Văn bản khác 56/KHLT-UBND-MTTQ

Kế hoạch số 56/KHLT-UBND-MTTQ về triển khai thực hiện quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 56/KHLT-UBND-MTTQ triển khai quy chế giám sát đầu tư cộng đồng Hà Nội


UBND - ỦY BAN MTTQ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 56/KHLT-UBND-MTTQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2007

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CỦA CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng, Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng; UBND – Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn Thành phố” như sau:

I. MỤC ĐÍCH:

- Triển khai tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Quy chế Giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài chính để đưa công tác giám sát đầu tư của cộng đồng là hoạt động thường xuyên hàng năm, rộng rãi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng: nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư; phát hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các việc làm vi phạm các quy định về quản lý đầu tư để kịp thời ngăn chặn, xử lý các việc làm sai quy định, gây lãng phí, thất thoát vốn và tài sản nhà nước, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chức tập huấn, phổ biến Quy chế Giám sát đầu tư của cộng đồng:

Việc tổ chức tập huấn, phổ biến Quy chế Giám sát đầu tư của cộng đồng được thực hiện ở hai cấp: Cấp Thành phố và cấp quận, huyện.

a) Tập huấn cấp Thành phố:

- Đối tượng tham dự tập huấn gồm lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các sở, ban ngành thuộc Thành phố, UBND – Ủy ban MTTQ các quận, huyện, các Tổng công ty; các Ban quản lý dự án trực thuộc Thành phố.

- Nội dung tập huấn cấp Thành phố: Toàn bộ nội dung Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Bộ Tài chính.

b) Tập huấn cấp quận, huyện:

- Đối tượng tham dự tập huấn gồm: UBND, Ủy ban MTTQ cấp phường, xã, thị trấn, lãnh đạo các phòng Kinh tế - Kế hoạch, Tài chính, Xây dựng, Ban quản lý dự án, Thanh tra quận (huyện).

- Nội dung tập huấn cấp quận, huyện:

Hướng dẫn chi tiết cụ thể các nội dung các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện quy định theo Quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBMTTQVN-TC ngày 04/12/2006.

2. Lập kế hoạch danh mục dự án để thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng hằng năm và trong năm 2007:

Ban Thanh tra nhân dân của cấp phường/xã (trường hợp không thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng), hoặc Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có trách nhiệm:

- Lập kế hoạch danh mục dự án để thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng hàng năm (thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2 Phần III của Thông tư số 04/2006/TTLT ngày 04/12/2006).

- Thông qua kế hoạch; Báo cáo kế hoạch đầu tư giám sát cộng đồng (cho năm sau) gửi UBND cấp quận, huyện vào quý IV năm trước. Trước ngày 15/01 hằng năm, UBND cấp quận, huyện tổng hợp danh mục các dự án cần giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn quản lý, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội để tổng hợp chung của toàn Thành phố.

- Kế hoạch danh mục các dự án được công khai thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng với năm 2007: sẽ triển khai sau khi cấp phường, xã báo cáo cấp quận, huyện và Thành phố tổng hợp công khai trong quý III năm 2007.

3. Thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng ở cấp phường (xã);

- Thành lập Ban giám sát đầu tư của cộng đồng;

- Tổ chức thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng: Lập Kế hoạch thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng; Thông qua Kế hoạch thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng; Triển khai Kế hoạch thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng;

- Cách thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng bao gồm: Thu thập tài liệu phục vụ giám sát đầu tư của cộng đồng; Thực hiện giám sát đầu tư theo quy định. Nội dung chính của giám sát đầu tư cộng đồng gồm:

+ Kiểm tra sự phù hợp của Quyết định đầu tư dự án với các quy hoạch, kế hoạch được các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của chủ đầu tư và các nhà thầu;

+ Theo dõi, phát hiện các tác động tiêu cực của dự án;

+ Theo dõi đánh giá hiệu quả đầu tư và phát hiện những việc làm gây lãng phí, thất thoát vốn tài sản thuộc dự án;

+ Theo dõi, kiểm tra kết quả nghiệm thu và quyết toán công trình.

4. Chế độ báo cáo:

Định kỳ 6 tháng và hằng năm, cấp quận, huyện có trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên toàn bộ địa bàn các phường (xã) quản lý, báo cáo UBND Thành phố và UBMTTQ Thành phố (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp báo cáo theo quy định).

III. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tập huấn cấp Thành phố: Trong tháng 7/2007 tổ chức hướng dẫn về giám sát đầu tư của cộng đồng cấp quận (huyện) theo các nội dung Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBTƯMTTQVN-TC ngày 04/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Bộ Tài chính.

- Tập huấn cấp phường (xã): Trong tháng 8/2007: tổ chức hướng dẫn về nghiệp vụ giám sát đầu tư của cộng đồng cho các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, hướng dẫn về lập và quản lý thực hiện kế hoạch, tổng hợp và lập báo cáo kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng; Giải thích và trả lời về các vấn đề liên quan đến giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn Thành phố; yêu cầu các cơ quan đối tượng có liên quan trên địa bàn Thành phố giải thích, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền theo kiến nghị của cộng đồng theo Điều 5 – Quy chế Giám sát đầu tư của cộng đồng.

- Định kỳ 6 tháng, một năm: Chủ trì theo dõi, đôn đốc, giám sát của các đơn vị đầu mối (cấp quận, huyện, sở, ban, ngành trực thuộc Thành phố) gửi báo cáo, tổng hợp kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn Thành phố báo cáo HĐND, UBND Thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thời hạn gửi báo cáo 6 tháng đầu năm vào tuần thứ tư của tháng 7; báo cáo tổng hợp một năm vào tuần thứ tư của tháng 01 năm sau. Riêng năm 2007: thực hiện tổng hợp báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng cả năm 2007.

- Cung cấp thông tin về danh mục dự án đầu tư hàng năm thuộc Thành phố gửi UBMTTQ Thành phố để chủ động lập kế hoạch tổ chức thực hiện.

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố: Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 5, phần V Thông tư số 04/2006/TTLT-KH&ĐT-UBMTTQVN-TC ngày 04/12/2006, cụ thể là:

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan (Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính) giám sát, kiểm tra việc quản lý sử dụng kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng ở các cấp đảm bảo đúng mục tiêu, đúng quy định và hiệu quả.

- Định kỳ 6 tháng, một năm, lập Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn Thành phố, gửi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời hạn gửi báo cáo 6 tháng vào tuần thứ 3 của tháng 7, báo cáo cả năm vào tuần thứ 3 của tháng 1 năm sau.

- Năm 2007: thực hiện tổng hợp báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng cả năm 2007.

3. Sở Tài chính:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố và các cơ quan tổ chức liên quan thực hiện tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm về giám sát đầu tư của cộng đồng; Hướng dẫn lập dự toán, chi và thanh quyết toán về chi phí giám sát đầu tư của cộng đồng cấp phường (xã).

4. UBND, Ủy ban MTTQ các quận, huyện;

- Kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật và Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng. Phối hợp với chủ đầu tư giải quyết những phát hiện, kiến nghị của cơ sở;

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ quận, huyện tổng hợp tình hình thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng cấp cơ sở (phường, xã) trên địa bàn quản lý, gửi báo cáo về cơ quan đầu mối của Thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố theo đình kỳ 6 tháng và 01 năm Phụ lục 1 của Quy chế đầu tư và giám sát của cộng đồng.

 

TM. UBMTTQ THÀNH PHỐ
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Ngọc Thảo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Thanh Hằng

 

Nơi gửi:
- Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Ban TTUBTƯMTTQ VN; (để báo cáo);
- Thường trực Thành ủy HN (để báo cáo);
- Thường trực HĐND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- Đ/c Chủ tịch UB MTTQ TP (để báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các ban thuộc HĐNDTP;
- VP UBMTTQ TP;
- Các Sở ban ngành thuộc Thành phố;
- UBND các Quận, Huyện;
- Ủy ban MTTQ các quận, huyện;
- Các Tổng công ty thuộc Thành phố;
- Các Ban QLDA trực thuộc Thành phố;
- VP UBND TP: CPVP, các P.CV, TH;
- Lưu VP.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/KHLT-UBND-MTTQ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu56/KHLT-UBND-MTTQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2007
Ngày hiệu lực26/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/KHLT-UBND-MTTQ

Lược đồ Kế hoạch 56/KHLT-UBND-MTTQ triển khai quy chế giám sát đầu tư cộng đồng Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 56/KHLT-UBND-MTTQ triển khai quy chế giám sát đầu tư cộng đồng Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu56/KHLT-UBND-MTTQ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội, ***
        Người kýNgô Thị Thanh Hằng, Phạm Ngọc Thảo
        Ngày ban hành26/07/2007
        Ngày hiệu lực26/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 56/KHLT-UBND-MTTQ triển khai quy chế giám sát đầu tư cộng đồng Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 56/KHLT-UBND-MTTQ triển khai quy chế giám sát đầu tư cộng đồng Hà Nội

           • 26/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực