Văn bản khác 56/KH-UBND

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2018 về rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 56/KH-UBND 2018 sự phù hợp thủ tục hành chính với dịch vụ công trực tuyến Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 26 tháng 02 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỚI YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính với yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến thủ tục hành chính với yêu cầu triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo cơ sở để kiến nghị Bộ, ngành sửa đổi, hoàn thiện căn cứ pháp lý quy định thủ tục hành chính.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã lựa chọn thủ tục hành chính để xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến khả thi, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Phạm vi rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, thủ tục hành chính mới được ban hành trong văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính chưa được công bố (do công bố không đầy đủ, thiếu).

Không thực hiện rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính đối với danh mục thủ tục hành chính thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã được ban hành tại Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

2. Nội dung rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính

Việc rà soát, đánh giá tập trung vào 02 nội dung:

- Sự phù hợp của nội dung quy định thủ tục hành chính với yêu cầu, tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ.

- Sự ảnh hưởng của thủ tục hành chính đến mức độ phức tạp trong thiết kế và hiệu năng, hiệu quả vận hành, sử dụng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

3. Cách thức rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính

Yêu cầu đối với các mức độ của dịch vụ công trực tuyến thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 5 của Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Cách thức rà soát, đánh giá được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số X của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, như sau:

a) Rà soát, đánh giá sự phù hợp của nội dung quy định thủ tục hành chính

Căn cứ vào nội dung quy định các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính và cách thức phân loại dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ, cơ quan, đơn vị chủ trì rà soát tổ chức rà soát, đánh giá, xác định các quy định thủ tục hành chính không phù hợp để triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, cơ quan, đơn vị chủ trì rà soát đề xuất các giải pháp thực hiện theo hướng:

- Xử lý bất cập bằng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ trong quá trình thiết kế hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

- Xử lý bất cập thông qua sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

b) Rà soát, đánh giá sự ảnh hưởng của thủ tục hành chính đến thiết kế, vận hành, sử dụng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Quy định thủ tục hành chính sẽ ảnh hưởng đến tính phức tạp trong thiết kế hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tính hiệu quả giữa chi phí xây dựng với hiệu năng sử dụng, vận hành hệ thống.

Căn cứ kết quả rà soát, cơ quan, đơn vị chủ trì rà soát tổng hợp, đề xuất danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình.

c) Trên cơ sở kết quả rà soát tại mục a, b ở trên, cơ quan, đơn vị chủ trì rà soát tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá theo mẫu tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này bao gồm:

- Danh mục thủ tục hành chính đề xuất thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình, trong đó phải xác định rõ tên thủ tục hành chính, mức độ áp dụng dịch vụ công trực tuyến, năm (hoặc giai đoạn) triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Danh mục thủ tục hành chính chưa phù hợp để triển khai dịch vụ công trực tuyến, trong đó phải xác định rõ tên thủ tục hành chính, lý do không phù hợp, giải pháp khắc phục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Thủ trưởng các cơ quan cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

a) Chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá cho từng thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên địa bàn tỉnh (tất cả thủ tục hành chính do cơ quan, đơn vị tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố).

Tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh cụ thể, thiết thực, đạt được mục tiêu đề ra.

Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan cấp tỉnh phải lấy ý kiến trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi văn bản.

b) Hoàn thành và gửi kết quả rà soát, đánh giá danh mục thủ tục hành chính đề xuất thực hiện dịch vụ công trực tuyến được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2018 để xem xét, đánh giá chất lượng.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm:

Hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, đánh giá danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị được giao rà soát, đánh giá theo Kế hoạch này (đã tập huấn ngày 16/01/2018).

Kiểm tra, xác nhận kết quả rà soát, đánh giá danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh các kết quả rà soát, đánh giá nếu chưa đạt yêu cầu; tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát; tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo để tham vấn các bên liên quan.

Trong quá trình thực hiện, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan cấp tỉnh thực hiện đạt tiến độ Kế hoạch đề ra; kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh trong việc rà soát, đánh giá danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Quá trình thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) xem xét, chỉ đạo, bổ sung./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- CT, các PCT;
- Các sở, Ban QLCKCN tỉnh, Thanh tra tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- VPUB: CVP, PVP Trần Văn Đồng, Phòng KSTTHC;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)

BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Danh mục thủ tục hành chính đề xuất thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Mức độ dịch vụ công trực tuyến

Năm (hoặc giai đoạn)

Ghi chú

Mức 3

Mức 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Danh mục thủ tục hành chính chưa phù hợp để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 hoặc 4

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Lý do không phù hợp

Giải pháp khắc phục

Ghi chú

Kỹ thuật, công nghệ

Sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu56/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2018
Ngày hiệu lực26/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 56/KH-UBND 2018 sự phù hợp thủ tục hành chính với dịch vụ công trực tuyến Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 56/KH-UBND 2018 sự phù hợp thủ tục hành chính với dịch vụ công trực tuyến Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu56/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành26/02/2018
        Ngày hiệu lực26/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 56/KH-UBND 2018 sự phù hợp thủ tục hành chính với dịch vụ công trực tuyến Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 56/KH-UBND 2018 sự phù hợp thủ tục hành chính với dịch vụ công trực tuyến Tiền Giang

           • 26/02/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực