Văn bản khác 55/KH-UBND

Kế hoạch 55/KH-UBND năm 2016 về tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 55/KH-UBND tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về Thừa Thiên Huế 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 04 năm 2016

 

K HOẠCH

TIẾP NHẬN VÀ HỖ TRỢ NẠN NHÂN BỊ MUA BÁN TRỞ VỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2016-­2020; Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 19/01/2016 của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020; Nhằm tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phòng, chống tội phạm mua bán người và thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Mục tiêu chung:

- Nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; tạo các điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, y tế, giáo dục, học nghề, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

- Phát huy tối đa sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam trong công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, góp phần đảm bảo cho nạn nhân bị mua bán khi trở về có cơ hội tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản, hòa nhập với cộng đồng.

2. Mc tiêu c thể:

- 100% cán bộ làm công tác phòng chng tệ nạn xã hội tại các xã, phường, thị trấn được tập huấn về nghiệp vụ trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- 100% các trường hp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định nạn nhân theo quy định của pháp luật.

- 100% các trường hợp là người bị mua bán trở về đã được các cơ quan có thẩm quyền xác minh, xác định được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và được cung cấp các dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước khi có yêu cầu.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đưa công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về trở thành một trong những nội dung của các văn bản về phát triển kinh tế - ổn định xã hội của địa phương. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện và tiếp tục đy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động đội ngũ lãnh đạo của Đảng ở các cấp và các Đảng viên tham gia vào công tác htrợ nạn nhân bị mua bán trvề.

2. Tchức các chiến dịch tuyên truyền về chủ trương, chính sách ca Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm mua bán người trong toàn xã hội; Tập huấn kiến thức và kỹ năng truyền thông, vận động, tư vn cho đội ngũ cộng tác viên truyền thông trong công tác phòng chng mua bán người.

3. Thực hiện các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin theo nguyện vọng của nạn nhân và áp dụng các biện pháp ngăn chặn trong trường hợp nạn nhân bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị xâm hại theo quy định của pháp luật.

4. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thcó liên quan hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân: Hỗ trợ y tế, hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ giúp pháp lý miễn phí... đảm bảo hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng; nâng chất lượng hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy trình tiếp nhận và hỗ trợ để thống nhất hoạt động chuyển tuyến nạn nhân trong toàn tỉnh; kết nối thông tin với các tỉnh bạn trong việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân. Đồng thời thống kê, cập nhật danh sách và lập hồ sơ quản lý nạn nhân bị mua bán trở về để tư vấn, xác định nhu cầu, trình độ, hoàn cảnh gia đình để có kế hoạch trợ giúp thích hợp.

5. Tăng cường hợp tác quốc tế và huy động sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng trong hỗ trợ, giúp đỡ người bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đng thông qua các mô hình hỗ trợ vay vốn tín dụng; huy động nhiều nguồn lực xã hội sẵn có để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, hỗ trợ dạy nghề và lồng ghép với chương trình “Xóa đói giảm nghèo” tạo điều kiện cho nhiều lao động có việc làm, ổn định cuộc sng hạn chế rủi ro trở thành nạn nhân của bọn tội phạm mua bán người vì mục đích di cư tìm việc.

6. Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp trong phòng, chống mua bán người với các nước, các tổ chức quốc tế; trao đổi thông tin, giải quyết vụ việc mua bán người, giải cứu và hồi hương nạn nhân, chia sẻ kinh nghiệm và đào tạo nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm mua bán người.

7. Đảm bảo cơ sở vật chất để tiếp nhận và thực hiện chế độ hỗ trợ ban đầu cho người bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được b trí trong kinh phí chi thường xuyên hàng năm của các sở, ban, ngành và các địa phương theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước; lồng ghép trong các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình khác của Trung ương. Huy động các nguồn lực xã hội; hợp tác quốc tế và các nguồn hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm tổng hp báo cáo kết quả thực hiện trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán trở về được xác minh. Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thống kê danh sách nạn nhân có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm để tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, giới thiệu việc làm để ổn định cuộc sống; điều tra thống kê, khảo sát đánh giá thực trạng tình hình nạn nhân bị mua bán trở về.

- Tham mưu UBND tỉnh tiếp nhận, huy động các nguồn lực tài trợ từ cá nhân, tổ chức trong, ngoài nước và thực hiện hp tác quốc tế trong lĩnh vực tiếp nhận, htrợ nạn nhân theo quy đnh; Phối hp với cơ quan Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh trong việc tiếp nhận nạn nhân được trao trả qua cửa khẩu biên giới.

- Hướng dẫn Trung tâm Nuôi dưỡng và Cung cấp dịch vụ công tác xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân hợp pháp trên địa bàn và các cơ quan liên quan trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các ngành chức năng tổ chức tốt việc tiếp nhận những nạn nhân bị mua bán từ nước ngoài trở về, hỗ trợ, dạy nghề, dạy văn hóa giúp họ sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

- Phối hợp vi các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống mua bán người; vận động người dân thực hiện tốt việc di cư, kết hôn với người nước ngoài và đi làm ăn xa an toàn.

- Lập kế hoạch kinh phí phối hp thực hiện công tác tiếp nhận và hỗ trợ người bị mua bán trở về theo chức năng và sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tỉnh.

2. Công an tỉnh:

- Giải cứu, bảo vệ nạn nhân, điều tra, xác minh nạn nhân tự trở về, chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ngành liên quan tổ chức tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu để quản lý nạn nhân. Chỉ đạo Công an ở cơ sở phối hợp với chính quyền trong việc xác minh, xác định nạn nhân; cấp giấy xác nhận cho nạn nhân theo quy định.

- Tchức điều tra, triệt phá các đường dây tổ chức mua bán người; thống kê số nạn nhân bị mua bán phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội) để thực hiện tiếp nhận và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân bị mua bán theo quy định.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đoàn thể, ban, ngành có liên quan và cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phòng, chống tội phạm mua bán người..

3. B Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tnh:

- Phi hợp với Công an tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tiếp nhận nạn nhân do nước ngoài trao trả tại cửa khẩu theo thỏa thuận song phương hoặc thông qua đường ngoại giao.

- Xác minh đối với những thông tin về nạn nhân được giải cứu hoặc nạn nhân tự trở về qua biên giới mà không do nước ngoài trao trả và bàn giao nạn nhân cho các ngành chức năng để thực hiện các bước tiếp theo trong việc tiếp nhận, phân loại, hỗ trợ trước khi nạn nhân trở về gia đình.

- Phối hợp các lực lượng chức năng liên quan trong việc ngăn chặn, triệt phá các , nhóm, đường dây mua bán người; tăng cường kim soát biên giới, phòng ngừa tội phạm qua lại hoạt động và tiếp nhận nạn nhân qua cửa khu biên giới.

4. S Tư pháp: Chỉ đạo các cơ quan liên quan giúp đỡ, tư vấn, hỗ trợ về pháp lý cho nạn nhân bị mua bán, hướng dẫn cách thức đăng ký các loại giấy tờ bị mất.

5. S Y tế: Chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương hỗ trợ việc khám, cha bệnh ban đầu tại đim tiếp nhận và cung cấp các dịch vụ y tế cho nạn nhân bị mua bán trở về.

6. SKế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia do Trung ương htrợ.

7. S Tài chính: Hàng năm, căn cứ vào dự toán kinh phí thực hiện tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ để đơn vị thực hiện. Hướng dẫn công tác thanh quyết toán tài chính hàng năm.

8. S Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các trường học và các cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tạo điều kiện thuận lợi để học sinh là nạn nhân học văn hóa, học nghề để hòa nhập cộng đồng.

9. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở nội dung tại Kế hoạch này, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) và kế hoạch hàng năm về phòng chống mua bán người; lồng ghép công tác phòng, chống mua bán người vào các chương trình an sinh xã hội của địa phương như kế hoạch giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất cho nạn nhân để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người tại địa phương.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong hệ thống chính trị của địa phương về phòng, chống mua bán người bằng nhiều hình thức phù hợp góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa và tố giác tội phạm trong nhân dân trên địa bàn.

10. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể:

- Tham gia giám sát thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư trong việc phòng, chống mua bán người.

- Đnghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại địa phương nơi nạn nhân cư trú; tổ chức cho chị em phụ nữ tham gia sinh hoạt hội; giúp đỡ cho vay vốn tín chấp từ các nguồn vốn sẵn có ở địa phương, đặc biệt là từ nguồn vốn giúp phụ nữ nghèo; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của phụ nữ và cộng đồng.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hp tình hình thực hiện của các ngành, các địa phương. Định kỳ, trước ngày 30/11 hàng năm, tổng hp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện các nội dung Kế hoạch này.

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hp Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình, triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TB&XH;
- TT HĐND tnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP Đoàn Thanh Vinh;
- Các đơn vị nêu tại mục IV;
- CVP, PCVP Đoàn Thanh Vinh;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu55/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2016
Ngày hiệu lực13/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 55/KH-UBND tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về Thừa Thiên Huế 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 55/KH-UBND tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về Thừa Thiên Huế 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu55/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Dung
        Ngày ban hành13/04/2016
        Ngày hiệu lực13/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 55/KH-UBND tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về Thừa Thiên Huế 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 55/KH-UBND tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về Thừa Thiên Huế 2016 2020

           • 13/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực