Văn bản khác 5569/KH-UBND

Kế hoạch 5569/KH-UBND năm 2015 về kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5569/KH-UBND kiểm tra đánh giá tình hình thi hành luật đất đai 2013 Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5569/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thành ủy Thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Chỉ thị số 16/2014/CT-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 2446/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích:

- Kiểm tra, đánh giá công tác triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Thành phố;

- Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai;

- Đề xuất nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai hiện nay;

- Động viên, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực trong công tác triển khai thi hành Luật Đất đai;

- Nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ công chức, viên chức ngành trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội, tạo môi trường đầu tư thuận lợi đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố.

2- Yêu cầu:

- Tổng hợp, đánh giá trung thực, đầy đủ các số liệu, nội dung báo cáo, vướng mắc, khó khăn và đề xuất giải pháp.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch và thời gian đề ra.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1- Kiểm tra, đánh giá kết quả thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn quận, huyện, xã, phường, thị trấn:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

- Địa điểm: Tại trụ sở các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

- Thời gian thực hiện: từ Quý III năm 2015.

(theo lịch thông báo cụ thể của Sở Tài nguyên và Môi trường)

2- Báo cáo đánh giá 01 năm thi hành Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố:

- Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Đơn vị phối hợp: các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện (theo Đề cương, phụ lục đính kèm).

- Thời gian: Quý IV năm 2015.

3- Báo cáo các chuyên đề về đất đai, đơn vị chủ trì thực hiện:

- Chuyên đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thi hành Luật Đất đai, đề xuất hướng xử lý (Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Chuyên đề nghĩa vụ tài chính về đất đai (Cục Thuế Thành phố).

- Chuyên đề thủ tục hành chính về đất đai (Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố).

- Chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (Hội đồng Thẩm định bồi thường giải phóng mặt bằng Thành phố).

- Chuyên đề về giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp Luật Đất đai (Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường).

Thời gian gửi các báo cáo chuyên đề về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chậm nhất đến ngày 20 tháng 9 năm 2015.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO ĐÁNH GIÁ 01 NĂM THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

1- Thời gian (dự kiến): ngày 02 tháng 10 năm 2015 (Theo Thư mời do Sở Tài nguyên và Môi trường phát hành).

2- Địa điểm tổ chức: Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường (số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1).

3- Chương trình hội thảo:

- Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu

- Báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Luật Đất đai

- Các Báo cáo tham luận

- Thảo luận

- Khen thưởng

- Phát biểu chỉ đạo

- Tổng kết, bế mạc.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: thông báo, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thi hành Luật Đất đai trên địa bàn quận, huyện, xã, phường, thị trấn; phát hành thư mời, tài liệu, chủ trì xây dựng Báo cáo đánh giá 01 năm thi hành Luật Đất đai, tổng hợp các Báo cáo tham luận, vướng mắc, kiến nghị; tổ chức khen thưởng theo quy định.

2- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện: căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại các văn bản pháp luật hiện hành, Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thành ủy Thành phố về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013; Quyết định số 4963/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 2446/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện báo cáo đánh giá 01 năm thi hành Luật Đất đai (theo Đề cương, các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - đính kèm); xây dựng báo cáo chuyên đề theo phân công tại Điểm 3 Mục III của Kế hoạch này gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trước ngày 20 tháng 9 năm 2015.

3- Giao Sở Tài chính: hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng và quyết toán kinh phí theo quy định để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về kiểm tra, đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố, đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Thường trực Thành ủy;
-
Thường trực HĐND.TP;
-
Đoàn ĐBQH TP.HCM;
-
TTUB: CT, các PCT;
-
Ủy ban MTTQ VN/TP;
-
Văn phòng Thành ủy;
-
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
-
UBND các quận - huyện;
-
VPUB: CPVP; Các Phòng Chuyên viên;
-
Lưu: VT, (ĐTMT-VH) TV

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5569/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5569/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2015
Ngày hiệu lực14/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5569/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5569/KH-UBND kiểm tra đánh giá tình hình thi hành luật đất đai 2013 Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5569/KH-UBND kiểm tra đánh giá tình hình thi hành luật đất đai 2013 Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5569/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành14/09/2015
        Ngày hiệu lực14/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 5569/KH-UBND kiểm tra đánh giá tình hình thi hành luật đất đai 2013 Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5569/KH-UBND kiểm tra đánh giá tình hình thi hành luật đất đai 2013 Hồ Chí Minh

           • 14/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực