Văn bản khác 57/KH-UBND

Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2018 thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 57/KH-UBND 2018 thí điểm đưa trí thức trẻ về làm việc ở hợp tác xã nông nghiệp Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 24 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH ĐƯA TRÍ THỨC TRẺ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VỀ LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN Ở CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN, GIAI ĐOẠN 2018-2020

Thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020; Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

I. THỰC TRẠNG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN

1. Về tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp

Đến hết ngày 31/12/2017, toàn tỉnh có 02 liên hiệp HTX và 98 HTX nông nghiệp. Phân loại HTX theo lĩnh vực hoạt động chính có 30 HTX trồng trọt; 15 HTX chăn nuôi, 12 HTX nuôi trồng thủy sản; 09 HTX lâm nghiệp; 01 HTX thủy lợi và 31 HTX tổng hợp. Tổng số thành viên HTX 2.009 người, bình quân 01 HTX có 20 thành viên, số thành viên chủ yếu là đại diện hộ gia đình.

Tổng số vốn điều lệ của các HTX 88.460 triệu đồng, bình quân 902 triệu đồng/HTX; doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bình quân của một HTX là 858 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân của thành viên HTX 30 triệu đồng/năm.

Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã 335 người, bình quân 3,4 người/01 HTX. Cán bộ quản lý HTX đạt trình độ sơ cấp, trung cấp 51 người (chiếm 15,2%); đạt trình độ cao đẳng, đại học 41 người (chiếm 12,2%), chưa qua đào tạo 243 người (chiếm 72,6%).

Qua đánh giá phân loại số HTX hoạt động khá, tốt chiếm 28%; hoạt động trung bình chiếm 64%; hoạt động yếu chiếm 8%. Đến nay 100% HTX trong diện chuyển đổi đã thực hiện chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012.

Nhìn chung, HTX nông nghiệp trong những năm qua đã có sự chuyển biến về số lượng và chất lượng, tạo được sự liên kết hợp tác trong sản xuất. Một số HTX đã mạnh dạn đầu tư vốn vào sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, thực hiện đa dạng hóa các hoạt động sản xuất, mở rộng các ngành nghề dịch vụ, tiêu thụ nông sản và xác định việc đảm nhận dịch vụ trong khâu sản xuất với giá thành hợp lý góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống của thành viên và người lao động.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế: số lượng HTX đăng ký thành lập tuy có tăng, nhưng chủ yếu vẫn ở quy mô nhỏ, lợi ích hiệu quả đem lại cho thành viên thấp. Nguyên tắc quản lý trong HTX chưa được thực hiện đầy đủ, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu; vốn kinh doanh, năng lực hạn chế. Cán bộ lãnh đạo và quản lý hợp tác xã chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao (chiếm 72,6%). Số HTX có hợp đồng sản phẩm đầu vào, hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn thấp; HTX hoạt động có hiệu quả chiếm tỷ lệ chưa cao.

2. Về hỗ trợ của nhà nước đối với HTX nông nghiệp:

Trong những năm qua tỉnh đã có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế phát triển, trong đó kinh tế tập thể cũng được tập trung và trọng tâm là phát triển HTX. Tuy nhiên các chính sách khuyến khích hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể còn hạn hẹp, thiếu kinh phí thực hiện. Chủ yếu tập trung hỗ trợ về bồi dưỡng nâng cao năng lực đối với cán bộ quản lý và thành viên HTX, hỗ trợ về thành lập mới HTX. Riêng đối với nội dung nghiên cứu thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng xuống làm việc ở HTX có thời hạn để tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa triển khai được; vì trách nhiệm các cấp, các ngành quản lý, của HTX chưa được quy định cụ thể.

Hiện nay thực trạng hoạt động của các HTX yếu nhất vẫn là thiếu cán bộ HTX có đủ năng lực, trình độ quản lý, điều hành. Để tạo động lực giúp các HTX nông nghiệp tổ chức quản lý và hoạt động đúng Luật HTX, mở rộng liên doanh, liên kết, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần tích cực vào thực hiện các nội dung của Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới cần có một đội ngũ trí thức trẻ nhiệt huyết, có đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đề ra.

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN VÀ MỤC TIÊU KẾ HOẠCH

1. Đối tượng thực hiện

- Các hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 có nhu cầu sử dụng trí thức trẻ tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Ưu tiên các HTX nông nghiệp được UBND tỉnh lựa chọn tại Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 08/8/2017.

- Trí thức trẻ có trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành kỹ thuật về nông, lâm nghiệp và thủy sản.

- Cá nhân, cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực đã qua đào tạo, thu hút số sinh viên đã tốt nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các HTX nông nghiệp trên địa bàn góp phần tăng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành HTX; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh; khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; tạo sự gắn bó làm việc lâu dài của đội ngũ trí thức trẻ có năng lực đã qua đào tạo tại khu vực kinh tế tập thể, HTX nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020.

2.2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở 10 HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, mỗi HTX được hỗ trợ 01 trí thức trẻ làm việc trong thời hạn 36 tháng.

- Hằng năm tổ chức 2-3 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản trị HTX cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp và đội ngũ trí thức trẻ được tuyển dụng.

- Xây dựng nguồn cán bộ quản lý, điều hành và chuyên môn kỹ thuật cho các HTX nông nghiệp.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VÀ THỜI GIAN HỖ TRỢ

1. Điều kiện HTX được hỗ trợ

- HTX được thành lập và tổ chức hoạt động theo Luật HTX năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- HTX có nhu cầu hỗ trợ về lao động có trình độ cao đẳng trở lên để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh của HTX.

- HTX có phương án sử dụng lao động, văn bản đề nghị được hỗ trợ, ký hợp đồng lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

2. Tiêu chuẩn lựa chọn trí thức trẻ thực hiện thí điểm

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm, năng động và sáng tạo.

- Trí thức trẻ dưới 35 tuổi, có đủ sức khỏe, trình độ chuyên môn cao đẳng trở lên chuyên ngành kinh tế, kế toán, quản trị doanh nghiệp hoặc chuyên ngành về nông, lâm nghiệp và thủy sản phù hợp với nhu cầu vị trí việc làm của HTX; có khả năng tham mưu tốt cho ban quản lý HTX trong việc xây dựng và triển khai phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

- Có nguyện vọng về làm việc tại hợp tác xã trong thời gian tối thiểu 03 năm (đủ 36 tháng); tuân thủ quy chế làm việc của HTX.

- Ưu tiên trí thức trẻ là con, em trong thành viên HTX; người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng về năng lực, trình độ; sau đó là cán bộ trẻ từ địa bàn khác được lựa chọn.

3. Định mức hỗ trợ

Căn cứ vào điểm 3, Điều 8, Chương II, Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020, mức hỗ trợ như sau:

- Mức hỗ trợ tối đa cho 01 HTX = (số lượng lao động được hỗ trợ X (nhân) mức lương tối thiểu vùng X (nhân) số tháng được hỗ trợ).

- Mỗi HTX được hỗ trợ 01 trí thức trẻ về làm việc tại HTX.

Kinh phí hỗ trợ được cấp cho HTX hàng năm và chi trả cho trí thức trẻ hàng tháng.

4. Thời gian hỗ trợ: Trong 03 năm (2018-2020)

IV. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Khảo sát, lựa chọn HTX nông nghiệp có nhu cầu hỗ trợ nguồn nhân lực được đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.

Tiến hành khảo sát và lựa chọn 10 HTX nông nghiệp trên địa bàn đáp ứng điều kiện hỗ trợ; xác định chuyên ngành, vị trí việc làm của đội ngũ trí thức trẻ HTX cần tuyển dụng; phê duyệt danh sách HTX đề nghị thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX giai đoạn 2018 - 2020. Thời gian thực hiện xong trong tháng 3/2018.

2. Tổ chức tuyển chọn đội ngũ trí thức trẻ thực hiện thí điểm

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn, UBND các huyện, thành phố; HTX nông nghiệp thuộc địa bàn thực hiện thí điểm, tiến hành tuyển chọn trí thức trẻ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên xong trước ngày 30/4/2018; tổng hợp, lập danh sách gửi về Sở Nội vụ.

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, tuyển chọn đội ngũ trí thức trẻ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ quản lý HTX nông nghiệp và đội ngũ trí thức trẻ được tuyển dụng.

- Tập trung tư vấn hướng dẫn các HTX trong việc củng cố bộ máy quản lý, điều hành; mở các lớp đào tạo, tập huấn về quản trị HTX; phân tích, nghiên cứu, phát triển thị trường, xúc tiến thương mại; nâng cao khả năng tổ chức, quản lý; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh của HTX phù hợp với Luật Hợp tác xã 2012.

- Tổ chức cho cán bộ quản lý HTX, trí thức trẻ khảo sát, học tập các mô hình quản lý kinh tế hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, tổ chức hội thảo trao đổi, giới thiệu các mô hình quản lý kinh tế hợp tác có hiệu quả, tạo điều kiện cho các HTX học tập, nhân rộng.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước; kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu quả của mô hình.

- Các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và thực hiện công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế tập thể của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy định chính sách hỗ trợ phát triển HTX nói chung và công tác hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực nói riêng.

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg , ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; Thông tư số 340/2016/TT-BTC ; ngày 29/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX theo chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; thường xuyên theo dõi, giám sát thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở các Hợp tác xã; tổng kết, nhân rộng mô hình, tạo nguồn nhân lực có chất lượng làm việc lâu dài tại khu vực kinh tế tập thể, HTX.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách trung ương hỗ trợ 100% từ nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện cho cả giai đoạn là: 1.604 triệu đồng, trong đó:

1. Tập huấn nguồn nhân lực HTX: 540 triệu đồng.

2. Hỗ trợ lương trí thức trẻ về làm việc ở các HTX: 994 triệu đồng.

3. Quản lý, giám sát: 40 triệu đồng.

4. Tổng kết mô hình: 30 triệu đồng.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

Hằng năm, khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, kinh phí thực hiện mô hình (đối với nội dung hỗ trợ lương cho trí thức trẻ) sẽ được điều chỉnh tương ứng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn Thanh niên, UBND các huyện, thành phố, HTX được chọn thí điểm và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện tuyển chọn trí thức trẻ đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề xuất Sở Nội vụ thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Tư vấn, hướng dẫn các HTX nông nghiệp xác định nhu cầu sử dụng lao động có trình độ cao đẳng, đại học mà HTX còn thiếu.

- Tổ chức thẩm định nhu cầu hỗ trợ của các HTX nông nghiệp (về tổ chức hoạt động của HTX, kết quả sản xuất kinh doanh, nhu cầu lao động có trình độ cao đẳng, đại học về làm việc tại HTX).

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các huyện tổ chức kiểm tra định kỳ việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng lao động đối với các HTX có trí thức trẻ về làm việc.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực ngành, tham mưu đề xuất các giải pháp tổ chức triển khai nâng cao hiệu quả của mô hình thí điểm.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối kinh phí hàng năm thực hiện kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp các đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình làm việc của trí thức trẻ tại các HTX.

3. Sở Tài chính

- Phối hợp tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 để thực hiện kế hoạch thí điểm.

- Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác thanh quyết toán kinh phí thực hiện mô hình thí điểm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản liên quan.

4. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn công tác tổ chức tuyển chọn trí thức trẻ; thẩm định kết quả đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

5. Liên minh HTX tỉnh

- Phối hợp với các ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn, bồi dưỡng cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ các HTX tham gia thực hiện thí điểm.

6. Tỉnh đoàn Lạng Sơn

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức đoàn thể, UBND huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn đoàn viên thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hiện chưa có việc làm tham gia có hiệu quả mô hình thí điểm của tỉnh; giới thiệu, lựa chọn những đoàn viên ưu tú đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên về làm việc tại các HTX.

7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về HTX, về kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh đến các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

8. Các cơ quan Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX; nội dung kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

9. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện khảo sát nhu cầu về nguồn nhân lực trẻ có trình độ đại học, cao đẳng tại các HTX; tăng cường công tác tuyên truyền về kế hoạch của UBND tỉnh về mô hình thí điểm đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại HTX.

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn các HTX nông nghiệp thí điểm đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc; phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn.

- Thường xuyên hỗ trợ, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình hoạt động và việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng lao động đối với các HTX nông nghiệp có trí thức trẻ về làm việc.

10. HTX nông nghiệp tiếp nhận trí thức trẻ

10.1. Quyền lợi của HTX

- Được phân công, bố trí công việc cho trí thức trẻ.

- Được xem xét sử dụng các kế hoạch, phương án, đề xuất của trí thức trẻ vào phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

- Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí theo quy định để hỗ trợ trả lương cho trí thức trẻ trong thời hạn 03 năm thí điểm.

10.2. Trách nhiệm của HTX

- Tiếp nhận và bố trí công việc phù hợp với năng lực, trình độ của trí thức trẻ.

- Ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thực hiện trả lương hàng tháng và đóng bảo hiểm cho trí thức trẻ theo quy định.

- Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả; đồng thời hỗ trợ thêm thu nhập cho trí thức trẻ từ nguồn lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh của hợp tác xã.

- Tạo điều kiện cho trí thức trẻ tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kiến thức quản trị HTX; tham gia có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX; xem xét cho trí thức trẻ góp vốn vào hợp tác xã theo quy định của pháp luật; đồng thời, xem xét bầu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý hợp tác xã khi đáp ứng đủ các điều kiện.

- Khi kết thúc mô hình thí điểm nếu trí thức trẻ có nhu cầu gắn bó và công tác lâu dài tại HTX, HTX vẫn còn nhu cầu lao động thì các HTX tạo điều kiện thuận lợi để trí thức trẻ tiếp tục tham gia làm việc tại HTX (được HTX trả lương bằng nguồn kinh phí của HTX).

- Định kỳ 06 tháng, trước ngày 30 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hằng năm có ý kiến nhận xét, đánh giá về kết quả làm việc của trí thức trẻ tại HTX về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn), UBND huyện, thành phố để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

11. Đối với trí thức trẻ về làm việc tại hợp tác xã

11.1. Quyền lợi của trí thức trẻ

- Được tham gia làm việc, cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của hợp tác xã.

- Được ký hợp đồng lao động và hưởng lương hàng tháng từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ với mức lương tối thiểu vùng.

- Được HTX đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

- Được HTX xem xét, hỗ trợ thêm một phần thu nhập từ nguồn lợi nhuận sản xuất kinh doanh của đơn vị trên cơ sở đóng góp của cá nhân cho HTX.

- Được ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ triển khai thực hiện các Đề án, phương án hoặc kế hoạch sản xuất kinh doanh do trí thức trẻ đề xuất phục vụ củng cố, phát triển HTX nơi công tác.

- Trong quá trình làm việc tại HTX, nếu có thành tích và đạt kết quả tốt thì được HTX xem xét để bầu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý và góp vốn vào HTX theo quy định; được ưu tiên trong tuyển dụng công chức khi có thời gian làm việc từ đủ 24 tháng trở lên và hoàn thành nhiệm vụ1

- Được tạo điều kiện tiếp tục làm việc tại HTX sau khi kết thúc mô hình theo thỏa thuận với HTX.

11.2. Trách nhiệm của trí thức trẻ

- Thực hiện đúng nội dung hợp đồng lao động đã ký với HTX.

- Trên cơ sở các lĩnh vực hoạt động của HTX, chủ trì hoặc tham gia xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh và tổ chức triển khai thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của HTX theo quy định và quy chế hoạt động của HTX.

- Định kỳ 06 tháng, trước ngày 30 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hằng năm báo cáo kết quả làm việc (có xác nhận của hợp tác xã) về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn), UBND huyện, thành phố để tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa trí thức trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng đi làm việc có thời hạn ở các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, yêu cầu các sở, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nội dung của Kế hoạch đề ra./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, NV;
- Liên minh HTX tỉnh, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (VQK).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang

 1 Được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu57/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2018
Ngày hiệu lực24/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 57/KH-UBND 2018 thí điểm đưa trí thức trẻ về làm việc ở hợp tác xã nông nghiệp Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 57/KH-UBND 2018 thí điểm đưa trí thức trẻ về làm việc ở hợp tác xã nông nghiệp Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu57/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýLý Vinh Quang
        Ngày ban hành24/03/2018
        Ngày hiệu lực24/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 57/KH-UBND 2018 thí điểm đưa trí thức trẻ về làm việc ở hợp tác xã nông nghiệp Lạng Sơn

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 57/KH-UBND 2018 thí điểm đưa trí thức trẻ về làm việc ở hợp tác xã nông nghiệp Lạng Sơn

           • 24/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực