Văn bản khác 56/KH-UBND

Kế hoạch 56/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 56/KH-UBND 2018 đào tạo nghề cho lao động nông thôn Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-UBND

Cần Thơ, ngày 23 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2018

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội;

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng;

Căn cứ Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 cho các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Cần Thơ.

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch Dạy nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ năm 2018, với các nội dung cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội được giao năm 2018.

2. Đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp cho các đối tượng chính sách xã hội và người lao động trên địa bàn thành phố Cần Thơ chưa có việc làm, việc làm chưa ổn định có nhu cầu học nghề để giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống; trong đó, tập trung đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn đủ trình độ, năng lực vào làm việc các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, dự án đầu tư lớn và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để chuyển đi nghề; đào tạo nghề nông nghiệp cho một bộ phận lao động nông thôn để thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại; nâng cao chất lượng lao động, nâng cao tỷ lệ giảm nghèo và giảm nghèo bền vững, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động của thành phố nhằm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế cho công chức các xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và thực thi công vụ.

4. Tạo điều kiện để các tổ chức, đơn vị tham gia đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

III. CHỈ TIÊU

1. Dạy nghề cho 5.200 người, trong đó:

a) Dạy nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng: 5.200 (3.905) người.

b) Dạy nghề trình độ trung cấp theo nhu cầu đề xuất của địa phương.

2. Giải quyết việc làm: 3.085 người, chiếm tỷ lệ 79% trong tổng số lao động được hỗ trợ dạy nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng.

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn

a) Nội dung hoạt động:

- Tiếp tục tăng cường quán triệt tinh thần Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, công chức nhằm tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả.

- Tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dạy nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ đối với lao động nông thôn tham gia học nghề, để người dân hiểu rõ lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm để tích cực tham gia học nghề, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Cụ thể:

+ Xây dựng chuyên mục đào tạo nghề cho lao động nông thôn phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ với hình thức: chuyên đề, phóng sự và bản tin.

+ Xây dựng chuyên trang đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên Nhật báo Cần Thơ với định kỳ 01 lần/tuần.

+ Xây dựng chuyên đề trên Báo Đại đoàn kết, mỗi tháng phát hành 01 kỳ.

+ Xây dựng chuyên đề trên Báo Lao độngXã hội, mỗi tháng phát hành 01 kỳ.

+ Chuyên đề về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên Đài Truyền thanh 09 quận, huyện với định kỳ mỗi tuần/01 lần với nội dung do Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố và Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn quận, huyện cung cấp (tùy theo yêu cầu cụ thể của từng địa phương).

+ Xây dựng sổ tay tuyên truyền về chính sách Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các thông tin hướng nghiệp, nhu cầu tuyển dụng... cho cán bộ cơ sở, nhân dân lao động trên địa bàn thành phố.

- Tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động đối với đội ngũ tuyên truyền viên là cán bộ cơ sở.

b) Kinh phí thực hiện dự kiến: 405.000.000 đồng, gồm:

- Thông tin trên Nhật Báo Cần Thơ:

6.333.000 đồng/tháng x 12 tháng = 76.000.000 đồng.

- Thông tin trên Báo Đại đoàn kết:

5.000.000 đồng/kỳ x 12 kỳ = 60.000.000 đồng.

- Thông tin trên Báo Lao độngXã hội:

5.000.000 đồng/kỳ x 12 kỳ = 60.000.000 đồng.

- Chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ:

4.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 48.000.000 đồng.

- Thông tin trên Đài Truyền thanh các quận, huyện:

1.000.000 đồng/tháng x 09 tháng x 09 đài = 81.000.000 đồng.

- In sổ tay, tờ rơi tuyên truyền: 30.000.000 đồng.

+ Sổ tay tuyên truyền:

400 quyển x 50.000 đồng = 20.000.000 đồng.

+ Tờ rơi:

4.000 tờ x 2.500 đồng = 10.000.000 đồng.

- Tham dự, tổ chức, bồi dưỡng, hội nghị tập huấn tuyên truyền: 50.000.000 đồng.

c) Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương.

2. Khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn

a) Nội dung hoạt động:

Tổ chức khảo sát, rà soát, cập nhật thông tin nhu cầu học nghề của người lao động; nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp; năng lực đào tạo của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn; xây dựng danh mục nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của từng quận, huyện và của người lao động; tập trung xây dựng mô hình điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm trong xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đặc biệt nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả.

b) Kinh phí thực hiện dự kiến: 54.000.000 đồng, gồm:

Dự kiến bình quân: 6.000.000 đồng/quận, huyện x 9 = 54.000.000 đồng.

c) Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương.

3. Kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án

a) Nội dung hoạt động:

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng và cuối năm tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động thôn thôn tại các quận, huyện.

- Báo cáo, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung Đề án; tình hình quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện kế hoạch.

b) Kinh phí thực hiện: Tổng kinh phí dự kiến là 213.931.475 đồng.

- Hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố về thực hiện Đề án (kiểm tra, giám sát, hội họp, công tác, hội nghị sơ kết, tổng kết...). Trong đó:

+ Kiểm tra, giám sát các lớp dạy nghề nông nghiệp: 39.000.000 đồng.

+ Kiểm tra, giám sát các lớp dạy nghề phi nông nghiệp: 110.000.000 đồng

+ Đánh giá tình hình thực hiện Đề án: 50.931.475 đồng.

+ Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch dạy nghề nông nghiệp (tổ chức Hội nghị tổng kết dạy nghề nông nghiệp): 14.000.000 đồng.

c) Nguồn kinh phí:

Ngân sách địa phương dự kiến: 213.931.475 đồng.

4. Hỗ trợ dạy nghề cho người lao động

Tổng số: 3.905 người.

Tổng kinh phí dự kiến: 11.327.068.525 đồng.

Hỗ trợ dạy nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng cho 5.200 (3905) người.

a) Dạy nghề nông nghiệp:

Trình độ đào tạo sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng cho: 990 người.

Kinh phí tạm tính: 2.795.500.000 đồng. Cụ thể:

- Đối tượng 1: Lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác: 125 người, kinh phí hỗ trợ là 408.250.000 đồng. Trong đó:

+ Chi phí hỗ trợ dạy nghề: 125 người x 1.600.000 đồng/người/khóa = 200.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học nghề: 125 x 30.000 đồng/ngày x 55 ngày = 206.250.000 đồng.

+ Hỗ trợ tiền đi lại trong thời gian học nghề cho người phải đi học xa nơi cư trú trên 15km, dự kiến khoảng 10 người: 10 người x 200.000 đồng/người/khóa học = 2.000.000 đồng.

- Đối tượng 2: Lao động thuộc hộ cận nghèo: 85 người, kinh phí thực hiện là: 277.250.000 đồng

+ Chi phí hỗ trợ dạy nghề: 85 người x 1.600.000 đồng/người/khóa = 136.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học nghề: 85 x 30.000 đồng/ngày x 55 ngày = 140.250.000 đồng.

+ Hỗ trợ tiền đi lại trong thời gian học nghề cho người phải đi học xa nơi cư trú trên 15km, dự kiến khoảng 5 người: 5 người x 200.000 đồng/người/khóa học = 1.000.000 đồng.

- Đối tượng 3: Lao động nông thôn khác: 780 người, kinh phí hỗ trợ là 2.110.000.000 đồng, trong đó:

+ Chi phí hỗ trợ dạy nghề: 780 người x 1.600.000 đồng/người/khóa = 1.248.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học nghề: 780 người x 20.000 đồng/ngày x 55 ngày = 858.000.000 đồng.

+ Hỗ trợ tiền đi lại trong thời gian học nghề cho người phải đi học xa nơi cư trú trên 15km, dự kiến: 20 người x 200.000 đồng/người/khóa học = 4.000.000 đồng.

b) Dạy nghề phi nông nghiệp

Hỗ trợ dạy nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng cho 2.915 người.

Kinh phí tạm tính: 8.531.568.525 đồng. Cụ thể:

- Đối tượng 1: Lao động nông thôn thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác: 470 người, kinh phí hỗ trợ 1.664.698.000 đồng. Trong đó:

+ Chi phí hỗ trợ dạy nghề: 470 người x 1.553.400 đồng/người/khóa = 730.098.000 đồng.

+ Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học nghề: 470 người x 30.000 đồng/ngày x 22 ngày/tháng x 3 tháng = 930.600.000 đồng.

+ Hỗ trợ tiền đi lại trong thời gian học nghề cho người phải đi học xa nơi cư trú trên 15km, dự kiến: 20 người x 200.000 đồng/người/khóa học = 4.000.000 đồng.

- Đối tượng 2: Lao động thuộc hộ cận nghèo: 120 người, kinh phí thực hiện 426.008.000 đồng.

+ Chi phí hỗ trợ dạy nghề: 120 người x 1.553.400 đồng/người/khóa = 186.408.000 đồng.

+ Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học nghề: 120 người x 30.000 đồng/ngày x 22 ngày/tháng x 3 tháng = 237.600.000 đồng.

+ Hỗ trợ tiền đi lại trong thời gian học nghề cho người phải đi học xa nơi cư trú trên 15km, dự kiến: 10 người x 200.000 đồng/người/khóa học = 2.000.000 đồng.

- Đối tượng 3: Lao động nông thôn khác chưa có việc làm, có việc làm chưa ổn định có nhu cầu học nghề ổn định cuộc sống: 2.325 người, kinh phí hỗ trợ 6.440.862.525 đồng, trong đó:

+ Chi phí hỗ trợ dạy nghề: 2.325 người x 1.448.457 đồng/người/khóa = 3.367.662.525 đồng.

+ Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học nghề: 2.325 người x 20.000 đồng/ngày x 22 ngày/tháng x 3 tháng = 3.069.200.000 đồng.

+ Hỗ trợ tiền đi lại trong thời gian học nghề cho người phải đi học xa nơi cư trú trên 15km, dự kiến: 20 người x 200.000 đồng/người/khóa học = 4.000.000 đồng.

c) Dạy nghề trình độ trung cấp

Hỗ trợ dạy nghề trình độ trung cấp. Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học nghề (thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo, người dân tộc, người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công): 190.000 đồng/người/tháng.

Nội dung chi và mức chi đối với các nghề nông nghiệp thực hiện theo Công văn số 4491/UBND-KT ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc định mức chi dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2013 và nghề phi nông nghiệp thực hiện theo Công văn số 3271/UBND-KT ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc định mức chi dạy nghề cho lao động nông thôn và Công văn số 5275/UBND-VX ngày 20 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc định mức hỗ trợ học phí đào tạo trung cấp nghề theo mô hình vừa học văn hóa vừa học nghề... Trường hợp các nghề không có trong danh mục các văn bản nêu trên hoặc có trong danh mục nhưng chưa phù họp với thời điểm thực tế, lập dự toán gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

d) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã:

Thực hiện theo Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã năm 2018.

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Ngân sách địa phương dự kiến: 12.000.000.000 đồng. Trong đó:

1. Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với lao động nông thôn

Kinh phí dự kiến: 405.000.000 đồng.

a) Thông tin trên Nhật Báo Cần Thơ:

6.333.000 đồng/tháng x 12 tháng = 76.000.000 đồng.

b) Thông tin trên Báo Đại đoàn kết:

5.000.000 đồng/kỳ x 12 kỳ = 60.000.000 đồng.

c) Thông tin trên Báo Lao độngXã hội:

5.000.000 đồng/kỳ x 12 kỳ = 60.000.000 đồng.

d) Chuyên mục trên Đài Phát thành và Truyền hình thành phố Cần Thơ:

4.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 48.000.000 đồng.

đ) Thông tin trên Đài Truyền thanh quận, huyện:

1.000.000 đồng/tháng x 09 tháng x 09 đài = 81.000.000 đồng.

e) In sổ tay, tờ rơi tuyên truyền: 30.000.00 đồng.

- Sổ tay tuyên truyền:

400 quyển x 50.000 đồng = 20.000.000 đồng.

- Tờ rơi:

4.000 tờ x 2.500 đồng = 10.000.000 đồng.

- Tham dự, tổ chức, bồi dưỡng, hội nghị tập huấn tuyên truyền: 50.000.000 đồng.

2. Điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề

Kinh phí dự kiến: 54.000.000 đồng.

Hỗ trợ điều tra khảo sát và dự báo nhu cầu dạy nghề cho 09 quận, huyện. Trong đó mỗi quận, huyện 6.000.000 đồng.

3. Hỗ trợ dạy nghề cho người lao động

Kinh phí dự kiến: 11.327.068.525 đồng. Trong đó:

a) Dạy nghề nông nghiệp: 2.795.500.000 đồng.

b) Dạy nghề phi nông nghiệp: 8.531.568.525 đồng.

4. Giám sát đánh giá tình hình thực hiện Đề án

Kinh phí dự kiến: 213.931.475 đồng. Trong đó:

a) Kiểm tra, giám sát các lớp dạy nghề nông nghiệp: 39.000.000 đồng.

b) Kiểm tra, giám sát các lớp dạy nghề phi nông nghiệp: 110.000.000 đồng.

c) Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch dạy nghề nông nghiệp: 14.000.000 đồng.

d) Đánh giá tình hình thực hiện Đề án: 50.931.475 đồng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này đến các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các địa phương có liên quan; chịu trách nhiệm quản lý về dạy nghề phi nông nghiệp.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm quản lý kinh phí và triển khai công tác dạy nghề nông nghiệp.

3. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm quản lý kinh phí và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ và Thông tư liên tịch số 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNN&PTNT-BNV-BCT-BTTTT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

Nội dung thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo, đài: Nhật Báo Cần Thơ, Báo Đại Đoàn kết, Báo Lao động và Xã hội, Đài Phát thành và Truyền hình thành phố Cần Thơ, triển khai thực hiện từ tháng 01 năm 2017 theo Quyết định số 3205/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020.

Đối với danh mục các lớp nghề và đơn vị tham gia đào tạo nghề đã đăng ký đính kèm theo Kế hoạch, nếu có sự thay đổi, tùy theo tình hình thực tế, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, xem xét và điều chỉnh kịp thời các lớp nghề thuộc đơn vị phụ trách nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại địa phương.

VII. CÔNG TÁC THÔNG TIN, BÁO CÁO

Các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động thôn thôn, các ý kiến đề xuất và giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu cho Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố theo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và năm (vào ngày 10 của tháng cuối quý)./.

(Đính kèm Phụ lục: I, II, III, IV)

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

PHỤ LỤC I

KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

ĐVT: ngàn đồng (1.000)

STT

Nội dung

Số tiền

1

Tuyên truyền, tư vấn học nghề, việc làm

405.000

-

Ngân sách địa phương

405.000

2

Điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu học nghề, sử dụng lao động qua đào tạo nghề

54.000

-

Ngân sách địa phương

54.000

3

Hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội khác

11.327.068.525

a

Dạy nghề nông nghiệp

2.795.500

-

Ngân sách địa phương

2.795.500

b

Dạy nghề phi nông nghiệp

8.531.568.525

-

Ngân sách địa phương

8.531.568.525

4

Kiểm tra, giám sát, đánh giá Đề án

213.931.475

a

Kiểm tra, giám sát các lớp dạy nghề nông nghiệp

39.000

-

Ngân sách địa phương

39.000

b

Kiểm tra, giám sát các lớp dạy nghề phi nông nghiệp

110.000

-

Ngân sách địa phương

110.000

c

Đánh giá thực hiện Kế hoạch dạy nghề nông nghiệp

14.000

-

Ngân sách địa phương

14.000

d

Đánh giá tình hình thực hiện Đề án

50.931.475

-

Ngân sách địa phương

50.931.475

Tổng số (1+2+3+4)

12.000.000

Ngân sách địa phương

12.000.000

 

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC LỚP NGHỀ NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Địa phương

Số lớp dưới 03 tháng và sơ cấp nghề

Số lớp Trung cấp nghề

Tổng số

I

Quận Bình Thủy

02

 

02

1

Nghề Trồng hoa, tạo dáng cây cảnh

2

 

1

II

Quận Ô Môn

03

 

03

1

Nghề Trồng hoa, tạo dáng cây cảnh

1

 

1

2

Nghề Trồng và chăm sóc cây ăn trái

2

 

1

III

Quận Thốt Nốt

05

 

05

1

Nghề Nhân giống lúa

1

 

1

2

Nghề Trồng rau an toàn

2

 

1

3

Nghề Trồng hoa, tạo dáng cây cảnh

1

 

1

4

Nghề Trồng và chăm sóc cây ăn trái

1

 

1

IV

Huyện Phong Điền

07

 

07

1

Nghề Trồng và chăm sóc cây ăn trái

7

 

1

V

Huyện Thới Lai

05

 

05

1

Nghề Trồng rau an toàn

1

 

1

2

Nghề Trồng nấm rơm

1

 

1

3

Nghề Trồng và chăm sóc cây ăn trái

3

 

1

VI

Huyện Cờ Đỏ

03

 

03

1

Nghề Nhân giống lúa

1

 

1

2

Nghề Nuôi và phòng trị bệnh gia súc

1

 

2

3

Nghề Sửa chữa máy nông nghiệp

1

 

1

VII

Huyện Vĩnh Thạnh

05

 

05

1

Nghề Nhân giống lúa

2

 

1

2

Nghề Trồng lúa chất lượng cao

1

 

1

3

Nghề Trồng và chăm sóc cây lương thực, thực phẩm (cây bắp)

1

 

1

4

Nuôi và phòng trị bệnh gia cầm

1

 

 

Tổng cộng

30

 

30

 

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH CÁC LỚP NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Địa phương

Số lớp dưới 03 tháng và sơ cấp nghề

Số lớp Trung cấp nghề

Tổng số

I

Quận Ninh Kiều

12

 

12

1

Nghề Pha chế

3

 

3

2

Nghề Chăm sóc da

1

 

1

3

Nghề Trang điểm

2

 

2

4

Nghề Nails

1

 

1

5

Nghề Thiết kế đồ họa quảng cáo

1

 

1

6

Nghề May gia dụng

1

 

1

7

Nghề Sửa chữa máy tính

1

 

1

8

Nghề Nề (kỹ thuật xây dựng)

1

 

1

9

Nghề Lái xe ôtô B2

1

 

1

II

Quận Bình Thủy

10

 

10

1

Nghề Nấu ăn

1

 

1

2

Nghề Pha chế

1

 

1

3

Nghề Trang điểm

1

 

1

4

Nghề Nails

1

 

1

5

Nghề May công nghiệp

3

 

3

6

Nghề Điện lạnh

1

 

1

7

Nghề Nề (kỹ thuật xây dựng)

1

 

1

8

Nghề Kỹ thuật Hàn

1

 

1

III

Quận Cái Răng

10

 

10

1

Nghề Nấu ăn

1

 

1

2

Nghề Kỹ thuật may giầy da

2

 

2

3

Nghề May gia dụng

1

 

1

4

Nghề đan dây nhựa

2

 

2

5

Nghề Sửa chữa máy tính

1

 

1

6

Nghề Kỹ thuật Hàn

1

 

1

7

Nghề Lái xe ôtô B2

2

 

2

IV

Quận Ô Môn

11

 

11

1

Nghề nghiệp vụ Du lịch

1

 

1

2

Nghề Nấu ăn

2

 

2

3

Nghề Trang điểm

1

 

1

4

Nghề Nails

1

 

1

5

Nghề May công nghiệp

2

 

2

6

Nghề đan đát

2

 

2

7

Nghề Nề (kỹ thuật xây dựng)

1

 

1

8

Nghề Lái xe ôtô B2

1

 

1

V

Quận Thốt Nốt

13

 

13

1

Nghề Nấu ăn

2

 

2

2

Nghề Trang điểm

2

 

2

3

Nghề Đan dây nhựa

4

 

4

4

Nghề Đan đát

1

 

1

5

Nghề Điện cơ

1

 

1

6

Nghề Điện dân dụng

1

 

1

7

Nghề Sữa chữa xe gắn máy

1

 

1

8

Nghề Lái xe ôtô B2

1

 

1

VI

Huyện Phong Điền

07

 

07

1

Nghề May gia dụng

1

 

1

2

Nghề Đan dây nhựa

3

 

3

3

Nghề Đan đát

1

 

1

4

Nghề Nề (kỹ thuật xây dựng)

1

 

1

5

Nghề Lái tàu thuyền

1

 

1

VII

Huyện Cờ Đỏ

12

 

12

1

Nghề Nấu ăn

1

 

1

2

Nghề Chăm sóc da

1

 

1

3

Nghề May Công nghiệp

1

 

1

4

Nghề Đan dây nhựa

5

 

5

5

Nghề Đan lục bình

1

 

1

6

Nghề Sửa chữa máy nổ

1

 

1

7

Nghề Lái xe ôtô B2

2

 

2

VIII

Huyện Thới Lai

12

 

12

1

Nghề nghiệp vụ Du lịch

2

 

2

2

Nghề Cắt - Uốn tóc

1

 

1

3

Nghề May Công nghiệp

2

 

2

4

Nghề Đan dây nhựa

1

 

1

5

Nghề Đan đát

1

 

1

6

Nghề Sữa chữa xe gắn máy

1

 

1

7

Nghề Nề (kỹ thuật xây dựng)

2

 

2

8

Nghề Kỹ thuật Hàn

1

 

1

9

Nghề Lái xe ôtô B2

1

 

1

IX

Huyện Vĩnh Thạnh

06

 

06

1

Nghề Đan dây nhựa

3

 

3

2

Nghề Đan lục bình

1

 

1

3

Nghề Chằm nón

1

 

1

4

Sửa chữa máy tính (Lắp ráp cài đặt máy tính)

1

 

1

Tổng cộng

93

 

93

 

PHỤ LỤC IV

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO THAM GIA DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

STT

Đơn vị đào tạo

Địa chỉ

Ghi chú

I

Lĩnh vực nông nghiệp

 

 

1

Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo nghề nông thôn - Viện nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Khu II Đại học Cần Thơ, đường 3/2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

2

Trung tâm Khuyến nông

Số 4 Ngô Hữu Hạnh, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

3

Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ

Lộ tẻ Base, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

 

4

Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật thành phố Cần Thơ

Số 9 đường Cách mạng tháng Tám, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

5

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ô Môn

Khu vực 12, Phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

 

6

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thốt Nốt

Khu vực Thới An 1, Phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

 

7

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền

Ấp Nhơn Lộc 1A , Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

 

8

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thới Lai

Thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

 

9

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cờ Đỏ

Ấp Thới Hòa , Thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

 

10

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Thạnh

Ấp Vĩnh Tiến , Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

 

II

Lĩnh vực phi nông nghiệp

 

 

1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều

Phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Cái Răng

Phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

 

3

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Bình Thủy

Khu dân cư Ngân Thuận, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

 

4

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ô Môn

Khu vực 12, Phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

 

5

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thốt Nốt

Khu vực Thới An 1, Phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

 

6

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Phong Điền

Ấp Nhơn Lộc 1A , Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

 

7

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Thới Lai

Thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

 

8

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cờ Đỏ

Ấp Thới Hòa, Thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

 

9

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Thạnh

Ấp Vĩnh Tiến, Thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

 

10

Trường Trung cấp nghề Thới Lai

Thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

 

11

Trung tâm Dạy nghề Tây Đô

830 Quốc lộ 91, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

 

12

Trung tâm Dạy nghề Nhã Thành

Số 194 đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

13

Trung tâm Dạy nghề phụ nữ quận Ninh Kiều

96/11 Nguyễn Thần Hiến, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

14

Trung tâm Dạy nghề lái xe cơ giới đường bộ Cần Thơ

36 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

15

Trung tâm dạy nghề Phụ nữ thành phố Cần Thơ

4 Nguyễn Đình Chiểu, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

16

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khánh Thịnh

Số 264 Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

17

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư xây dựng Nam Á

730, Khu vực Tân Phước 1, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

 

18

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Cái Răng

Phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

 

19

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thẩm mỹ FOB

14/2A-14/4-14/6, Lý Tự Trọng, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

20

Hợp tác xã Phú Thọ

124/2 Ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

 

21

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ

Số 47 đường số 1, khu vực 3 Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

22

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật công đoàn Cần Thơ

30-32 Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

 

23

Trường Trung cấp nghề Đông Dương

Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu56/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/03/2018
Ngày hiệu lực23/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 56/KH-UBND 2018 đào tạo nghề cho lao động nông thôn Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 56/KH-UBND 2018 đào tạo nghề cho lao động nông thôn Cần Thơ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu56/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Tâm
        Ngày ban hành23/03/2018
        Ngày hiệu lực23/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 56/KH-UBND 2018 đào tạo nghề cho lao động nông thôn Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 56/KH-UBND 2018 đào tạo nghề cho lao động nông thôn Cần Thơ

            • 23/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực