Văn bản khác 55-KH/BCSĐ

Kế hoạch 55-KH/BCSĐ năm 2011 thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới do Ban cán sự đảng Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 55-KH/BCSĐ 2011 xây dựng tỉnh thành phố Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc


BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN CÁN SỰ ĐẢNG
BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 55-KH/BCSĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 07-CT/TW NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2011 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 28-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA X) VỀ TIẾP TỤC XÂY DỰNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THÀNH KHU VỰC PHÒNG THỦ VỮNG CHẮC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Xây dựng khu vực phòng thủ có tiềm lực và sức mạnh toàn diện, nhằm ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh.

2. Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa X) về nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng khu vực phòng thủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, chủ động chuẩn bị cho đất nước và từng địa phương sẵn sàng đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực tham mưu công tác quân sự, quốc phòng của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ trong thời bình và thời chiến.

2. Thường xuyên kiện toàn và bảo đảm các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ của ban chỉ huy quân sự, dân quân, tự vệ, bảo vệ cơ quan. Coi trọng việc đào tạo, bố trí, sử dụng nguồn cán bộ tại chỗ. Gắn trách nhiệm của bí thư cấp ủy và lãnh đạo đơn vị trong việc chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ, định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

3. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ cập những vấn đề cơ bản của khu vực phòng thủ, trước hết là đối với cán bộ chủ chốt các cấp, coi trọng việc phổ biến kinh nghiệm của các ngành, các địa phương.

4. Xây dựng tổ chức đảng, chính quyền các cấp đoàn kết, thống nhất, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, trước hết là trong phòng, chống "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn, lật đổ; xây dựng các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, có hiệu quả. Coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiền phong, gương mẫu, có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sạch. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng để xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh trong khu vực phòng thủ.

5. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Thực hiện tốt các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở các vùng chiến lược; chăm lo hơn nữa công tác xóa đói, giảm nghèo, từng bước thu hẹp sự chênh lệch về kinh tế - xã hội giữa thành thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi.

6. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ phải được thực hiện ngay từ khâu xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và trong từng công trình, từng dự án; kết hợp theo lĩnh vực, ngành, vùng lãnh thổ phù hợp với thế trận phòng thủ. Đầu tư, phát triển các khu kinh tế - quốc phòng gắn với xây dựng các khu dân cư, tập trung vào các khu vực biên giới đất liền, biển đảo.

7. Tận dụng các điều kiện thuận lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước tích lũy cho quốc phòng, an ninh. Phát triển các ngành kinh tế gắn với tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp quốc phòng, sẵn sàng chuyển sang phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh khi cần thiết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tham gia xây dựng khu vực phòng thủ và tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của cơ quan, đơn vị, chỉ đạo các đơn vị cấp dưới tích cực tham gia xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ở địa phương.

2. Xây dựng kế hoạch chuyển hoạt động của cơ quan, đơn vị sang trạng thái quốc phòng và có kế hoạch huy động các nguồn lực cho khu vực phòng thủ bảo đảm cho hoạt động tác chiến, đảm bảo an ninh và các hoạt động xã hội.

Các đơn vị thuộc Bộ phổ biến Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 03 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị trên cơ sở Kế hoạch này đến từng chi bộ và cán bộ, đảng viên./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư,
- Các đ/c UV BCSĐ,
- Công đoàn Công thương Việt Nam;
- Công đoàn cơ quan Bộ,
- Đoàn TNCS HCM cơ quan Bộ,
- Các Tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị thuộc Bộ,
- Lưu: VPBCS

TM. BAN CÁN SỰ
BÍ THƯ
Vũ Huy Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55-KH/BCSĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu55-KH/BCSĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2011
Ngày hiệu lực28/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55-KH/BCSĐ

Lược đồ Kế hoạch 55-KH/BCSĐ 2011 xây dựng tỉnh thành phố Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 55-KH/BCSĐ 2011 xây dựng tỉnh thành phố Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu55-KH/BCSĐ
        Cơ quan ban hànhBan cán sự Đảng Bộ Công thương
        Người kýVũ Huy Hoàng
        Ngày ban hành28/11/2011
        Ngày hiệu lực28/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 55-KH/BCSĐ 2011 xây dựng tỉnh thành phố Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 55-KH/BCSĐ 2011 xây dựng tỉnh thành phố Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc

              • 28/11/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/11/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực