Văn bản khác 56/KH-UBND

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2019 về xây dựng, triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 56/KH-UBND 2019 Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở ban ngành Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 12 tháng 04 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SỞ, BAN NGÀNH VÀ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (DDCI) THUỘC TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021, với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đánh giá tính sáng tạo và kết quả điều hành của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Sóc Trăng, thông qua thực hiện các mục tiêu sau:

- Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và cấp huyện, thị xã, thành phố để đánh giá năng lực điều hành của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (tên gọi tiếng Anh là Department & District Competitiveness Index, viết tắt là DDCI). Từ kết quả đó đề xuất các giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.

- Tạo động lực để các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chủ động, tích cực trong cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Tạo thêm kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để nhà đầu tư, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành. Từ đó, cải thiện chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công và nâng cao chất lượng hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng và triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI phải nhằm đáp ứng yêu cầu cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Theo đó, khi thiết kế câu hỏi khảo sát và tiêu chí đánh giá phải dựa trên cơ sở các chỉ số thành phần PCI cần được cải thiện; đồng thời, việc khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được thực hiện với nội dung, tiêu chí, đối tượng cụ thể, thiết thực đang được nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm trong giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp...

- Kết quả khảo sát, điều tra lấy ý kiến phải được tổng hợp, phân tích, đánh giá một cách đầy đủ, khách quan, minh bạch, là căn cứ để so sánh chất lượng điều hành các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; đồng thời là cơ sở tin cậy để đề ra các giải pháp hiệu quả phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

- Số lượng các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố được đánh giá cần phải theo lộ trình nhất định phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; trong đó, quy mô và số lượng tiêu chí, đối tượng được đánh giá cần phải được nghiên cứu kỹ, mở rộng dần theo từng năm.

- Sự thành công của việc xây dựng và triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI phụ thuộc chủ yếu vào sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh và sự tham vấn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Do đó, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cần phải quyết liệt trong triển khai thực hiện Kế hoạch này; công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp phải thật sự có hiệu quả; tranh thủ ý kiến tham vấn của VCCI.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng, phạm vi

- Đối tượng được đánh giá: là các sở, ban ngành tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng. Số lượng các sở, ban ngành tỉnh sẽ được đánh giá theo lộ trình từng năm tùy theo tình hình thực tế của tỉnh; 100% các huyện, thị xã, thành phố sẽ được đánh giá từ năm 2019.

- Phạm vi lấy ý kiến, khảo sát: các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể (đối với địa phương) đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Bộ tiêu chí đánh giá

Tỉnh sẽ ban hành bộ tiêu chí đánh giá phù hợp theo từng năm trên cơ sở các chỉ số thành phần của chỉ số PCI và tình hình thực tế của tỉnh Sóc Trăng.

3. Phương pháp thực hiện

Phương pháp xây dựng và triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI dựa trên các phương pháp xây dựng chỉ số PCI của VCCI áp dụng trên điều kiện thực tiễn của tỉnh Sóc Trăng, trong đó gồm các bước cơ bản như sau:

- Phân tích các chỉ số thành phần của Bộ chỉ số PCI và tình hình thực tế của tỉnh Sóc Trăng, từ đó đề ra bộ chỉ số DDCI của tỉnh.

- Xây dựng các câu hỏi điều tra khảo sát tương ứng với các chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số DDCI và xác định các nguồn dữ liệu cần thu thập bổ sung.

- Thu thập thông tin từ dữ liệu điều tra và các nguồn dữ liệu bổ sung. Dữ liệu điều tra được thu thập thông qua nhiều hình thức khác nhau như khảo sát doanh nghiệp, tổ chức qua đường bưu điện; khảo sát trực tiếp; khảo sát trực tuyến và khảo sát dựa trên kết quả đánh giá tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

- Tính toán các chỉ số thành phần và chuẩn hóa theo thang điểm nhất định.

- Gán trọng số và tính điểm số DDCI tổng hợp.

Ngoài ra, có thể sử dụng các phương pháp tham vấn chuyên gia của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Viện, Trường Đại học trong và ngoài nước.

4. Lộ trình thực hiện

a) Năm 2019

- Ban hành kế hoạch triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2019 - 2021.

- Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện tỉnh Sóc Trăng, trong đó:

+ Thuê đơn vị tư vấn phối hợp cùng Tổ công tác DDCI xây dựng bộ chỉ số trong tháng 5-6/2019

+ Lấy ý kiến các sở ban ngành và địa phương, dự kiến trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 7/2019.

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI năm 2019 (Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành và địa phương dự thảo Kế hoạch, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 7/2019).

- Tổ chức hội nghị công bố Bộ chỉ số DDCI và kế hoạch triển khai trong năm 2019. Thời gian trong tháng 7/2019.

- Thực hiện công tác truyền thông để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức quát triệt, tích cực triển khai thực hiện; cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ, sẵn sàng phối hợp, tham gia khảo sát. Thời gian thực hiện từ tháng 4/2019 đến 12/2019; trong đó:

+ Từ tháng 4-6/2019: thiết kế trang web, thông tin tuyên truyền về Kế hoạch xây dựng và triển khai DDCI giai đoạn 2019 - 2021 của tỉnh thông qua báo, đài...

+ Từ tháng 6-9/2019: tập trung tuyên truyền đến doanh nghiệp về nội dung, ý nghĩa... của đợt khảo sát thông qua các hình thức video clip, tờ rơi,...

- Thực hiện khảo sát ý kiến của doanh nghiệp. Thuê đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát trong tháng 8-9/2019; báo cáo kết quả trong tháng 11/2019.

- Tổ chức hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số DDCI trong tháng 12/2019.

b) Năm 2020

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI năm 2020 trong tháng 01/2020.

- Thuê đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát (quý II/2020).

- Đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát trong tháng 8-9/2020; báo cáo kết quả trong tháng 11/2020.

- Tổ chức hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số DDCI trong tháng 12/2020.

- Công tác truyền thông được thực hiện thường xuyên, cần tập trung vào thời điểm trước và trong giai đoạn khảo sát, lấy ý kiến của doanh nghiệp.

c) Năm 2021

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI năm 2021 trong tháng 01/2021.

- Thuê đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát (quý II/2021).

- Đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát trong tháng 8-9/2021; báo cáo kết quả trong tháng 11/2020.

- Tổ chức hội nghị công bố kết quả xếp hạng chỉ số DDCI trong tháng 12/2021.

- Công tác truyền thông được thực hiện thường xuyên, cần tập trung vào thời điểm trước và trong giai đoạn khảo sát, lấy ý kiến của doanh nghiệp.

- Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch triển khai DDCI giai đoạn 2019 - 2021.

4. Kinh phí thực hiện

- Năm 2019: Dự kiến kinh phí đảm bảo từ nguồn tài trợ của Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Năm 2020: Dự kiến kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh và nguồn tài trợ của Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Năm 2021: Dự kiến kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành và địa phương, thuê đơn vị tư vấn triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định (trong trường hợp sử dụng vốn ngân sách tỉnh) trình UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính chủ trì thẩm định dự toán kinh phí và tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách (trong trường hợp sử dụng vốn ngân sách tỉnh) để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh và Trung ương thực hiện tuyên truyền nội dung Kế hoạch này để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh biết, ủng hộ.

4. Sở Nội vụ căn cứ kết quả Bộ chỉ số DDCI, hàng năm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, phân loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, làm căn cứ để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét đưa kết quả đánh giá khảo sát vào công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh.

5. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình được khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo quán triệt và triển khai nghiêm túc Kế hoạch này đến các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc.

- Chủ động xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể của từng cơ quan, đơn vị mình nhằm triển khai có hiệu quả Bộ Chỉ số DDCI tỉnh Sóc Trăng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- TT. TU; TT, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VCCI chi nhánh
Cần Thơ;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Báo Sóc Trăng, Đài PTTH Sóc Trăng;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, KT, VX, XD, NC, KSTT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thành Trí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu56/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/04/2019
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 56/KH-UBND 2019 Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở ban ngành Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 56/KH-UBND 2019 Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở ban ngành Sóc Trăng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu56/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýLê Thành Trí
        Ngày ban hành12/04/2019
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 56/KH-UBND 2019 Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở ban ngành Sóc Trăng

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 56/KH-UBND 2019 Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của sở ban ngành Sóc Trăng

              • 12/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực