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu, giải pháp đột phá để tạo thuận lợi, thu hút khách du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hội nhập kinh tế Quốc tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

c) Huy động sự tham gia rộng rãi của các chủ thể phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh phù hợp với xu hướng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, chủ động đáp ứng nhu cầu đặc thù, chuyên biệt của thị trường khách du lịch, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch kết nối hiệu quả với các chủ thể liên quan, tạo môi trường cho cộng đồng, các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phù hợp với xu hướng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đáp ứng yêu cầu về đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Đồng Nai. 

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2020

- Hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch và các đơn vị vận chuyển khách du lịch.

- Hình thành hệ thống thông tin số về các khu, điểm du lịch, các cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch.

- Phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch trọng điểm trong đó có các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch.

b) Đến năm 2025, phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với các mô hình đô thị thông minh; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác phục vụ du khách, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN: (Theo bảng danh mục phân công nhiệm vụ đính kèm).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

a) Kinh phí triển khai thực hiện đề án từ nguồn ngân sách nhà nước được giao hàng năm cho các đơn vị theo phân cấp ngân sách; nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Nguồn thu của các cơ quan, tổ chức theo quy định; nguồn tài trợ, viện trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, điều phối việc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh việc triển khai thực hiện (lồng ghép vào báo cáo năm về kết quả hoạt động du lịch).

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Thực hiện phối hợp triển khai các nhiệm vụ được nêu tại phụ lục danh mục các công việc, nhiệm vụ đính kèm kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Căn cứ điều kiện và khả năng ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép các nội dung của Kế hoạch vào các chương trình phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu hướng cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, gắn quá trình triển khai với Đề án hệ tri thức Việt số hóa.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Nghiên cứu hỗ trợ, kết nối các dự án khởi nghiệp sáng tạo về du lịch thông minh với các nhà đầu tư trong nước và Quốc tế.

6. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Tuyên truyền, phổ biến triển khai Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 kèm theo Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ cho các phòng, ban chức năng và các doanh nghiệp có liên quan.

b) Phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

7. Hiệp hội Du lịch Đồng Nai

Tuyên truyền vận động các thành viên của hội tích cực tham gia thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm dịch vụ du lịch. Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu chung của ngành, nâng cao chất lượng dịch vụ để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai và Báo Lao động Đồng Nai

Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia các chương trình khảo sát, viết bài, sản xuất phim ngắn về du lịch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1761/QĐ-TTg ngày 12/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025”; yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Hiệp hội Du lịch, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa chủ động phối hợp triển khai thực hiện và định kỳ hàng năm trước ngày 10/12 báo cáo UBND tỉnh về tình hình kết quả triển khai thực hiện (thông qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp).

Trong quá trình triển khai thực hiện; nếu có các khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

DANH MỤC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 5440/KH-UBND ngày 16/5/2019 của CT. UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Nhiệm vụ công vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Giai đoạn thực hiện

Ghi chú

I

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch trước và sau chuyến đi

 

 

 

 

1

Nâng cấp và phát triển các trang tin điện tử du lịch Đồng Nai, nhất là ứng dụng du lịch thông minh vào Trang thông tin du lịch Đồng Nai tại địa chỉ: https://mydongnai.vn/, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, sinh động về các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch; tích hợp các ứng dụng hỗ trợ du khách xây dựng chương trình, đặt và thanh toán dịch vụ du lịch trực tuyến theo nhu cầu cá nhân; tiếp nhận phản hồi và xử lý phản hồi của khách du lịch.

Sở VHTT&DL

Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Đồng Nai, Hiệp hội Du lịch, UBND các huyện, thị xã và thành phố

2019 - 2020

 

2

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch Đồng Nai, bao gồm thông tin về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành Quốc tế, cơ sở lưu trú du lịch; hình thành hệ thống thông tin số tích hợp về khách du lịch, khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch.

Sở VHTT&DL

VNPT Đồng Nai, Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp du lịch

2019 - 2020

 

3

Vận động, khuyến khích các khu, điểm du lịch xây dựng hệ thống Wifi internet công cộng miễn phí cho khách du lịch

Sở VHTT&DL

Sở Thông tin và Truyền thông; VNPT Đồng Nai, UBND các huyện, thị xã và thành phố

2019 - 2025

 

4

Xây dựng phương thức truyền thông SMS dựa trên vị trí cho các điểm du lịch và khi khách du lịch đến hoặc kết thúc hành trình du lịch tại tỉnh

Sở VHTT&DL

Sở Thông tin và Truyền thông; VNPT Đồng Nai, UBND các huyện, thị xã và thành phố

2020 - 2025

 

5

Tổ chức chương trình cho các phóng viên, báo chí, doanh nghiệp kinh doanh du lịch khảo sát các sản phẩm du lịch mới của Đồng Nai.

Sở VHTT&DL

Hiệp hội Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

 

6

Tổ chức các chương trình, sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp du lịch khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ số, phát triển du lịch thông minh.

Sở VHTT&DL

Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Đồng Nai, Hiệp hội Du lịch Đồng Nai, UBND các huyện, thị xã và thành phố.

2020 - 2025

 

7

Xây dựng các ứng dụng kết nối liên thông hệ thống thông tin phục vụ điều hành, quản lý nhà nước về du lịch đến các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp.

Sở VHTT&DL

Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Đồng Nai, các doanh nghiệp du lịch, UBND các huyện, thị xã và thành phố.

2019 - 2020

 

II

Nâng cao hiệu quả quản lý điểm đến du lịch, phát triển điểm đến du lịch thông minh

 

 

 

 

1

Chuẩn hóa nội dung số giới thiệu về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của địa phương.

Sở VHTT&DL

Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Đồng Nai, Hiệp hội Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố

2019 - 2020

 

2

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường và các công nghệ tiên tiến khác nhằm tăng giá trị và sức hấp dẫn của điểm đến, sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Sở VHTT&DL

Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Đồng Nai, Hiệp hội Du lịch

2019 - 2020

 

3

Phát triển ứng dụng hỗ trợ khách du lịch Đồng Nai có khả năng theo sát hành trình, chủ động cung cấp thông tin phù hợp đáp ứng nhu cầu của du khách trong suốt hành trình du lịch.

Sở VHTT&DL

Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT, Hiệp hội Du lịch

2020 - 2025

 

III

Phát triển hệ thống thông tin ngành du lịch và các ứng dụng thông minh

 

 

 

 

1

Số hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch của tỉnh; xây dựng bản đồ dữ liệu du lịch với các thông tin được chuẩn hóa.

Sở VHTT&DL

VNPT Đồng Nai, Hiệp hội Du lịch

2021 - 2025

 

2

Tổ chức phát động các phong trào, cuộc thi ảnh, đoạn phim, bài viết và các hình thức phù hợp khác để cộng đồng, xã hội tích cực tham gia đóng góp dữ liệu du lịch.

Sở VHTT&DL

Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Du lịch

2020 - 2025

 

IV

Hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch

 

 

 

 

1

Phát động, tổ chức các cuộc thi doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về du lịch thông minh.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở VHTT&DL, Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Du lịch, UBND các huyện, thị xã và thành phố

Hàng năm

 

2

Hỗ trợ, kết nối các dự án khởi nghiệp sáng tạo về du lịch thông minh với các nhà đầu tư trong nước và Quốc tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở VHTT&DL, Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Du lịch, UBND các huyện, thị xã và thành phố

Hàng năm

 

3

Khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân số hóa, phát triển ứng dụng, kết nối dịch vụ du lịch.

Sở VHTT&DL

Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Du lịch, VNPT, UBND các huyện, thị xã và thành phố

Hàng năm

 

4

Tạo diễn đàn trao đổi, hợp tác giữa các doanh nghiệp, cộng đồng du lịch với doanh nghiệp công nghệ, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch nhằm tăng cường chia sẻ thông tin, đề xuất ý tưởng hợp tác, giải quyết các vấn đề trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch và phát triển du lịch thông minh.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở VHTT&DL, Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Du lịch

Hàng năm

 

V

Tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành du lịch

 

 

 

 

 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển du lịch thông minh cho cán bộ quản lý nhà nước về du lịch, các doanh nghiệp du lịch và cộng đồng làm du lịch.

Sở VHTT&DL

Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT, Hiệp hội Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5440/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5440/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2019
Ngày hiệu lực16/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5440/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5440/KH-UBND 2019 Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5440/KH-UBND 2019 Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5440/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành16/05/2019
        Ngày hiệu lực16/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 5440/KH-UBND 2019 Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5440/KH-UBND 2019 Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch Đồng Nai

             • 16/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực