Văn bản khác 5662/KH-UBND

Kế hoạch 5662/KH-UBND năm 2017 về tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5662/KH-UBND 2017 tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5662/KH-UBND

Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC TRIỂN KHAI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE, GIAI ĐOẠN 2017-2020

Căn cứ Kế hoạch S3519/KH - BNV ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc tiếp tc triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2017 - 2020, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2017 - 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ tỉnh Bến Tre theo Kế hoạch số 2828/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh về phát triển nhân lực ngành Nội vụ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012-2020. Kiểm kê, đánh giá thực trạng phát triển nhân lực ngành Nội vụ tại địa phương về số lượng, chất lượng, xác định rõ những thế mạnh và hạn chế của nguồn nhân lực so với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và điều kiện phát triển nguồn nhân lực của ngành.

- Dự báo nhu cầu, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để xây dựng Quy hoạch làm định hướng chiến lược cho công tác phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2017 - 2020.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục quán triệt quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong đó có đội ngũ CBCCVC ngành Nội vụ theo hướng nâng cao chất lượng, bảo đảm cơ cấu, trình độ, năng lực, phm chất đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nội vụ trong giai đoạn hiện nay.

- Sắp xếp lại và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ CBCCVC ngành Nội vụ gắn với việc bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa đội ngũ CBCCVC ngành Nội vụ tỉnh Bến Tre.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để xây dựng đội ngũ CBCCVC ngành Nội vụ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, có cơ cấu hợp lý, bảo đảm cân đối về trình độ và các ngạch công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm;

Tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành Nội vụ của tnh Bến Tre trong đó tập trung xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định khung năng lực cụ thể của từng vị trí công tác; tiếp tục đổi mới công tác thi tuyển công chức, thi nâng ngạch, thi tuyển chức danh lãnh đạo ngành Nội vụ theo quy định; thực hiện tốt công tác nhận xét, đánh giá CBCCVC ngành Nội vụ với thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp.

2. Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2017 - 2020 theo Kế hoạch số 2828/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Bến Tre về phát triển nhân lực ngành Nội vụ tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012 - 2020 gắn với yêu cầu tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 - NQ/TW ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

3. Rà soát trình độ đào tạo, năng lực của công chức, viên chức ngành Nội vụ để có kế hoạch sắp xếp, bố trí, sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

4. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC của ngành Nội vụ; tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCCVC đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành nhằm bổ sung, nâng cao năng lực, kiến thức quản lý chuyên môn, nghiệp vụ;

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế cận, công chức dự nguồn đảm bảo cho sự phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức trong tương lai. Đảm bảo đồng bộ về cơ cấu và hợp lý về tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh. Tiếp tục chọn cử CBCCVC đào tạo nâng cao theo 2 phương thức: tập trung và vừa làm vừa học; trong đó ưu tiên đối với những CBCCVC trẻ (dưới 35 tuổi) để đào tạo chính quy, tập trung;

- Tiếp tục cử CBCCVC đi đào tạo trong nước; chú trọng cử CBCCVC có đủ điều kiện, năng lực học sau đại học ở nước ngoài. Ưu tiên và khuyến khích cử đi dự thi sau đại học những ngành nghề mà tỉnh có yêu cầu nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của ngành Nội vụ giai đoạn 2017 - 2020.

5. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách thu hút, bổ sung nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao làm việc trong ngành; tiếp tc hoàn thiện hoặc kiến nghị Trung ương kịp thi điều chỉnh các văn bản pháp quy làm cơ sở cho hoạt động quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng như chính sách thu hút nguồn nhân lực cho ngành Nội vụ.

6. Tiếp tục phối hợp, cộng tác với các trường, cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh để có kế hoạch tổ chức thực hiện việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng hàng năm đạt hiệu quả, chất lượng.

7. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ gắn với thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, Chương trình tng thcải cách hành chính của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 2828/KH-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2012 của UHND tỉnh Bến Tre về phát triển nhân lực ngành Nội vụ tnh Bến Tre giai đoạn 2012 - 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

- Sở Nội vụ chịu trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy hoạch và Kế hoạch này tại các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ngành có liên quan trong việc chọn cử CBCCVC của ngành đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.

- Định kỳ theo yêu cầu báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Nội vụ theo dõi, chỉ đạo.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Sở Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí kịp thời để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời, giúp UBND tỉnh quản lý và sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bi dưỡng theo đúng quy định.

3. Các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Rà soát, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực của ngành Nội vụ cho CBCCVC, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu tổ chức đào tạo, bồi dưỡng.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2017 - 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghThủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- TTTU, TTHĐND;
- CT, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó Chánh VPUBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Phòng: TH,TTTTĐT;
- Lưu:VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5662/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5662/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực06/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5662/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5662/KH-UBND 2017 tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5662/KH-UBND 2017 tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5662/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành06/12/2017
        Ngày hiệu lực06/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 5662/KH-UBND 2017 tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ Bến Tre

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5662/KH-UBND 2017 tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ Bến Tre

         • 06/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực