Văn bản khác 56/KH-UBND

Kế hoạch 56/KH-UBND tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2014

Nội dung toàn văn Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2014 tập huấn kỹ năng công tác xã hội cán bộ công tác xã hội Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/KH-UBND

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN KỸ NĂNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CHO CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN LÀM CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014

Thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020 và Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 3/11/2011 của UBND Thành phố về thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội Thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội của Thành phố năm 2014 với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

Tập huấn kỹ năng về nghề công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên đang làm công tác xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất lượng, góp phần thực hiện tốt hệ thống chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức mở lp, quản lý lớp học theo đúng quy định hiện hành.

- Tập huấn một số kỹ năng công tác xã hội cơ bản, thiết thực phục vụ cho công việc của cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội.

- Giảng viên tham gia giảng dạy các lớp tập hun có trình độ thạc sỹ trở lên chuyên ngành công tác xã hội hoặc các ngành tương đương, phù hợp với nội dung giảng dạy.

- Học viên tham dự các lớp học thực hiện theo đúng nội quy, quy chế học tập.

II. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TẬP HUẤN.

1. Nội dung tập huấn.

- Các kỹ năng tham vn trong công tác xã hội.

- Các kỹ năng quản lý trường hp trong công tác xã hội.

- Các kỹ năng làm việc với nhóm người cao tui, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nhiễm HIV, người có công với cách mạng...

2. Đối tượng tham gia tập huấn.

- Cán bộ, nhân viên đang làm việc tại các Cơ sở Bảo trợ xã hội, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội, Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy, Trung tâm Nuôi dưỡng người có công, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điu dưỡng người có công.

- Cán bộ, nhân viên, cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn.

3. Số lượng, thời gian, địa điểm tổ chức.

- Số người được tập huấn: 900 người

- Số lớp: 09 lớp.

- Thời gian tổ chức: 05 ngày/lớp (dự kiến khai giảng tháng 5-6/2014).

- Địa điểm tổ chức: Tại Hà Nội. Căn cứ số học viên đăng ký tham dự các lớp học, Ban tổ chức sẽ bố trí địa điểm phù hợp.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC LỚP HỌC

Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn công tác xã hội dành cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên làm công tác xã hội của Thành phố Hà Nội đã được bố trí trong dự toán giao cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội năm 2014.

Các mức chi, nội dung chi thực hiện theo Thông tư liên tịch s 11/2011/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 26/1/2011 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020; Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài Chính quy định việc lập dự toán quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực triển khai thực hiện kế hoạch:

- Xây dựng kế hoạch tập huấn; triệu tập học viên; phân công cán bộ theo dõi, quản lý các lớp học.

- Ra quyết định mở lớp tập huấn công tác xã hội.

- Ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ các lớp tập huấn công tác xã hội (riêng dịch vụ giảng dạy, phối hợp với Trung tâm Phát triển tri thức và kỹ năng công tác xã hội thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thực hiện).

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát hoạt động của lớp học theo đúng quy định và tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Cục Bảo trợ xã hội và các đơn vị liên quan.

2. Sở Nội vụ.

Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã triệu tập học viên đang làm công tác xã hội tại các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tham dự các lớp tập huấn theo quy định.

3. Sở Tài chính.

- Bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch;

- Hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

4. UBND các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách cử cán bộ tham dự tập huấn công tác xã hội.

- Bố trí công việc, tạo điều kiện về thời gian để cán bộ được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác xã hội theo quy định.

5. Các cơ sở Bảo trợ xã hội, Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội, Trung tâm quản lý sau cai nghin ma túy,Trung tâm Nuôi dưỡng người có công, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công: Lập danh sách và tạo điều kiện để cán bộ, viên chc của đơn vị tham dự các lớp tập huấn công tác xã hội đầy đủ.

6. Học viên tham dự các lớp tập huấn công tác xã hội có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của lớp học.

Trên đây là Kế hoạch tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội của Thành phố Hà Nội năm 2014. Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành; y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Lao động TB&XH;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Ch tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các Sở: LĐTBXH, NV, TC;
- UBND các Q,H,TX;
-
Chánh VP, Phó CVP Đỗ Đình Hồng;
- Phòng: VX,TH;
- Lưu: VT, Ngọc (VX).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu56/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2014
Ngày hiệu lực14/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2014 tập huấn kỹ năng công tác xã hội cán bộ công tác xã hội Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2014 tập huấn kỹ năng công tác xã hội cán bộ công tác xã hội Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu56/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành14/03/2014
        Ngày hiệu lực14/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2014 tập huấn kỹ năng công tác xã hội cán bộ công tác xã hội Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2014 tập huấn kỹ năng công tác xã hội cán bộ công tác xã hội Hà Nội

           • 14/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực