Văn bản khác 5694/KH-UBND

Kế hoạch 5694/KH-UBND triển khai Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 5694/KH-UBND triển khai Luật Bảo hiểm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5694/KH-UBND

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Để thực hiện Luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hiệu quả, thực hiện tốt an sinh xã hội; đồng thời đảm bảo sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các sở ban, ngành, quận huyện trong việc triển khai tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế. Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. Mục đích yêu cầu

1. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Bảo hiểm y tế đến các tổ chức, các tầng lớp nhân dân và người lao động làm việc trên địa bàn thành phố, giúp mọi người hiểu được ý nghĩa, mục đích của chính sách an sinh xã hội trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, có được những kiến thức cơ bản về quyền và trách nhiệm khi thực hiện Luật Bảo hiểm y tế theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các sở, ngành, quận huyện triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế có hiệu quả; đồng thời đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ kịp thời quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

II. Nội dung kế hoạch

1. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế: Tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật và các văn bản dưới luật với nhiều hình thức chuyển tải thông tin nhanh, chính xác đến người dân, người lao động và người sử dụng lao động.

2. Xây dựng các quy trình về bảo hiểm y tế: Thủ tục hồ sơ thu phí; hồ sơ cấp thẻ; hồ sơ khám chữa bệnh; thanh toán chi phí khám chữa bệnh... một cách thuận lợi và dễ thực hiện.

3. Tổ chức sắp xếp bộ máy, bố trí nhân sự và trang bị cơ sở vật chất phù hợp để thực hiện Luật Bảo hiểm y tế tại Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội thành phố, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận huyện, Bảo hiểm xã hội các quận huyện, các cơ sở khám chữa bệnh và trường học.

III. Tổ chức thực hiện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành và quận huyện, các đơn vị chủ động phối hợp và triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Sở Y tế:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế cho cán bộ nhân viên y tế và những người có bảo hiểm y tế. Việc triển khai tuyên truyền cần duy trì thường xuyên, liên tục trong quá trình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế.

b) Bố trí nhân sự và cơ sở vật chất, xây dựng, áp dụng thống nhất quy trình khám chữa bệnh cho đối tượng có bảo hiểm y tế cho tất cả các cơ sở y tế trong và ngoài công lập thuộc Sở Y tế quản lý. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai tiếp nhận việc kham chữa bệnh khi thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân từ nay đến năm 2014.

c) Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bố trí, sắp xếp nhân sự và điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức khám chữa bệnh cho đối tượng có bảo hiểm y tế. Điều tiết và đầu tư nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại các tuyến cơ sở, các bệnh viện ngoại thành nhằm hạn chế tình trạng quá tải ở các bệnh viện trung tâm. Bố trí điều kiện và mặt bằng khám chữa bệnh phù hợp với cơ cấu giữa lượng bệnh nhân có bảo hiểm y tế và bệnh nhân không có thẻ bảo hiểm y tế, tránh phân biệt đối xử.

d) Từ nay đến hết tháng 11 năm 2009, thực hiện xong việc xác định danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh cho đối tượng có bảo hiểm y tế, trên cơ sở này, phối hợp với Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

đ) Các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời có biện pháp ngăn ngừa việc lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế trong đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

e) Trong năm 2009, phối hợp với Bảo hiểm xã hội xây dựng phương án thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo định suất. Từ nay đến năm 2011 tối thiểu có 30%, năm 2013 có 60% và năm 2015 có 100% cơ sở y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu áp dụng phương thức thanh toán theo định suất.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chủ trì phối hợp cùng Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thành phố và các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế. Tập trung là các doanh nghiệp, các tổ chức, đặc biệt là những đối tượng theo Luật quy định được bảo hiểm y tế từ ngân sách thành phố thuộc Sở quản lý.

b) Chỉ đạo hướng dẫn các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận - huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân phường - xã, thị trấn, thống kê danh sách trẻ em dưới 6 tuổi để lập hồ sơ chuyển Bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho trẻ ngay trong thời gian sơ sinh.

c) Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp vi phạm Luật Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

d) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố xây dựng quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với diện chính sách có công, diện bảo trợ xã hội, diện người nghèo, cận nghèo trong Chương trình giảm hộ nghèo của thành phố và trẻ em dưới 6 tuổi đang thường trú, tạm trú trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

đ) Lập dự toán kinh phí, trình Uỷ ban nhân dân thành phố bổ sung dự toán, tổ chức thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi hoàn tất trong quý IV năm 2009.

e) Sau năm 2010, hàng năm, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch tài chính mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt và giao dự toán kinh phí cho các quận, huyện để mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng tại địa phương.

3. Sở Giáo đục và Đào tạo:

a) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và cán bộ nhân viên ngành giáo dục.

b) Duy trì thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường cho học sinh, sinh viên, sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích nguồn kinh phí 12% quỹ khám chữa bệnh để lại nhà trường.

c) Hàng năm, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố xây dựng, bổ sung quy trình thu phí, cấp thẻ và thủ tục hồ sơ khám chữa bệnh đối với học sinh, sinh viên phù hợp với thời gian tuyển sinh của các trường.

d) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và ban hành hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên khi bước vào năm học mới.

4. Sở Tài chính:

a) Hàng năm, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách có công, Cựu chiến binh, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo trong Chương trình giảm nghèo của thành phố, trẻ em dưới 6 tuổi do ngân sách đảm bảo, trình Uỷ ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí cho quận - huyện để thực hiện.

b) Hàng năm, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội thành phố lập dự toán kinh phí hỗ trợ mức phí bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

c) Căn cứ dự toán kinh phí hàng năm, tham mưu với Uỷ ban nhân dân thành phố về mức phí bảo hiểm y tế hỗ trợ cho các đối tượng học sinh, sinh viên theo Luật Bảo hiểm y tế.

d) Riêng trong quý IV năm 2009 (từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2009), phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình Uỷ ban nhân dân thành phố bổ sung dự toán cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mua bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định, để chuyển cho Quỹ Bảo hiểm y tế trong tháng 12 năm 2009.

5. Bảo hiểm xã hội thành phố:

a) Tổ chức phổ biến và hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với các đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để chuyển tải thông tin về Luật Bảo hiểm y tế tuyên truyền đến các tổ chức, đơn vị và người lao động ngay trong quý IV năm 2009.

b) Có kế hoạch phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị cho việc triển khai bảo hiểm y tế toàn dân từ nay đến năm 2014.

c) Triển khai hướng dẫn cho Uỷ ban nhân dân các phường - xã, thị trấn quy trình hồ sơ thu phí bảo hiểm y tế tự nguyện cho người dân đăng ký tham gia trên địa bàn nơi cư trú.

d) Kiểm tra thường xuyên các cơ sở khám chữa bệnh, các đại lý thu bảo hiểm y tế tự nguyện... để có biện pháp ngăn chặn kịp thời tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hoặc những sơ hở lỏng lẻo trong việc tổ chức thu phí bảo hiểm y tế tại các đại lý.

đ) Phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng quy trình hướng dẫn thủ tục, hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật. Phát hành thẻ bảo hiểm y tế và hướng dẫn thanh toán khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, chuyển từ phương thức thanh toán thực thanh, thực chi sang phương thức thanh toán bảo hiểm y tế.

e) Hướng dẫn quy trình, hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế cho các đơn vị và những đối tượng thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định.

6. Các cơ quan thông tin, truyền thông:

a) Các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố thực hiện tuyên truyền nội dung Luật Bảo hiểm y tế đến người dân, với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với tính chất đặc thù của các loại hình báo, đài.

b) Có kế hoạch thực hiện bài viết, phóng sự phản ánh việc triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tích cực và phản ảnh những nơi thực hiện chưa tốt, những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện; đồng thời định hướng dư luận để Luật Bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống.

7. Uỷ ban nhân dân các quận - huyện:

a) Chỉ đạo các phòng, ban liên quan phối hợp với Bảo hiểm xã hội thông tin, tuyên truyền rộng rãi Luật Bảo hiểm y tế; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường - xã, thị trấn triển khai việc tuyên truyền về bảo hiểm y tế tự nguyện trong sinh hoạt khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân.

b) Hàng năm, căn cứ dự toán kinh phí được Uỷ ban nhân dân thành phố giao, chỉ đạo cân đối ngân sách để mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng tại địa phương.

c) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội quận, huyện để phát hành, niêm yết công khai tài liệu tuyên truyền về quyền lợi và những quy định cần thiết khi tham gia bảo hiểm y tế.

d) Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các phường - xã, thị trấn phối hợp Bảo hiểm xã hội quận, huyện thực hiện quy trình, hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế và hướng dẫn cho người dân khi có nhu cầu tham gia.

8. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo hiểm y tế cho các đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý của ngành.

9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thành phố, phối hợp cùng các Sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền vận động các tổ chức và thành viên thực hiện Luật Bảo hiểm y tế; tăng cường công tác giám sát trong lĩnh vực bảo hiểm y tế, đặc biệt là việc thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.

Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trong quý IV năm 2009. Giao Bảo hiểm xã hội thành phố làm đầu mối tiếp nhận thông tin, báo cáo và tổng hợp ý kiến, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5694/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu5694/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2009
Ngày hiệu lực02/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5694/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 5694/KH-UBND triển khai Luật Bảo hiểm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 5694/KH-UBND triển khai Luật Bảo hiểm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu5694/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành02/11/2009
        Ngày hiệu lực02/11/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 5694/KH-UBND triển khai Luật Bảo hiểm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 5694/KH-UBND triển khai Luật Bảo hiểm y tế tại thành phố Hồ Chí Minh

            • 02/11/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực