Văn bản khác 558/KH-UBND-NC

Kế hoạch 558/KH-UBND-NC năm 2015 thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 558/KH-UBND-NC quản lý báo chí điện tử mạng xã hội truyền thông internet Nghệ An 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30-CT/TW NGÀY 25/12/2013 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN VÀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ, MẠNG XÃ HỘI VÀ CÁC LOẠI HÌNH TRUYỀN THÔNG KHÁC TRÊN INTERNET

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet và Chthị số 27-CT/TU ngày 22/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Chthị s30-CT/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch triển khai thc hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Xây dựng và phát triển hệ thống báo chí điện t, Cng thông tin điện tử tỉnh và các cổng thành phn; trang thông tin điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyn thông khác (gọi tắt là báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác) trên Internet của tnh Nghệ An đáp ứng tốt hơn nhu cu thông tin lành mạnh, thiết thực của người dân, phục vụ đc lực cho sự nghiệp phát trin Kinh tế - Xã hội tỉnh Nghệ An.

- Quản lý tốt báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet, bảo đảm phát triển đúng định hướng. Tăng cường đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản. Chủ động đấu tranh ngăn chặn tác động của những thông tin độc hại, sai trái trên Internet; khắc phục tình trạng lộ, lọt tài liệu có nội dung bí mật Nhà nước trên mạng Internet.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí; đơn vị chủ quản và cơ quan báo chí chủ động, kiên trì thúc đy báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet phát triển, thường xuyên đi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

- Các cấp chính quyền, tchức đoàn thể, các cơ quan thông tin tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động người sử dụng Internet tuân thpháp luật, chuẩn mực đạo đức xã hội.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức đổi mới cấp ủy, chính quyền, đoàn th, cán bộ, đảng viên vcông nghệ Internet; vị trí, tầm quan trọng, của báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet; các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bn và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước; tuyên truyền khai thác, sử dụng báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet thiết thực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh, chủ động đưa các thông tin chính thống, lành mạnh, hu ích lên mạng Internet. Kịp thời tuyên truyền biểu dương khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biu trong việc thực hiện đường li chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, khuyến khích động viên nhân dân khai thác có hiệu quả các tiện ích công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học tăng năng sut lao động, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. Kịp thời phê phán, tuyên truyn làm cho nhân dân hiểu rõ âm mưu, phương thức thđoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm lợi dụng Internet (đặc biệt là mạng xã hội) đkích động chống phá Đảng, Nhà nước. Đấu tranh, phản bác hiệu quả các thông tin sai trái trên mạng, các thông tin có tác động tiêu cực đến sự phát trin của đất nước.

- Chú trọng việc phổ cập dịch vụ internet đi đôi với tuyên truyền giáo dục ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Tiếp tục duy trì nâng cao chất lưng, hiệu quả hoạt động của các trang thông tin điện tử tổng hp, cổng thông tin điện tử tnh và các cng thành phần

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển, nâng cấp giao diện đối với trang http:/baonghean.vn, http://truyenhinhnghean.vn, http://Congannghean.vn, http://vanhoanghean.vn, Cổng thông tin điện thttp://nghean.gov.vn; tận dụng ưu thế về tốc độ truyền tải thông tin nhanh, chi phí thấp, phạm vi bao phủ thông tin rộng đcung cấp thông tin cho người dân, tuyên truyền các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên cơ sở đảm bo an toàn, an ninh thông tin quốc gia.

- Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tin bài ca các trang http://baonghean.vn, http://truyenhinhnghean.vn, http://Congannghean.vn, http://vanhoanghean.vn

- Tăng cường theo dõi, hướng dn và quản lý trang thông tin điện tử, mạng xã hội trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích các trang thông tin tng hợp cung cp các thông tin đa dạng, phong phú, chính xác, kịp thời đ đáp ng nhu cầu thông tin, góp phần xây dựng li sống lành mạnh cho người dân.

3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng

- Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưng đội ngũ lãnh đạo quản lý, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tin, báo chí.

- Tchức đào tạo, bồi dưng nâng cao nhận thức, lý lun chính trị, ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ chuyên môn; tinh thần trách nhiệm, ý thức tchức kỷ luật, ý thức giữ gìn bí mật nhà nước cho đội ngũ quản lý, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ, công chức được phân công theo dõi, phụ trách các trang tin điện t, cổng thông tin điện tử.

4. Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra

- Tăng cường công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về quản lý báo chí điện t, các loại hình truyền thông khác và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bn cho cán bộ, công chức, viên chức, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và nhân dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên khai thác, sử dụng báo chí điện tử, mạng xã hội, Internet thiết thực, hiệu quả.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với báo chí điện t, trang thông tin điện t, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và các điểm truy nhập Internet công cộng.

- Quản lý chặt chẽ các điểm truy cập Internet công cộng và các trò chơi trực tuyến để giảm thiểu tác động tiêu cực của trò chơi trực tuyến đến sức khỏe, tâm lý của người chơi, đặc biệt là thanh thiếu niên. Khuyến khích các trò chơi trực tuyến mang tính giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cổ vũ lòng yêu quê hương, đất nước. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cung cấp các trò chơi bạo lực, khiêu dâm, có tác động xấu đến sự phát triển của xã hội và vi phạm pháp luật.

5. Đầu tư kết cấu hạ tầng thông tin truyền thông

Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin, truyền dẫn phát sóng, phát thanh truyền hình từ tỉnh đến cơ sở nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin, văn hóa ngày càng tốt hơn của nhân dân.

6. Đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học

Tăng cường nghiên cứu khoa học thông tin nói chung, khoa học về quản lý thông tin, đặc biệt là thông tin điện tử trên mạng Internet.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- T chc quán triệt, hướng dẫn thực hiện Chthị số 30-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet; tuyên truyền nâng cao nhận thức ca các cấp y, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên về công nghệ Internet; vị trí, tầm quan trọng của báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên mạng Internet.

- Cung cấp thông tin và kịp thời định hướng nội dung tuyên truyền, định hướng dư luận trước những vn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

- Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí kịp thi trong việc đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, ảnh hưởng xấu đến uy tín, quan điểm, đường lối của Đảng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tquốc Xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

- Nghiên cứu công tác phát triển báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet bsung vào Quy hoạch báo chí, xuất bản đến 2020.

- Tăng cường công tác qun lý Nhà nước về công tác thẩm định hồ sơ và cấp phép trang tin điện tử tng hợp; định kỳ rà soát, quản lý, kim tra việc thực hiện các quy định về đăng ký sử dụng các trang thông tin điện tử, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm. Phbiến pháp luật, thanh tra, kiểm tra báo chí, phát thanh truyền hình nói chung và báo điện tử, trang thông tin điện tử của tỉnh nói riêng; xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng Internet vào mục đích xấu, vi phạm pháp luật, đạo đức và chuẩn mực xã hội. Hàng năm, phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, quản lý báo chí điện tử và các loại hình truyền thông khác trên Internet.

- Chấn chnh các hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp như: cử cán bộ tham gia tác nghiệp như phóng viên; tự biên tp, rút tít, chnh sửa nội dung...; cung cấp các nội dung không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề được quy định trong giấy phép.

- Phối hợp với Công an tnh và các ngành chức năng liên quan tăng cường đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet và công tác bo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản; chủ động phòng ngừa cơ mất an toàn thông tin đối với các trang, cng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; các vụ lộ, lọt tài liệu bí mật nhà nước, bí mật nội bộ trên mạng Internet (đặc biệt là mạng xã hội).

- Tham mưu ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin, quy chế quản lý mạng diện rộng (WAN), tổ chức triển khai cơ chế chống virus cho các máy trạm, máy chủ, các thiết bị di động trong mạng LAN của cơ quan, đơn vị. Tăng cường cài đặt các phần mềm diệt virus máy tính có bản quyn cho hệ thống máy tính của đơn vị để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và loại trừ những phn mềm mã độc (virus, trojan, worms, keylogger...) hạn chế ti đa việc bị lợi dụng ăn cắp mật khẩu quản trị của Website từ các máy tính này.

- Ban hành cơ chế sao lưu dữ liệu định kcủa cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. Khi phát hiện các nguy cơ mt an toàn thông tin hoặc bị tấn công mạng thực hiện ngt kết nối truy cập qua Internet đến cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, sao lưu dữ liệu, thông báo và phi hợp kịp thời với đơn vị lưu tr, duy trì trang, cng thông tin của đơn vị.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan định kỳ đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch, báo cáo y ban nhân dân tnh và đề xuất điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết.

3. Công an tỉnh

- Chđạo điều tra, xử lý các hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để tiến hành các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; các trường hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên mạng Internet.

- Tham mưu, hướng dn các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đoàn th, địa phương thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước nhất là

.........................

- Tích cực, chủ động tham gia đấu tranh chống các thông tin sai trái, phản động, xuyên tạc sự thật trên Internet. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mt nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước.

7. Các s, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những thông tin và luận điệu tiêu cực, độc hại trên Internet, khai thác và sử dụng Internet hiệu quả, thiết thực của địa phương thông qua các bui tập hun, tuyên truyền phổ biến pháp luật, các phong trào vận động quần chúng đơn vị, địa phương, cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên và người dân khai thác, sử dụng thông tin trên Internet một cách đúng đắn, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bn và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước; tuyên truyền đ các gia đình nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc quản lý hướng dẫn con em sử dụng Internet một cách lành mạnh, hiệu quả, thiết thực.

- Tăng cường công tác tuyên truyền đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động trong việc sử dụng internet, mạng xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức người lao động lợi dụng internet, mạng xã hội (đặc biệt là facebook) để cung cấp, chia sẻ những thông tin không phù hợp, gây mất n định tình hình, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng diễn đàn để kích động, nói xấu các tchức, tập thể, cá nhân.

- Thực hiện việc cung cấp thông tin trên mạng theo đúng quy định của pháp luật; kiểm tra, rà soát và đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc xin Giấy phép đối với trang thông tin điện tử tổng hợp đang hoạt động.

8. Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông, phi hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn thông tin có nội dung độc hại, phản động và không lành mạnh; phát hiện yếu tố mất an toàn, an ninh thông tin; các vụ lộ, lọt tài liệu bí mật nhà nước trên mạng Internet.

- Triển khai các hệ thng kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đm an toàn thông tin, an ninh thông tin.

- Hướng dẫn các đại lý Internet, điểm truy cập Internet công cộng, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng ca doanh nghiệp bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Bố trí cổng kết nối và các điều kiện kỹ thuật cn thiết để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin.

- Xây dựng triển khai thực hiện các quy chế quản lý nội bộ, bo vệ bí mật nhà nước, quy trình vận hành khai thác cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và quy chế phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và Công an tỉnh trong việc bảo đảm an toàn an ninh thông tin.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị, tổ chức căn cứ nhiệm vụ được phân công xây dựng Kế hoạch ca đơn vị, địa phương mình thật cụ thể, chi tiết và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi vSở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy, y ban nhân dân tnh theo đúng quy định (Riêng báo cáo năm các đơn vị, địa phương gửi vSở Thông tin và Truyền thông trước ngày 01/12).

2. S Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch này.

3. Quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương báo cáo y ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) đhướng dẫn, tng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo TW; (b/cáo)
- Bộ Thông tin và Truyền thông; (b/cáo)
- TT Tnh y, HĐND tnh; (b/cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND tnh;
- Các PCT UBND tnh;
- Chánh, Phó VPUBND tnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn th cấp tỉnh liên quan;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn Nghệ An;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tnh;
- Trung tâm Tin học- Công báo UBND tỉnh;
- CV: Nội chính;
- Lưu: VT UBND tnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 558/KH-UBND-NC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu558/KH-UBND-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2015
Ngày hiệu lực14/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 558/KH-UBND-NC

Lược đồ Kế hoạch 558/KH-UBND-NC quản lý báo chí điện tử mạng xã hội truyền thông internet Nghệ An 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 558/KH-UBND-NC quản lý báo chí điện tử mạng xã hội truyền thông internet Nghệ An 2015
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu558/KH-UBND-NC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýNguyễn Xuân Đường
        Ngày ban hành14/09/2015
        Ngày hiệu lực14/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 558/KH-UBND-NC quản lý báo chí điện tử mạng xã hội truyền thông internet Nghệ An 2015

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 558/KH-UBND-NC quản lý báo chí điện tử mạng xã hội truyền thông internet Nghệ An 2015

              • 14/09/2015

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/09/2015

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực