Văn bản khác 561/KH-UBND

Kế hoạch 561/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Bộ luật Hình sự do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 561/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/KH-UBND

An Giang, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Căn cứ Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (gọi tắt là Nghị quyết số 41/2017/QH14) trên địa bàn tỉnh An Giang, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

b) Nhằm phổ biến nội dung Bộ luật Hình sự đến tất cả mọi đối tượng bằng nhiều hình thức phù hợp.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra;

b) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch;

c) Bảo đảm sau ngày 01 tháng 01 năm 2018, Bộ luật Hình sự được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước;

d) Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung chỉ đạo triển khai thi hành Bộ luật Hình sự theo Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 41/2017/QH14 và văn bản triển khai thực hiện

a) Tiếp nhận, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 41/2017/QH14 do Bộ Tư pháp và các Bộ, Ngành liên quan biên soạn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Trên cơ sở tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên sâu của Bộ Tư pháp và các Bộ, Ngành liên quan, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức biên soạn tài liệu để phục vụ cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Tổ chức tập huấn, quán triệt nội dung Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội

a) Tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14 do Bộ Tư pháp tổ chức.

- Đối tượng: Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh; lãnh đạo của các cơ quan Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

b) Tổ chức tập huấn, tập trung giới thiệu những điểm mới, cơ bản của Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, tuyên truyền viên trong hệ thống công đoàn, cán bộ pháp chế thuộc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Trưởng, Phó phòng Tư pháp cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Liên đoàn Lao động tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

c) Tổ chức tập huấn chuyên sâu cho báo cáo viên pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp huyện, cấp xã; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải giải viên ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Tư pháp cấp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017; Quý I/2018.

3. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự, Nghị quyết số 41/2017/QH14 rộng rãi bằng nhiều hình thức phù hợp

a) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14 bằng nhiều nội dung và hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng tại các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ luật Hình sự mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân Dân. Phát huy vai trò của mọi công dân trong tìm hiểu pháp luật và đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật hình sự.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14 trong cơ quan, tổ chức, ngành mình. Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự bằng nhiều hình thức phù hợp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

a) Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự thông qua việc viết, đăng tin, bài, phát sóng, phát thanh, đăng tải trên cổng thông tin điện tử.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

b) Biên soạn các tình huống, tiểu phẩm giới thiệu những điểm mới của Bộ luật Hình sự để phục vụ cho việc ghi hình, phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

- Thời gian thực hiện: năm 2018 và những năm tiếp theo.

c) Tổ chức phổ biến nội dung Bộ luật Hình sự thông qua chuyên mục “Tư vấn pháp luật” phát thanh trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và những năm tiếp theo.

d) Tổ chức phổ biến nội dung Bộ luật Hình sự thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, tổ chức, địa phương được phân công thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch này chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách hàng năm đã được phê duyệt và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, tổ chức, địa phương mình ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 về Sở Tư pháp trước ngày 20/4/2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

2. Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp cân đối, đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

3. Sở Tư pháp chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự và Nghị quyết số 41/2017/QH14 về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

4. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 01 tháng 04 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Phòng Nội chính;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 561/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu561/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 561/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 561/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 561/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu561/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành05/10/2017
        Ngày hiệu lực05/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 561/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự An Giang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 561/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Bộ luật Hình sự An Giang

         • 05/10/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/10/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực